Kategoriarkiv: Uke 12

Instituttets dag skal avholdes 30.april i Storsalen, Nygårdsgaten 5, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre. Programmet med fokus på AI finnes her, og påmeldingen er allerede åpen her 😊 Frist for å melde seg på er 12.april.

Selv i disse økonomisk vanskelige tider lyser vi ut smådriftsmidler. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-75 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2024 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linkenFristen er 8.4.2024.

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper å se mange av dere der.

Ha en riktig god helg!

Mobiliseringsarrangement

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) inviterer fagmiljøene til mobiliseringsseminar i forbindelse med den kommende utlysningen av KI-milliarden. Det åpnes for å presentere utvalgte senter-idéer under seminaret. Dersom du ønsker å presentere en idé, meld fra tilsilje.skrede@uib.no så snart som mulig, og innen 02.04. Denne datoen er også påmeldingsfrist for mobiliseringsseminaret, se påmeldingslink på informasjonssiden for seminaret.

Les mer her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2025/forskningssentre-kunstig-intelligens/

og her: https://www.uib.no/ai/168829/mobiliseringsseminar-ki-tillit-og-bærekraft

 

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen globale samfunnsutfordringer 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis- og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke. Søknadsfrist 30 april 2024.

Samlet ramme for utlysningen i 2024 er kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Digital søknadsskjema https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16588738

https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/169276/midler-til-samarbeidsprosjekt-og-faglige-m%C3%B8teplasser-innen-globale

Inmelding av SFF-VI initiativ – frist 15 mai

Fakultetet setter nå i gang med å mobilisere til neste utlysning av Sentre for fremragende forskning (SFF-VI) som vil bli publisert våren 2025 med søknadsfrist for trinn 1 i slutten av 2025, mens søknadsfrist for trinn 2 er planlagt våren 2026. Ved forrige søknadsrunde (SFF-V) sendte UiB 25 søknader. Av disse ble syv initiativ invitert til å sende søknad til runde to. To sentre ved UiB ble finansiert. Fakultetet sendte seks søknader, tre gikk videre til runde to og en ble finansiert.  Forsknings- og innovasjonsavdelingen sentralt har koordineringsansvaret for prosessen. Det vil bli etablert egne søknadsteam med ressurser fra både sentralnivået og fakultetene, som sammen vil gi administrativ bistand til de enkelte initiativene

Det er viktig å kartlegge allerede nå hvem som planlegger SFF-søknad slik at vi kan rigge prosessen videre på best mulig måte, og koble initiativene fra MED opp mot FIA sitt støtteapparat. I første omgang ønsker vi informasjon om hvem som tenker å søke. Vi har utarbeidet et skjema hvor forskerne blir bedt om å beskrive tema for initiativet og hvilke partnere som kan tenkes å inngå i senteret. Skjemaet finner dere i denne lenken. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vCSKZI2pJUCcYEjBmhQgaXS_5A9Ue55KnuFolWZvEklURFo3UTlLVFFCOTBTRjVJSFU3STFMMTdaVS4u

Vi vil koble initiativene på FIA sin prosess, men også invitere til lokale møter.

Frist for innmelding av initiativ settes til 15.mai 2024. UiB vil øremerke stimuleringsmidler som vil deles ut i to omganger, første omgang er våren 2024.

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette er et varsel om en kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert.

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Søknadstype Innovasjonsprosjekt

Søknadsfrist 18. september 2024, 13:00 CEST

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse–og-omsorgstjenester/

KI-senterutlysning: Informasjonsmøte om to-trinns utlysning av fire–seks KI-sentre

Passer for: Alle som er interesserte i KI-satsinga

Påmeldingsfrist: 8. april kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Når: 9 april kl 09:00 – 11:00

Forskningsrådet vil i 2024 lyse ut inntil 850 millioner kroner til fire–seks KI-sentre av fem års varighet med oppstart i 2025. I møtet vil du få informasjon om trinn 1, utlysning av “Obligatorisk skisse før søknad til KI-sentre” og tidsplan for trinn 2, KI-sentre hovedutlysning.

Møtet er digitalt og det blir åpnet for spørsmål og svar.

Utlysningen og mer informasjon om arrangementet vil bli publisert før påske.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/ki-senterutlysning-informasjonsmote-sporsmal-svar/

Disputas: Cedric Davidsen – 22.03.2024

Prøveforelesning:     Fredag 22. mars 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «Radiation, a Diagnostic and Therapeutic Tool in Medicine for over a Century»

Foto/ill.: Cedric Davidsen (tatt selv med tidsutløser)

Disputas:                   Fredag 22. mars 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Operator radiation exposure in cardiac catheterization»

  1. opponent: PhD Margaret McEntegart, Columbia University Medical Center, USA
  2. opponent: Ph.d. Magnus Settergren, Karolinska institutt, Sverige
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nominering till Signe og Ane Gyllenbergs stiftelses 75-årsjubileumspris

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses 75-årsjubileumspris utdelas för
betydande insatser inom psykosomatisk forskning. Psykosomatik defi-
nieras här som studiet av psykiska faktorers inverkan på kroppslig hälsa,
inte som undersökningar av hur kroppslig sjukdom påverkar psyket.

Pristagare kan vara en enskild forskare, en forskargrupp eller ett
samfund. Les videre