Kategoriarkiv: Nyheter

Status som merittert underviser – utlysning 2020

Som et ledd i arbeidet for studiekvalitet har fakultetsstyret opprettet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet.

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus. Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. september 2020.

For mer informasjon om meritteringsordningen og søknadskravene se: Utlysning meritteringsordning 2020 og Krav til søknad om status som merittert underviser

Ukens ansatt – Anette Susanne Bøe Wolff

Anette S. B. Wolff
(Professor ved K2 (bistilling) og KG Jebsen senter for autoimmune sykdommer, UiB og forskar, Haukeland universitetssjukehus (hovudstilling))

Kva jobbar eg med?
Eg er utdanna molekylærbiolog med dr.grad frå 2005 og har hatt mange roller i forskingsgruppe G1 (Endokrin medisin) opp gjennom åra. Eg likar meg best «på labben» men diverre så har eg ikkje så mykje tid lengre til det. Eg prøvar likevel å utføre laboppgåver sjølv som td. har med introdusering og optimalisering av metoder å gjere, og eg prøvar å vere litt på laboratoriet kvar veke. Det meste av tida går til rettleiing for master-, PhD-studentar, og post.docs, og til å koordinere og diskutere kommande og pågåande prosjekt og resultat med mine interne kollegaer og eksterne samarbeidspartar. Sjølvsagt skal det også skrivast søknadar, artiklar, rapportar etc. Det blir ein del zoom-møter, både i og utanfor corona-tid.
Forskinga mi «i eit stort perspektiv» fokuserer seg på å finne årsaksmekanismar til endokrin autoimmunitet, og vi ser meir og meir på korleis vi kan nytte den kunnskapen til å betre terapi for slike sjukdommar. Meir detaljert så leiar eg no to prosjekt, der det eine har som mål å identifisere monogene autoimmune sjukdommar ved å genomsekvensere familiar med opphopning av slike tilstandar, og det andre skal «single cell» analysere regulatoriske T celler hos pasientar med autoimmune sjukdommar for å finne ut korleis vi kan bruke slike celler som mål eller verktøy for terapi. I begge prosjekta blir det krevd samarbeid mellom ulike profesjonar for å komme i mål; legar til å rekruttere pasientar, molekylærbiologar til å utføre laboratorieforsøk, og bioinformatikarar og genetikarar til å hjelpe til å få ut resultat ut av «big data» forsøka. Etter det må igjen samarbeid med biologane til for å få «meining ut av resultata». Dette er krevjande, men kjempe-spennande, prosessar! Eg lærer nye ting kvar dag!
Teknikkar vi utfører sjølv i vår lab er standard molekylærbiologi og immunologi som celledyrking, PCR, real-time-PCR, ELISA, diverse immunassays etc. Vi samarbeidar med kjernefasilitetane på UiB for flow cytometry, Cytof og RNA sekvensering, og med eksterne partar for td. genomsekvensering og «genome wide association» (GWAS) forsøk.

Kvifor likar eg å jobbe på K2?
Eg kjenner ofte at eg er super-heldig som få jobbe med noko eg synst er spennande, og som utfordrar meg kvar dag. K2 er eit institutt som, både fysisk og fagmessig, ligg tett inntil Haukeland universitetssjukehus. Genar og immunsystemet har fasinert meg heilt sidan eg «visste at dei fanst», og det å få lov til å sette seg inn i dette, og ha moglegheit til det fordi vi er så tett linka med medisinsk avdeling, er kjempe-gøy. Vi har mange ulike kompetansar i forskingsgruppa, og samarbeid internt er viktig både sosialt og fagleg. Legane i gruppa jobbar ofte også klinisk samtidig. Det gjer at vi kan finne nye problemstillingar saman med dei, som vi kan prøve å løyse på laboratoriet, og vegen er deretter kort til pasientane igjen. From bed-to bench-and back again. Det at vi har eit register og biobank som vi samarbeidar med sjukehuset om, er og ein fantastisk ressurs.
K2 og lab-blokken har veldig fine laboratoriefasilitetar, og vegen er kort til mine interne samarbeidspartar i andre forskingsgrupper (særleg medisinsk genetikk) og kjernefasilitetane. Kjernefasilitetane er verkeleg noko vi bør satse vidare på slik at det ikkje sit ein forskar i kvart hjørne med kvar sin maskin og som brukar tid på å lære seg dei same avanserte teknikkane.
Å jobbe på K2 gir meg og moglegheit til å vere rettleiar på ulike nivå, noko eg likar kjempe-godt. Det utfordrar meg, og gjer at eg finn ut ting eg ikkje kan, som eg må sette meg inn i. Det er det som fører til utvikling.
Så derfor likar eg å jobbe her!

