Månedlige arkiver: januar 2024

Kjære alle sammen!

Da er det på tide igjen å finne yngre lovende kandidater til Trond Mohn Starting grants: Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med TMS Starting grants med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på maks 3 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, og forskningsmiljøet, og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 12. februar. Skissen og CV-en skal sendes til silke.appel@uib.no.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Og så er det fortsatt mulig å fremme kandidater til fakultetets priser 😊

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Det er nå åpent for å registrere nye søknader for 2024. Søknadsfrist er 29. februar.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent

Unfortunately the call text is only in Norwegian

 

Vestlandslegen kolleger – Tesfaye Madebo

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg er Tesfaye Madebo og jobber son spesialist i lungemedisin og indremedisin. Jeg arbeider som overlege ved Lungeavdeling ved SUS og i bistilling som førsteamanuesis ved K2 (Vestlandslegen, UIB)

Foto.:/ill Privat

I klinikken jobber jeg mest innen lungekreft (diagnostikk og behandling) og en rekke andre lungesykdommer både på post og poliklinikk og i vakt sammenheng.  På noen av hovedproblemstillingene innen lungefaget har vi samarbeid prosjekter med kollegaer fra UiB (innen lungekreft (samvalg, OL Margrethe) og lungesykdommer i ATLAS4LAR gruppe (professor Lars Thore) har vi pågående kliniske studier.Som en del av nasjonal lungekreft nettverket samarbeider vi med andre store sykehusene i Norge f. eks OUS (DART, SOLUCOM, MIMILUC og LUNGEVAC studier) og ved St. Olavs Hospital (TRIPLEX og THORA II), hovedsakelig klinisk fase II og III legemiddelforsøk studier. Selv om det har vært imponerende resultater de siste årene innen nye behandlingsformer, som immunoterapi og biologisk behandling for lungekreft, opplever mange pasienter fortsatt progresjon eller tilbakefall. Det er avgjørende å øke vår forståelse av den underliggende biologien som påvirker responsene og resistensen. Det pågår mange spennende studier i Norge som SUS er en del av for å identifisere prediktive og prognostiske markører, med håp om å utvikle bedre behandlingsmuligheter over tid.

I tillegg til mitt kliniske arbeid og forskning, er jeg aktivt involvert i studentundervisning innen lungefaget for medisinstudenter, yngre leger og kreftsykepleiere. Jeg fungerer også som co-veileder for en Ph.d.-student. Jeg setter stor pris på muligheten til å bidra til oppbyggingen av medisinstudiet ved SUS som en del av Vestlandslegen/UiB, som ikke bare er spennende, men også utgjør et betydelig bidrag til det lokale SUS miljøet. Det er et stort privilegium for meg å forene klinisk praksis, forskning og undervisning i mitt yrke (nå i regi UiB).

Hva liker du å jobbe med på K2?
Jeg starter å jobbe offisielt med medisin studenter fra mai 2023 som er relativt kort tid i jobben som førsteamanuensis. Jeg liker veldig godt å jobbe på Vestlandslegen/ K2 fordi gjennom klinisk arbeid, forskning og undervisninger som en del en store miljø har jeg stor mulighet til å utvikle meg faglig.  Jeg kontinuerlig tilegner meg ny innsikt gjennom samarbeid med kollegaer, forskningssamarbeidspartnere på tvers av spesialiteter og engasjerte studenter. Denne dynamiske interaksjonen gir meg ikke bare energi, men også mål å strekke meg etter. Å samarbeide på tvers av fagområder er særlig berikende, og gir meg muligheten til å utforske ulike perspektiver.
I tillegg gir arbeidet meg sjansen til å møte kollegaer i forskjellige stadier av deres karrierer, både på tvers av fagområder og institusjoner. Denne mangfoldige interaksjonen bidrar til en bredere forståelse av fagfeltet mitt. Arbeidet på vestlandslegen/ K2 gir meg også tilgang til kurs innen pedagogikk og veiledning, noe som ikke bare beriker min faglige kompetanse, men også har en positiv innvirkning på min personlige utvikling. Gjennom undervisningen møter jeg dyktige og nysgjerrige studenter, og det er en glede å kunne bidra til at de tilegner seg kunnskap om lunge- og indremedisinfaget. Å veilede og undervise medisinstudenter og yngre leger gir meg en stor tilfredsstillelse. Det er inspirerende å observere mine kollegaers faglige og kliniske kompetanse vokse og utvikle seg. Arbeidsmiljøet er behagelig, og mine kollegaer, både innen vitenskapelige og administrative stillinger, opplever jeg som kompetente, hjelpsomme og engasjerte. Dette skaper en positiv forventning og entusiasme for hver arbeidsdag.

