Kategoriarkiv: Søknadsfrister

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Det er to søknadsfristar i året ved Universitetet i Bergen:

15. september og 20. januar.

Mer info her.

Call for Research Unit Proposals

The University of Bergen established the Norwegian Citizen Panel (NCP) 10 years ago, in 2013. Since the inception, the Digital Social Science Core Facility, DIGSSCORE, has supported 4-6 thematic research units who have organized most of the data collection in the NCP. These units have been central to the research infrastructure in many ways. They have ensured sustained attention to certain areas of research and have served as engines for new research projects. They have also helped incorporate new initiatives originating outside the units, advised early career researchers, and collaborated with national and international research partners.

Les videre

UiB idé: Ny utlysning med søknadsfrist 30.4.2023

Til orientering
UiBs verifiseringsprogram UiB idé lanserer en ny utlysning med søknadsfrist 30. april.

Programmål
UiB idé skal gi vitenskapelig ansatte og studenter mulighet til å teste ut innovasjonspotensialet i deres ideer som har utgangspunkt i egen forskning eller studier, og skape innovasjonskultur på hele universitetet. Verifisering refererer i det følgende til prosessen som skal demonstrere en bestemt metode eller idés gjennomførbarhet, eller demonstrere et prinsipp med sikte på å bevise at et konsept eller teori har praktisk potensial og kan komme til anvendelse i samfunnet. Innovativ refererer til ideens kvaliteter knyttet til samfunnsnytte, nyhet, behov (bruker, marked), verdiskapingspotensial og potensial for å bli gjort tilgjengelig for visse brukere eller hele samfunnet. Innovasjonsprosjekter kan være innenfor områder som sosial innovasjon, tjenesteinnovasjon, innovasjon i offentlig sektor, kommersialisering, prosessinnovasjon og andre former for innovasjon, og kan komme fra alle fagområder. UiB idé er tenkt som et virkemiddel for å støtte innovasjonsprosjekter i tidlig fase.

Budsjett
Denne utlysningen gjelder for 2023 og har en ramme på kr 2 millioner.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er satt til 30. april 2023. Søknadene sendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), gjennom egen søknadsportal. Søknadsportal og søknadsskjema med veiledning er tilgjengelig på hjemmesiden til UiB idé, www.uib.no/ide.

UiB idé vors: Informasjons- og idémyldringsarrangement for studenter
Studenter med interesse for UiB idé kan ble med på UIB idé vors 12.april 2023, UiB idé vors | UiB Innovation | UiB.

Søknadsprosessen
Søknader til verifiseringsprosjekter kan sendes inn av UiB-ansatte i forskerstillinger (forskerprosjekt) og aktive UiB-studenter (studentprosjekt). Søknader må være institusjonelt forankret. For forskerprosjekter må søknaden godkjennes av instituttleder. For studentprosjekter må søkeren ha en vitenskapelig mentor som er ansatt ved UiB, og søknaden må godkjennes av instituttleder for mentoren. Instituttledere står fritt til å kreve mer detaljert informasjon om prosjektene i sine interne godkjenningsprosesser.

Søknadsbehandling
Verifiseringsprosjektene mottas av FIA og vurderes for å sikre at programmets søknadskriterier er oppfylt. Søkerne blir deretter invitert til å presentere sine idéer til en vurderingskomité med interne og eksterne medlemmer, ledet av en ekstern komitéleder med høy innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Komitéen vurderer søknadene basert på vurderingskriteriene, presentasjonen og den påfølgende spørsmål- og svar-sesjonen. Vurderingskomitéen leverer prioritert innstilling for finansiering til UiBs ledelse. Ledelsen fatter endelig vedtak om tildeling.

Generelle føringer
Maksimalt støttebeløp er kr 500 000 for forskerprosjekt, og kr 100 000 for studentprosjekt. Maksimal varighet for prosjektene er seks måneder. Det er krav for en midtveisrapport, som skal diskuteres med programleder fra FIA. Etter prosjektslutt skal det leveres en kort sluttrapport om prosjektresultatene. Rapportene skal sendes til FIA.
Søknadskriterier og vurderingskriterier finnes på www.uib.no/ide.

