Kategoriarkiv: Uke 4

Kjære alle sammen!

Da er det på tide igjen å finne yngre lovende kandidater til Trond Mohn Starting grants: Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med TMS Starting grants med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på maks 3 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, og forskningsmiljøet, og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 12. februar. Skissen og CV-en skal sendes til silke.appel@uib.no.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Og så er det fortsatt mulig å fremme kandidater til fakultetets priser 😊

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Det er nå åpent for å registrere nye søknader for 2024. Søknadsfrist er 29. februar.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent

Unfortunately the call text is only in Norwegian

 

Vestlandslegen kolleger – Tesfaye Madebo

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg er Tesfaye Madebo og jobber son spesialist i lungemedisin og indremedisin. Jeg arbeider som overlege ved Lungeavdeling ved SUS og i bistilling som førsteamanuesis ved K2 (Vestlandslegen, UIB)

Foto.:/ill Privat

I klinikken jobber jeg mest innen lungekreft (diagnostikk og behandling) og en rekke andre lungesykdommer både på post og poliklinikk og i vakt sammenheng.  På noen av hovedproblemstillingene innen lungefaget har vi samarbeid prosjekter med kollegaer fra UiB (innen lungekreft (samvalg, OL Margrethe) og lungesykdommer i ATLAS4LAR gruppe (professor Lars Thore) har vi pågående kliniske studier.Som en del av nasjonal lungekreft nettverket samarbeider vi med andre store sykehusene i Norge f. eks OUS (DART, SOLUCOM, MIMILUC og LUNGEVAC studier) og ved St. Olavs Hospital (TRIPLEX og THORA II), hovedsakelig klinisk fase II og III legemiddelforsøk studier. Selv om det har vært imponerende resultater de siste årene innen nye behandlingsformer, som immunoterapi og biologisk behandling for lungekreft, opplever mange pasienter fortsatt progresjon eller tilbakefall. Det er avgjørende å øke vår forståelse av den underliggende biologien som påvirker responsene og resistensen. Det pågår mange spennende studier i Norge som SUS er en del av for å identifisere prediktive og prognostiske markører, med håp om å utvikle bedre behandlingsmuligheter over tid.

I tillegg til mitt kliniske arbeid og forskning, er jeg aktivt involvert i studentundervisning innen lungefaget for medisinstudenter, yngre leger og kreftsykepleiere. Jeg fungerer også som co-veileder for en Ph.d.-student. Jeg setter stor pris på muligheten til å bidra til oppbyggingen av medisinstudiet ved SUS som en del av Vestlandslegen/UiB, som ikke bare er spennende, men også utgjør et betydelig bidrag til det lokale SUS miljøet. Det er et stort privilegium for meg å forene klinisk praksis, forskning og undervisning i mitt yrke (nå i regi UiB).

Hva liker du å jobbe med på K2?
Jeg starter å jobbe offisielt med medisin studenter fra mai 2023 som er relativt kort tid i jobben som førsteamanuensis. Jeg liker veldig godt å jobbe på Vestlandslegen/ K2 fordi gjennom klinisk arbeid, forskning og undervisninger som en del en store miljø har jeg stor mulighet til å utvikle meg faglig.  Jeg kontinuerlig tilegner meg ny innsikt gjennom samarbeid med kollegaer, forskningssamarbeidspartnere på tvers av spesialiteter og engasjerte studenter. Denne dynamiske interaksjonen gir meg ikke bare energi, men også mål å strekke meg etter. Å samarbeide på tvers av fagområder er særlig berikende, og gir meg muligheten til å utforske ulike perspektiver.
I tillegg gir arbeidet meg sjansen til å møte kollegaer i forskjellige stadier av deres karrierer, både på tvers av fagområder og institusjoner. Denne mangfoldige interaksjonen bidrar til en bredere forståelse av fagfeltet mitt. Arbeidet på vestlandslegen/ K2 gir meg også tilgang til kurs innen pedagogikk og veiledning, noe som ikke bare beriker min faglige kompetanse, men også har en positiv innvirkning på min personlige utvikling. Gjennom undervisningen møter jeg dyktige og nysgjerrige studenter, og det er en glede å kunne bidra til at de tilegner seg kunnskap om lunge- og indremedisinfaget. Å veilede og undervise medisinstudenter og yngre leger gir meg en stor tilfredsstillelse. Det er inspirerende å observere mine kollegaers faglige og kliniske kompetanse vokse og utvikle seg. Arbeidsmiljøet er behagelig, og mine kollegaer, både innen vitenskapelige og administrative stillinger, opplever jeg som kompetente, hjelpsomme og engasjerte. Dette skaper en positiv forventning og entusiasme for hver arbeidsdag.

Tesfaye Madebo
Overlege v/ SUS
1.amanuensis v/UiB

Vestlandslegen kolleger – Kjetil Isaksen

Kjære kollegaer på K2

Mitt navn er Kjetil Isaksen, jeg er nylig ansatt som førsteamanuensis ved K2, med arbeidssted Stavanger universitetssjukehus. Jeg jobber klinisk som invasiv kardiolog og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer.

