Kategoriarkiv: Søknadsfrister

Forskningsstipend til utenlandsopphold i 2023

Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må søke sin finansieringskilde om støtte.

Det søkes da støtte til utenlandsopphold for 2023.

Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, og gjeldende retningslinjer. Instituttene må sette sin frist tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det kom nye søknadsskjema og satser i 2021, og at det er disse skjema som må benyttes.

Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her: Finansiering av utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer ved MED | Det medisinske fakultet | UiB

Informasjon på engelsk: Financial support for stays abroad for PhDs and Postdoctoral Fellows | Faculty of Medicine | UiB

Fakultetet har kun mulighet til å delfinansiere utenlandsopphold, så alle oppfordres til også å søke eksterne midler gjennom andre ordninger.

Forskningsrådets stipendbase for forskermobilitet https://www.euraxess.no/funding/search

Alle søknader skal sendes til fakultetet samlet fra instituttet, med signaturer og vedlegg.

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet!

Send søknaden til instituttet v/ irene.hjelmaas@uib.no innen fristen som er 28.09.2022.

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Momentumprogrammet er planlagt å starte opp igjen for femte gang februar 2023. Det åpnes nå for søknader.

Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00.

https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere

WUN Research Development Fund 2022

Hei alle

UiB er medlem i et internasjonalt nettverk med andre universitet der formålet er samarbeid om forskning på globale samfunnsutfordringer relatert til FNs bærekraftsmål. Det lyses nå ut såkornmidler på inntil £ 10 000 for å etablere forskningssamarbeid. Alle forskere ved UiB er invitert til å søke. Ikke minst oppfordres de yngre til å søke og dette kan være en fin anledning for yngre forskere hos oss å hente inn midler. Intern frist for å søke er 2. oktober og søknad sendes til rosa.nogueira@uib.noosa.nogueira. Vedlagt er info om utlysningen.

Hilsen Amra

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2023-24

Minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2023-24: 1. oktober 2022

Ca. 30-35 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløp: opp til NOK 200,000.-

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

 • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
 • studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/

 1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2023-24:
  https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/

Studentstipend (fulbright.no)

Kreftforeningens pionerprosjekt

 • Kreftforeningens pionerprosjekter er åpen for alle fagfelt og disipliner, så lenge prosjektet er kreftrelevant. Søkere kan være universiteter og høyskoler, sykehus, forskningsinstitutter eller andre forskningsorganisasjoner.
 • Du kan søke om inntil 2 millioner kroner over 1-2 år.
 • Vi vil vurdere om søknadene er nye og innovative, og om de har stort potensial for å gi viktig kunnskap på kreftområdet. For prosjektene som er aktuelle å finansiere, vil vi også vurdere om prosjektteamet har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet, og om prosjektet har en god metodisk plan.
 • Søknadsfristen er 14. september. Søknadene vil evalueres gjennom en to-trinns fagfellevurdering, og beslutningen om hvilke prosjekter som finansieres tas i desember.
 • Du søker via Kreftforeningen søknadsportal  Mer informasjon om ordningen og hvordan man kan søke finner du i Application guidelines Pioneer Projects
 • Hvis du har spørsmål, send en mail til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen blir tildelt ein person eller ei verksemd, privat eller offentleg, som har skapt innovasjon gjennom strategisk bruk av forsking. Vi leitar etter kandidatar som er med på å flytte grenser for kva som er mogleg innanfor eit fagfelt. Vinnaren mottar heder og ære og ein halv million kroner. Kjenner du nokon som bør få prisen? Kanskje deg sjølv?

Send inn din kandidat i dette skjemaet før 10. september 2022.

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/prisutdelinger/innovasjonsprisen/

New Horizon Europe calls

Horizon Europe work programme for 2023-24 in the health cluster has been published. Many interesting opportunities for K2 researchers to apply for Research and Innovation Actions (RIA) in all destinations:

 • Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society
 • Destination 2. Living and working in a health-promoting environment
 • Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden
 • Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry

Many pandemic related calls included. Also personalized medicine. Interdisciplinary approach and collaboration with social sciences and humanities (SSH) often requested. Contact your research advisor (susanna.pakkasmaa@uib.no) for more information.

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00

https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere#momentumdelegater-2021-2022

Søk Helse Vests forskingsmidlar for 2023

Forskingsmidlane i Helse Vest skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2022 kl. 23:59.

Forskingsmidlane skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å få meir forsking av god kvalitet, og for å byggje forskingskompetanse gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.

