Månedlige arkiver: desember 2023

La oss omfavne ånden av enhet og takknemlighet i julen

Kjære alle ansatte ved K2

Når vi nå nærmer oss jul, fylles jeg av takknemlighet for det utrolig flotte fellesskapet som blomstrer på K2. Med nærmere 400 engasjerte enkeltpersoner, inkludert professorer, forskere, postdoktorer, doktorgradsstudenter, teknisk og administrativt personell, står vårt institutt som en fanebærer for fremragende prestasjoner innen medisin, farmasi og ernæring.

La oss reflektere litt over reisen vi har hatt dette året med å bidra til fremme av kunnskap og bedring av vår helse gjennom forskning og undervisning. Våre felles anstrengelser innen forskning har ikke bare styrket den akademiske prestisjen til vårt institutt, men de har også hatt varig innvirkning på økt trivsel til enkeltpersoner og på positiv utviklingen av samfunnet. Og den store innsatsen dere har bidratt med i undervisning er avgjørende for at studentene våre skal “lære for livet” og uunnværlig for vårt institutt.

Når vi nå tar en velfortjent pause for å feire den kommende julen og ferietiden, oppfordrer jeg hver av dere til å reflektere over viktigheten av enhet og takknemlighet. Det er en tid til å uttrykke takknemlighet for det å få lov til å arbeide i et fellesskap med mål som gagner andre mennesker, enten som behandler eller pasient. Enten du er en erfaren professor, en lovende forsker, en lidenskapelig postdoktor, en pliktoppfyllende doktorgradskandidat, en dyktig tekniker eller en hardtarbeidende administrativ person, er alle deres bidrag avgjørende.

La oss også utvide vår takknemlighet til familiene og kjære som støtter oss i våre akademiske bestrebelser. Deres forståelse og oppmuntring spiller en avgjørende rolle i våre felles prestasjoner, og det er passende å uttrykke vår takknemlighet for deres ubetingede støtte.

Når vi går inn i et nytt år, la oss bære med oss verdiene av samarbeid, innovasjon og medmenneskelighet som definerer vårt institutt. Dette er spesielt viktig nå når bevilgningene til akademia er truet og som medfører utfordringer for viktig forskning og undervisning. K2 er et av de beste instituttene ved UiB, og jeg tror vi skal klare oss godt gjennom en periode med trangere tider. Håper ferien bringer øyeblikk av glede, avslapning og inspirasjon, slik at vi alle kan forberede oss til et nytt år med banebrytende forskning og pedagogisk fremragende undervisning.

På vegne av K2 ønsker jeg dere en fredfylt jul fylt med varme, tid til refleksjon og nærvær med deres kjære.

Pål

UiBs søknadsportal for utlysninger til fond og legater er åpen

Astri og Edvard Riisøens legat

 • Støtteformål: Forskning av hjerte- og karsykdommer. Forskning eller studier av andre uutforskede sykdommer, eksempelvis kreft og revmatiske lidelser, kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Ansatte ved UiB, inkl. stipendiater, postdoktorer og bistillinger
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser og driftsmidler
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 60 000

 

Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

 • Støtteformål: Forskning på sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevros. Forskning på beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Fast vitenskapelige ansatte ved UiB, samt stipendiater og postdoktorer ved UiB
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser, publisering og anskaffelse av vitenskapelig utstyr
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 100 000

 

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Nominasjon til fakultetets priser

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2023, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2023, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (100 000,-)
 • Formidlingspris (100 000,-)
 • Innovasjonspris (100 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 5. februar 2024. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Kom med innspill til Forskningsrådets strategi

Forskningsrådets styre utarbeider ny strategi for vår virksomhet. Strategien skal være ferdig våren 2024. Nå har du mulighet til å komme med dine innspill.

I det siste året har vi hatt flere brede innspillsprosesser og dialogmøter. Her har vi fått verdifulle innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med utkastet til strategien.