Status som merittert underviser – utlysning 2020

Som et ledd i arbeidet for studiekvalitet har fakultetsstyret opprettet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet.

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus. Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. september 2020.

For mer informasjon om meritteringsordningen og søknadskravene se: Utlysning meritteringsordning 2020 og Krav til søknad om status som merittert underviser

Disputas – Bente Silnes Tandberg

Bente Silnes Tandberg disputerer for ph.d. graden onsdag 17. juni 2020

Prøveforelesing: Onsdag 17. juni 2020 kl. 10.15

Oppgitt emne: «Premature barn – kjønnsforskjeller i sykelighet, vekst og ernæring»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/BenteSilnesTandberg

Disputas: Onsdag 17. juni 2020 kl. 12.15

Avhandlingens tittel: «Impact of Single-Family Room design on very preterm infants and their parents»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/BenteSilnesTandberg

 1. opponent: Professor Claus Klingenberg, UiT Norges arktiske universitet
 2. opponent: Ph.d. Ylva Thernström Blomqvist, Akademiska Sjukhuset, Sverige
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Elham Baghestan, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Thomas Halvorsen

Åpent for alle interesserte

Disputas – Ragnhild Haugse

Ragnhild Haugse disputerer for ph.d. graden onsdag 17. juni 2020

Prøveforelesing: Onsdag 17. juni 2020 kl. 13.15

Oppgitt emne: «Molecular mechanisms of sonoporation in cancer therapy. Optimization of sonoporation parameters and investigations of intracellular signalling»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/RagnhildHaugse

Disputas: Onsdag 17. juni 2020 kl. 15.15

Avhandlingens tittel: «Endothelial cell signaling and sonoporation»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/RagnhildHaugse

 1. opponent: Professor Christy K. Holland, University of Cincinnati, USA
 2. opponent: Professor Alfred Yu, University of Waterloo, Canada
 3. medlem av komiteen: Professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt – Kristin Moberg Aakre

Kva du arbeider med?

Eg er spesialist i medisinsk biokjemi og arbeider i hovudstilling som overlege ved Hormonlaboratoriet ved Avdeling for medisinsk biokjemi og Farmakologi og i bistilling som førsteamanuensis ved K2. Dette er ein god kombinasjon, då det stadig kjem opp interessante problemstillingar i overlegejobben som eg kan vidareutvikle innan forskinga. Dei siste åra har hovudfokuset mitt vore på hjertemarkørar spesielt mtp. korleis vi betre kan bruke desse for rask, men samtidig sikker, diagnostikk av akutt koronar syndrom. Saman med gode kollegare har eg ansvaret for å gjennomføre to større kliniske studier som undersøker dette, desse er finansiert av Helse-Bergen, Samarbeidsorganet i Helse-Vest og Trond Mohn Stiftelse. Eg arbeider også med prognostisk verdi av hjertemarkørar. I tillegg arbeider eg med å bestemme biologisk variasjon av biomarkørar i ulike nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt.

Eit døme på synergieffekten i kombinert stilling er at mykje av arbeidet på laboratoriet handlar om å sikre god kvalitet. Problemstillingane må ofte undersøkast ved større eller mindre forsøk og vi prøver å legge ting opp så systematisk at vi kan publisere resultata etterpå. Vi kan og hente anonymiserte laboratoriedata frå Haukeland universitetssjukehus, t.d. for å undersøker effekten analysekvalitet har på pasientbehandling.

I tillegg til forsking bidreg eg i studentundervisninga for medisinsk biokjemi og er rettleiar for fleire PhD studentar og ein forskarlinjestudent.

Kva liker du å jobbe med på k2?

