Daglige arkiver: 15. desember 2023

UiBs søknadsportal for utlysninger til fond og legater er åpen

Astri og Edvard Riisøens legat

 • Støtteformål: Forskning av hjerte- og karsykdommer. Forskning eller studier av andre uutforskede sykdommer, eksempelvis kreft og revmatiske lidelser, kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Ansatte ved UiB, inkl. stipendiater, postdoktorer og bistillinger
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser og driftsmidler
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 60 000

 

Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

 • Støtteformål: Forskning på sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevros. Forskning på beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Fast vitenskapelige ansatte ved UiB, samt stipendiater og postdoktorer ved UiB
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser, publisering og anskaffelse av vitenskapelig utstyr
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 100 000

 

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Nominasjon til fakultetets priser

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2023, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2023, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (100 000,-)
 • Formidlingspris (100 000,-)
 • Innovasjonspris (100 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 5. februar 2024. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Kom med innspill til Forskningsrådets strategi

Forskningsrådets styre utarbeider ny strategi for vår virksomhet. Strategien skal være ferdig våren 2024. Nå har du mulighet til å komme med dine innspill.

I det siste året har vi hatt flere brede innspillsprosesser og dialogmøter. Her har vi fått verdifulle innspill som vi har tatt med oss i arbeidet med utkastet til strategien.

Vi inviterer nå til å gi innspill til dette utkastet som vi tar med oss inn i den avsluttende fasen av arbeidet. Frist for å komme med innspill er 26. januar.

https://hoering.forskningsradet.no/Hoering/2843#msdynmkt_trackingcontext=263bb03d-89cb-4f51-a4d3-f8fae36c13cc

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet for vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler for 2023/24 gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling for opplæring i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling for opplæring ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet 

For vårsemesteret 2024 lyses det nå ut midler til å gjennomføre 15 ansattmobiliteter. Fristen for å søke om stipend til ansattveksling er 15. januar. 

Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere søknadene etter følgende kriterier. 

Ansatte som har vært på Erasmus-utveksling for opplæring i løpet av 2022/23 og 2023/24 blir ikke prioritert. 

Ved gruppereiser vil det bli gitt Erasmus-støtte til maksimum 2 personer. 

SA vil tilstrebe en jevn fordeling av stipender mellom fakultetene og avdelingene. 

Mobility Agreement må vise at den planlagte aktiviteten er en opplæring. 

Mobility Agreement er signert av alle tre parter ved søknadsfrist. 

Ph.D kandidater vil ikke bli tildelt støtte. Akademisk innrettede kurs, symposium, workshop og seminar vil uansett ikke utløse støtte. Kombinert undervisnings- og opplæringsmobilitet vil ikke bli gitt støtte. 

Det vil normalt ikke bli tildelt stipendmidler for perioder på mer enn 7 dager. Gjennomsnittlig tildeling er 900€ per mobilitet for en ukes mobilitetsopphold. 

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 23/8066.

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet vårsemesteret 2024

 Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2023/24 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre undervisningsmobilitet og vi lyser nå ut ca 24 mobiliteter for vårsemesteret 2024. 

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises minst åtte timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet 

Som undervisningsmobilitet regnes også deltakelse som underviser i Blended Intensive Programmes (BIP). 

Fristen for å søke om Erasmus-stipend til undervisningsutveksling er 15. januar. Hvis vi mottar mange søknader vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmusstøtte. 

Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende en ukes opphold. Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 23/8065.

EMBO Workshops

Funding for meetings that stimulate exchanges of the latest scientific knowledge

The deadlines for applications are 1 March 2024 and 1 August 2024, 12:00 noon CE(S)T

EMBO Workshops bring together scientists to present and discuss the latest findings in their subject areas related to the life sciences.  Scientists can apply to organize a conference in their field. This bottom-up approach ensures that the portfolio of scientific meetings funded by EMBO reflects the needs and developments of the scientific community.

In addition to providing the basic funding for the meeting, EMBO assists organizers in promoting the workshop and creating a webpage with a registration and abstract submission system.

https://www.embo.org/funding/funding-for-conferences-and-training/workshops/