Vi inviterer nå til å gi innspill til dette utkastet som vi tar med oss inn i den avsluttende fasen av arbeidet. Frist for å komme med innspill er 26. januar.

https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/2843#msdynmkt_trackingcontext=263bb03d-89cb-4f51-a4d3-f8fae36c13cc

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet for vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler for 2023/24 gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling for opplæring i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling for opplæring ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet 

For vårsemesteret 2024 lyses det nå ut midler til å gjennomføre 15 ansattmobiliteter. Fristen for å søke om stipend til ansattveksling er 15. januar. 

Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere søknadene etter følgende kriterier. 

Ansatte som har vært på Erasmus-utveksling for opplæring i løpet av 2022/23 og 2023/24 blir ikke prioritert. 

Ved gruppereiser vil det bli gitt Erasmus-støtte til maksimum 2 personer. 

SA vil tilstrebe en jevn fordeling av stipender mellom fakultetene og avdelingene. 

Mobility Agreement må vise at den planlagte aktiviteten er en opplæring. 

Mobility Agreement er signert av alle tre parter ved søknadsfrist. 

Ph.D kandidater vil ikke bli tildelt støtte. Akademisk innrettede kurs, symposium, workshop og seminar vil uansett ikke utløse støtte. Kombinert undervisnings- og opplæringsmobilitet vil ikke bli gitt støtte. 

Det vil normalt ikke bli tildelt stipendmidler for perioder på mer enn 7 dager. Gjennomsnittlig tildeling er 900€ per mobilitet for en ukes mobilitetsopphold. 

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 23/8066.

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2023/24 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre undervisningsmobilitet og vi lyser nå ut ca 24 mobiliteter for vårsemesteret 2024. 

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises minst åtte timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet 

Som undervisningsmobilitet regnes også deltakelse som underviser i Blended Intensive Programmes (BIP). 

Fristen for å søke om Erasmus-stipend til undervisningsutveksling er 15. januar. Hvis vi mottar mange søknader vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmusstøtte. 

Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende en ukes opphold. Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 23/8065.

EMBO Workshops

Funding for meetings that stimulate exchanges of the latest scientific knowledge

The deadlines for applications are 1 March 2024 and 1 August 2024, 12:00 noon CE(S)T

EMBO Workshops bring together scientists to present and discuss the latest findings in their subject areas related to the life sciences.  Scientists can apply to organize a conference in their field. This bottom-up approach ensures that the portfolio of scientific meetings funded by EMBO reflects the needs and developments of the scientific community.

In addition to providing the basic funding for the meeting, EMBO assists organizers in promoting the workshop and creating a webpage with a registration and abstract submission system.

https://www.embo.org/funding/funding-for-conferences-and-training/workshops/

 

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

 • Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
 • Søknadsfrist: 13. mars 2024, 13:00 CET
 • Aktuelle temaområder: Temaer på tvers, Demokrati og global utvikling, Energi og transport, Mat og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Velferd og utdanning
 • Støttegrenser: Kr 4 000 000 – 20 000 000
 • Prosjektvarighet: 24 – 48 måneder
 • Målgrupper: Forskningsorganisasjoner

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

Frukostseminar om KI-satsinga med den rådgjevande ekspertgruppa til Forskingsrådet

Passer for: Alle som er interesserte i KI-satsinga

 1. des kl 08:30 – 09:30

Meld deg på

Påmeldingsfrist: 20. desember kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes

I Forskingsrådet jobbar vi no med å lage planar for korleis vi best kan lyse ut 1 milliard til forsking og innovasjon på kunstig intelligens.

Sjå nettsida for Nasjonal satsing på kunstig intelligens

Tidlegare i haust har vi fått innspel gjennom møter og skriftlege innspel. Den rådgivande gruppa presenterte det første innspelet sitt på eit frukostmøte 30. november. Det vi har lurt på er: “Kva er forventinga til KI-satsinga og kva bør fotavtrykket etter KI-satsinga være i 2030?”