Eg likar veldig godt å jobbe på K2 fordi eg gjennom forskinga får stor muligheit til å utvikle meg faglig. Eg opplever at eg heile tida lærer noko nytt og har noko å strekke meg etter, det gir meg energi. Forskinga gir meg også muligheit for å treffe kollegaer på ulike stadier i karrieren, frå studentar til professorar, og ved mange ulike institusjonar. Det å samarbeide på tvers er veldig lærerikt. Arbeidet på K2 gjer også at eg får tilgang til kurs innan t.d. pedagogikk og rettleiing, noko som er utviklande også ut over det reint faglige. Gjennom undervisning treffer eg flinke og nysgjerrige studentar, og det er kjekt å kunne bidra til at dei får kunnskap om laboratorieanalysar og laboratorielivet. Det er veldig gjevande å jobbe med rettleiing og sjå kollegaer vokse og utvikle akademisk sjølvstendigheit.

Det er hyggelig å jobbe på K2, eg opplever kollegaene både i vitskapelege og administrative stillingar som kunnskapsrike, hjelpsame og dedikerte, det gjer at det alltid er kjekt å gå på jobb.

Disputas – Lene Kristin Brekke

Lene Kristin Brekke disputerer for ph.d. graden torsdag 11. juni 2020

Prøveforelesing: Torsdag 11. juni 2020 kl. 10.15

Oppgitt emne: «Fordeler og ulemper med ulike metoder for diagnostikk av kjempecellearteritt»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/LeneKristinBrekke

Disputas: Torsdag 11. juni 2020 kl. 12.15

Avhandlingens tittel: «Giant Cell Arteritis in Western Norway 1972-2012. Incidence, Survival, Risk of Cancer and Causes of Death»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/LeneKristinBrekke

 1. opponent: Professor II Carl Turesson, Lunds Universitet, Sverige
 2. opponent: Professor Anne-Sofie Furberg, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
 3. medlem av komiteen: Professor Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt – Kristin Greve Isdahl Mohn

Jeg jobber som førsteamanuensis ved Influensa senteret, K2. I tillegg til å undervise medisin og master studenter forsker vi på kollegaer og pasienter innlagt på sykehuset. Vi forsker på immunforsvaret og på immunologiske responser etter både vaksinasjon og infeksjon med influensavirus. Vi arbeider med mange ulike influensavirus og har deltatt i forskjellige kliniske studier med influensavaksiner på voksne, barn og helsearbeidere. Målet er å kunne bidra til kunnskap innen immunologi for å kunne lage bedre vaksiner i fremtiden. Det langsiktige målet er en universell influensavaksine, en “one shot fix all”. Men det er nok enda langt frem. Min karriere på influensasenteret startet for 10 års siden, under svineinfluensapandemien i 2009. Da samlet vi prøver fra innlagte pasienter på infeksjonsavdelingen for å forsøke å forstå hvorfor noen blir så mye sykere enn andre. Nå forsker vi på koronaviruset, og det er den andre pandemien jeg får være med på. Vi studerer immunologiske responser hos både ansatte og pasienter for å se om vi utvikler immunitet mot det nye viruset. Det å forske under en viral pandemi er veldig spennende, krevende og uforutsigbart. Alt må skje fort og det krever et stort teamarbeid. Her ved Influensa senteret har vi et fantastisk team. Vi har et utbredt internasjonalt samarbeid, og det har gitt mange spennende diskusjoner og nye perspektiver. Det å kombinere stillingen ved K2 med klinisk arbeid som lege ved sykehuset er den perfekte kombinasjonen for meg, og jeg stortrives.

 

Ansatte og studenter som blir syke på campus

Ansatte og studenter som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport, og hvis annet ikke er mulig må den syke bruke munnbind. UiB har munnbind til slike forhold. Kontakt nærmeste leder eller ditt institutt for å få utlevert munnbind.

Den som blir syk på campus skal melde fra til UiB via dette skjemaet:

Registrering av påvist smitte for ansatte og studenter som har tilgang til UiBs bygg”.

Ansatte og studenter som har vært nærmere den smittede enn 2 meter over en periode på mer enn 15 minutter, må i karantene i 10 dager.

Munnbind tilgjengelig ved påvist sykdom på campus / jobb

Som et vernetiltak har jeg bestilt munnbind ( i ull fra Janus) som er tilgjengelig for ansatte og studenter om man blir syk mens man er på jobb, ref. gjeldende føringer for tilgang til campus. Kontakt meg ved behov for munnbind.

Hold deg trygg og frisk!