 • Det blir oppmoda til regionalt samarbeid om prosjekt for å utnytte kompetanse og ressursar på ein god måte, og samtidig skape robuste, regionale nettverk.
 • Forskinga skal spegle Regjeringas handlingsplan for kliniske studier. Søknadskategoriane klinisk forskingsstipend og klinisk karrierestipend er retta mot denne handlingplanen.
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitet og høgskulen i regionen  ønskjer auka fokus på brukarmedverknad i forskinga. Søknadar kan bli lagde til side dersom det ikkje er gjort greie for brukarmedverknad i prosjektet.

Les alt om utlysinga og gjeldande retningslinjer

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Viser til brev fra ledelsen av Globale samfunnsutfordringer (vedlegg 1). Vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB (inkludert postdoc og ph.d. – kandidater) kan søke om inntil kr. 100 000 til å dekke tverrfaglig forsknings- og/eller undervisningssamarbeid.

Søknadsfristen er 15. september og kan sendes direkte fra instituttet til satsingen, ved Nils Gunnar Songstad – (Ephorte 2022/4507-NILSO).

Innovative Health Initiative launches new calls for proposals

The Innovative Health Initiative (IHI) has now launched IHI – calls 1 and 2.

IHI – call 1 is a single-stage call for proposals with the following topics:

 • Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities
 • Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
 • Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
 • Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

Deadline for full proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 is a two-stage call for proposals with the following topics:

 • Topic 1: Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring
 • Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

Deadline for short proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/39T3EKe

Les videre

Utlysning av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge for perioden 2023-2025

Frist for innsending er 26. september 2022 klokken 23.59.

Søknader merkes med full tittel  i emnefeltet og sendes forskning@sanitetskvinnene.no

For perioden 2023 – 2025 lyses det ut midler fra våre to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt

https://sanitetskvinnene.no/forskningsprosjekter/norske-kvinners-sanitetsforenings-forskningsfond

Kreftforeningens pionerprosjekter åpner for søknader

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet. I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

 

Hvert prosjekt kan tildeles inntil 2 millioner kroner med prosjektperiode på 1-2 år. Utlysningen åpner senest 1. juli, og søknadsfristen er 15. september 2022.

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside.

I mai 2022 ble det vedtatt å igangsette 70 nye COST-nettverk. Nettverk innenfor eller relevante for medisinsk og helsefaglig forskning er ført opp i listen nederst i denne e-posten.

Les videre

EU Cancer Mission utlysningene for 2022 er nå åpne!

EU Missions er en ny måte å komme opp med løsninger på noen av våre største utfordringer. De har ambisiøse mål og ønsker å levere konkrete resultater innen 2030. EU Missions are nytt for Horisont Europa, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram for årene 2021-2027.

Mission Cancer er relevant for flere forskere ved vårt fakultet. Den har som mål å bedre livene til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 ved å forhindre, kurere, og for de som har kreft inkludert deres familier, øke overlevelse og gi bedre livskvalitet.

Mission Cancer utlysningene for 2022 er nå åpne:
Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research
Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures
Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers
Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre
Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Kontakt amra.grudic@uib.no dersom du er interessert i en utlysning og gjerne skulle tatt en prat om hva det går ut på.

Undervisningsdagen 18. mai !

Nå er programmet for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai klart!

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Det serveres lunsj kl. 12.00 som krever påmelding senest 12. mai. Meld deg på her.

Velkommen!

UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY (uib.no)

Kreftforeningens hovedutlysning, Forskerprosjekt 2022 -Frist 31. mai

 

 

Open Call, Rosa sløyfe, Krefttak mot Kreft og geografisk spredning

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende.

Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:

 • Fri kreftforskning (Open Call, 130 millioner kroner).
 • Brystkreft (Rosa sløyfe, 28 millioner kroner).
 • Kreft med spredning (Krafttak mot kreft, 20 millioner kroner).
 • Kreftforskning ved institusjoner utenfor de store byene (8 millioner kroner).Les mer om utlysningen her: https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/
 • Skal du søk Kreftforeningen i 2022? Da må du fylle ut skjemaker under:

Jeg planlegger å søke Kreftforeningen med frist 31. mai

 

CCBIO Annual Symposium May 10-11 at Solstrand Hotel

CCBIO has the pleasure of inviting you to the 10th CCBIO Annual Symposium May 10-11 at Solstrand Hotel close to Bergen.

 

The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The 2021 symposium was a success with more than 300 participants, and we expect the 2022 symposium to be even better. This year you can choose between attending online for scientific updates, or in-person at Hotel Solstrand in order to also enjoy the company of all the other researchers, and the informal and mutually fertilizing scientific crosstalk in the breaks and the evening.  We expect the symposium to become fully subscribed, and strongly recommend you to register early. Deadline is April 13.