Tesfaye Madebo
Overlege v/ SUS
1.amanuensis v/UiB

Vestlandslegen kolleger – Kjetil Isaksen

Kjære kollegaer på K2

Mitt navn er Kjetil Isaksen, jeg er nylig ansatt som førsteamanuensis ved K2, med arbeidssted Stavanger universitetssjukehus. Jeg jobber klinisk som invasiv kardiolog og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer.

I min jobb som Universitetsansatt jobber jeg med undervisning av UiB studenter fra “gammel ordning” og det nyoppstartede kullet studenter tilknyttet Vestlandslegen. Jeg underviser i hjertesykdommer.

Foto:./ill

Det har vært særlig spennende å få være med på planleggingen, og nå også gjennomføring av undervisning for de første studentene i Vestlandslegen. Jeg er overbevist om at vi i samarbeid med UiB sentralt skal klare å lage et skikkelig bra opplegg for fremtidens leger her ved SUS.

Det er inspirerende å treffe dyktige og lærevillige studenter, og mitt mål er å kunne gi et lite bidrag til deres faglige utvikling og modning inn i legerollen.

Kjetil Isaksen
Førsteamanuensis
Spesialist Indremedisin

UiB Ferd Career Center for Early-Stage Researchers

UiB Ferd supports Early-Stage Researchers: doctoral candidates, postdoctoral fellows, researchers and associate professors. We offer a range of services designed to help you develop your career within and beyond the university. 

Throughout the spring semester, the University Library offers open webinars on the principles of Open Science, and how to meet requirements and best-practices. The Library also offers support and courses for researchers on other topics, such as literature searching, publishing, and digital tools.  

UiB Ferd located in Nygårdsgaten 5.

UiB Ferd Newsletter for January 2024 

Registration for the UiB Ferd monthly newsletter

NFR Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadstype Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Søknadsfrist13. mars 2024, 13:00 CET
Aktuelle temaområder

Temaer på tvers

Muliggjørende teknologier

Målgrupper Forskningsorganisasjon
Støttegrenser Kr 4 000 000-20 000 000
Antatt tilgjengelige midler Kr 1 095 000 000
Prosjektvarighet 24-48 måneder

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

 

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025

Det sjette Momentumprogrammet lyses ut med søknadsfrist 22. mars 2024 kl. 17.00. Informasjon om vilkår for opptak, søknadsprosessen og deltakelse i programmet finner du i utlysningen på denne siden.

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre UiB-forskere som ønsker en akademisk karriere.

Det er 15 plasser, 3 av dem for kandidater fra Det medisinske fakultetet.

https://www.uib.no/foransatte/167608/utlysning-av-momentumprogrammet-2024-2025

Join Eitri Pitchfest next Friday!

Eitri opened two years ago! Want to see what our members are working on?

Come see a bunch of brief pitches by startups, innovation projects and students!

Sign up here!

