Kategoriarkiv: Uke 21

Hvorfor undervise og veilede (hvis du kan slippe)?

Mange som er ansatt eller knyttet mer indirekte til instituttet gjennom forskning, bidrar i undervisning på bachelor-/master/PhD-nivå og inn mot profesjonsstudiene ved Det medisinske fakultet. Likevel er det god bruk for flere, og for bedre fordeling av oppgavene. Men hvorfor undervise eller veilede studenter om det ikke er et formelt krav i den stillingen eller rollen du har?

Mange oppdager de givende sidene ved undervisning og veiledning når de kommer til et punkt der de «må» gjennomføre slike oppgaver, mens noen ser litt sent at undervisningserfaring ville gi en mer komplett CV, både i form av akademisk real- og formalkompetanse.

Undervisning kan tvinge en til å sette seg inn i områder av eget fagfelt som ligger litt utenfor ens kjernekompetanse. Både gjennom forberedelse av egen undervisning og for eksempel veiledning av studenter som skriver ulike oppgaver kan dette medvirke til et bredere faglig nedslagsfelt. Sensoroppdrag kan ha tilsvarende funksjon, samtidig som man får bedre kjennskap til andre miljøer og deres virksomhet – som igjen kan være nyttig når en skal finne sensor til egne studentprosjekter.

Gjennom slike prosesser blir man ofte nødt til å se med friske øyne på egen passiv kunnskap, definisjoner og grunnkonsepter man kanskje tar for gitt i det daglige – kan man egentlig forklare dem til en mindre erfaren person? Noen ganger kan man få aha-opplevelser når man som mer erfaren går tilbake til ting man tror man har forstått og kan forklare på stående fot. Det kommer spørsmål man aldri selv har kommet på å stille.

Alle husker trolig én eller flere undervisere fra sin tid som student. Noen av «feil» årsaker, men noen som viktige rollemodeller og faglige forbilder. I en tid med økende fokus på digitalisering i undervisningen tror jeg det er svært viktig at studentene møter dedikerte fagpersoner, og jeg tror disse møtene kan være motiverende for begge parter.

Med henblikk på formalkompetanse: flere former for undervisning gir uttelling i opplæringsdelen i PhD-utdanningen, og veiledere kan oppfordre til å vektlegge slik aktivitet i opplæringsdelen. Egne krav gjelder ved søknad om opprykk/ansettelse i akademiske stillinger, men undervisning vil uansett gi en mer komplett akademisk CV.

Husk at undervisning ikke bare er forelesninger, men kan ha mange former. Om du kan tenke deg å undervise eller veilede, kan du formidle dette til leder av din forskningsgruppe, til undervisningsgruppeledere i ditt fagområde eller til kolleger du vet underviser innen et relevant fag.

Silje – Fungerende undervisningsleder.

OSKE-eksamen – sensorer.

Foto/ill.: UIB Det medisinske fakultet

Vi trenger sensorer til OSKE6 13.06.24. Oppgaven er å bemanne stasjoner på eksamen; studentene kommer til stasjonen, får en oppgave, løser denne og scores så av sensor “på stedet” – dvs. ikke for- og etterarbeid.
Oppgaver er ferdig laget, og to puljer skal gjennom eksamen denne dagen – én pulje kl. 09 og én kl. 13. Sensor må ha medisinskfaglig bakgrunn. Kan du bidra? Gi beskjed til silje.skrede@uib.no

Informasjonsmøte om den planlagde SFF VI-utlysinga

5. jun. kl. 13.00–14.00

Påmeldingsfrist:4. juni kl. 12:00

Digitalt:Arrangementet strømmes

Neste utlysing av Senter for framifrå forsking (SFF) er planlagd å komma i 2025 og med tildeling mot slutten av 2027. Webinaret vil ta for seg den informasjonen som ligg føre om den planlagde utlysinga. Det vil vera mogleg å stilla generelle spørsmål under webinaret, men ettersom krav og føringar og endeleg utforming av utlysinga ikkje ligg føre, vil mykje kunne svarast på (og leggjast ut på nettsidene) først på utlysingstidspunktet i 2025. Det vil dermed komma meir informasjon i eit nytt søkjar-webinar når utlysinga ligg føre.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/informasjonsmote-om-den-planlagde-sff-vi-utlysinga/

