Kategoriarkiv: Søknadsfrister

Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research

Call for applications 2024

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) and the University Grants Commission (UGC) India, announce up to NOK 32 000 000, – ≈ INR 262 080 000, – in joint grants (50/50 from each side) to project partnerships between Norwegian and Indian higher education institutions.

The aim of the call is to establish partnerships for internationalisation and quality enhancement in higher education, through academic collaboration and mobility, in close connections to work life, industry and business in India and Norway.

The cooperation shall complement and expand existing Indian and Norwegian research cooperation.

Application deadline 13 August 2024

https://hkdir.no/en/grants-and-open-calls/incp2-call-for-applications-2024

Less than a week until application deadline for Researcher projects

Up to 202,5 MNOK in total is available through five different themes in our main call for proposals. This includes 16 MNOK to institutions outside Oslo and Young Aspiring Cancer Researchers, as well as 24 MNOK to Genomic testing.

Remember to finish your application and send it before Tuesday 28th of May at 13.00. We look forward to receiving your application!

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1602/details

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

 1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
 2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 9. mai 2024. 

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt
Søknadsfrist: 18. september 2024, kl. 13:00 CEST
Aktuelle temaområder: Helse
Målgrupper: Offentlig sektor, Forskningsorganisasjon
Støttegrenser: Kr 6 000 000-16 000 000
Antatt tilgjengelige midler: Kr 150 000 000
Prosjektvarighet: 24-48 måneder

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse–og-omsorgstjenester/

New calls in the Horizon Europe Cancer Mission:

The European Commission has now announced six new calls for funding under the Cancer Mission. The following two are particularly relevant for researchers at The Faculty of Medicine:


Accessible and affordable tests to advance early detection of heritable cancers in European regions
 HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-03. Innovation action 12 MIO EUR per project. To validate easy-to-use, affordable and accessible genetic, multi-omics or other biomarker-based cancer tests for early detection of cancers with an underlying heritable genetic risk. Activities are expected to achieve TRL 5 to 7 by the end of the project. ​​​​​​​

Improving the understanding and management of late-effects in adolescents and young adults (AYA) with cancer HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-05. 6 MIO EUR per project. The focus should be exclusively on adolescent and young adult (AYA, age range 15-39) cancer patients and survivors.

Application Deadline: 18 September 2024 

 If these topics sound interesting, please contact the research advisers at MED for advise on how to build or join a consortium and apply: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

 You can also join the EU Info Days on 25 and 26 April to learn more about the calls: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)

Välkommen att ansöka om anslag från Olle Engkvists Stiftelse

Vilka forskningsområden kan jag söka anslag för?

Stiftelsen har möjlighet att stödja alla typer av vetenskaplig forskning, men stiftelsens fokus är forskningsfinansiering med anknytning till medicin mm.

Vem kan söka?

Huvudsökanden ska som huvudregel ha minst två års väldokumenterad forskningsverksamhet efter doktorsexamen. Stiftelsen godtar examen från såväl svenskt som utländskt lärosäte.

För att söka anslag från stiftelsen ska forskningsprojektet som huvudregel vara kopplad till nordiskalärosäten.

Vilka kostnader kan jag söka anslag för?

Anslag kan sökas för personalkostnader och andra kostnader relaterade till forskningsprojektet.

Personalkostnader inbegriper stipendier eller lön för postdoktorer och doktorander samt lön för forskningspersonal. Notera att lön för huvudsökande ska motiveras.

Indirekta kostnader (overhead) beviljas som huvudregel med högst 10% av stipendier eller lönekostnader inklusive lönekostnadspåslag.

https://oes.se/att-ansoka/ansokan-vetenskaplig-forskning/

UiB idé

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

*** SØKNADSFRIST 19. april ***

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 19. april. Les meir om programmet på uib.no/ide. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. Har du spørsmål eller behov for veiledning? Ta kontakt med Yves Aubert:yves.aubert@uib.no.

Vårens rekrutteringsstillinger fra fakultetet

Vårens rekrutteringsstillinger fra fakultetet er nå annonsert på JobbNorge med frist 15.april.

Stipendiatstillingene:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (259971) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktorstillingene:

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (259962) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene ved UiB

Fakultetet oversender med dette invitasjon fra rektors kontor til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler. Se vedlagte brev for fullstendig utlysning og krav til søknaden.

