Kategoriarkiv: Vestlandslegen

Vestlandslege kolleger – Jostein Førsvoll

Hei kjære kolleger i K2,

Jeg er Jostein Andersen Førsvoll og arbeider ved Stavanger Universitetssjukehus. Her arbeider jeg som overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken med fagansvar for barneendokrinologi.

Første februar tiltrer jeg som førsteamanuensis og fagkoordinator på 5.studieår for Vestlandslegen.

Foto:./ill: Privat

Jeg har arbeidet som universitetslektor i mange år, og har vært med på å undervise medisinstudenter som har hatt «desentral» pediatripraksis i Stavanger. Jeg liker godt å undervise, og synes dette arbeidet har vært givende. Vestlandslegen opplever jeg som en naturlig fortsettelse av samarbeidet mellom sykehuset vårt og Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å være med på og forme et godt studiemiljø for studenter og for undervisere på det 5. studieåret, og jeg ser frem til oppstart til høsten.

På litt sikt håper jeg også at denne stillingen vil gi rom for forskning, og at jeg kan bidra til å til prosjekter som skaper fag- og forskningssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsklinikkene på Vestlandet.

Vestlandslegen kolleger – Tore Grimstad

Hei kjære kollegaer i K2.

Jeg heter Tore Grimstad, er indremedisiner og gastroenterolog, samt førsteamanuensis II i bistilling ved K2, med arbeidssted Stavanger.

Klinisk jobber jeg på gastromedisinsk poliklinikk, ellers driver jeg forskning mest innen inflammatorisk tarmsykdom, og er involvert i både kliniske, basalt rettede samt mikrobiomrelaterte prosjekter.

Foto.:/ill Privat

Siden våren 2018 har jeg undervist medisinerstudenter i utplasseringspraksis fra UiB MED8, og i tillegg Vestlandslegestudenter fra høsten 2023. Jeg synes det er spennende og inspirerende å undervise studentene, fremtidens leger, særlig å bidra til klinisk rettede og forhåpentligvis lærerike diskusjoner med studentene i et aktiviserende miljø. Jeg synes spesielt spesialvisitter med smågrupper av studenter utgjør en spennende og utviklende undervisningsarena, hvor målet er å engasjere studentene og tilrettelegge for god læring med trygge rammer. Dette setter også viktige krav til oss undervisere som kliniske rollemodeller.

Jeg synes også det er givende å arbeide sammen med andre mot et felles mål, og ha mulighet til å følge og veilede PhD-kandidater i den vitenskapelige prosessen fra prosjektforbedelse til ferdig avhandling. Jeg ønsker å bidra til å bygge opp et vitenskapelig miljø og å veilede andre forskere ved en seksjon som i alle år har fokusert på pasientbehandling og drevet omfattende og intensiv klinisk drift. Jeg gleder meg derfor over en stadig økende vitenskapelig aktivitet ved gastromedisinsk seksjon i Stavanger.

Vestlandslegen er i sin spede begynnelse, starten har vært krevende, men også spennende. Vi har en unik mulighet til å videreutvikle faglig-, undervisnings- og forskningsmessig kompetanse i årene som kommer, som vil komme både pasienter, studenter og ansatte til gode. Jeg håper mitt engasjement ved UiB vil gi meg anledning til å bidra rikelig på disse områdene.

Vi har virkelig spennende år foran oss!

Vestlandslegen kolleger – Målfrid Holmaas Bjørgaas

Hei kjære kolleger i K2,

Rask info om meg:
Målfrid Holmaas Bjørgaas
Palliativ medisin
Universitetslektor for Vestlandslegen, 5% stilling
Overlege ved Palliativt senter, Stavanger Universitetssykehus.

Foto:./ill Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, visstnok med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Vestlandslegen kolleger – Tesfaye Madebo

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg er Tesfaye Madebo og jobber son spesialist i lungemedisin og indremedisin. Jeg arbeider som overlege ved Lungeavdeling ved SUS og i bistilling som førsteamanuesis ved K2 (Vestlandslegen, UIB)

Foto.:/ill Privat

I klinikken jobber jeg mest innen lungekreft (diagnostikk og behandling) og en rekke andre lungesykdommer både på post og poliklinikk og i vakt sammenheng.  På noen av hovedproblemstillingene innen lungefaget har vi samarbeid prosjekter med kollegaer fra UiB (innen lungekreft (samvalg, OL Margrethe) og lungesykdommer i ATLAS4LAR gruppe (professor Lars Thore) har vi pågående kliniske studier.Som en del av nasjonal lungekreft nettverket samarbeider vi med andre store sykehusene i Norge f. eks OUS (DART, SOLUCOM, MIMILUC og LUNGEVAC studier) og ved St. Olavs Hospital (TRIPLEX og THORA II), hovedsakelig klinisk fase II og III legemiddelforsøk studier. Selv om det har vært imponerende resultater de siste årene innen nye behandlingsformer, som immunoterapi og biologisk behandling for lungekreft, opplever mange pasienter fortsatt progresjon eller tilbakefall. Det er avgjørende å øke vår forståelse av den underliggende biologien som påvirker responsene og resistensen. Det pågår mange spennende studier i Norge som SUS er en del av for å identifisere prediktive og prognostiske markører, med håp om å utvikle bedre behandlingsmuligheter over tid.