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 000 000 euro (ca. 22 500 000 kroner)

Frist 13 juni

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/transforming-health-and-care-systems-thcs/

Kreftforeningens hovedutlysning, Forskerprosjekt 2023 -Frist 26. mai

Open Call, Rosa sløyfe, Krafttak mot Kreft(Kreft med spredning), Unge lovende kreftforskere

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende. Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:

 • Fri kreftforskning (Open Call, 132 millioner kroner).
 • Brystkreft (Rosa sløyfe, 29 millioner kroner).
 • Kreft med spredning (Krafttak mot kreft, 35 millioner kroner).
 • Kreftforskning ved institusjoner utenfor de store byene (24 millioner kroner).

Les mer om utlysningen her: https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1522/details

Skal du søke Kreftforeningen i 2022? Da må du fylle ut skjemaker under:

Jeg planlegger å søke Kreftforeningen med frist 31. mai

Fremtidens helsesystemer

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:
(1) samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
(2) ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst.

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 30. april. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på UiB idé vors for studentar 12. april. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. For meir informasjon, kontakt Yves.Aubert@uib.no

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 26. mai 2023. Søknader fra institutt sendes til fakultet innen 26.05.23. Fakultetene innstiller egne søknader.

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 23.april 2023

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Leder

Kjære alle sammen!

Det er tid for tildeling av smådriftsmidler (SMÅFORSK). Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-150 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2023 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
– Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linken. Fristen er 27.3.2023.

Så blir det også en infrastruktur-utlysning fra NFR i år, føringene er fortsatt uavklart. Men fakultetet ønsker er kartlegging av søknadene med frist 17.aprildette skjemaet.

Ha en riktig god helg!

Silke Appel

Apply for funding from the Nordic Gender Equality Fund

The Nordic Gender Equality Fund provides funding for collaborative projects that promote gender equality. The Nordic Council of Ministers issues an annual call for funding applications for projects involving at least three organisations from at least three Nordic countries. This year, applications will be accepted between 1 March and 3 April.

https://www.norden.org/en/funding-opportunities/apply-funding-nordic-gender-equality-fund

Har du ein god idé? Søk støtte!

UiB idé gir tilsette og studentar mogelegheit for å søkje støtte til gode innovasjonsidear, som må utviklast og testast før dei blir utvikla vidare.

Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner for forskarprosjekt, og 100 000 kroner for studentprosjekt. Søknadsfrist er 31. mars 2023. Ramma for programmet er 2 millionar kroner.

Mer informasjon her.

Utlysning av Erasmus Ansattmobilitet og Undervisningsmobilitet

Kjære institutt,

Vil informere om at det er mulig å søke midler til Erasmus Ansatt- og Undervisningsmobilitet. Selv om en tentativ frist er gått ut for våren, er det fremdeles mulighet for å søke og få tildelt midler.

Beklager at denne kommer først nå – det har vært et eller annet brudd i kommunikasjonsrekken.

Mer informasjon her.

Beste hilsen,

Øystein K. Bondevik
Seniorkonsulent
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

Belmont Forum call for international cooperation on climate, environment and health

The Research Council of Norway contributes with NOK 15 million to Norwegian project participants and their partners in low and lower middle income countries (LLMICs).

The purpose of the call is to improve understanding among the climate, environment, and health pathways to protect and promote ecological, planetary, and human health in the face of climate challenges.

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/International-joint-calls/klima-miljo-og-helse-2—belmont-forum-utlysning/

https://www.belmontforum.org/

EMBO Young Investigator Programme

The EMBO Young Investigator Programme supports life scientists who have been group leaders for less than four years at the time of application in setting up their laboratories. Young Investigators receive financial support for networking for four years and benefit from training opportunities, support for their lab members and mentoring. They become part of an international network of more than 600 current and former EMBO Young Investigators, Installation Grantees and Global Investigators.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/young-investigator-programme/

Bergen Summer Research School 2023

Kindly disseminate widely the Bergen Summer Research School 2023! https://www.uib.no/en/rs/bsrs

Please take a closer look and invite, re-post, tweet and share in your respective networks, and please like and share what is shared!

Your positions and networks are highly valued, and also, hopefully your network’s PhDs may benefit a lot from BSRS 2023.

The application deadline is 1st February 2023.

All courses are developing extremely nicely and I would warmly recommend them for our PhDs near and far!
https://www.facebook.com/BergenSummerResea
#BSRS2023

I recommend Counting every child for PhD candidates in child health and related

I recommend Food and nutrtion security in childhood for PhD candidates in child nutrition and related

I recommend Responsive caregiving in Complex emergencies for PhD candidates in child psychology, pedagogics and related

Those interested in sustainability, democratic processes, school and eduction, check this out

And lastly migration: Please check this out

It is an excellent opportunity to gather people in Bergen!

