Forfatterarkiv: imo014

UiBs søknadsportal for utlysninger til fond og legater er åpen

Astri og Edvard Riisøens legat

 • Støtteformål: Forskning av hjerte- og karsykdommer. Forskning eller studier av andre uutforskede sykdommer, eksempelvis kreft og revmatiske lidelser, kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Ansatte ved UiB, inkl. stipendiater, postdoktorer og bistillinger
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser og driftsmidler
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 60 000

 

Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

 • Støtteformål: Forskning på sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevros. Forskning på beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Fast vitenskapelige ansatte ved UiB, samt stipendiater og postdoktorer ved UiB
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser, publisering og anskaffelse av vitenskapelig utstyr
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 100 000

 

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Nominasjon til fakultetets priser

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2023, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2023, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (100 000,-)
 • Formidlingspris (100 000,-)
 • Innovasjonspris (100 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 5. februar 2024. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Kom med innspill til Forskningsrådets strategi

Forskningsrådets styre utarbeider ny strategi for vår virksomhet. Strategien skal være ferdig våren 2024. Nå har du mulighet til å komme med dine innspill.

I det siste året har vi hatt flere brede innspillsprosesser og dialogmøter. Her har vi fått verdifulle innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med utkastet til strategien.

Vi inviterer nå til å gi innspill til dette utkastet som vi tar med oss inn i den avsluttende fasen av arbeidet. Frist for å komme med innspill er 26. januar.

https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/2843#msdynmkt_trackingcontext=263bb03d-89cb-4f51-a4d3-f8fae36c13cc

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet for vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler for 2023/24 gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling for opplæring i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling for opplæring ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet 

For vårsemesteret 2024 lyses det nå ut midler til å gjennomføre 15 ansattmobiliteter. Fristen for å søke om stipend til ansattveksling er 15. januar. 

Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere søknadene etter følgende kriterier. 

Ansatte som har vært på Erasmus-utveksling for opplæring i løpet av 2022/23 og 2023/24 blir ikke prioritert. 

Ved gruppereiser vil det bli gitt Erasmus-støtte til maksimum 2 personer. 

SA vil tilstrebe en jevn fordeling av stipender mellom fakultetene og avdelingene. 

Mobility Agreement må vise at den planlagte aktiviteten er en opplæring. 

Mobility Agreement er signert av alle tre parter ved søknadsfrist. 

Ph.D kandidater vil ikke bli tildelt støtte. Akademisk innrettede kurs, symposium, workshop og seminar vil uansett ikke utløse støtte. Kombinert undervisnings- og opplæringsmobilitet vil ikke bli gitt støtte. 

Det vil normalt ikke bli tildelt stipendmidler for perioder på mer enn 7 dager. Gjennomsnittlig tildeling er 900€ per mobilitet for en ukes mobilitetsopphold. 

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 23/8066.

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2023/24 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre undervisningsmobilitet og vi lyser nå ut ca 24 mobiliteter for vårsemesteret 2024. 

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises minst åtte timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet 

Som undervisningsmobilitet regnes også deltakelse som underviser i Blended Intensive Programmes (BIP). 

Fristen for å søke om Erasmus-stipend til undervisningsutveksling er 15. januar. Hvis vi mottar mange søknader vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmusstøtte. 

Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende en ukes opphold. Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 23/8065.

EMBO Workshops

Funding for meetings that stimulate exchanges of the latest scientific knowledge

The deadlines for applications are 1 March 2024 and 1 August 2024, 12:00 noon CE(S)T

EMBO Workshops bring together scientists to present and discuss the latest findings in their subject areas related to the life sciences.  Scientists can apply to organize a conference in their field. This bottom-up approach ensures that the portfolio of scientific meetings funded by EMBO reflects the needs and developments of the scientific community.