Alle innspela blir med oss vidare i utforminga av satsinga. Saman dannar dei grunnlaget for Styrets diskusjon om rammer for satsinga 6. desember 2023. Den rådgivande ekspertgruppa vil levere det andre innspelet sitt den 20. desember. I innspelet har dei lagt inn forslag til tiltak for å innfri forventningane dei har til KI-satsinga, presentert i det første notatet.

På dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere anbefalingane sine og vi i Forskingsrådet vil informere om korleis vi går vidare etter Styrets handsaming av saka.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/frukostseminar-ki-satsinga-ekspertgruppe/

(English) Dispuas – Anne Helene Køstner – 14. Desember 2023

Prøveforelesning: Torsdag 14. desember 2023 kl. 10.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Oppgitt emne: «The role of the microbiome in colorectal cancer development and prognosis and treatment»

Foto/ill.: Privat

Disputas: Torsdag 14. desember 2023 kl. 12.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Avhandlingens tittel: «Correlating local and systemic tumor-associated inflammation in colon cancer – CRP and the tumor immune microenvironment»

1. opponent: Førsteamanuensis Ninna Aggerholm Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Emiel Janssen, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: Professor Unn Ljøstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø
Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Funding Opportunities for K2

Many funding organisations have recently announced new calls for funding for the spring. We want to guide you through the jungle and have curated a list for researchers at K2. But there and there are more calls at the homepage of the research advisors at the Faculty: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB.

If you plan to apply for funding, we appreciate if you inform the Department via this form:: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no). Happy Grant Writing!

Meltzer fond
150.000 NOK, for UiB employees. Travel, running costs, organising conferences etc.
Deadline: annual, next: 12 January 2024

ERA4Health Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle (NutriBrain)
Transnational calls with 3-5 partners, 36 months. Funding: 300.000 EUR for the Norwegian participants (400.000 for coordinators). The other partners receive funding from their national funders. On the improvement of cognitive brain ageing through nutrition and other lifestyle factors.
Deadline (pre proposals): 15 January 2024

Novo Nordisk Endocrinology and Metabolism
–  Excellence Emerging Investigator Grant Endocrinology and Metabolism
10 MIO DKK, 5 years. For researchers at 4-8 years after PhD.

Ascending Investigator Grant. 5 years, 10 MIO DKK. For researcher 7-18 years after PhD. Prevention of disease relevant to the human organism within the areas of endocrinology and metabolism, relating to cellular energy homeostasis, and hormonal disorders of the endocrine system.
– Distinguished Investigator Grant. 5 years 10 MIO DKK.
Deadline: 16 January 2024 

ERA4Health Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy (NANOTECMEC)
3-5 partners, 3 countries, 3 MNOK for the Norwegian participant. Regenerative medicine, Diagnostics or Nanotherapy. TRL3-6. The aim of the call is to advance nanomedicine toward any translational focus with anticipated impact relative to the risk and investment.
Deadline (pre proposals): 30 January 2024

Global Initiative on Chronic Diseases / NIH Primary and Secondary Prevention of Cancer
Budget not limited, 5 years. Implementation research in Low- and Middle-Income Countries or in populations facing conditions of vulnerability in High-Income Countries.
Deadline: 05 February 2024

DAM Foundation Research grants (Forskning)
1,5-3 MIO NOK for 3 years. Stiftelsen Dam is one of Norway’s largest foundations and provides funding for health and research projects that will provide better health through participation and activity for people in Norway. The applications are sent through a volunteer oganisation like the Norwegian Red Cross, The Norwegian Cancer Society, the National Association for Publich Health etc.
Deadline: annually, 15 February

ERA PerMed PMTargets
Joint Transnational Call, most likely 3-5 partners from at least 3 countries, 300.000 EUR for the Norwegian partners. Topic: Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches. Must combine the research on new and advanced targets with companion biomarker research (companion diagnostics).
Deadline: 5 March 2024 