I min jobb som Universitetsansatt jobber jeg med undervisning av UiB studenter fra “gammel ordning” og det nyoppstartede kullet studenter tilknyttet Vestlandslegen. Jeg underviser i hjertesykdommer.

Foto:./ill

Det har vært særlig spennende å få være med på planleggingen, og nå også gjennomføring av undervisning for de første studentene i Vestlandslegen. Jeg er overbevist om at vi i samarbeid med UiB sentralt skal klare å lage et skikkelig bra opplegg for fremtidens leger her ved SUS.

Det er inspirerende å treffe dyktige og lærevillige studenter, og mitt mål er å kunne gi et lite bidrag til deres faglige utvikling og modning inn i legerollen.

Kjetil Isaksen
Førsteamanuensis
Spesialist Indremedisin

UiB Ferd Career Center for Early-Stage Researchers

UiB Ferd supports Early-Stage Researchers: doctoral candidates, postdoctoral fellows, researchers and associate professors. We offer a range of services designed to help you develop your career within and beyond the university. 

Throughout the spring semester, the University Library offers open webinars on the principles of Open Science, and how to meet requirements and best-practices. The Library also offers support and courses for researchers on other topics, such as literature searching, publishing, and digital tools.  

UiB Ferd located in Nygårdsgaten 5.

UiB Ferd Newsletter for January 2024 

Registration for the UiB Ferd monthly newsletter

NFR Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadstype Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Søknadsfrist13. mars 2024, 13:00 CET
Aktuelle temaområder

Temaer på tvers

Muliggjørende teknologier

Målgrupper Forskningsorganisasjon
Støttegrenser Kr 4 000 000-20 000 000
Antatt tilgjengelige midler Kr 1 095 000 000
Prosjektvarighet 24-48 måneder

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

 

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025

Det sjette Momentumprogrammet lyses ut med søknadsfrist 22. mars 2024 kl. 17.00. Informasjon om vilkår for opptak, søknadsprosessen og deltakelse i programmet finner du i utlysningen på denne siden.

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre UiB-forskere som ønsker en akademisk karriere.

Det er 15 plasser, 3 av dem for kandidater fra Det medisinske fakultetet.

https://www.uib.no/foransatte/167608/utlysning-av-momentumprogrammet-2024-2025

Join Eitri Pitchfest next Friday!

Eitri opened two years ago! Want to see what our members are working on?

Come see a bunch of brief pitches by startups, innovation projects and students!

Sign up here!

When: January 26, 13:30 – 15:30
Where: Eitri, Haukelandsbakken 31

Detailed program:
13:30 – 13:45 Eitri Welcome and Intro
13:45 – 14:15 Exciting pitches
14:15 – 14:40 Mingling
14: 40 – 15:15 Exciting pitches
15:15 – 15: 20 Voting for the best pitch
15:20 – 15: 30 Best pitch award and closing remarks
15:30 More mingling

Spørreundersøkelse til undervisere i medisin

Det nasjonale kvalitetsorganet for høyere utdanning (NOKUT) gjennomfører en stor, toårig evaluering av de norske medisinutdanningene. Det er første gang det gjøres en så omfattende evaluering, som ser alle de fire medisinutdanningene under ett, og i sin fulle bredde. En rekke ulike dimensjoner ved medisinstudiene skal belyses, og undervisning og veiledning er i høyeste grad blant disse. Det benyttes en rekke ulike datakilder for et godt evalueringsgrunnlag – blant annet en spørreundersøkelse som går ut til alle undervisere i medisin ved universitetene.

Denne undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 25. januar – 1. mars 2024, og alle som underviser medisinstudenter  vil motta undersøkelsen til sin UiB-epost. Undervisernes svar er av stor betydning for å kunne danne et korrekt bilde av rammene for undervisning, veiledning og vurdering ved medisinstudiene i Norge pr. i dag.

Mer informasjon om evalueringen finnes her: https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/prosjekter-i-nokut/evaluering-av-profesjonsstudiet-i-medisin/

Jeg ber alle undervisere som mottar undersøkelsen fra NOKUT om å besvare denne.

Hilsen Eirik Dalheim

Disputas – Md. Obaidur Rahman – 02. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 02. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The clinical and regultory hurdles for cell replacement strategies in Addison’s disease»

Foto:../ill. Privat

Disputas:                   Fredag 02. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Autoimmune primary adrenal insufficiency – autoantibodies and cell regeneration»

  1. opponent: Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, Sverige
  2. opponent: PhD Ras Trokovic, Helsinki Universitet, Finland
  3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Solveig Tangedal – 1. Februar 2024

Prøveforelesning:     1. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditoriet , Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The role of human respiratory microbiota in health and disease»

Disputas:                   1. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The lower airway microbiota and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thoughts on where to measure it, how to interpret it, and why it might matter»

Foto/ill.: Frida og Hedda Tangedal-Straus

  1. opponent: Professor Christopher Brightling, University of Leicester, U.K.
  2. opponent: Førsteamanuensis Kristian Tonby, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Anagha Madhusuda Joshi-Michoel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding