Kategoriarkiv: Nyheter

Ukens leder

Langsiktig strategi og karrierebygging

God forskning krever strategi, ikke bare faglig, men også for å ha en infrastruktur og økonomi til å sette forskningsplanene ut i livet. Dette betyr at vi må ha både kortsiktige og langsiktige mål. Man trenger ikke løpe etter enhver «ball» og forskningsmulighet, men du må fokusere på din «ball» og jobbe strategisk med forskningsfinansiering kompetanseoppbygging

Søknadsskriving er en lang prosess. Jo lengere tid du bruker, jo bedre. Selvsagt trenger større prosjekter og søknader mer tid. Posisjonering begynner flere år før selve søknaden: hva trenger du på CVen din for å være en konkurransekraftig søker. Konseptutvikling: omkring et år før fristen. Og bruk helst 6 måneder for foredlingen og selve skrivingen

Forskningsgruppelederne må hjelpe de yngre frem. De som etterhvert skal bli gruppeledere må få seniore forfatterskap og «co-PI»-posisjoner i søknader. Man kan søke mindre fond som er lettere å få tilslag på, dra på konferanser, bli med i nettverk og øve sin kritiske sanse med å være reviewer. Fremtidens gruppeledere må hjelpes inn i karriereprogrammer og bygge opp sin undervisningskompetanse og UiB har mange tilbud for yngre forskere (for eksempel UiB Ferd https://www.uib.no/ferd), bruk dem!

Nå er utlysninger i Horizon Europe kommet og flere av utlysningene i arbeidsprogrammet 2023-24 vil passe flere av våre grupper godt. Ta kontakt med Susanna Pakkasmaa om du planlegger å søke – på den måten kan du komme i gang i god tid og skrive en søknad som fører til bevilgning.

Neste uke er det EU Research & Innovation Days (https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days). Hvis du vil bli klokere på hva som skjer i Europa, følg den digitale konferansen.

God helg når den tid kommer
Eystein og Susanna

Tilbud om helsekontroll 2022 for ansatte og studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø

Ansatte og studenter ved UiB som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø, kan ha krav på helsekontroll. Informasjon om helsekontroll er nå tilgjengelig på HMS-portalen.

Arbeid og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at ansatte og studenter ikke blir utsatt for helseskade. Helsekontroll kan bidra til å forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Ansatte og studenter skal gjennomgå helseundersøkelse før arbeidsoppstart hvis de skal jobbe med:

Ansatte og studenter som jobber i risikofylte arbeidsmiljø skal ha tilbud om egnete helsekontroller dersom risikovurdering påviser helserisiko knyttet til eksponering av:

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll.

Hvis dere trenger å bestille time for en slik helseundersøkelse, kan dere ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten på e-post: bht@uib.no  Vi holder til i Christies gate 20, 1. etasje (inngang fra Muséplass).

Digital frukost@Forskningsdagene: Can we find the solution to the antibiotic resistance crisis in the ocean?

The World Health Organization (WHO) states that antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food security, and development today. A growing number of infections are becoming harder to treat as the antibiotics used to treat them become less effective. In addition to reducing the overuse of antibiotics, we need to discover and bring new antibiotics to market. This is a formidable challenge, but perhaps part of the solution can be found in the ocean?

In conjunction with Forskningsdagene, the Norwegian annual research festival, this Digital frukost will have a special focus on this year’s theme – the Ocean. Join us for a digital one-hour breakfast where we will explore if the solution to the antibiotic resistance crisis can be found in the ocean.

https://www.uib.no/fg/bioinformatikk/156556/digital-frukostforskningsdagene-can-we-find-solution-antibiotic-resistance

Webinar om Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden

Webinaret vil finne sted den 29. sept fra kl 10:00-11:30 (digitalt)

Om webinaret
«Verden er i endring. Spenninger og konflikt øker. Hvordan kan norsk kunnskapssektor styrke og videreutvikle internasjonale samarbeidsrelasjoner, samtidig som sikkerhet og forskningsetikk ivaretas?

I dette webinaret vil seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI presentere en kartlegging av utfordringer og behov sett fra norsk sektor knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid utenfor Europa. Kartleggingen er gjennomført i tilknytning til arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, som HK-dir og Forskningsrådet sammen utvikler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Webinaret avrundes med en paneldebatt der representanter fra kunnskapssektoren diskuterer funnene fra rapporten».

For påmelding til seminaret og for mer informasjon om arbeidet med ansvarlig internasjonalt samarbeid følg lenken Webinar: Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden (hkdir.no)

Spectral flow cytometry

Vi har fått en ny maskin på kjernefasiliteten for Flow Cytometry, en Sony ID7000 som vil utvide våre muligheter innen flow cytometri.