NFR Collaborative Projects Food-Climate-Health
12 MIO NOK, 4 years. Requires collaboration with partners in other sectors.
The projects must be interdisciplinary and cross-sectoral. They must include elements from each of these three areas and look at the relationships and interaction effects between them:
– food (sea and/or land-based)
– environment and/or climate
– public health
Deadline: 13 March 2024

NFR Collaborative Projects Enabling Technologies
12 MIO NOK, 4 years. Requires collaboration with partners in other sectors.
– Industrial Biotechnology. Biotechnological methods, enzymes, microorganisms and other cell systems to produce various products, such as pharmaceuticals, chemicals, feed, textiles and energy.
– Technology convergence. Create radically new technologies through professional fusion within the enabling technologies.
Deadline: 13 March 2024

JPIAMR AMR Interventions 2024
3-7 Partners from 3 countries. Probably 300.000 EUR for the Norwegian partners; other partners are funded by their national funders.
Topic 1: Design novel or improved interventions to prevent, mitigate and /or treat fungal infections, which are resistant to treatments and/or are at risk of developing resistance
Topic 2: Improve and/or, compare and/or evaluate strategies, technologies, treatments, methods, protocols or data collection based on existing  interventions, aiming to prevent or reduce the emergence or spread of antibacterial or antifungal resistance or to treat/cure infections caused by resistant bacteria/fungi and recommend new policies.
Deadline (preproposals): 14 March 2024

HKDir UTFORSK
3 MNOK, 4 years. The Norwegian Directorate for Higher education and skills finances these educational projects with Brazil, Canada, China, India, Japan, South Africa, South Korea, or the USA.
Deadline: 15 April 2024

Innovative Health Initiative Call 6 and 7
The Innovative Health Initiative (IHI) is a public-private partnership between the European Union and the European life science industries that funds health research and innovation to address unmet public health needs and foster interdisciplinary and international collaboration. Upcoming topics:
– 6.1: Support healthcare system resilience through a focus on persistency in the treatment of chronic diseases. 60 months. The pre-defined industry consortium will contribute 11 MIO EUR. IHI will contribute 11 MIO EUR. This budget is expected to cover four pilots in different disease areas (including diabetes, obesity, and cardiovascular disease) in different geographies and healthcare systems.
 6.2: Development of practical guidance and recommendations for using real world data/real world evidence in healthcare decision-making. 60 montsh. Pre-defined industry consortium will contribute 13 MIO EUR. IHI contributes 13 MIO EUR.
– 7.1 Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment. 12,5 MIO EUR.
– 7.2 User-centric technologies and optimised hospital workflows for a sustainable healthcare workforce. 12,5 MIO EUR
– 7.3 Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response.  15 MIO EUR.
Deadline: summer 2024

ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap for masterstudenter, ph.d. og ansatte – Registreringsfrist 12. desember

Vi inviterer interesserte til å ta emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap: Innovasjon og entreprenørskap | Universitetet i Bergen (uib.no)

Emnet undervises på engelsk 15.-26. januar 2024.

Ansatte kan søke om plass på emnet via en hospitantstudierett. Søknaden må følges av et støttebrev fra leder om at vedkommende kan ta kurset: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB.

Studenter med aktiv studierett kan be om registrering ved å sende e-post til elektiv@med.uib.no

Enhet for læring har flere kurstilbud for våren 2024

Kursene egner seg for alle som kunne tenke seg påfyll eller inspirasjon, og de kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng). Les mer her om pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/132056/pedagogisk-kompetanse-vitenskapelig-ansatte-faq

Våren 2024 tilbys disse kursene:
MEDDID601: Innføring i medisinsk didaktikk (5 stp)
MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp)
OBS: oppstart tidlig i vårsemesteret!
MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)
Det er ledige plasser på alle kursene.
All info og lenker til påmelding er samlet her: Aktiviteter ved Enhet for læring våren 2024 https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/164787/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2024
Trenger du hjelp til å lage en pedagogisk mappe har vi laget et e-lærings kurs i MittUiB som er tilgjengelig her: https://mitt.uib.no/courses/46939

2024 Call for Proposals from the Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from eight Norwegian universities. The Center offers grants between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

Interested applicants should visit the Proposal Application Guidelines 2024-2025 on the Peder Sather Center Website. All application materials must be submitted by the deadline of April 1, 2024.