In addition to providing the basic funding for the meeting, EMBO assists organizers in promoting the workshop and creating a webpage with a registration and abstract submission system.

https://www.embo.org/funding/funding-for-conferences-and-training/workshops/

 

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

 • Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
 • Søknadsfrist: 13. mars 2024, 13:00 CET
 • Aktuelle temaområder: Temaer på tvers, Demokrati og global utvikling, Energi og transport, Mat og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Velferd og utdanning
 • Støttegrenser: Kr 4 000 000 – 20 000 000
 • Prosjektvarighet: 24 – 48 måneder
 • Målgrupper: Forskningsorganisasjoner

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

Frukostseminar om KI-satsinga med den rådgjevande ekspertgruppa til Forskingsrådet

Passer for: Alle som er interesserte i KI-satsinga

 1. des kl 08:30 – 09:30

Meld deg på

Påmeldingsfrist: 20. desember kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes

I Forskingsrådet jobbar vi no med å lage planar for korleis vi best kan lyse ut 1 milliard til forsking og innovasjon på kunstig intelligens.

Sjå nettsida for Nasjonal satsing på kunstig intelligens

Tidlegare i haust har vi fått innspel gjennom møter og skriftlege innspel. Den rådgivande gruppa presenterte det første innspelet sitt på eit frukostmøte 30. november. Det vi har lurt på er: “Kva er forventinga til KI-satsinga og kva bør fotavtrykket etter KI-satsinga være i 2030?”

Alle innspela blir med oss vidare i utforminga av satsinga. Saman dannar dei grunnlaget for Styrets diskusjon om rammer for satsinga 6. desember 2023. Den rådgivande ekspertgruppa vil levere det andre innspelet sitt den 20. desember. I innspelet har dei lagt inn forslag til tiltak for å innfri forventningane dei har til KI-satsinga, presentert i det første notatet.

På dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere anbefalingane sine og vi i Forskingsrådet vil informere om korleis vi går vidare etter Styrets handsaming av saka.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/frukostseminar-ki-satsinga-ekspertgruppe/

Funding Opportunities for K2

Many funding organisations have recently announced new calls for funding for the spring. We want to guide you through the jungle and have curated a list for researchers at K2. But there and there are more calls at the homepage of the research advisors at the Faculty: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB.

If you plan to apply for funding, we appreciate if you inform the Department via this form:: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no). Happy Grant Writing!

Meltzer fond
150.000 NOK, for UiB employees. Travel, running costs, organising conferences etc.
Deadline: annual, next: 12 January 2024

ERA4Health Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle (NutriBrain)
Transnational calls with 3-5 partners, 36 months. Funding: 300.000 EUR for the Norwegian participants (400.000 for coordinators). The other partners receive funding from their national funders. On the improvement of cognitive brain ageing through nutrition and other lifestyle factors.
Deadline (pre proposals): 15 January 2024

Novo Nordisk Endocrinology and Metabolism
–  Excellence Emerging Investigator Grant Endocrinology and Metabolism
10 MIO DKK, 5 years. For researchers at 4-8 years after PhD.

Ascending Investigator Grant. 5 years, 10 MIO DKK. For researcher 7-18 years after PhD. Prevention of disease relevant to the human organism within the areas of endocrinology and metabolism, relating to cellular energy homeostasis, and hormonal disorders of the endocrine system.
– Distinguished Investigator Grant. 5 years 10 MIO DKK.
Deadline: 16 January 2024 

ERA4Health Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy (NANOTECMEC)
3-5 partners, 3 countries, 3 MNOK for the Norwegian participant. Regenerative medicine, Diagnostics or Nanotherapy. TRL3-6. The aim of the call is to advance nanomedicine toward any translational focus with anticipated impact relative to the risk and investment.
Deadline (pre proposals): 30 January 2024

Global Initiative on Chronic Diseases / NIH Primary and Secondary Prevention of Cancer
Budget not limited, 5 years. Implementation research in Low- and Middle-Income Countries or in populations facing conditions of vulnerability in High-Income Countries.
Deadline: 05 February 2024