Beste hilsen Julie

https://www.uib.no/hms-portalen/135821/tilgang-til-campus#syk-smitte-og-risikogruppe

Disputas – Hanna Elisabet Dillekås

Hanna Elisabet Dillekås disputerer for ph.d. graden torsdag 04. juni 2020

Prøveforelesing: Torsdag 04. juni 2020 kl. 10.15

Oppgitt emne: “Triple-negative breast cancer – the biology behind and novel strategies to improve clinical outcome”

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/HannaDillekas

Disputas: Torsdag 04. juni 2020 kl. 12.15

Avhandlingens tittel: «Importance of physical trauma on recurrence of breast cancer. Can tissue trauma synchronize growth of dormant micrometastases?»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/HannaDillekas

 1. opponent: Universitetslektor Christine Desmedt, University of Leuven, Belgium
 2. opponent: Professor Jürgen Geisler, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrin Brauckhoff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roland Jonsson

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt – Marie Hagen

Jeg jobber som tekniker ved Håkon Reikvam sin forskningsgruppe, Leukemigruppen. Denne stillingen har jeg hatt i over 9 år, og trives godt med det. Arbeidsoppgavene er varierte, og jeg liker godt å kunne veksle mellom stillesittende PC-arbeid og aktivt lab-arbeid. Spesielt har jeg jobbet mye med biobanking, DNA/RNA-arbeid, flowcytometri, cellekultur, opplæring av og bistand til stipendiater/forskere, samt generelt vedlikehold av lab og instrumenter. Akkurat nå jobber jeg mye med et prosjekt der vi ser på integriner i pasienter med akutt myelogen leukemi. Nå i hjemmekontorperioden har jeg okkupert spisebordet til å analysere flowdata fra dette prosjektet.

Grunnen til at jeg har blitt værende her i min første stilling etter mastergraden i så mange år, skyldes først og fremst kombinasjonen av spennende og varierte oppgaver, og mine fantastiske kollegaer her på K2. Det er alltid muligheter for å lære noe nytt og spennende i arbeidstiden, og å få trimmet lattermusklene til lunsj. Dette gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er ikke alle forunt å være så heldig!

 

Disputas – Thomas Aga Legøy

Thomas Aga Legøy disputerer for ph.d. graden tirsdag 26. mai 2020

Prøveforelesing: Tirsdag 26. mai 2020 kl. 10.15
Oppgitt emne: «Pathogenesis of type 1 diabetes»                                                                              For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/ThomasLegoys

Disputas: Tirsdag 26. mai 2020 kl. 12.15
Avhandlingens tittel: «Investigating cell fate decisions in the pancreatic islet»                            For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/ThomasLegoys

 1. opponent: Professor Valerie Schwitzgebel, University of Geneva
 2. opponent: PhD Marijana Licina, University of Geneva
 3. medlem av komiteen: Professor Thomas Arnesen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Gunnar Mellgren

Åpent for alle interesserte

Disputas – Hildegunn Høberg Vetti

Hildegunn Høberg Vetti disputerer for ph.d. graden fredag 29. mai 2020

Prøveforelesing: Fredag 29. mai 2020 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Hvordan kunnskap om arvelighet ved kreft kan endre situasjonen for pasienten, familien og samfunnet”                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/HildegunnVetti

Disputas: Fredag 29. mai 2020 kl. 11.15
Avhandlingens tittel: «New procedures for genetic testing and counselling of patients with breast or ovarian cancer»                                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/HildegunnVetti

 1. opponent: Ph.d. Marie Stenmark Askmalm Skånes, Universitetssjukhus, Sverige
 2. opponent: Dr. scient. Grethe S. Foss, Helsedirektoratet
 3. medlem av komiteen: Professor emeritus Ole-Erik Iversen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Line Bjørge

Åpent for alle interesserte

Disputas – Karl Erik Müller

Karl Erik Müller disputerer for ph.d. graden fredag 29. mai 2020

Prøveforelesing: Fredag 29. mai 2020 kl. 10.00
Oppgitt emne: «Vaccine development challenges and implementation of control strategies for elimination of Leishmaniasis in endemic areas»                                                                                      For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/KarlErikMuller

Disputas: Fredag 29. mai 2020 kl. 12.00
Avhandlingens tittel: «Characterisation of Leishmania amino acid permease 3 (AAP3) coding sequences and flanking regions as a target for detection and diagnosis of the leishmaniases»    For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/KarlErikMuller

 1. opponent: Professor Anja Tatiana Ramstedt Jensen, University of Copenhagen, Danmark
 2. opponent: PhD Alvaro Acosta Serrano, Liverpool School of tropical Medicine, Storbritannia
 3. medlem av komiteen: Professor Emerita Birgitta Åsjø, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt – Kristina Strand

Hva arbeider du med?