When: January 26, 13:30 – 15:30
Where: Eitri, Haukelandsbakken 31

Detailed program:
13:30 – 13:45 Eitri Welcome and Intro
13:45 – 14:15 Exciting pitches
14:15 – 14:40 Mingling
14: 40 – 15:15 Exciting pitches
15:15 – 15: 20 Voting for the best pitch
15:20 – 15: 30 Best pitch award and closing remarks
15:30 More mingling

Spørreundersøkelse til undervisere i medisin

Det nasjonale kvalitetsorganet for høyere utdanning (NOKUT) gjennomfører en stor, toårig evaluering av de norske medisinutdanningene. Det er første gang det gjøres en så omfattende evaluering, som ser alle de fire medisinutdanningene under ett, og i sin fulle bredde. En rekke ulike dimensjoner ved medisinstudiene skal belyses, og undervisning og veiledning er i høyeste grad blant disse. Det benyttes en rekke ulike datakilder for et godt evalueringsgrunnlag – blant annet en spørreundersøkelse som går ut til alle undervisere i medisin ved universitetene.

Denne undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 25. januar – 1. mars 2024, og alle som underviser medisinstudenter  vil motta undersøkelsen til sin UiB-epost. Undervisernes svar er av stor betydning for å kunne danne et korrekt bilde av rammene for undervisning, veiledning og vurdering ved medisinstudiene i Norge pr. i dag.

Mer informasjon om evalueringen finnes her: https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/prosjekter-i-nokut/evaluering-av-profesjonsstudiet-i-medisin/

Jeg ber alle undervisere som mottar undersøkelsen fra NOKUT om å besvare denne.

Hilsen Eirik Dalheim

Disputas – Md. Obaidur Rahman – 02. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 02. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The clinical and regultory hurdles for cell replacement strategies in Addison’s disease»

Foto:../ill. Privat

Disputas:                   Fredag 02. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Autoimmune primary adrenal insufficiency – autoantibodies and cell regeneration»

 1. opponent: Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, Sverige
 2. opponent: PhD Ras Trokovic, Helsinki Universitet, Finland
 3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Solveig Tangedal – 1. Februar 2024

Prøveforelesning:     1. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditoriet , Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The role of human respiratory microbiota in health and disease»

Disputas:                   1. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The lower airway microbiota and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thoughts on where to measure it, how to interpret it, and why it might matter»

Foto/ill.: Frida og Hedda Tangedal-Straus

 1. opponent: Professor Christopher Brightling, University of Leicester, U.K.
 2. opponent: Førsteamanuensis Kristian Tonby, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Anagha Madhusuda Joshi-Michoel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Godt nyttår også fra meg :-)

Vi er nå i innspurten for NFR sin EVALMEDHELSE rapporten, tusen takk til alle dere som har bidratt så langt! Det gjenstår en del arbeid før fristen 31.1., og ikke minst oppfordrer jeg alle enda en gang til å oppdatere sine nettsider.

Men nok mas om det, over til noe langt kjekkere som allerede ble nevnt før jul: Det medisinske fakultetet har lyst ut en del priser for 2023. Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2023, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning, så har du nå sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (100 000,-)
 • Formidlingspris (100 000,-)
 • Innovasjonspris (100 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 5. februar 2024. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Og så er det heller ikke for sent å komme med forslag til Meltzerprisene – fristen er i dag (19.1.24) 😊 Alle professorer har forslagsrett, så kjenn litt etter om ikke du vet om en fremragende forskningsformidler, flink yngre forsker eller en som har utmerket seg over tid med fremragende vitenskaplig virksomhet (link til mer informasjon). Nominasjonen sendes til Kristin.Hansen@uib.no

Ha en riktig god helg!

CCBIO Junior Scientist Symposium, February 1st, 2024.

We are happy to welcome you all to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, February 1st, 2024. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists and engage in lively and interesting discussions. We are looking forward to the keynote lecture by CCBIO Masterclass graduate Hege Berg, who will give a talk about clinical implementation of multi-omics methods in cancer diagnostics. The program spans several exiting topics including the role and inheritance of BRCA1 epimutations, novel CAR T therapies for lymphomas, and development of preclinical models for investigating resistant subclones in ovarian cancer. The application of CyTOF in oncology and fibrosis will also be presented.

Open to all. Please register within January 29th at 11.00.