Application Process

 1. Consult Proposal Application Guidelinesfor grant application instructions
 2. Complete the online 2024-2025 Peder Sather Grant Application Formadministered by Grantmaker (begin by establishing your own unique account)
 3. On the application form, upload your Proposal Document. The Proposal Document should be a single pdf that includes: The research project narrative, a project timeline, and a CV for each Principal Investigator
 4. Upload an itemized budget as a pdf using the provided template
 5. Finally, upload the Attestation of Commitment Letter from the project’s PIs as a pdf
 6. All application materials must be submitted by April 1, 2024

Please note, the application shall include the following:

 • An explanation of the promiseof the proposed project (i.e. how the project will contribute to the advancement of scholarly knowledge and/or scientific inquiry).
 • An explanation of why the project is feasible
 • An explanation of the impactof the project

DIGI emnepakken våren 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

I fremtiden vil kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse være avgjørende i både arbeid- og samfunnsliv. Helsepersonell, jurister, ingeniører, lærere, saksbehandlere på mange ulike felt og andre yrkesutøvere, vil i økende grad basere beslutninger på grunnlag produsert av digitale verktøy og metoder.

Gjennom DIGI emnepakken kan du bygge på studiet ditt med enkeltemner innen digital forsåelse, kunnskap og kompetanse.  Emnepakken består av to innføringsemner og åtte 2,5 studiepoengsemner undervist av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB, og er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før.

Emnene er åpne for alle studenter med aktiv studierett ved UiB, uansett studieprogram og progresjon, og alle UiB-ansatte. Emnene kan tas i kombinasjon med de fleste studieprogram ved UiB. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning.

Påmeldingsfrist:

 • Studenter: 1. februar
 • Ansatte: 15. januar

https://www.uib.no/digi/151861/digi-emnepakken-v%C3%A5ren-2024

Digital Life Norway – mini MBA

Are you interested in commercialising your research? This intensive 5-day course will provide you with the knowledge and skills to start an R&D company, see your science deployed in the real world and maybe even get rich in the process.
Digital Life Norway – mini MBA – Centre for Digital Life Norway
Time and place: April 1519, 2024,  Oslo

 https://www.digitallifenorway.org/research-school/events/2024-DLN-miniMBA.html

Meltzer – Nominasjonsfrist Meltzer-priser 19/1

 

Vi vil gjerne informere dere om at i 2023 vil nominasjonsfristen for forslagsstillere for å nominere
kandidater til Meltzerprisene være 19. januar 2024.

·         Æresprisen

·         Prisen for yngre forskere

·         Prisen for fremragende forskningsformidling

Les mer her: Sjekkliste for forslagsstiller | Meltzer (uib.no)

Hovedoppgavesymposium medisin

For kull 18B vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Sted: Auditoriet i Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Tid: Tirsdag 12. desember kl. 10.15 – ca. kl. 13

Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10‑minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Beste hilsen Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Program

10.15:                 Velkommen

10.25:                 Presentasjon av hovedoppgaver – første bolk

11.15:                 Pause

11.30:                 Presentasjon av hovedoppgaver – andre bolk

12.15:                 Prisutdelinger

Beste hovedoppgave våren 2023 – utdeling av priser                                           og presentasjon av oppgavene

Pris for beste presentasjon på symposiet

13.00:                 Slutt

Lansering av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024

Webinar 14. des kl 08:00 – 10:00

Påmeldingsfrist: 13. desember kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes

I samband med lanseringa av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024 inviterer vi til eit digitalt webinar, der ulike innleiarar vil kommentere tilrådingane og vegen vidare, sett frå perspektivet sitt. Strategien presenterer tilrådingar til forskarar, til forskingsutførande institusjonar , til dei som finansierer forsking og til styresmaktene.