Jeg vil gjerne invitere dere alle til en introduksjon til spektral flow cytometri teknologien og mulighetene vi nå vil ha tilgjengelig. Introduksjonen holdes på HUS – Sentralblokka Undervisningsrom D305 kl 09.00-12.00 tirsdag 27. september.

Dette er en femlasermaskin (inkludert en UV-laser) med muligheten til å analysere opptil 40+ markører samtidig.

Alle er velkomne

Forskningsstipend til utenlandsopphold i 2023

Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må søke sin finansieringskilde om støtte.

Det søkes da støtte til utenlandsopphold for 2023.

Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, og gjeldende retningslinjer. Instituttene må sette sin frist tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det kom nye søknadsskjema og satser i 2021, og at det er disse skjema som må benyttes.

Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her: Finansiering av utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer ved MED | Det medisinske fakultet | UiB

Informasjon på engelsk: Financial support for stays abroad for PhDs and Postdoctoral Fellows | Faculty of Medicine | UiB

Fakultetet har kun mulighet til å delfinansiere utenlandsopphold, så alle oppfordres til også å søke eksterne midler gjennom andre ordninger.

Forskningsrådets stipendbase for forskermobilitet https://www.euraxess.no/funding/search

Alle søknader skal sendes til fakultetet samlet fra instituttet, med signaturer og vedlegg.

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet!

Send søknaden til instituttet v/ irene.hjelmaas@uib.no innen fristen som er 28.09.2022.

Invitasjon til å bidra på Lærernes dag 2023

Kjære fagmiljø,

Vi ønsker med dette å invitere dere til å bidra til programmet på Lærernes dag 27. januar 2023.
De siste to årene har Lærernes dag blitt gjennomført som et heldigitalt arrangement grunnet pandemi. På begge arrangementene har 2000-2500 ansatte i skolen deltatt og gitt oss gode evalueringer.

Lærenes dag er UiBs største etterutdanningsarrangementet for ansatte i skolen. Derfor knytter vi framover vårt nye Lektorsenter tettere på arrangementet, som også vil delta aktivt i planleggingen.

Om arrangementet
Lærernes dag 2023 gjennomføres fredag 27. januar og vil foregå både fysisk i Grieghallen og digitalt via konferanseappen Whova. Tilbakemeldingene vi har fått tilsier at denne kombinasjonen dekker behovene for ansatte i skolen i en så stor region som Vestland.

Hvilke bidrag ønsker vi?
Det er ønskelig at programmet er variert og tar utgangspunkt i fakultetenes bredde i forskning og formidling. Bidragene kan være i form av
1) foredrag
2) samtale/debatt mellom to eller flere bidragsytere eller
3) utstilling/demo/praktisk forskningsformidling i vrimleareal (kun fysisk)

Foredrag/samtale eller debatt:
* Hvert bidrag skal være på 25 minutter eller eventuelt 2 x 25 minutter
* Bidragene kan foregå live eller pre-produseres i forkant. Vi setter av tid i begynnelsen av januar for pre-produksjoner i studio i Media City Bergen. Hvilke bidrag vi ønsker live eller pre-produsert besluttes i programkomiteen.

Du som bidragsyter bør legge til grunn at målgruppen for arrangementet er ansatte i skolen. Vurder derfor hvordan du best mulig kan formidle din fagkunnskap til disse målgruppene. Dette kan vi i UiB læringslab også gi støtte til.

Kulturoperatørene og UiB vil samarbeide om arrangementet og produksjonene ved Media City Bergen. Mer informasjon om dette vil du få når vi har registrert deg som bidragsyter, men du vil selv ha muligheter til å velge en dag som passer for deg.

I første omgang ønsker vi en tilbakemelding som består av navn og foreløpig tittel på bidraget senest innen 1.november 2023.

Registrer bidrag her (norsk)
Register contributions here (English)

Innkomne forslag blir behandlet i programkomiteen, og vi tar deretter kontakt med alle som har meldt inn bidrag for ferdigstillelse av programmet.

Ta gjerne kontakt med fakultetets kommunikasjonsrådgiver for bistand. Kontakt ellers oss i programkomiteen dersom du har spørsmål: ld@uib.no

Velkommen som bidragsyter på Lærernes dag 2023!

Invitasjon til workshop for forskere 7. oktober 2022: Horizon Europe Success Factors

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, finansierer en rekke ulike forsknings- og innovasjonsaktiviteter, inkludert grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjonsprosjekter og nettverksaktiviteter, og tilbyr muligheter for forskere innenfor alle fagfelt og på alle karrieretrinn.