Jeg er PhD-stipendiat ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe og jeg begynte i gruppen som masterstudent i molekylærbiologi i 2015. Etter at jeg var ferdig med masteroppgaven ble jeg ansatt som avdelingsingeniør på prosjektet som et år senere ble til mitt doktorgradsprosjekt. I prosjektet mottar vi blod og fettvevsbiopsier fra pasienter med sykelig overvekt som gjennomgår fedmeoperasjon. Vi undersøker immunceller, i hovedsak makrofager og NK celler, i disse prøvene for å kartlegge hvordan inflammasjon i fettvev henger sammen med insulinresistens og type 2 diabetes. Vi ønsker å finne ut hvilke undergrupper av immunceller som er involvert i fettvevsinflammasjon og vi prøver å få en bedre forståelse av hvorfor noen personer med fedme utvikler insulinresistens og andre ikke.

Hva liker du å jobbe med på K2?

Først og fremst opplever jeg arbeidsmiljøet på instituttet som veldig bra, med mange trivelige kollegaer. Jeg ønsket å ta masteroppgaven min på K2 på grunn av tilknytningen til Haukeland sykehus og dermed muligheter for spennende medisinsk forskning. Forskningsmiljøet på K2 er også et tverrfaglig miljø der jeg som molekylærbiolog får samarbeide med leger, kirurger, bioingeniører og andre som bidrar med sin kompetanse inn i forskningen vi gjør.

Hjemmekontor – Magdalena Keindl

Mens mange sliter, har jeg egentlig ikke hatt noen produktivitetsproblemer med hjemmekontor ennå. Jeg var heldig med at jeg ikke hadde lab-arbeid planlagt i denne perioden, så dagene mine består av å skrive manuskripter og planlegge fremtidige prosjekter. I løpet av pandemien lærte jeg at vi absolutt er klare for å leve i en digital verden, og som lar oss jobbe fra hvor som helst og gi oss mye friheter og muligheter som kan benyttes i framtiden. Dessuten setter jeg enda mer pris på «open-access» publikasjoner, men jeg må innrømme at Sci-Hub definitivt ble flyttet opp et hakk i bokmerke-listen.

Når jeg jobber hjemmefra får jeg også hjelp av mine to katte-sekretærer som passer på at det akkurat er nok kattehår på tastaturet mitt til enhver tid. I tillegg har hjemmekontoret mitt en fin utsikt mot Haukeland og Ulriken, som gir meg følelsen av å være på jobb – med mindre mai-snøen blokkerer utsikten. For å være unngå å miste lab-ferdighetene mine, sammenligner jeg cellekultur med frø og planter.

Vanligvis mister jeg mye tid gjennom dagen på pendling, men nå er det kort vei fra senga til kontoret og til og med til yogasenteret i stua. Jobbantrekket har begynt å bevege seg mot en «business on top, party on the bottom» stil hvor jeg kombinerer bluser med pyjamasbukser. Det er ikke så farlig så lenge man ser profesjonell ut foran kamera. Jeg håper bare at ingen kommer til å spørre meg om å stå opp under neste Zoommøte.

Mest sannsynligvis er jeg ikke den eneste som er i et dypt forhold med mute-knappen. Jeg har allerede vitnet til flere Zoom-uhell, og er fryktelig redd for å være den neste som forårsaker uønskede bakgrunnsstøy. Bare husk alle de pinlige øyeblikkene under online møtene, for disse historiene blir gøye å høre om når vi endelig kan spise lunsj sammen igjen.

Ukens leder

Selv om bade vårt arbeid og personlige liv har måttet gjøre store tilpasninger med COVID-19, har det også resultert i enestående innovasjon. Både direkte og indirekte har COVID-19 endret alle aspekter av livene våre, fra måten vi kommuniserer, samhandler og sosialiserer til vår innvirkning på planeten. Som et resultat av disse endringene har teknologien måttet avansere, åpne nye løsninger og enda viktigere, nye muligheter. Ironisk nok, og til tross for vårt nåværende fokus på sosial distansering, har vi lært å komme sammen for å fremskynde utviklingen f.eks. oppskalering av nye diagnostiske tester ved NTNU på en måned eller nye sykehus bygget i løpet av en uke i Kina. Med åpningen av den nye inkubatoren allerede i høst, og NFR-søknadsfrister rett rundt hjørnet – har det aldri vært en bedre tid å hoppe på innovasjonsbølgen.