DAM Foundation Research grants (Forskning)
1,5-3 MIO NOK for 3 years. Stiftelsen Dam is one of Norway’s largest foundations and provides funding for health and research projects that will provide better health through participation and activity for people in Norway. The applications are sent through a volunteer oganisation like the Norwegian Red Cross, The Norwegian Cancer Society, the National Association for Publich Health etc.
Deadline: annually, 15 February

ERA PerMed PMTargets
Joint Transnational Call, most likely 3-5 partners from at least 3 countries, 300.000 EUR for the Norwegian partners. Topic: Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches. Must combine the research on new and advanced targets with companion biomarker research (companion diagnostics).
Deadline: 5 March 2024 

NFR Collaborative Projects Food-Climate-Health
12 MIO NOK, 4 years. Requires collaboration with partners in other sectors.
The projects must be interdisciplinary and cross-sectoral. They must include elements from each of these three areas and look at the relationships and interaction effects between them:
– food (sea and/or land-based)
– environment and/or climate
– public health
Deadline: 13 March 2024

NFR Collaborative Projects Enabling Technologies
12 MIO NOK, 4 years. Requires collaboration with partners in other sectors.
– Industrial Biotechnology. Biotechnological methods, enzymes, microorganisms and other cell systems to produce various products, such as pharmaceuticals, chemicals, feed, textiles and energy.
– Technology convergence. Create radically new technologies through professional fusion within the enabling technologies.
Deadline: 13 March 2024

JPIAMR AMR Interventions 2024
3-7 Partners from 3 countries. Probably 300.000 EUR for the Norwegian partners; other partners are funded by their national funders.
Topic 1: Design novel or improved interventions to prevent, mitigate and /or treat fungal infections, which are resistant to treatments and/or are at risk of developing resistance
Topic 2: Improve and/or, compare and/or evaluate strategies, technologies, treatments, methods, protocols or data collection based on existing  interventions, aiming to prevent or reduce the emergence or spread of antibacterial or antifungal resistance or to treat/cure infections caused by resistant bacteria/fungi and recommend new policies.
Deadline (preproposals): 14 March 2024

HKDir UTFORSK
3 MNOK, 4 years. The Norwegian Directorate for Higher education and skills finances these educational projects with Brazil, Canada, China, India, Japan, South Africa, South Korea, or the USA.
Deadline: 15 April 2024

Innovative Health Initiative Call 6 and 7
The Innovative Health Initiative (IHI) is a public-private partnership between the European Union and the European life science industries that funds health research and innovation to address unmet public health needs and foster interdisciplinary and international collaboration. Upcoming topics:
– 6.1: Support healthcare system resilience through a focus on persistency in the treatment of chronic diseases. 60 months. The pre-defined industry consortium will contribute 11 MIO EUR. IHI will contribute 11 MIO EUR. This budget is expected to cover four pilots in different disease areas (including diabetes, obesity, and cardiovascular disease) in different geographies and healthcare systems.
 6.2: Development of practical guidance and recommendations for using real world data/real world evidence in healthcare decision-making. 60 montsh. Pre-defined industry consortium will contribute 13 MIO EUR. IHI contributes 13 MIO EUR.
– 7.1 Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment. 12,5 MIO EUR.
– 7.2 User-centric technologies and optimised hospital workflows for a sustainable healthcare workforce. 12,5 MIO EUR
– 7.3 Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response.  15 MIO EUR.
Deadline: summer 2024

ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap for masterstudenter, ph.d. og ansatte – Registreringsfrist 12. desember

Vi inviterer interesserte til å ta emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap: Innovasjon og entreprenørskap | Universitetet i Bergen (uib.no)

Emnet undervises på engelsk 15.-26. januar 2024.

Ansatte kan søke om plass på emnet via en hospitantstudierett. Søknaden må følges av et støttebrev fra leder om at vedkommende kan ta kurset: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB.

