Kategoriarkiv: Søknadsfrister

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024

200 millioner euro ligger i potten til åpne utlysninger fra EU4Health. Syv av utlysningene er direkte rettet mot kreftfeltet, på områder som persontilpasset medisin, kunstig intelligens og livskvalitet.

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal gjennomføres i perioden 2021-2027. Totalbudsjettet er på 5,3 milliarder euro og er EUs hittil største helseprogram.

EU4Health skal bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet.

2024 EU4Health Work Programme https://health.ec.europa.eu/publications/2024-eu4health-work-programme_en

Klimafondet

Logoen til UiBs klimafond

Foto/ill.: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk

I 2024 vil dette fondet være på 2 millioner kroner. Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søknadsfrist er 17. mars

Mer info her (lenke til nettsiden) https://www.uib.no/b%C3%A6rekraft/160711/klimafondet

Mer info om Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

Har fått tilbakemelding på at det var litt lite informasjon i forrige ukes melding, her er litt mer utfyllende info:

 • LEAD AI er delfinansiert med midler fra EUs Horizon Europe  – Marie Sklodowska-Curie Action. Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.
 •  Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt
 • LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening
 • Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer
 • Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet
 • Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt
 • Fakultetet legger inn tre postdoktorer i prosjektet. Det er 6 fakultet som er involvert i dette, derfor er temaet bredt.

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert.

LEAD AI | University of Bergen (uib.no)

Nordic Centre in Fudan University: Funding for academic events at the Nordic Centre

We would like to remind everyone that the spring 2024 deadline for applications for funding for academic events is on March 20th. 

Organizers of academic events can apply for funding of any amount between 2,000 and 7,000 euros.

Priority will be given to applications that include the participation of at least two Nordic member universities, preferably from different Nordic countries, and one or more Chinese partners. Events where Fudan University or Chinese affiliates are among the Chinese partners will be prioritized; however, other Chinese universities are warmly welcome to be involved as partners.

Furthermore, priority will be given to applications that relate to one or several of the prioritized thematic areas for Sino-Nordic collaboration at the Nordic Centre.

We especially encourage activities that can serve as a networking platform for early career researchers and can facilitate new connections between Nordic and Chinese scholars, that have the potential to result in joint applications for larger external grants, and are open for participation/contributions from all the Nordic Centre member institutions.

More information, including the application form and handbook on academic events at the NC, can be found on this page.

The application form should be filled in English and sent by email latest on March 20th to:funding@nordiccentre.net

 

Novo Nordisk Innovator Grants

The purpose of the Pioneer Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate the commercialisation of research findings and the development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Pioneer Innovator Grants seek to support novel academic science-based discoveries with commercial potential. The grant aims to stimulate the evaluation of ideas and to support experiments and activities leading to proof-of-concept or beyond.

Amount Up to DKK 1 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/pioneer-innovator-grant-3/

*********

The purpose of the Distinguished Innovator Grant Sustainability & Health is to accelerate commercialization of research findings and development of novel technologies within sustainability or health.

Both areas of the Distinguished Innovator Grant are aimed for senior faculty members or researchers with a proven track record within innovation, i.e., previous experience of academic innovation projects and experience with establishing patents and spinouts from the academia.

Amount Up to DKK 6 million per grant.
Location Nordic region
Call closes 13 March

https://novonordiskfonden.dk/grant/distinguished-innovator-grant-3/

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Momentum banner

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved
UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk
karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en
sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til
programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.
Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter
fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni
2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Hvem kan søke?
Ansatte i postdoktor, forsker og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i
programmet. Kandidatene vil bli valgt basert på følgende kriterier:

 •  Kandidatene må være ansatt ved UiB, normalt i minst 80 % stilling.
 • Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten ved oppstarten av programmet.
 • Det bør ikke ha gått mer enn seks (6) år siden avlagt ph.d.-grad.
 • Kandidatene som blir tatt opp i programmet bør ha konkrete planer om å søke om eksternfinansiering i de kommende 12-24 månedene.

Søknadsprosessen og frister:

Steg 1 – kandidaten søker fakultet
Søknadsfristen for kandidatene er 22. mars 2024. Søknaden sendes via programmets
nettside  https://www.uib.no/en/foremployees/167616/call-open-2024-2025-momentum-programme
Steg 2 – fakultetet nominerer sine kandidater.
Fakultet er ansvarlig for evaluering og utvelging av sine kandidater. Fakultetenes frist for
intern evalueringsprosess og nominering av kandidater er 19. april 2024. Tilbud om plass til
kandidater som opptas på programmet sendes ut i slutten av april, med akseptfrist i starten
av mai.

Utlysning av Peder Sather-midler for 2024 – 2025

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter
mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). Peder Sather midlene er
en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2024 er 1.april

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her:

https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC
Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Det er nå åpent for å registrere nye søknader for 2024. Søknadsfrist er 29. februar.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent

Unfortunately the call text is only in Norwegian

 

NFR Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadstype Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Søknadsfrist13. mars 2024, 13:00 CET
Aktuelle temaområder

Temaer på tvers

Muliggjørende teknologier

Målgrupper Forskningsorganisasjon
Støttegrenser Kr 4 000 000-20 000 000
Antatt tilgjengelige midler Kr 1 095 000 000
Prosjektvarighet 24-48 måneder

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

 

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025

Det sjette Momentumprogrammet lyses ut med søknadsfrist 22. mars 2024 kl. 17.00. Informasjon om vilkår for opptak, søknadsprosessen og deltakelse i programmet finner du i utlysningen på denne siden.