Søknader sendes til fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge. Frist for å oversende søknad til fakultetet er fredag 24. mai.

Les mer Invitasjon_Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital

Call for Researcher projects 2024 – Kreftforeningen

Funding research is the main priority of the Norwegian Cancer Society. The aim of the funding scheme Researcher projects is to promote high quality and innovative cancer research and development of the Norwegian cancer research field. The scheme shall contribute to new and important knowledge about cancer, cancer prevention, cancer treatment and care. The projects should be of high international standard and have potential impact for cancer patients in the short or long term.

We aim to ensure high quality research throughout the country, both now and for the future. The Norwegian Cancer Society therefore encourage qualified researchers across Norway as well as young researchers to apply to this call. We actively remind our reviewers to take career stage into account, especially when assessing criterion 3, Qualifications of the Project Manager and Project group (see Application guidelines), according to the DORA declaration.

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1602/details

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke.

Samlet ramme for utlysningen 2024 kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Det skal benyttes et digitalt søknadsskjema. Link her. Søkers institutt/fakultet skal bekrefte at søknaden støttes – dette sendes i ePhorte fra hovedsøkers institutt/fakultet.

Søknadsfrist: 30. april 2024

Vurderingskriterier:
– Faglig kvalitet og relevans for globale samfunnsutfordringer
– Nyskapende tverrfaglig samarbeid
– Aktivitetens bidrag til søkers karriereutvikling eller utvikling av fagmiljø

Ny utlysing av NORPART-programmet

HK-Dir har på nytt lyst ut NORPART-programmet for perioden 2024-2028. For denne perioden vil det være tilgjengelig 35 millioner kr til partnerskapsprosjekt per år.                              NORPART-programmet gir støtte til utdanningssamarbeid i 40 land  for en periode på fem år. Vanlig størrelse på tildelt støtte er 5 millioner per prosjekt. Søknadsfrist er 3. juni 2024.

Med søknaden må det lastes opp signert Declaration of participation av administrativ ansvarlig for prosjektet. Denne kan signeres på institutt, senter eller fakultetsnivå.

Teamet for søknadsstøtte ved SA tilbyr administrativ støtte til interesserte fagmiljø/avdelinger og  inviterer til webinar om programmet og den videre oppfølgingen på UiB  10. april kl 09.00-10.30.  Påmelding
For de som ønsker søknadsstøtte er frist for innsending til SA av Concept note (1 side) : 22. april, og for innsending til SA av prosjektbeskrivelse er fristen 21. mai.

Det blir også vist til SA sine ressurssider NORPART | Ansattsider | UiB

Utlysing og informasjon om programmet finner man her: NORPART – Call for proposals 2024 | HK-dir (hkdir.no)

Interesserte kan også kontakte helge.bjorlo@uib.no

Project grants in Endocrinology and Metabolism – Nordic Region

The Novo Nordisk Foundation calls for applications within basic and clinical research within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

Amount: Up to DKK 3 million per grant
Location: Nordic region
Research area focus: Endocrinology and Metabolism
Call closes: 28 May

https://novonordiskfonden.dk/en/grant/project-grants-in-endocrinology-and-metabolism-nordic-region-2/

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert.

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Søknadstype Innovasjonsprosjekt

Søknadsfrist 18. september 2024, 13:00 CEST

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse–og-omsorgstjenester/

Utlysning: Blix’ forskningspris

Bildet kan inneholde: font, sirkel, elektrisk blå, merke, logo.

Blix’ fondets forskningspris utdeles til forskere under 45 år som har gjort fremragende forskningsarbeid innen temaet hjerte- og karsykdommer.

Det deles ut to priser, hver på én million kroner, og kandidater til prisen kan enten nominere seg selv eller bli nominert av andre.

Frist: 1. mai 2024.

Les mer om vilkår og søknadsprosess her: https://www.med.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2024/familien-blix-fonds-forskningspris.html

canSERV Open Call for Transnational Service Provision

Under the canSERV Open Call researchers are welcome to apply to a portfolio of services offered by canSERV to address the research needs of the entire oncology developmental pipeline

Your research project

 • Can vary from basic discovery science to translational science and translation into personalised oncology.
 • Is expected to address at least one of the four strategic goals of the Cancer Mission(understanding of cancer; prevention and early detection; diagnosis and treatment; quality of life for patients and their families)

Deadline: 21 May 2024, 2pm CEST

https://www.canserv.eu/calls/open-call-for-transnational-service-provision/

Forskningstermin

Fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % stilling, kan søke om forskningstermin.