When: February 1, 2024, at 09.00-13.00

Where: Conference room, BB-building (right across from the auditoria), campus Haukeland, Bergen

Registration: on this link

Les videre

Grantee of ERC – Permanent Position at the Faculty

The Faculty of Medicine is introducing from 01.01.24 a scheme that facilitates researchers who are awarded an ERC project to be permanently employed after the end of the project period at the institute where the research activity naturally belongs. The faculty will cover the salary cost at the institute. With this arrangement, we aim to stimulate increased application activity towards ERC, strengthen future medical research in Bergen, and make the faculty more attractive, especially for researchers early in their career.

The following criteria apply:

 • The arrangement applies to individuals who are employed in postdoc or researcher positions, or in temporary positions as associate professors or professors at MED at the time of the ERC project award.
 • The arrangement applies to individuals who move to MED with their ERC project from the start of the project period and who have their research activity at MED during the project period.
 • The arrangement does not apply to individuals who are permanently employed as scientific staff at MED as associate professors or professors prior to the ERC award.
 • Salary funds from the faculty will normally be provided after the completion of the ERC project. This means that candidates must secure their own salary from the ERC project or other sources during the project period.
 • The position (associate professor or professor) will be advertised using the usual procedure as the project period nears its end, but the advertisement text will be tailored to the candidates’ scientific and methodological profile.

Read more about ERC https://erc.europa.eu/homepage

 

Illustration for Science 2024

Do you want to use illustration as an effective communication tool? Learn the essentials of design theory, drawing by hand and drawing digitally during this course.
Illustration for Science 2024 – CHESS (uib.no)
This course will introduce the theory and method of how to visually represent your scientific research. Being able to translate complex research into information that can be understood by a wide range of audiences is an important skill that will help you throughout your career. When: 20 – 22 February 2024 (plus 3 online meetings on ZOOM, starting from 30 January 2024). Where: Geophysical Institute, UiB. Max. number of participants: 20. Credits: 1 ECTS. Register here: Illustration for Science 2024 – Page 1 of 3 (uib.no)

Invitasjon til EU4Health-dagen 29. februar 2024

I desember 2023 ble det klart at EU-kommisjonen åpner for norsk deltakelse i EUs helseunion. Vi har invitert et bredt sett med nasjonale aktører for å diskutere hva dette kan bety for Norge

Tid: 29. februar, kl. 08.15 – 14.30
Sted: Helsedirektoratets lokaler på Storo, Vitaminveien 4

Se programmet og meld deg på.

I seminaret vil du få høre om EUs helsepolitiske satsinger. Vi starter dagen med å lanserer rapporten “Den europeiske vendingen” som et felles kunnskapsgrunnlag om EUs helsepolitikk og norske interesser. Deretter følger panelsamtaler om de fem satsingsområdene:

 • Helseberedskap
 • Folkehelse
 • Helsesystemer og -personell
 • Digitalisering
 • Kreft

Det blir også en workshop spesielt knyttet til åpne prosjektutlysninger.

Vi håper å se flest mulig her på Storo. Det er også mulig å følge arrangementet digitalt.

INVITATION: CCBIO seminar next week, Thursday 25.01.2024, 14.30–15.30, Aud. 4, BBB, with Vibeke Fosse

We are happy to invite you to a CCBIO seminar next week, Thursday 25.01.2024, in Aud. 4 BBB, from 14.30-15.30. 

Vibeke Fosse will give a talk on, Comparative oncology: a valuable model for cancer immunotherapy research.

Speaker: Vibeke Fosse

Title: Comparative oncology: a valuable model for cancer immunotherapy research
Time: Thursday 25.01.2024, 14.30–15.30
Where: Aud. 4, BBB
Host: Emmet McCormack
Abstract: Is available here

Onsite event in the auditorium. The CCBIO seminars are open to all, so feel free to forward this invitation.

Hope to see as many as possible there!