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre UiB-forskere som ønsker en akademisk karriere.

Det er 15 plasser, 3 av dem for kandidater fra Det medisinske fakultetet.

https://www.uib.no/foransatte/167608/utlysning-av-momentumprogrammet-2024-2025

Global Health EDCTP3 Work Programme 2024 Published

The Global Health European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 3 Joint Undertaking (GH EDCTP3 JU) has released its Work Programme for 2024.

In 2024, the GH EDCTP3 JU will distribute €140 million through two calls, which are planned to be launched on 18 January 2024, with a stage 1 deadline of 4 April 2024:

Les videre

Research and Training Grants from the Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

Members of FEMS Member Societies can apply for our grants. Research and Training Grants assist early career scientists in pursuing research and training at a European host institution in a country other than their own country of residence (and exceptionally to support research and training projects outside Europe). These grants may be used to contribute to travel, accommodation and subsistence costs of making the visit. Support is limited to a maximum of €5000.

Applicants
Applicants should be active microbiologists, having obtained their highest degree less than five years prior to the application deadline date or be a PhD student*. They should be a member of a FEMS Member Society. You can find a detailed overview of the requirements for this grant in the FEMS Grants Regulations.

https://fems-microbiology.org/about_fems/network-and-activities/grants/fems-research-grants/

UN Young Researcher’s Grant

Dear Colleagues,

The Task Force Student Mobility is pleased to announce an additional round of the UN Young Researcher’s Grant.

We are offering up to 20 scholarships of 1200€ each to students within the framework of the UN Young Researcher’s Grant.

Application Requirements:

 • Minimum length of stay: 4 weeks
 • Mobility must start between 1 May 2024 – 31 March 2025
 • Application deadline: 20th February (universities can set a different internal application deadline, so that nominated students can be sent to the Task Force before the 4th of March)
 • For the details and the application form, please refer to the UN website: http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

All UN universities are kindly asked to promote the mobility scheme among their students and young researchers.

Nomination of selected students:

 • The nomination of selected and ranked students should be completed online. Please refer to the nomination link provided.
 • Nomination deadline 4th March 2024
 • Scanned application documents should be sent by email to rita.vienazindiene@cr.vu.lt
 • ! Please note that it is possible to nominate no more than three students. If there is more than one selected student per institution, the home university must create a ranking, and selected students should be nominated in the ranking order.

Selection results:

 • Selection results will be available on the 19th March and sent out to all the nominated students and contact person for nominations in a copy.

Should you have any questions, feel free to contact me by e-mail rita.vienazindiene@cr.vu.lt

Kind regards,

Rita

****************

Rita Vienazindiene

Exchange Student Coordinator, International Relations Office

Vilnius University, Universiteto str. 3, LT-01513 Vilnius, Lithuania

FRIPRO: Free, bold and innovative research

Are you planning a FRIPRO proposal?
Do you want help from research advisors?
Register your plans 3 months ahead of the planned submission.
And remember: you can always discuss your plans with your research advisor

Researcher Project for Experienced Scientists (FRIPRO)

Researcher Project for Early Career Scientists (FRIPRO)

Three-year Researcher Project with International Mobility (FRIPRO)

EMBO Young Investigator Programme

The EMBO Young Investigator Programme supports life scientists who have been group leaders for less than four years at the time of application in setting up their laboratories. Young Investigators receive financial support for networking for four years and benefit from training opportunities, support for their lab members and mentoring. They become part of an international network of more than 700 current and former EMBO Young Investigators, Installation Grantees and Global Investigators.

This is an annual award and the next applications opens in February and close on April 1, 2024.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/young-investigator-programme/

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Det er to søknadsfristar i året ved Universitetet i Bergen:

15. september og 20. januar.

Mer info her.

Call for Research Unit Proposals

The University of Bergen established the Norwegian Citizen Panel (NCP) 10 years ago, in 2013. Since the inception, the Digital Social Science Core Facility, DIGSSCORE, has supported 4-6 thematic research units who have organized most of the data collection in the NCP. These units have been central to the research infrastructure in many ways. They have ensured sustained attention to certain areas of research and have served as engines for new research projects. They have also helped incorporate new initiatives originating outside the units, advised early career researchers, and collaborated with national and international research partners.

Les videre

UiB idé: Ny utlysning med søknadsfrist 30.4.2023

Til orientering
UiBs verifiseringsprogram UiB idé lanserer en ny utlysning med søknadsfrist 30. april.