Som en oppfølging av Horizon Europe Info Day @UiB 14. januar og Horizon Europe Inspiration Workshop 13. mai arrangeres det en ny workshop for forskere, Horizon Europe Success Factors, fredag 7. oktober 2022 fra kl. 09.15 til kl. 15.00 på Hotel Scandic Bergen City.

Universitetsledelsen ønsker at flere skal søke og delta i EU-finansierte prosjekter for å realisere flere forskningsaktiviteter ved UiB. Vi inviterer derfor UiB-forskere til å delta på workshop 7. oktober, og oppfordrer fakultetene til å videreformidle invitasjonen til forskere og fagmiljøer. Dette er en del av det bredere mobiliseringsarbeidet mot EU-programmer ved UiB, og følger opp tidligere Horisont Europa-arrangementer ved UiB.

På arrangementet 7. oktober vil programmet veksle mellom plenums-, parallell- og minglesesjoner. Det vil være parallellsesjoner i mindre grupper hvor forskerne får råd og kan stille spørsmål om de forskjellige delene av en søknad til Horizon Europe. Det vil også være presentasjoner om strategisk nettverksbygging, og paneldebatter hvor forskere og forskningsrådgivere fra UiB deler sine erfaringer og gir råd om søknadsskriving, med fokus på bl.a. policy-orientering og evalueringsprosessen.

I minglesesjonene kan forskerne gå rundt til ulike stands og stille spørsmål om Horisont Europa og avtale oppfølgingsmøter med det administrative støtteapparatet ved UiB.

Program og påmelding her, påmelding innen 30. september

Innleggene vil bli holdt på engelsk.

Kontaktperson for arrangementet er Vivil Valvik Haraldsen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

How to write competitive proposals for the ERC Consolidator and Advanced Grants

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. The Consolidator Grant stipend is for mid-career researchers (7-12 years after their PhD is defended) who would like to propose a groundbreaking and risky project that they could not finance anywhere else. Researchers with more than 12 years of experience are eligible to apply for the Advanced Grant.

This course explains how to convey your research concept in a way that convinces both the ERC panel and your expert evaluators, and maximises your chance of success.

8-9 November, Zoom

https://w3.uib.no/en/boa/122495/how-write-competitive-proposals-erc-consolidator-and-advanced-grants

Forskningsfondet – utlysning midler 2022

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergiområdet.

I 2022 deler fondet ut inntil 500 000 kroner til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter. Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist 2. oktober 2022

Kriterier for søknad
• Fremme forskning innen astma- og allergiområdet
• Holde dialog med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) underveis i arbeidet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Søknad skrives på eget søknadskjema som kan lastes ned fra nettsiden.

Lenke til søknadsskjema

Lecture: Mast cells – versatile effector cells in inflammatory conditions

The Bergen Research School in Inflammation has the pleasure to invite you to a lecture by

Prof. Gunnar Pejler
Department of Medical Biochemistry and Microbiology
Uppsala University

Mast cells – versatile effector cells in inflammatory conditions

12th October 2022
BBB, Auditorium 4, 10:15

More information here

UiB Ferd – karrieresenter for yngre forskere

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser ved å tilby karrieresamtaler og ulike kurs. Legg merke til kommende kurs i utarbeidelse av datahånderingsplaner og kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk. Det spesifiseres at målgruppen for kurset i akademisk skriving og presentasjonsteknikk er forskere ved Det medisinske fakultet.

Suksessfaktorer for Horisont Europa

Velkommen til det tredje store arrangementet om Horisont Europa for UiB-ansatte, fredag 7. oktober. Denne gangen handler det om suksessfaktorer for å lykkes med søknader om finansiering – strategisk nettverksbygging, søknadsskriving og evaluering av søknader – men også om hvordan vi knytter et forskningsprosjekt til de store, globale utfordringene.

Tid: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Mer informasjon og lenke til påmelding finner dere her.

Seminarserie Senter for ernæring, mandag 3. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: What are ultra-processed foods (UPF) and are they bad for our health?
Foreleser: Helle Margrethe Meltzer, Dr.philos
Moderator: Hanne Rosendahl-Riise
Tid: Mandag 3. oktober 2022 kl. 15.00-16.00
Sted: Aud. 4, BB-bygget

The term “ultra-processed food” is in the air – we hear it ever more often in public as well as scientific debates about our foods and diets. The seminar will attempt to define UPF, highlight the pros and cons and give an update on the literature on associations between UPF and health.