CCBIO Junior Scientist Symposium

June 6th, 2024 

(Møterom, HBE, Glasblokkene, Blokk 8, U1etg, U364, Auditorium)– register(ccbiojuss.no) or https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16203275

We are happy to welcome you all to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, June 6th, 2024. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion as always. It is a pleasure to present Geir Olav Løken, Administrative Leader of CCBIO, as the keynote speaker. He will use his decades long experience in mediating between researchers and the administration to elaborate on how to best interact with “the other side” and point out pitfalls and coping strategies. Anna Gorbunova, a new post doc in Carina Strell’s group will present the prognostic impact of mitochondrial proteins in lung cancer. You will also learn more about how to target homology repair deficiency in breast cancer, tissue engineering of bone marrow and precision medicine in children’s cancer. Please register within June 3rd at 11.00.

Program: Les videre

Webinar about ERC Synergy Grant

7 June 10:00–11:45

Do you have an extraordinary exciting and groundbreaking idea for a research project, but need one or more other PIs to solve the puzzle? ERC Synergy Grants can be the solution for you.

ERC Synergy Grants (SyG) allow two to four outstanding “principal investigators” (PIs) to come together on a problem for a project and provide the opportunity for collaboration for up to six years.

https://www.forskningsradet.no/en/events/2024/webinar-about-erc-synergy-grant/

2024 UiB Læringskonferanse

Program for universitetspedagogikk og samarbeidspartnere inviterer til å bidra til UiBs Læringskonferanse, som arrangeres ved UiB 17. oktober 2024. UiBs Læringskonferanse er åpen for alle på UiB og er en mulighet til å lære, diskutere og feire forskningsbaserte praksiser som representerer tilknytning, fellesskap og/eller inkludering i universitetsundervisning og læring.

Dagen vil inneholde foredrag og workshops, paper- og plakatpresentasjoner. Alle som er involvert i undervisning, veiledning, vurdering og andre undervisningsrelaterte aktiviteter ved UiB og andre lokale institusjoner inviteres til å bidra til og delta på konferansen.

Submisjoner/presentasjoner kan være på norsk eller engelsk. Frist for innleveringer er 30. juni.

Les mer

Søk medlemsskap i Akademiet for yngre forskere!

Nå er det åpent for å søke medlemsskap i Akademiet for yngre forskere (AYF)

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer.

Her er kriteriene for opptak:

 • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
 • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

 Søknadsfristen er 9.juni. Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Link til utlysningsteksten:https://akademietforyngreforskere.no/soknad2024/  Les videre

Kommunikasjonskurs: Bli en medieyndling!

Hvordan finner du nyhetspoengene i forskningen din? Hva skal til for at budskapet når ut i media? På dette kurset lærer du hvordan finne den gode historien i forskningen din, og hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp til den gode mediekontakten.

Påmelding innen mandag 3. juni. Gi beskjed så snart som mulig om du ikke kan delta slik at andre kan få overta plassen.

Mediekurset passer for forskere på alle nivåer, fra doktorgradskandidater til erfarne forskere.

Kurset vil bli holdt på norsk.

Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research

Call for applications 2024

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) and the University Grants Commission (UGC) India, announce up to NOK 32 000 000, – ≈ INR 262 080 000, – in joint grants (50/50 from each side) to project partnerships between Norwegian and Indian higher education institutions.

The aim of the call is to establish partnerships for internationalisation and quality enhancement in higher education, through academic collaboration and mobility, in close connections to work life, industry and business in India and Norway.

The cooperation shall complement and expand existing Indian and Norwegian research cooperation.

Application deadline 13 August 2024

https://hkdir.no/en/grants-and-open-calls/incp2-call-for-applications-2024

Horisont Europa kurs

Skaff deg oppdatert informasjon og kunnskap! Få oversikt over de nyeste endringene som er kommet i avtaleverket med Kommisjonen. Lær reglene som gjelder for Lump Sum prosjekter (prosjekter med forhåndsdefinert kostnadsramme). Og mye annet!