Programmål
UiB idé skal gi vitenskapelig ansatte og studenter mulighet til å teste ut innovasjonspotensialet i deres ideer som har utgangspunkt i egen forskning eller studier, og skape innovasjonskultur på hele universitetet. Verifisering refererer i det følgende til prosessen som skal demonstrere en bestemt metode eller idés gjennomførbarhet, eller demonstrere et prinsipp med sikte på å bevise at et konsept eller teori har praktisk potensial og kan komme til anvendelse i samfunnet. Innovativ refererer til ideens kvaliteter knyttet til samfunnsnytte, nyhet, behov (bruker, marked), verdiskapingspotensial og potensial for å bli gjort tilgjengelig for visse brukere eller hele samfunnet. Innovasjonsprosjekter kan være innenfor områder som sosial innovasjon, tjenesteinnovasjon, innovasjon i offentlig sektor, kommersialisering, prosessinnovasjon og andre former for innovasjon, og kan komme fra alle fagområder. UiB idé er tenkt som et virkemiddel for å støtte innovasjonsprosjekter i tidlig fase.

Budsjett
Denne utlysningen gjelder for 2023 og har en ramme på kr 2 millioner.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er satt til 30. april 2023. Søknadene sendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), gjennom egen søknadsportal. Søknadsportal og søknadsskjema med veiledning er tilgjengelig på hjemmesiden til UiB idé, www.uib.no/ide.

UiB idé vors: Informasjons- og idémyldringsarrangement for studenter
Studenter med interesse for UiB idé kan ble med på UIB idé vors 12.april 2023, UiB idé vors | UiB Innovation | UiB.

Søknadsprosessen
Søknader til verifiseringsprosjekter kan sendes inn av UiB-ansatte i forskerstillinger (forskerprosjekt) og aktive UiB-studenter (studentprosjekt). Søknader må være institusjonelt forankret. For forskerprosjekter må søknaden godkjennes av instituttleder. For studentprosjekter må søkeren ha en vitenskapelig mentor som er ansatt ved UiB, og søknaden må godkjennes av instituttleder for mentoren. Instituttledere står fritt til å kreve mer detaljert informasjon om prosjektene i sine interne godkjenningsprosesser.

Søknadsbehandling
Verifiseringsprosjektene mottas av FIA og vurderes for å sikre at programmets søknadskriterier er oppfylt. Søkerne blir deretter invitert til å presentere sine idéer til en vurderingskomité med interne og eksterne medlemmer, ledet av en ekstern komitéleder med høy innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Komitéen vurderer søknadene basert på vurderingskriteriene, presentasjonen og den påfølgende spørsmål- og svar-sesjonen. Vurderingskomitéen leverer prioritert innstilling for finansiering til UiBs ledelse. Ledelsen fatter endelig vedtak om tildeling.

Generelle føringer
Maksimalt støttebeløp er kr 500 000 for forskerprosjekt, og kr 100 000 for studentprosjekt. Maksimal varighet for prosjektene er seks måneder. Det er krav for en midtveisrapport, som skal diskuteres med programleder fra FIA. Etter prosjektslutt skal det leveres en kort sluttrapport om prosjektresultatene. Rapportene skal sendes til FIA.
Søknadskriterier og vurderingskriterier finnes på www.uib.no/ide.

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 000 000 euro (ca. 22 500 000 kroner)

Frist 13 juni

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/transforming-health-and-care-systems-thcs/

Kreftforeningens hovedutlysning, Forskerprosjekt 2023 -Frist 26. mai

Open Call, Rosa sløyfe, Krafttak mot Kreft(Kreft med spredning), Unge lovende kreftforskere

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende. Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:

 • Fri kreftforskning (Open Call, 132 millioner kroner).
 • Brystkreft (Rosa sløyfe, 29 millioner kroner).
 • Kreft med spredning (Krafttak mot kreft, 35 millioner kroner).
 • Kreftforskning ved institusjoner utenfor de store byene (24 millioner kroner).

Les mer om utlysningen her: https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1522/details

Skal du søke Kreftforeningen i 2022? Da må du fylle ut skjemaker under:

Jeg planlegger å søke Kreftforeningen med frist 31. mai

Fremtidens helsesystemer

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:
(1) samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
(2) ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst.

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 30. april. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på UiB idé vors for studentar 12. april. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. For meir informasjon, kontakt Yves.Aubert@uib.no

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 26. mai 2023. Søknader fra institutt sendes til fakultet innen 26.05.23. Fakultetene innstiller egne søknader.

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 23.april 2023

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Leder

Kjære alle sammen!

Det er tid for tildeling av smådriftsmidler (SMÅFORSK). Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-150 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2023 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
– Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linken. Fristen er 27.3.2023.

Så blir det også en infrastruktur-utlysning fra NFR i år, føringene er fortsatt uavklart. Men fakultetet ønsker er kartlegging av søknadene med frist 17.aprildette skjemaet.

Ha en riktig god helg!

Silke Appel

Apply for funding from the Nordic Gender Equality Fund

The Nordic Gender Equality Fund provides funding for collaborative projects that promote gender equality. The Nordic Council of Ministers issues an annual call for funding applications for projects involving at least three organisations from at least three Nordic countries. This year, applications will be accepted between 1 March and 3 April.

https://www.norden.org/en/funding-opportunities/apply-funding-nordic-gender-equality-fund