Helle Margrethe Meltzer is Dr.philos, dietitian, former head of research at the Norwegian Institute of Public Health, and member of the National Nutrition Council.  Dr. Meltzer has set the standard and her mark on nutritional research for several decades. She has had an extensive and impressive research career focusing primarily on food safety and nutritional exposure in pregnancy and childhood. At present, she is a member of the New Nordic Nutrition Recommendation 2022 Committee, specifically responsible for integrating sustainability into the new recommendations.

Det blir lett servering.
Velkommen!

Brusseloppdatering 20.09.2022

State of the European Union 2022
Onsdag forrige uke i Strasbourg la kommisjonspresidenten, Ursula von der Leyen, fram den årlige “State of the European Union” (SOTEU). Talen omhandlet fjorårets oppnåelser og de fremtidige planene til kommisjonen for 2023. En stor del av talen omhandlet den pågående situasjonen i Ukraina, og utfordringer knyttet til energiforsyning og prisøkninger på strøm for europeiske borgere. På agendaen fremover er det flere nye initiativer rettet mot EUs satsningsområder innenfor energi, klima og digitalisering.

Demokrati og europeiske verdier ble understreket som essensielt for tiden fremover. I denne anledning ble “Defence of Democracy package” introdusert som et verktøy for å forhindre utenlandsk innblanding i EU.

Det kom frem totalt 29 nye initiativer, som alle er koblet opp mot en av kommisjonens seks hovedprioriteringer:

Les videre

Ukens leder

Pål Rasmus Njølstad

Medarbeidersamtaler
Det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Nytt fra i fjor er at det ikke er nok at medarbeidersamtalene tilbys – de skal også gjennomføres. Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger. Det pågår som dere vet lønnsforhandlinger nå i høst.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Maria Holmaas ansvaret.

Oftest synes jeg tiden går fryktelig fort om høsten, og plutselig er det jul. Det er derfor lurt å komme i gang med medarbeidersamtalene så snart som mulig. Lykke til!

Siste frist for registrering av RESTFERIE 2022 er 1. oktober.

Alle ansatte skal registrere sin ferie i selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av tittel eller stillingsandel.

Ferien skal registreres i portalen for godkjenning, påført i merknadsfeltet at den er avtalt med nærmeste leder.

Dersom man er usikker på hvilke dato man skal avvikle ferie, legg inn ferien uansett og endre i etterkant.

Det er svært viktig at alle legger inn sin ferie for hele året. Dette fordi alle skal planlegge og avvikle ferien man har opparbeidet seg til ferieåret, samt at lønns- og ferieregnskapet skal vise korrekte tall.

Det siste blir fulgt opp av HR- og Økonomiavdeling og instituttet må månedlig rapportere tallene.

Lenken og veiledning til portalen finnes her: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB

Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

Dersom noen trenger ytterligere veiledning, ta kontakt med meg.

Mia Holmaas
Adm.sjef K2

SEMINAR: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner:

Bruk av kunstig intelligens i tolkning av hjerteultralydbilder og -data

Mandag 19.09.22 kl. 12-13 rom 8.1-8.2. Laboratoriebygget. Professor Lasse Løvstakken og forsker Bjørnar Grenne fra NTNU foreleser. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Kunstig intelligens er metoder som kan bedre diagnostikk og databehandling fra ultralydbilder. Vi får besøk av forskerne Bjørnar Grenne og Lasse Løvstakken fra senter for innovative ultralydløsninger (CIUS) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk på NTNU som vi fortelle om sin forskning på feltet.

Scientific Computing Training events in autumn 2022

Hi,

The scientific computing group at UiB IT department is collaborating nationally and internationally to provide training on practical scientific computing related topics.

These are free online courses and target students, researchers, and employees of any background who are eager to learn basic scientific computing skills or improve their existing knowledge on the topic.

This autumn we are collaborating three courses:

  1. CodeRefinerey Online Workshop: September 20-22 and 27-29. Please see the course page for more details https://coderefinery.github.io/2022-09-20-workshop/
  2. NRIS HPC On-boarding: October 18-20. Please see the course page for more details https://documentation.sigma2.no/training/events/2022-10-hpc-on-boarding.html
  3. NRIS Best Practices on HPC : November 1-2. Please see the course page for more details  https://documentation.sigma2.no/training/events/2022-11-best-practices-on-NRIS-clusters.html

Please advertise these courses at your department to people who are interested in attending these courses. If you have any question kindly reply to this email.

Thank you!