Det blir no opp til forskingsinstitusjonane å vurdere korleis dei ønskjer å operasjonalisere tilrådingane for å oppnå det felles målet om full open tilgang på veg mot eit ønskt publiseringslandskap.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/lansering-strategi-vitskapleg-publisering/

 

Vil du forske på NAV?

NAV lyser ut inntil 30 millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter som gir mer kunnskap om møtet mellom NAV og de som trenger oss mest. Søknadsfristen er 1. februar 2024.

De siste årene har renteøkninger og sterk prisvekst på strøm, matvarer og drivstoff gitt strammere økonomi for de fleste av oss. For noen blir det så stramt at de trenger hjelp til å få endene til å møtes. Flere oppsøker nå NAV-kontorene for å søke om sosialhjelp, få økonomisk rådgivning eller annen oppfølging. I denne situasjonen er det viktig med solid og oppdatert kunnskap som grunnlag for politikk og tjenesteutvikling. NAV inviterer nå forskere til å foreslå prosjekter som belyser ulike sider ved de sosiale tjenestene, og vi lyser ut inntil 30 millioner kroner i forskningsstøtte til de beste forslagene.

– De sosiale tjenestene er kanskje det viktigste NAV jobber med, sier NAVs kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt, i en kommentar til utlysningen. – Vi trenger forskning som kan bidra til at tjenestene holder høyest mulig kvalitet, og at de fungerer godt for de som trenger dem. Nå håper vi at mange dyktige forskningsmiljøer vil gripe sjansen og foreslå prosjekter.

Her finner du utlysningen og søknadsskjemaet.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/fou-midler/nyheter/vil-du-forske-pa-nav

 

Ukens leder

Vestlandslegen: Presentasjon av nye tilsatte

De fleste stillingene som er utlyst i forbindelse med den kliniske delen av Vestlandslegen ved Stavanger universitetssjukehus er nå tilsatt eller i siste delen av tilsettingsprosessen. For bedre å integrere disse i moderinstituttet, blir det fra neste uke en presentasjon av hver enkelt ansatt i K2-nytt. I tillegg til å få nyttig informasjon om hver tilsatt, håper vi det vil gjøre det lettere å ta kontakt. Økt samarbeid om undervisning med faggrupper på tvers vil kunne gjøre hverdagene lettere både i Bergen og i Stavanger. Videre gir det mulighet for økt forskningssamarbeid, et stort og kun delvis utnyttet potensial.

Velkommen til alle nytilsatte ved Stavanger universitetssjukehus!

Pål

Masterprosjekt i farmasi 2024/2025

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2024 – vår 2025. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 10. januar 2024.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
 • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder. Ved eksterne prosjekt skal den eksterne part sørge for hovedveileder, mens veileder ved UiB skal være bi-veileder.
 • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
 • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
 • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Oppgaven skal ikke tildeles noen studenter før ETTER presentasjonen (23. februar), se mer informasjon under.

Mer om tildeling og valg av oppgave:
Dersom det er flere studenter som melder sin interesse, må veileder varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt.

Masteroppgaven:
Studentene på kull 2020 (17 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2024/2025 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er mandag 20. mai 2025, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2024.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 23. februar 2024 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest på kvelden.


Vi ber dere sette av datoen 23. februar 2024. Vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Med vennlig hilsen

Lone Holst                                                                              Marte Nørve Årvik

programutvalgsleder                                                               rådgiver

NFR tematiske utlysninger/RCN thematic calls

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskerprosjekt-fornyelse-tematisk/

Søknadstype Forskerprosjekt

Søknadsfrist 6. mars 2024, 13:00 CET