Til slutt antyder det siste notatet fra dekan Per Bakke at vi nå går i riktig retning mot å gjenoppta normal laboratorievirksomhet. For å komme tilbake til vårt normale arbeidsliv er det viktig at alle tar “e-læring-kurs-beskyttende tiltak“. Så jeg antar at denne 17. mai har vi desto større grunn til å feire enn vanlig. Gratulerer med dagen!

Evaluering av koronahåndteringen

Idet universitetet er i ferd med å åpnes opp etter denne (første) smittebølgen med koronaviruset, er det aktuelt å gjøre en evaluering av det som har fungert bra og det som har fungert mindre bra i den perioden UiB var stengt. Hensikten er at vi er best mulig rustet ved eventuelt neste bølge som FHI har antydet kan komme til høsten.

Likeledes er det viktig å gjøre en vurdering av hvilke mer permanente endringer vi kan gjøre selv om det ikke skulle komme en ny bølge.

Vi ber derfor om dine tilbakemeldinger på hvordan du opplever at UIB har håndtert koronasituasjonen våren 2020. Det er opp til deg å kommentere på de feltene du ønsker.

Vi setter pris på at du tar deg tid til å svare. Frist: Onsdag 20. mai.

Hilsen Pål og ledergruppen ved K2.

 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8442849

Fakultetets dag 2020 – prisvinnere

Dekanatet har på grunn av den pågående pandemien besluttet å flytte Fakultetets dag 2020 til 21. oktober, men prisvinnerne er klare. Vi gratulerer alle så mye!

Falch-prisvinnerne, fra venstre: Marte-Helene Bjørk, Henriette Aksnes og Nils Erik Gilhus. Foto/ill.: Silje Alvestad / Privat / Anne Sidsel Herdlevær

Les mer om det medisinske fakultets priser her

English: Invitation to Research Infrastructure Network Meeting

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to our first digital gathering for the informal Research Infrastructure Network at the University of Bergen.

The network is initiated by a core group of three persons at different faculties (Hiwa Målen/SVFA, Susanna Pakkasmaa/MATNAT & Jorunn Viken/PSYKF), to share experiences, information, best practices and the like, and the potential members will be people working hands-on with research infrastructures.

Please see the agenda for our first digital gathering, that will take place on Tuesday 19 May, between 13:00-14:30.

Les videre

Ukens ansatt – Kadri Madissoo

Veldig kjekt å havne på K2Nytt, takk Tonje.

Jeg er utdannet som genteknolog (Gene Technology, 2011) fra Universitet i Tartu, Estland. Jeg begynte som avdelingsingeniør ved Bergen Gynekologisk forskningsgruppe i 2012 med professor Helga Salvesen som leder og er nå ansatt som overingeniør for professor Camilla Krakstad i samme forskningsgruppe.

Jeg er ansvarlig for daglig drift av Kvinneklinikkens forskningslaboratorium. Her jobber jeg med prøveinnsamling og administrasjon av Bergen Gyn kreft Biobank, hvor vi per i dag har inkludert over fem tusen pasienter. Jeg jobber med forskjellige molekylærbiologiske metoder og bidrar i forskjellige forskningsprosjekter både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Jeg utfører også administrative oppgaver, blant annet bestillinger for forskningsgruppen, opplæring for nyansatte og HMS. Som verneombud ved K2 er jeg veldig glad for at det er dannet en fellesarena, hvor vi kan diskutere problemer og utfordringer på tvers i instituttet for å gjøre alles arbeidshverdag bedre.

Forskningsgruppen jeg jobber i, har alltid vært svært engasjert i forskningen innenfor gynekologisk kreft. Med stor motivasjon og entusiasme i arbeidsdagen, er det en glede å jobbe her. Målet med arbeidet vårt er å finne en stadig kortere behandlingsvei for våre kreftpasienter. Det er drivende faktor for mitt arbeid. På kvinneklinikken er det travle arbeidsdager, mange spennende utfordringer og godt samarbeid, det setter jeg pris på. Jeg syns også samarbeid mellom K2 og forskjellige Helse Bergen avdelingene er unikt og må tas vare på.