I tillegg til mitt kliniske arbeid og forskning, er jeg aktivt involvert i studentundervisning innen lungefaget for medisinstudenter, yngre leger og kreftsykepleiere. Jeg fungerer også som co-veileder for en Ph.d.-student. Jeg setter stor pris på muligheten til å bidra til oppbyggingen av medisinstudiet ved SUS som en del av Vestlandslegen/UiB, som ikke bare er spennende, men også utgjør et betydelig bidrag til det lokale SUS miljøet. Det er et stort privilegium for meg å forene klinisk praksis, forskning og undervisning i mitt yrke (nå i regi UiB).

Hva liker du å jobbe med på K2?
Jeg starter å jobbe offisielt med medisin studenter fra mai 2023 som er relativt kort tid i jobben som førsteamanuensis. Jeg liker veldig godt å jobbe på Vestlandslegen/ K2 fordi gjennom klinisk arbeid, forskning og undervisninger som en del en store miljø har jeg stor mulighet til å utvikle meg faglig.  Jeg kontinuerlig tilegner meg ny innsikt gjennom samarbeid med kollegaer, forskningssamarbeidspartnere på tvers av spesialiteter og engasjerte studenter. Denne dynamiske interaksjonen gir meg ikke bare energi, men også mål å strekke meg etter. Å samarbeide på tvers av fagområder er særlig berikende, og gir meg muligheten til å utforske ulike perspektiver.
I tillegg gir arbeidet meg sjansen til å møte kollegaer i forskjellige stadier av deres karrierer, både på tvers av fagområder og institusjoner. Denne mangfoldige interaksjonen bidrar til en bredere forståelse av fagfeltet mitt. Arbeidet på vestlandslegen/ K2 gir meg også tilgang til kurs innen pedagogikk og veiledning, noe som ikke bare beriker min faglige kompetanse, men også har en positiv innvirkning på min personlige utvikling. Gjennom undervisningen møter jeg dyktige og nysgjerrige studenter, og det er en glede å kunne bidra til at de tilegner seg kunnskap om lunge- og indremedisinfaget. Å veilede og undervise medisinstudenter og yngre leger gir meg en stor tilfredsstillelse. Det er inspirerende å observere mine kollegaers faglige og kliniske kompetanse vokse og utvikle seg. Arbeidsmiljøet er behagelig, og mine kollegaer, både innen vitenskapelige og administrative stillinger, opplever jeg som kompetente, hjelpsomme og engasjerte. Dette skaper en positiv forventning og entusiasme for hver arbeidsdag.

Tesfaye Madebo
Overlege v/ SUS
1.amanuensis v/UiB

Vestlandslegen kolleger – Kjetil Isaksen

Kjære kollegaer på K2

Mitt navn er Kjetil Isaksen, jeg er nylig ansatt som førsteamanuensis ved K2, med arbeidssted Stavanger universitetssjukehus. Jeg jobber klinisk som invasiv kardiolog og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer.

I min jobb som Universitetsansatt jobber jeg med undervisning av UiB studenter fra “gammel ordning” og det nyoppstartede kullet studenter tilknyttet Vestlandslegen. Jeg underviser i hjertesykdommer.

Foto:./ill

Det har vært særlig spennende å få være med på planleggingen, og nå også gjennomføring av undervisning for de første studentene i Vestlandslegen. Jeg er overbevist om at vi i samarbeid med UiB sentralt skal klare å lage et skikkelig bra opplegg for fremtidens leger her ved SUS.

Det er inspirerende å treffe dyktige og lærevillige studenter, og mitt mål er å kunne gi et lite bidrag til deres faglige utvikling og modning inn i legerollen.

Kjetil Isaksen
Førsteamanuensis
Spesialist Indremedisin

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Hei kjære kollegaer i K2,

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved K2, med arbeidssted i Stavanger.

Foto /ill:. Privat

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB MED8 og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet. Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter. Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

 

Foto/ill.: Privat

 

I høst gjennomførte vi for første gang en introduksjonsuke og undervisningsopplegg for en pilotgruppe med studenter. Dette var basert på eksisterende undervisning ved UiB og i samarbeid med fagansvarlige i de ulike fagene. Nå står vi overfor evaluering og forbedring av dette opplegget, samtidig som vi forbereder oss på å ta imot en større gruppe studenter kommende høst.

Det som gjør stillingen min inspirerende, er det banebrytende arbeidet med regional medisinutdanning. Dette konseptet er nytt både i Norge og i sammenlignbare naboland. Samarbeidet mellom Stavanger Universitetssjukehus og UiB kan bidra til å øke utdanningskapasiteten for leger i Norge. Å jobbe i et team med erfarne fagpersoner på tvers av fagområder mot denne målsettingen oppleves som inspirerende. Det er også en ære å være involvert i utdanningen av ambisiøse medisinstudenter, med håp om at de med tiden blir kolleger og arvtakere.

Mitt ønske er å bidra til at Universitetet i Bergen, i samarbeid med Vestlandslegen, kan utdanne kompetente leger som er godt forberedt på utfordringene de vil møte som LIS-1. Jeg håper at mitt engasjement vil resultere i vellykket gjennomføring av studentenes utdanning og at de finner en spesialisering som de trives med. Videre håper jeg å være en del av oppbyggingen av en campus som leverer høykvalitets undervisning, forskning og innovasjon. Samarbeidet på tvers av fagområder skal også legge grunnlaget for nye og spennende prosjekter. Jeg har flere egne prosjekter under planlegging, og jeg håper at disse kommer i gang snart, samtidig som jeg ser frem til å utvikle meg til å bli professorkompetent.