Opptjeningstid for 1 års forskningstermin er 6 års samlet tjeneste som professor eller førsteamanuensis i minst 50 % stilling, eller et 1/2 år etter 3 års tjeneste. Kvinnelige førsteamanuenser har halv opptjeningstid. Søknadsskjema fylles ut og leveres inn til instituttledelsen som prioriterer søknadene og sender sine anbefalinger til fakultetet.

Frist for å sende søknad til instituttet: 01.04. hvert år
Frist for å sende søknad til fakultetet: 01.05. hvert år

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema – utenlandsopphold

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum banner

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Momentum 6 vil starte opp høstsemesteret 2024.

Utlysningen og søknadsskjema er nå åpen og tilgjengelig her: Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 | Ansattsider | UiB. Søknadsfrist for kandidater til programmet er 22. mars.

I løpet av karrieren må forskere håndtere mange og komplekse utfordringer: balansering av forskningsaktiviteter, stadig flere prosjekter, samspill mellom forskning og undervisning, samarbeid med administrativ støtte, koblingen til næringslivet, tverrfaglige satsninger, internasjonalisering og mye mer. UiB-ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstilinger kan søke deltakelse i Momentumprogrammet for å bli bedre rustet i møte med disse utfordringene.

Momentumprogrammet omfatter fem seminarer mellom september 2024 og juni 2025. Formålet med programmet er å styrke deltagernes karriereutvikling. Programmets målsetninger er å

 1. tilby ressurser, opplæring og råd som støtter deltagernes strategiske karriereplanlegging og -utvikling mot å bli mer uavhengige forskere/forskningsledere.
 2. støtte deltagerne til å skrive og sende inn konkurransedyktige søknader til ulike nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
 3. fasilitere utvikling av deltagernes profesjonelle nettverk.
 4. fasilitere og promotere utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Seminarene er strukturert rundt nøkkelkategoriene karriereutvikling og eksternfinansiering, og de fem seminarene omhandler forskningskvalitet, virkninger og effekter, forskningsledelse og gjennomføring, internasjonalisering og søknadsskriving.

For delegatene som blir tatt opp i programmet er deltagelse på seminarene obligatorisk.

Les mer om søknadsprosessen i brevet fra Det medisinske fakultet.

https://www.uib.no/foransatte/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere

FAIR data award 2023

The Centre for Digital Life Norway encourages open science and FAIR data management. For the second time, we are highlighting and rewarding outstanding examples of life science researchers in Norway who have managed their data according to the FAIR principles.

 

 

 

https://www.digitallifenorway.org/competence-areas/funding/Call_for_FAIR_data_award_2023.htm

Deadline for nominating candidates: March 31st 2024.
Amount of support: 10,000 NOK

In order to highlight leading examples of FAIR data management in Norwegian life science research, DLN is for the third time by conferring the DLN FAIR data award. Eligible data sets are those created by researchers based in Norway and focused on life science research. The research does not have to be affiliated with the Centre for Digital Life. The data can, but do not have to, be associated with a scientific publication.

FAIR data management aims to increase the reuse and impact of research data and is an important part of the Open Science initiative. FAIR principles encourage making data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. This allows a wider community to use existing data and facilitate knowledge discovery. Following the principle of “as open as possible, as closed as necessary”, FAIR data should always be interoperable and reusable, but cannot always be possible to access openly (for example, patient sensitive data cannot be directly accessible, but it should be possible to know how to obtain access for specific research questions).

From the nominees, DLN will select the best FAIR data in Norwegian life science of 2023, to be awarded a prize of 10.000 NOK and will be highlighted through our network. The money will be transferred to the associated project(s) and can be spent within the frames set by governmental regulations.

The winner will be selected based on the following criteria:

 1. As the state of the art of FAIR data varies across domains and techniques, it will be considered how ambitious the data management is within the related research domain

How to make a nomination:

 • Use the registration form found above
 • Provide a persistent identifier (for example a DOI); maximum 3 per researcher
 • Give a short explanation of why you believe this data deserves the DLN FAIR data award

If you have questions about the award, please contact:

Ragna Breines, ragna.breines@uib.no

Korbinian Bösl, korbinian.bosl@uib.no

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024

200 millioner euro ligger i potten til åpne utlysninger fra EU4Health. Syv av utlysningene er direkte rettet mot kreftfeltet, på områder som persontilpasset medisin, kunstig intelligens og livskvalitet.