Vi har ledig plass på kurs før sommeren:

Meld deg på – alle våre kurs er gratis!

Program for forskningsledelse ved UiB

Program for forskningsledelse er et breddetilbud for alle med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekter som ønsker å bli tryggere i egen rolle.

Programmet har som mål å styrke deltagernes utvikling som gruppeledere, gi inspirasjon til å bygge gode forskningsmiljø og sikre gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Gjennom programmet vil deltagerne jobbe med utfordringer fra egen hverdag.

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

 • Samling 1: 18.-19. september 2024
 • Samling 2: 15. oktober 2024
 • Samling 3: 13. november 2024

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024.  Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024.

https://www.uib.no/hr/170492/program-forskningsledelse-ved-uib

Grunnleggende brannvernopplæring UIB 2024

Minner om brannvernkurs som er obligatorisk for alle ansatte, UiB tilbyr digitalt kurs 

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

og

GRUNNLEGGENDE BRANNVERNOPPLÆRING

Å forstå riktig bruk av brannapparater og implementere grundig sikkerhetspraksis er essensielt for å beskytte deg selv og andre i tilfelle nødsituasjoner.

Gjennom praktisk trening og veiledning vil vi veilede deg gjennom riktig bruk av brannapparater, evakueringsteknikker og andre viktige brannsikkerhetsprosedyrer. Vår målsetting er å gi deg selvtillit og kompetanse til å håndtere brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

Innhold:
·      Grunnleggende teori om forskjellig typer slukkeutstyr (ute).
·      Slukking med brannapparater (ute).
·      Alternative måter å slukke småbranner (ute).
·      Røykutvikling i røykvogn (ute).

lenke til påmeldingsskjema (det er kurs både på norsk og engelsk) https://deltaker.tiv.no/no/participate/grunnleggende-brannvernopplaering-uib-2024-c2e062305f

Horizon Europe info day 28 May

This short information session aims to inform potential applicants about 3 new topics that have been added to the Cluster 1 ‘Health’ work programme of 2024.

Under the pillar 2 of Horizon Europe, Cluster 1 focuses on Health and aims to deliver on the following six destinations matching the Strategic Plan:

 • Staying healthy in a rapidly changing society
 • Living and working in a health-promoting environment
 • Tackling diseases and reducing disease burden
 • Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health-related industry

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3clxegsRz1MMCZg2Onsstd/overview

“FRIPRO-løftet”, part 3: Proposal Reading Day

Are you considering applying for FRIPRO funding from the Research Council? This is the third workshop in the “FRIPRO-løftet” series.

27.05.2024 – 09.00–15.00

Workshop for researchers at all career levels, who are considering applying for funding for FRIPRO projects from the Research Council of Norway

https://www.uib.no/en/boa/170311/fripro-l%C3%B8ftet-part-3-proposal-reading-day

Marie Sklodowska-Curie – Postdoctoral Fellowships

The Marie Skłodowska-Curie Actions lie under the Excellent Science pillar of Horizon Europe. The goal of MSCA Postdoctoral Fellowships  is to enhance the creative and innovative potential of researchers holding a PhD degree who wish to acquire new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility. The scheme supports academic projects but does strongly encourage researchers to include project work in the non-academic sector.

Webinar by the Reserach Council of Norway for MSCA-PF applicants to Norwegian host institutions:

MSCA Postdoctoral Fellowships – Webinar (forskningsradet.no)

Online writing class 29.-30. May 2024:

Agenda 2024 MSCA-PF writing class.

Sign up by 28. May via the registration form.

 

Data café at the Faculty of Medicine 27 June

We are pleased to invite you to the next Data café at the Faculty of 
Medicine on the 27th of June from 12:00 to 15:00 in the conference room 
at the 9th floor of the BBB 
(
https://rom.app.uib.no/romInfo/q.php/408/9A110BP). We will enjoy a 
mingling lunch followed by two workshops:

1- David will give a new iteration of his workshop building large 
language models (LLMs) for text generation. This time we will try to 
make it more interactive and let you play with the code during the 
sessions, so it might be interested for some of you to take the workshop 
again.