Best wishes,

Camilla Tvedt Ekanger
Seminar coordinator/PhD student
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
The University of Bergen
Mobile +47 465 29 280

UiB Opp 2.10 Posisjonering og langsiktig EU-arbeid

7. mai kl 9-12

Kursinnhold: 
•    Introduksjon til EU, EØS og Norsk programdeltagelse (45 min)
•    Hva er EU og hvordan fungerer det?
•    Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen.
•    Utforming og påvirkning av EUs forskning og innovasjonspolitikk (45 min)
•    Overordnet introduksjon til dagsaktuelle politiske prioriteringer i EU med fokus på green deal, digital transition and strategic    autonomy.
•    Helt overordnet introduksjon til EUs forsknings og innovasjonspolitikk og EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa.
•    På hvilken måte er Horisont Europa også drevet av politikkutformingen?
•    Hvordan påvirke kommende strategiske retninger for Horisont Europa, arbeidsprogram og utlysninger.
•    Ruter for påvirkning – før, under og etter forskning.
•    For å bygge nettverk og påvirke må man være synlig – hvordan bli synlig? (45 min + 15min)
•    Hvorfor, hvordan og i hvilke kanaler?
•    Registrere seg som ekspert i EUs ekspertdatabase

Læringsutbytte:   
Forståelse av EU, og hvordan man kan jobbe for å påvirke politikk og programmer

Målgruppe:
Forskere og administrativt ansatte

Kursspråk:
English / Norwegian, depending on the participants

https://www.uib.no/boa/161008/uib-opp-210-posisjonering-og-langsiktig-eu-arbeid

 

 

UTFORSK Call 2024

31 January 2024 9.00-11.00

This seminar offers an introduction to UTFORSK, a measure under the Norwegian government’s strategy for cooperation on higher education and research with Brazil, Canada, China, India, Japan, South Africa, South Korea and the USA, the Panorama Strategy.

We will start by looking into the UTFORSK call and how it is aligned with policies and objectives outlined in relevant policy documents. From this starting point we will discuss objectives related to institutional partnerships, integration between higher education, research and working life, sustained student mobility and enhanced international learning environment. Last but not least we will dig into the recent UTFORSK call for applications and how to write a convincing application.

Programme:

 • Introduction to the UTFORSK call (HK-dir)
 • One or two project proposals that were funded in previous rounds will share experiences from their applications:
  • professor Bjørnar Borvik and senior adviser Ingrid Tøsdal, Faculty of Law
  • TBC
 • How to write a convincing application; story telling, impact, tips and tricks
 • Timeline for guidance from the support team

Target group:
UTFORSK is open to all levels (Bachelor, Master, and PhD) and all academic fields. Cooperation across disciplines and sectors is encouraged. Accordingly the seminar is open to interested academic and administrative staff across UiB.

Language: 
English

https://www.uib.no/internasjonalt/167670/utforsk-call-2024

Godt nyttår!

Nå når vi begynner på et nytt år, er det tid for å reflektere litt over fortiden og se fremover mot fremtiden. For mange av oss betyr dette å vende tilbake til arbeidet etter en velfortjent pause. Som del av et stort institutt ved et universitetssykehus med mange kliniske spesialiteter inklusive farmasi og ernæring med ansatte som underviser og utfører forskning, har du en unik mulighet til å sette tonen for det kommende året.

Det er viktig å anerkjenne utfordringene vi alle har møtt de siste årene, inkludert pandemien og dens innvirkning på vårt arbeid og personlige liv, samt kutt i offentlig finansiering, som har resultert i et negativt overskudd i økonomien. Imidlertid er det også viktig å fokusere på det positive og se etter måter å bevege os i rett retning fremover på. Dette kan inkludere å sette nye mål, utvikle nye strategier eller rett og slett finne nye måter å kommunisere med kollegaer på. Det er viktig å huske at utfordringer er en naturlig del av enhver organisasjons vekst og utvikling. Ved å jobbe sammen og fokusere på våre styrker, kan vi finne nye og innovative måter å overvinne disse hindringene. Dette kan inkludere å utforske nye finansieringskilder, utvikle nye samarbeid og partnerskap eller rett og slett finne måter å strømlinjeforme driften vår på.