Les mer her!

We have secured a range of international speakers, among them Marta Bertolaso, Go van Dam, Christine Desmedt, Silvio Gutkind, Olli Kallioniemi, Srinivas Malladi, and Malin Sund. We will also have some local speakers.

Younger researchers will be offered slots for 3 -minute speed-talks as well as two extended poster sessions with ample time for interaction between the participants.

The heavily subsidized registration fee is 2500 NOK/260 Euro per person. In order to enable us to accommodate 200+ participants in the 138 rooms available, we are dependent upon as many as possible sharing rooms (up to four).  So, please indicate if, and with whom, you are willing to share your room when you register online.

For an overview of speakers, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Symposium website: www.ccbiosymposium.no

Registration deadline, April 13: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12330854

Practical information:  https://filesender.uninett.no/?s=download&token=77799d77-a7a7-4c57-95d2-5375e052063f

Further information about CCBIOwww.ccbio.no

We look forward to seeing you at our symposium!

On behalf of CCBIO’s Director, Lars A. Akslen

 

Valg av medlemmer til universitetsstyret 2022

Det er valg til Universitetsstyret for gruppe B neste uke.

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B ( midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- eller forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2022-31.7.2023. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B.

Forslagsfrist1. mars 2022 kl 12.00

Valgperiodemandag 4. til torsdag 7. april 2022. Det elektroniske valglokalet åpner
kl 09:00 mandag og avsluttes kl 12:00 torsdag.

les mer om Kandidatene til universitetsstyret her!

 

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

En gang pr år har fakultetet tatt kontakt med instituttenes vitenskapelig ansatte og bedt om forslag til hovedoppgaver for medisinstudentene.

Vi henvender oss igjen nå for å be om forslag til HOVEDOPPGAVE, som er en del den akademiske søylen i ny studieplan fra 2015. Vi vil samtidig informere litt nærmere om veilederrollen og rammene for arbeid med hovedoppgaven.

Om rollen som veileder og arbeid med hovedoppgaven.

Alle fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med hovedoppgave annethvert år. Veilederplikten anses som en del av undervisningsplikten. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved Helse Bergen har rett, men ikke plikt til å veilede studenter. Eksterne veiledere som ønsker å bidra skal godkjennes av Komitéen for akademisk søyle, og ekstern veiledning må ikke medføre utgifter for fakultetet.

Studentene skal ha en eller flere veiledere under arbeidet med hovedoppgaven, hvorav en hovedveileder. Minst en av veilederne bør ha forskningskompetanse på doktorgradsnivå.

Hvis hovedveileder ikke er ansatt ved Det medisinske fakultet, skal det være en medveileder som er ansatt ved fakultetet.

Studentene har krav på minimum 15 timer veiledning pr oppgave, og studentene har plikt til å benytte seg av veiledningen.

Hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student).  Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter.

Et todagers oppstartsseminar i 6. semester skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Studentene skal bestemme seg for oppgave ved utgangen av 6. semester og sammen med veileder skrive en prosjektbeskrivelse som skal være ferdigstilt i slutten av 8. semester.

Det er satt av 8 uker i 10. semester til kun å jobbe med hovedoppgaven, og innlevering av oppgaven skal skje ved slutten av denne perioden. En elektiv periode på 4 uker i 4. eller 5. studieår skal også brukes til oppgavearbeid. Med prosjektbeskrivelsen som skal leveres i 8. semester skal student(er) og veileder(e) også levere inn en signert veilederkontrakt.

Om innlevering av oppgaveforslag

Fakultetet ber om at veiledere fyller ut elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema snarest og innen:  25. april 2022.   For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Når fakultetet har mottatt hovedoppgaveforslag fra dere skal disse godkjennes av Komitéen for akademisk søyle og gjøres tilgjengelig for studentene. Når studentene har gjort avtale med dere veiledere om en oppgave, skal studenten melde dette inn for registrering på fakultetet.

Fakultetet viser for øvrig til nettsiden med informasjon om hovedoppgave, – Retningslinjer for hovedoppgave, Veiledning for prosjektbeskrivelse, Retningslinjer for sensur av hovedoppgave og litt om litteraturstudie som hovedoppgave.

https://www.uib.no/med/102101/hovedoppgave

Se også læringsutbytte for hovedoppgaven; http://www.uib.no/emne/MEDOPPG

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.