Best Regards,
Dhanya Pushpadas 

Valg av hovedverneombud (HVO) ved Det medisinske fakultet – hovedverneområde 3.0

Innenfor hvert hovedverneområde skal det velges ett hovedverneombud og varahovedverneombud (stedfortreder).

Til hovedverneombud kan velges verneombud innenfor området eller annen arbeidstaker i området som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.

Alle ansatte innenfor et hovedverneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle området, har rett til å foreslå kandidater.

Kandidatforslag til hovedverneombud og vara kan sendes inn ved å fylle ut dette skjemaet https://forms.office.com/r/dvLTpCiPJV  innen mandag 17. oktober.

Kandidatene som foreslås må være spurt på forhånd.

Se ellers nyhetssak her:

UiB velger nye verneombud | HMS-portalen | UiB

 

Course: Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English

Mastering academic English can be as important as mastering your discipline itself. This is a course for PhD candidates and Postdoctoral fellows at the Faculty of Medicine and the Faculty of Psychology who wants to improve their academic writing and presentation skills in English. There will be courses targeting other Faculties later this autumn.

Target group

PhD candidates and Postdoctoral fellows who want to improve their academic writing and presentation skills in English.
This course is especially targeting the Faculty of Medicine and Faculty of Psychology.

Application deadline

Application deadline is at 3 pm the 3rd of October 2022.

More information and Registration Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English | UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere | UiB

Nordic AI Meet and Research School Annual Conference

For PhD candidates across Norway working on AI linked topics, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) is planning two important activities in November.

  1. Nordic AI Meet, 14-15 November :https://nordicaimeet.com/ to bring a wide range of expertise in form of keynotes, select presentations & posters from PhD students across Nordics apart from Industry engagement and other fun activities.
  2. Research School Annual Conference, 16 November :https://www.nora.ai/research-school/symposium.html. The research school conference is more like an unconference as it will have components that foster tighter collaboration among PhD students and also enable them to meet each other face to face. There will be a mingling welcome dinner for the conference on 15thNovember in Kristiania University College Campus in Oslo Center. Seats are limited for the 16 November event. Registration is free but it will be on first come first serve basis.

Kurs i personvern og informasjonssikkerhet

UiB behandler store mengder personopplysninger og informasjon, både innen forskning og administrasjon. Du som ansatt må kjenne til hvordan personopplysninger behandles og hvordan du kan ivareta informasjonssikkerhet, både for deg som person og for UiB.

Alle våre ansatte gjennomfører et grunnleggende kurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Kurset består av korte moduler, som hver tar noen minutter å gjennomføre.

Denne e-posten sendes til deg fordi du ennå ikke har gjennomført kurset. Vi håper du kan ta deg tid dette!

Lenken under går til kurset på Mitt UiB:
Klikk her for å starte kurset

Disputas – Lena Hansen

 

Foto/ill.: Kristin Risa

 

Prøveforelesning:     Fredag 23. – september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91
Oppgitt emne:
«Strategies and regime design to achieve broader immune protection against Influenza and COVID»

 

 

 

 

 


Disputas:                     Fredag 23. – september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      “Strategies for improving influenza vaccines: insights from the Influenza A H1N1 and SARS-CoV-2 pandemics”

  1. opponent: Associate Professor Sophie Valkanger University of Melbourne, Australia
  2. opponent: Assistant Professor Aaron G. Schmidt Harvard Medical School, USA
  3. medlem av komiteen: Professor Anette Susanne Bøe Wolff

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Nye muligheter i Horizon Europe

Mens vi venter på tilbakemelding fra Forskningsrådet på søknadene sendt i vår kan det være en ide å studere utkastet til utlysningene under området Helse i Horizon Europe. Det er mange utlysninger som er relevante for K2 sine forskere. De ulike såkalte destinasjonene i programmet er

Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society

Destination 2. Living and working in a health-promoting environment

Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden

Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care

Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society and reducing disease burden

Dere vil finne utlysninger som passer ditt fagområde. Flere utlysninger under Destinasjon 1 er innrettet mot persontilpasset medisin. Under destinasjon 5 er det mulig å søke om prosjekter som integrerer artifisiell intelligens og helse, blant annet utvikling av nye verktøy bade for helsepersonell og pasienter for forebygging og behandling av sykdom. Utlysningen er ennå ikke publisert, men dere kan få tilgang til utkastet ved å kontakte vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa. Hun og Forskningsavdelingen kan være behjelpelig med råd og veiledning for dem som er interessert. Susanne er ellers interessert i å møte instituttets forskningsgruppeledere for å bli mer kjent i miljøet.

Vurder å søke om EU-midler både som partner og koordinator

Lykke til med fremtidige søknader

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Nestleder K2