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal gjennomføres i perioden 2021-2027. Totalbudsjettet er på 5,3 milliarder euro og er EUs hittil største helseprogram.

EU4Health skal bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet.

2024 EU4Health Work Programme https://health.ec.europa.eu/publications/2024-eu4health-work-programme_en

Klimafondet

Logoen til UiBs klimafond

Foto/ill.: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk

I 2024 vil dette fondet være på 2 millioner kroner. Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søknadsfrist er 17. mars

Mer info her (lenke til nettsiden) https://www.uib.no/b%C3%A6rekraft/160711/klimafondet

Mer info om Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

Har fått tilbakemelding på at det var litt lite informasjon i forrige ukes melding, her er litt mer utfyllende info:

 • LEAD AI er delfinansiert med midler fra EUs Horizon Europe  – Marie Sklodowska-Curie Action. Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.
 •  Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt
 • LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening
 • Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer
 • Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet
 • Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt
 • Fakultetet legger inn tre postdoktorer i prosjektet. Det er 6 fakultet som er involvert i dette, derfor er temaet bredt.

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert.

LEAD AI | University of Bergen (uib.no)

Nordic Centre in Fudan University: Funding for academic events at the Nordic Centre

We would like to remind everyone that the spring 2024 deadline for applications for funding for academic events is on March 20th. 

Organizers of academic events can apply for funding of any amount between 2,000 and 7,000 euros.

Priority will be given to applications that include the participation of at least two Nordic member universities, preferably from different Nordic countries, and one or more Chinese partners. Events where Fudan University or Chinese affiliates are among the Chinese partners will be prioritized; however, other Chinese universities are warmly welcome to be involved as partners.

Furthermore, priority will be given to applications that relate to one or several of the prioritized thematic areas for Sino-Nordic collaboration at the Nordic Centre.

We especially encourage activities that can serve as a networking platform for early career researchers and can facilitate new connections between Nordic and Chinese scholars, that have the potential to result in joint applications for larger external grants, and are open for participation/contributions from all the Nordic Centre member institutions.

More information, including the application form and handbook on academic events at the NC, can be found on this page.

The application form should be filled in English and sent by email latest on March 20th to:funding@nordiccentre.net

 

Novo Nordisk Innovator Grants

The purpose of the Pioneer Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate the commercialisation of research findings and the development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Pioneer Innovator Grants seek to support novel academic science-based discoveries with commercial potential. The grant aims to stimulate the evaluation of ideas and to support experiments and activities leading to proof-of-concept or beyond.

Amount Up to DKK 1 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/pioneer-innovator-grant-3/

*********

The purpose of the Distinguished Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate commercialization of research findings and development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Distinguished Innovator Grant are aimed for senior faculty members or researchers with a proven track record within innovation, i.e., previous experience of academic innovation projects and experience with establishing patents and spinouts from the academia.

Amount Up to DKK 6 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/distinguished-innovator-grant-3/

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Momentum banner

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved
UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk
karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en
sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til
programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.
Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter
fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni
2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Hvem kan søke?
Ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i
programmet. Kandidatene vil bli valgt basert på følgende kriterier:

 •  Kandidatene må være ansatt ved UiB, normalt i minst 80 % stilling.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks (6) år siden avlagt ph.d.-grad.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet bør ha konkrete planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosessen og frister:

Steg 1 – kandidaten søker fakultet
Søknadsfristen for kandidatene er 22. mars 2024. Søknaden sendes via programmets
nettside  https://www.uib.no/en/foremployees/167616/call-open-2024-2025-momentum-programme
Steg 2 – fakultetet nominerer sine kandidater.
Fakultet er ansvarlig for evaluering og utvelging av sine kandidater. Fakultetenes frist for
intern evalueringsprosess og nominering av kandidater er 19. april 2024. Tilbud om plass til
kandidater som opptas på programmet sendes ut i slutten av april, med akseptfrist i starten
av mai.

Utlysning av Peder Sather-midler for 2024 – 2025

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter
mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). Peder Sather midlene er
en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2024 er 1.april

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her:

https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC
Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Det er nå åpent for å registrere nye søknader for 2024. Søknadsfrist er 29. februar.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent

Unfortunately the call text is only in Norwegian