Således er det å komme tilbake til arbeidet i det nye året en mulighet til å starte på nytt og stå for en positiv påvirkning. Ved å fokusere på det positive, investere i miljøet og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer, kan vi alle bidra til å legge grunnlaget for et vellykket år fremover.

Den kunstig intelligente milliarden

I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens (KI) og digital sikkerhet

Satsingen skal være «på minst 1 mrd. kroner over fem år» (2024-28) og ha tre hovedspor:

 • Samfunnskonsekvenser
 • Teknologiutvikling
 • Innovasjon

Forskningsrådet har hatt en ekspertgruppe som har gitt anbefalinger til innretning på KI-milliarden. UiB har vært representert ved prorektor Pinar Heggernes. De har beskrevet nåsituasjonen og forventninger til satsingen samt gitt forslag til overordnede tiltak.

Satsningen skal ha tre tverrgående, overordnede tema: tillit, ansvarlighet og kreativitet. Ambisjonen er at satsingen er både langsiktig, fruktbar, banebrytende og tverrfaglig.

Oppfølging på UiB berør både forskning, innovasjon og utdanning. UiB vil organisere et mobiliseringsarrangement når de første utlysningene åpner rundt påske. Hensikten er å identifisere muligheter for tverrsektorielle og tverrfakultære samarbeid og legge et godt grunnlag for søknadsarbeidet.

Les mer om mobilisering ved UiB her

Les mer om UiB AI

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Hei kjære kollegaer i K2,

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved K2, med arbeidssted i Stavanger.

Foto /ill:. Privat

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB MED8 og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet. Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter. Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

 

Foto/ill.: Privat

 

I høst gjennomførte vi for første gang en introduksjonsuke og undervisningsopplegg for en pilotgruppe med studenter. Dette var basert på eksisterende undervisning ved UiB og i samarbeid med fagansvarlige i de ulike fagene. Nå står vi overfor evaluering og forbedring av dette opplegget, samtidig som vi forbereder oss på å ta imot en større gruppe studenter kommende høst.

Det som gjør stillingen min inspirerende, er det banebrytende arbeidet med regional medisinutdanning. Dette konseptet er nytt både i Norge og i sammenlignbare naboland. Samarbeidet mellom Stavanger Universitetssjukehus og UiB kan bidra til å øke utdanningskapasiteten for leger i Norge. Å jobbe i et team med erfarne fagpersoner på tvers av fagområder mot denne målsettingen oppleves som inspirerende. Det er også en ære å være involvert i utdanningen av ambisiøse medisinstudenter, med håp om at de med tiden blir kolleger og arvtakere.

Mitt ønske er å bidra til at Universitetet i Bergen, i samarbeid med Vestlandslegen, kan utdanne kompetente leger som er godt forberedt på utfordringene de vil møte som LIS-1. Jeg håper at mitt engasjement vil resultere i vellykket gjennomføring av studentenes utdanning og at de finner en spesialisering som de trives med. Videre håper jeg å være en del av oppbyggingen av en campus som leverer høykvalitets undervisning, forskning og innovasjon. Samarbeidet på tvers av fagområder skal også legge grunnlaget for nye og spennende prosjekter. Jeg har flere egne prosjekter under planlegging, og jeg håper at disse kommer i gang snart, samtidig som jeg ser frem til å utvikle meg til å bli professorkompetent.

Informajson om HR

Julie Hansen har vært HR rådgiver ved Klinisk institutt 2. Hun slutter ved UiB og går over i ekstern stilling i løpet av januar. Christine Bresil er under opplæring og vil ta over som HR rådgiver på instituttet. Fra og med nå så kan HR henvendelser sendes til Christine Bresil: Christine Bresil | Universitetet i Bergen (uib.no)

Takk til Julie for innsatsen så langt, og velkommen til Christine.