2- Jakub will give an introductory workshop on data visualization with 
python. If you are tired of spending hours on Excel/GraphPad, want to 
learn how to create publication-grade plots automatically using free 
software, and at the same time learn some good practices on data 
visualization, this is for you.

The workshops are entry-level, there is no prior requirement and all are 
welcome independently of their seniority or expertise.

To help us plan the food and workshops, please register at the link below:
https://forms.gle/VmDL4oEsn5SBamSD6

Stor tildeling til Endokrin Medisin fra Novo Nordisk Fonden.

Postdoktor Grethe Ueland har i sterk nordisk konkurranse fått tildelt et Excellence Emerging Investigator Grant for prosjektet “Autonomous cortisol secretion, a frequent cause og metabolic syndrome?” Vi som står rundt er ikke overasket når vi vet hva Grethe har oppnådd på få år. Midlene (10 millioner DKK) gir Grethe mulighet til å kombinere forskning og klinisk endokrinologi de neste 5 årene.

Forsker Anette Bøe Wolff har også i knallhard konkurranse fått tildelt et Excellence Ascending Investigator Grant for å studere antistoffer mot cytokiner, som en mekanisme for autoimmunitet og med det etablere sin egen forskningsgruppe. Tildeling er et resultat av Anettes dyktighet, utholdenhet og entusiasme i studier av autoimmunitet og rollen til proteinet AIRE (autoimmune regulator) som i høst førte til en publikasjon i Nature om tanndefekter ved APS-1 og cøliaki. Også dette stipendet er på 10 millioner DKK.

Less than a week until application deadline for Researcher projects

Up to 202,5 MNOK in total is available through five different themes in our main call for proposals. This includes 16 MNOK to institutions outside Oslo and Young Aspiring Cancer Researchers, as well as 24 MNOK to Genomic testing.

Remember to finish your application and send it before Tuesday 28th of May at 13.00. We look forward to receiving your application!

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1602/details

Developing Competitive ERC Starting and Consolidator Grant Proposals

The competition can be daunting, but to date, 50 ERC grants have been won by researchers at UiB. Find out how to prepare a competitive application with this digital workshop for Starting and Consolidator applicants.

04.06.2024 – 09.00–15.00

This course explains how to convey your research concept in a way that convinces both the ERC panel and your expert evaluators, and maximises your chances of success.

Session 1:  9:00-11:30pm

 • ERC instrument basics
 • Pitching for your ERC panel
 • Selecting your evaluators
 • Presenting your research clearly and convincingly

Session 2: 12:30 – 15:00

 • Designing and implementing your research
 • Writing a competitive B1: extended summary
 • How to write a competitive B2: full proposal

https://www.uib.no/boa/157092/developing-competitive-erc-starting-and-consolidator-grant-proposals

Webinar om ERC Synergy Grant

Passer for: Forskere og EU-rådgivere
Påmeldingsfrist: 07.06.2024 kl. 07.00
Digitalt: Arrangementet strømmes
Når: 7. jun. kl. 10:00–11:45

Møtet blir holdt på engelsk.

Du har en kjempespennende forskningsidé som er virkelig banebrytende, men trenger også spisskompetansen til en eller flere andre PIs for å kunne løse utfordringen? ERC Synergy Grants kan være løsningen. Delta i vårt webinar om ordningen!

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/webinar-om-erc-synergy-grant/

2. Forskningsdag ved Det medisinske fakultet

For andre gang skal Forskningsdagen være en arena hvor forskere fra fakultetets fem institutter viser frem sin forskning, finner felles interesser og nye samarbeidspartnere. Vi ønsker å bli kjent med både de etablerte gruppene og nye og unge forskere. Årets tema er kunnskapsvalorisering i krysningspunktet mellom klima, miljø og helse.

Preliminært program: Her

Deltakere: dette er et internt arrangement, åpent for alle ansatte ved Det medisinske fakultet samt tilknyttede ph.d.-kandidater og postdoktorer.

Påmelding: Påmelding til forskningsdag ved Det medisinske fakultet / Registration for the Research Day at the Faculty of Medicine 2024 (uib.no) Frist 28. mai 2024.