Håper alle tar vare på hverandre, også nå i koronatiden og husk å sette pris på kollegene dine!

Takk for meg!

Kadri

Hjemmekontor – Mona Synnøve Nilsen

Jeg har vært PhD student ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe siden mai 2018 og undersøker metabolismen av forgrenede aminosyrer (BCAAs) i overvekt og insulinresistens. Forskningsprosjektet mitt er basert på å utføre mye labforsøk, og det er ikke mulig å gjøre labarbeid hjemme. Jeg har derfor utsatt noen labforsøk. Jeg har også 25 % pliktarbeid til ph.d.-stillingen min og underviser bachelorstudenter i ernæringsbiokjemi. Noen dager før universitetet stengte, forberedte jeg et laboratoriekurs for studentene. Laboratoriekurset måtte avlyses. Jeg planla også å delta på forskningskonferanser før sommeren, men disse møtene er også avlyst på grunn av koronaviruset.

Det har vært litt utfordrende å jobbe hjemmefra, men jeg har klart å finne løsninger. Jeg har tatt med en ekstra PC-skjerm hjem fra jobb og hjemmekontoret mitt er ved det største bordet i leiligheten min. I det siste har jeg klart å jobbe med artikkelen min som snart skal sendes inn på nytt. Jeg har også fullført min midtveisevaluering på Teams.

Jeg tror det er viktig at vi holder fast ved de daglige rutinene, holder regelmessige (digitale) møter med kollegaene og kanskje går en tur i løpet av dagen. Jeg håper ting snart kommer tilbake til det normale.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 12 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Klimaundersøkelse: Hvordan har du det?

Kjære kollega,

Det kan være utfordrende å arbeide hjemmefra og vi lurer på hvordan du har det. Vi har derfor utarbeidet en enkel spørreundersøkelse for å få innspill på hvordan du har det og hvordan din arbeidssituasjon er. Undersøkelsen er anonym og vi vil derfor ikke kunne ha noe individuell oppfølging basert på informasjonen i skjemaet. Hvis du trenger oppfølging vil jeg oppfordre deg til å kontakte din nærmeste leder, verneombud eller bedriftshelsetjenesten.

Takk for at du tar deg tid til å  gi dine innspill. Svarfrist 14. mai.

Norsk skjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8414056

Oppdaterte retningslinjer til gjennomføring av disputas

I lys av de siste endringene i myndighetenes tiltak er det aktuelt med en liten oppdatering for hvordan disputaser skal gjennomføres ved fakultetet i den nærmeste fremtid.

UiB anbefaler fortsatt heldigitale disputaser fra hjemmekontor

https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-pr%C3%B8veforelesninger-under-korona-utbrudd

Les videre

English: CCBIO courses as online events: CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice May 25-27, and CCBIO908 Scientific Writing June 8-11

Dear all

We are happy to announce that the two courses formerly postponed due to the corona measures, now will take place as web-based courses which you can attend from your home office:

 • CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice: May 25-27, 2020 (full days)
 • CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar, June 8-11, 2020 (4 half days)

Les videre

Ukens ansatt – Ane Aamli Gagnat

Hva arbeider du med?

Jeg har vært ansatt som stipendiat på lungegruppen ved K2 siden september 2019. Før det var jeg forskerlinjestudent og fikk forske deltid ved siden av medisinstudiet. I mitt arbeid ser jeg på risiko for lungekreft hos pasienter med kols. Jeg har brukt data fra GenKOLS som ble samlet inn på lungeavdelingen i 2003-2005 og satt det sammen med data fra Kreftregisteret. I tillegg er jeg med å samle inn data til en multisenterstudie, BOLD (Burden of Global Lung Disease).

Hva liker du å jobbe med på K2?

Det er fint å kunne kombinere det å jobbe med eksisterende data, med å bidra til å samle inn mer. Det blir fort lite sosialt å bare sitte på datamaskinen, så det er fint å treffe både studiedeltakere og medarbeidere i innsamlingen. Jeg har også fått prøve meg på litt undervisning, noe jeg syns er veldig gøy.

Ellers er det gode tradisjoner for hyggelige og lærerike konferanser både i inn- og utland med lungegruppen.