Ingunn
#BSRS2023

Kronprins Haakons forskningspris

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi har siden 2016 delt ut Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi (naaf.no)

Prisen deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker nominasjoner til forskningsprisen 2023

Frist for innsendelse av forslag er 5. mars.

Mer informasjon her

[Innovators in Science Award] 2-Weeks Until Nominations Open on February 1, 2023

On behalf of the New York Academy of Sciences, I am pleased to invite University of Bergen to submit two nominations for the 2024 Innovators in Science Award.

Established in November 2016, the Innovators in Science Award is a global award recognizing a promising Early-Career Scientist’s and an outstanding Senior Scientist’s contributions to biomedical science and is intended to support their commitment to innovative research. Two prizes of US$200,000 are awarded each Award cycle to winning scientists who have distinguished themselves for the creativity and impact of their research in a designated therapeutic area.  The award is administered by the New York Academy of Sciences and sponsored by Takeda Pharmaceuticals.

To draw attention to the increasing global cancer burden, the 2024 Innovators in Science Award will recognize scientists from around the globe for their exceptional research in Cancer Immunology. Cancer remains the second leading cause of death worldwide, exacerbated by the difficulty in progressing novel therapeutics from the research lab to the clinic.

Les videre

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2022, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2022, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (75 000,-)
 • Formidlingspris (75 000,-)
 • Innovasjonspris (150 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 6. februar. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Utlysning fra Stiftelsen KG Jebsen

Kjære alle sammen,

Stiftelsen KG Jebsen har annonsert en ny utlysning for sentre for medisinsk forskning (søknadsfrist 8 mai 2023). Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre i denne runden.

Ifølge stiftelsens bestemmelser får region vest – UiB og HUS sende inn fire søknader til stiftelsen. Vi må derfor ha en prekvalifiseringsrunde for å velge ut de fire initiativene som inviteres til full søknad. I samarbeid med HUS har fakultetet utarbeidet en mal for prekvalifiseringsrunden som skal brukes av alle søkere (vedlagt) og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komitéen for skissene i prekvalifiseringsrunden (vedlagt). Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen. Vi oppfordrer sterkt til å lese all informasjon som ligger på stiftelsen sine hjemmesider i arbeidet med skissen til prekvalifiseringsrunden.

Fakultetet bidrar med 2 PhD-stillinger inn i prosjekter som forankres på fakultetet, og hvor minst 70% av tildelte midler regnskapsføres på fakultetet.

Dette er frister du som søker må forholde deg til (enkelte institutt kan ha andre frister i tillegg):

 1. 20 februar 2023: Koordinator for søknad melder til fakultetet om planlagt søknad. Send informasjon om navn og tilhørighet til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). Denne «påmeldingen» er obligatorisk, og du skal sende informasjonen først og fremst til hovedarbeidsgiver.
 2. 3 mars 2023 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad som er fylt i etter gjeldende mal. Send til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). I tråd med vertskapsavtalen mellom UiB og Helse Bergen, gjelder at prosjektet skal forankres der koordinator har hovedstilling. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen, vil ikke bli vurdert.
 3. Søknadene som har kommet inn i prekvalifiseringsrunden vil bli evaluert av et felles internasjonalt panel for fakultetet og HUS i perioden 4-29 mars.
 4. Informasjon om hvilke prosjekter som går videre til andre runde, dvs til full søknad til stiftelsen, vil bli annonsert så snart som mulig etter 29 mars.
 5. 8 mai 2023 (12:00): Endelig søknadsfrist til stiftelsen.

 Denne informasjonen vil også bli sendt til instituttene gjennom Ephorte.

Se vedlegg:

Evaluation criteria and template for the prequalification round

Template for prequalification

Call for proposals: Innovation potential on Nordic patient records

Nordic Innovation will fund a project with the aim to demonstrate a concrete solution utilizing the context-rich information provided in patient journals records across Nordic countries in solving healthcare challenges.

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-innovation-potential-nordic-patient-records

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 3. april, 2023.

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske universitet. Hvert år lyser senteret ut midler til samarbeidsprosjekt mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley.

Det er mulighet for å søke om penger til workshops, datainnsamling, stipendiatutveksling, forskningsopphold, etc. i samarbeid med en forsker ved UC Berkeley.

https://www.uib.no/fia/159379/uc-berkeley-s%C3%B8k-midler-gjennom-peder-sather-center