Studenter med aktiv studierett kan be om registrering ved å sende e-post til elektiv@med.uib.no

Enhet for læring har flere kurstilbud for våren 2024

Kursene egner seg for alle som kunne tenke seg påfyll eller inspirasjon, og de kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng). Les mer her om pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/132056/pedagogisk-kompetanse-vitenskapelig-ansatte-faq

Våren 2024 tilbys disse kursene:
MEDDID601: Innføring i medisinsk didaktikk (5 stp)
MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp)
OBS: oppstart tidlig i vårsemesteret!
MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)
Det er ledige plasser på alle kursene.
All info og lenker til påmelding er samlet her: Aktiviteter ved Enhet for læring våren 2024 https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/164787/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2024
Trenger du hjelp til å lage en pedagogisk mappe har vi laget et e-lærings kurs i MittUiB som er tilgjengelig her: https://mitt.uib.no/courses/46939

2024 Call for Proposals from the Peder Sather Center for Advanced Study at UC Berkeley

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from eight Norwegian universities. The Center offers grants between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

Interested applicants should visit the Proposal Application Guidelines 2024-2025 on the Peder Sather Center Website. All application materials must be submitted by the deadline of April 1, 2024.

Application Process

 1. Consult Proposal Application Guidelinesfor grant application instructions
 2. Complete the online 2024-2025 Peder Sather Grant Application Formadministered by Grantmaker (begin by establishing your own unique account)
 3. On the application form, upload your Proposal Document. The Proposal Document should be a single pdf that includes: The research project narrative, a project timeline, and a CV for each Principal Investigator
 4. Upload an itemized budget as a pdf using the provided template
 5. Finally, upload the Attestation of Commitment Letter from the project’s PIs as a pdf
 6. All application materials must be submitted by April 1, 2024

Please note, the application shall include the following:

 • An explanation of the promiseof the proposed project (i.e. how the project will contribute to the advancement of scholarly knowledge and/or scientific inquiry).
 • An explanation of why the project is feasible
 • An explanation of the impactof the project

DIGI emnepakken våren 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

I fremtiden vil kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse være avgjørende i både arbeid- og samfunnsliv. Helsepersonell, jurister, ingeniører, lærere, saksbehandlere på mange ulike felt og andre yrkesutøvere, vil i økende grad basere beslutninger på grunnlag produsert av digitale verktøy og metoder.

Gjennom DIGI emnepakken kan du bygge på studiet ditt med enkeltemner innen digital forsåelse, kunnskap og kompetanse.  Emnepakken består av to innføringsemner og åtte 2,5 studiepoengsemner undervist av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB, og er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før.

Emnene er åpne for alle studenter med aktiv studierett ved UiB, uansett studieprogram og progresjon, og alle UiB-ansatte. Emnene kan tas i kombinasjon med de fleste studieprogram ved UiB. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning.

Påmeldingsfrist:

 • Studenter: 1. februar
 • Ansatte: 15. januar

https://www.uib.no/digi/151861/digi-emnepakken-v%C3%A5ren-2024

Digital Life Norway – mini MBA

Are you interested in commercialising your research? This intensive 5-day course will provide you with the knowledge and skills to start an R&D company, see your science deployed in the real world and maybe even get rich in the process.
Digital Life Norway – mini MBA – Centre for Digital Life Norway
Time and place: April 1519, 2024,  Oslo

 https://www.digitallifenorway.org/research-school/events/2024-DLN-miniMBA.html

Meltzer – Nominasjonsfrist Meltzer-priser 19/1

 

Vi vil gjerne informere dere om at i 2023 vil nominasjonsfristen for forslagsstillere for å nominere
kandidater til Meltzerprisene være 19. januar 2024.

·         Æresprisen

·         Prisen for yngre forskere

·         Prisen for fremragende forskningsformidling

Les mer her: Sjekkliste for forslagsstiller | Meltzer (uib.no)

Hovedoppgavesymposium medisin

For kull 18B vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Sted: Auditoriet i Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Tid: Tirsdag 12. desember kl. 10.15 – ca. kl. 13

Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10‑minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Beste hilsen Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Program

10.15:                 Velkommen

10.25:                 Presentasjon av hovedoppgaver – første bolk

11.15:                 Pause

11.30:                 Presentasjon av hovedoppgaver – andre bolk

12.15:                 Prisutdelinger

Beste hovedoppgave våren 2023 – utdeling av priser                                           og presentasjon av oppgavene

Pris for beste presentasjon på symposiet

13.00:                 Slutt

Lansering av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024

Webinar 14. des kl 08:00 – 10:00

Påmeldingsfrist: 13. desember kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes

I samband med lanseringa av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024 inviterer vi til eit digitalt webinar, der ulike innleiarar vil kommentere tilrådingane og vegen vidare, sett frå perspektivet sitt. Strategien presenterer tilrådingar til forskarar, til forskingsutførande institusjonar , til dei som finansierer forsking og til styresmaktene.

Det blir no opp til forskingsinstitusjonane å vurdere korleis dei ønskjer å operasjonalisere tilrådingane for å oppnå det felles målet om full open tilgang på veg mot eit ønskt publiseringslandskap.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/lansering-strategi-vitskapleg-publisering/

 

Vil du forske på NAV?

NAV lyser ut inntil 30 millioner kroner i støtte til forskningsprosjekter som gir mer kunnskap om møtet mellom NAV og de som trenger oss mest. Søknadsfristen er 1. februar 2024.

De siste årene har renteøkninger og sterk prisvekst på strøm, matvarer og drivstoff gitt strammere økonomi for de fleste av oss. For noen blir det så stramt at de trenger hjelp til å få endene til å møtes. Flere oppsøker nå NAV-kontorene for å søke om sosialhjelp, få økonomisk rådgivning eller annen oppfølging. I denne situasjonen er det viktig med solid og oppdatert kunnskap som grunnlag for politikk og tjenesteutvikling. NAV inviterer nå forskere til å foreslå prosjekter som belyser ulike sider ved de sosiale tjenestene, og vi lyser ut inntil 30 millioner kroner i forskningsstøtte til de beste forslagene.

– De sosiale tjenestene er kanskje det viktigste NAV jobber med, sier NAVs kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt, i en kommentar til utlysningen. – Vi trenger forskning som kan bidra til at tjenestene holder høyest mulig kvalitet, og at de fungerer godt for de som trenger dem. Nå håper vi at mange dyktige forskningsmiljøer vil gripe sjansen og foreslå prosjekter.

Her finner du utlysningen og søknadsskjemaet.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/fou-midler/nyheter/vil-du-forske-pa-nav

 

Ukens leder

Vestlandslegen: Presentasjon av nye tilsatte

De fleste stillingene som er utlyst i forbindelse med den kliniske delen av Vestlandslegen ved Stavanger universitetssjukehus er nå tilsatt eller i siste delen av tilsettingsprosessen. For bedre å integrere disse i moderinstituttet, blir det fra neste uke en presentasjon av hver enkelt ansatt i K2-nytt. I tillegg til å få nyttig informasjon om hver tilsatt, håper vi det vil gjøre det lettere å ta kontakt. Økt samarbeid om undervisning med faggrupper på tvers vil kunne gjøre hverdagene lettere både i Bergen og i Stavanger. Videre gir det mulighet for økt forskningssamarbeid, et stort og kun delvis utnyttet potensial.

Velkommen til alle nytilsatte ved Stavanger universitetssjukehus!

Pål

Masterprosjekt i farmasi 2024/2025

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2024 – vår 2025. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 10. januar 2024.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
 • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder. Ved eksterne prosjekt skal den eksterne part sørge for hovedveileder, mens veileder ved UiB skal være bi-veileder.
 • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
 • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
 • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Oppgaven skal ikke tildeles noen studenter før ETTER presentasjonen (23. februar), se mer informasjon under.

Mer om tildeling og valg av oppgave:
Dersom det er flere studenter som melder sin interesse, må veileder varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt.

Masteroppgaven:
Studentene på kull 2020 (17 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2024/2025 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er mandag 20. mai 2025, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2024.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 23. februar 2024 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest på kvelden.


Vi ber dere sette av datoen 23. februar 2024. Vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Med vennlig hilsen

Lone Holst                                                                              Marte Nørve Årvik

programutvalgsleder                                                               rådgiver

NFR tematiske utlysninger/RCN thematic calls

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskerprosjekt-fornyelse-tematisk/

Søknadstype Forskerprosjekt

Søknadsfrist 6. mars 2024, 13:00 CET

Norwegian Centres of Excellence scheme

The SFF scheme gives Norway’s best researchers the opportunity to organise their research activities in centres that seek to achieve ambitious scientific objectives through collaboration. The research conducted at the centres must be innovative and have major potential to generate ground-breaking results that advance the international research frontier. SFF centres may receive support for a total of ten years (an initial six-year period with the possibility of a four-year extension).

The next call for proposal by the SFF scheme is planned in 2025 and allocated towards the end of 2027.

https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/funding-from-the-research-council/sff/

Save the date for SDG Conference Bergen in 2024

SDG Conference in Bergen 7–9 February 2024: Save the date!

The seventh SDG Conference will take place 7–9 February 2024. Save the dates!

The topic for the conference is The role of universities in transformative change. We need fundamental changes in societal structures and values to address climate change, biodiversity loss, and unsustainable consumption.

Take part in the conference through our interactive digital platform. Last year, the conference gathered over 1500 virtual participants from more than 100 countries globally.

Registration opens in December at the SDG Conference web site.

The 2024 conference emphasizes the critical role universities have in facilitating transformative change in response to global challenges. Read the 2024 concept note

We hope you will join us for these important conversations!

The program will be released soon at uib.no/en/sdgconference.

Speakers include:

 • Farhana Sultana, Syracuse University
 • Arturo Escobar, University of North Carolina
 • Ioan Fazey, University of Dundee
 • Linda Sygna, Co-Founder of cCHANGE
 • … and many more!

Midler til forskning fra Stiftelsen Dam – utlysningen er åpen

Det er nå mulig å søke midler til forskning fra Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Mer informasjon om utlysningen finnes her: https://dam.no/programmer/forskning/utlysning/

Se vedlegg for mer informasjon om hvordan søke og viktige frister.

Hvis du har spørsmål om ordningen eller lurer på om ditt forskningsprosjekt kan søkes via Nasjonalforeningen for folkehelsen, ta kontakt med Øivind Kristensen, oikr@nasjonalforeningen.no tlf. 404 45 793

OSKE12 – pasienter i back-up

Kan du være reserve-pasient til OSKE-eksamen?

Som dere sikkert vet, skal den avsluttende eksamen for avgangskullet på medisin, holdes onsdag 6.desember.
I den forbindelse har vi litt lite med reserve-pasienter, og ønsker å ha noen i back-up.

Dette vil da innebære at man kan stille på relativt kort varsel (til og med på samme dag) og kunne komme relativt fort ned til BB bygget. Må være tilgjengelige hele dagen.

Her er det vi trenger:

Menn i 40-50 årene
Kvinner i 30 årene
Enten menn eller kvinner i alderen 40 og oppover.

Har du anledning og lyst til å være tilgjengelig; ta kontakt med semesterkoordinator MED12, Ingvild.jonsvoll@uib

Present your health management research – European Health Management Conference 2024

We are glad to invite you to submit your health management research for presentation during the European Health Management Conference 2024 that will take place in Bucharest, Romania, on 5-7 June under the theme ‘Shaping and managing innovative health ecosystems’. The Conference is co-hosted by the Ministry of Health of Romania and the National Institute of Health Services Management.

The European Health Management Conference is a great platform to showcase cutting-edge research, share provocative ideas, and discuss complex problems with a view to reach implementable solutions. EHMA 2024 will explore the entire spectrum of health megatrends. From the digital transformation of healthcare systems and services to the ever-growing importance of sustainability, and the evolving skill sets required by the healthcare workforce, we aim to explore how the health sector is adapting to these changes. We emphasise an ecosystem approach, promoting collaboration among stakeholders. Our aim is to facilitate dialogue on how different health care actors can work together and leverage each other’s strengths to drive innovation and address pressing challenges.

Since its inception, the European Health Management Conference has served as a forum for promoting discussions and sharing innovative solutions in the ever-evolving healthcare landscape. Each year, we bring together a wide spectrum of healthcare stakeholders, including managers, leaders, researchers, academics, patients, policymakers, and industry representatives. This diverse collective of expertise enhances the dialogue on pressing health management issues.

For this reason, we would be delighted to have you and colleagues consider submitting an abstract to present your health management best practices and research. You can find more information on the Call for Abstracts and how to send your submission here.

SUBMIT YOUR ABSTRACT

Furthermore, we will host the 22nd edition of the Karolinska Institutet Medical Management Center (MMC) & EHMA Research Award dedicated to doctoral theses in health management. Candidates should be researchers in the final phase of their PhD studies or who have recently completed a PhD (within 12 months from graduation). The best papers will have the opportunity to compete for a €1,000 prize. This is a prestigious award, and we would be thankful if you could share this information within your network. More information is available here.

As we strive to connect health managers, experts and researchers, we would be grateful if you could help us disseminate our Call for Abstracts within your organisation and network.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact the EHMA team at conference@ehma.org.

Looking forward to seeing you at the conference!

3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals”

Registration is now open for the 3R-seminar “Microbes in humans and laboratory animals, arranged by the Animal Welfare Body of Oulu Laboratory Animal Centre, together with the Health and Biosciences Doctoral Programme, University of Oulu Graduate School.

The seminar takes place on Tuesday, 12 December 2023, at 8:30 – 15:00 (Finnish time, EET). The seminar will also be shared through a video link.

The seminar is directed primarily to researchers using laboratory animals in experiments, the scientific fields therefore including basic biomedical research and preclinical medical research. Microbe-host interactions in both human disease and laboratory animal research will be discussed, as well as the effects of microbiome on the translatability of preclinical research results. The seminar topic is therefore of interest also to medical researchers who do not use laboratory animals themselves.

The event can be considered part of the statutory maintenance of the professional competence for people working with laboratory animals.

Program here and registration below.

 

Registration for attending on-site

https://link.webropolsurveys.com/S/1871FD69C31F6095

 The registration link is open until Wednesday, 6 December. It is possible to attend without pre-registration, but please register if you think you will attend even a part of the seminar, because we need to know the approximate number of participants to prepare for the coffee service.

Registration for remote participation

https://oulu.zoom.us/webinar/register/WN_MISmIFVmTJiKVIzjskq9Fg

It is possible to get a certificate of attendance also for remote participation, provided that the participant’s video link is open throughout the seminar.

Credits for doctoral researchers at the University of Oulu

If you are a doctoral researcher and want to receive credits from the 3R seminar, follow these instructions. The seminar is worth 0,25 credits.

 1. Login to Peppi, move to the PSP and open tab ”Selecting studies”.
 2. Add personal study unit e.g. to optional field-specific studies by clicking “+” sign on the right. Instructions for adding personal study unit can be found in student’s Peppi wiki page.
 3. Fill in the name of the seminar both in Finnish and English (3R seminar: Microbes in humans and laboratory animals), number of credits (0,25 credit), and description details which must include the name of the seminar, place and date. Do not use course codes. Add information in English in both language boxes. Please note, that the study unit’s information that you have entered will be directly included in your official transcript of records.
 4. Save the information.
 5. Ask your principal supervisor to confirm the information and credits given to the Graduate School (uniogs(at)oulu.fi).
 6. The study unit will be registered after the principal supervisor’s confirmation.