Kategoriarkiv: Ukens leder

Tar du en for laget?

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Sommeren står for døren og i denne siste lederen før ferien ønsker jeg å komme med noen betraktninger om økonomi og kultur.

K2 sin økonomi kunne i starten av året ligne et fly i stup mot bakken, men med iherdig innsats har vi lykkes å rette opp flyet. Vi taper ikke lenger høyde og ligger nå an til å lande på det budsjetterte underskuddet. Mange har jobbet iherdig for å få dette til, ikke minst Maria Holmaas og Beate Bernes. I tillegg har vi fått god hjelp av fakultetsledelsen.

Fremover blir jobben å vinne høydemeter og bli kvitt underskuddet med de tiltakene jeg tidligere har skissert; mer forskning på mindre areal, mer undervisning med færre folk, flere EU og NFR-prosjekter og mindre andel 0-dekninsbidrag, omstrukturering, eventuelt nedleggelse av kjernefasiliteter.

Skal vi få dette til må alle være villig til å «ta en for laget». Det betyr at arbeidsoppgavene og byrdene må fordeles jevnere enn det som er tilfellet i dag. Det er ikke opp til den enkelte å bestemme alle sine arbeidsoppgaver. Som underviser på universitetet kan du ikke si at, nei jeg vil ikke påta meg oppgaven som Ugle, eller jeg vil bare undervise på mitt smale spesialområde- resten får de andre ta seg av. Alle innen et fagområde må dele på Ugleoppgaven, du må kanskje vie litt mer tid og innsats til å fornye undervisningen og påta deg undervisningsoppgaver og komiteoppgaver som du ikke er helt familiær med – da blir arbeidsoppgavene jevnere fordelt.

Siden jeg også jobber på Medisinsk klinikk, får jeg anledning til å oppleve en annen organisasjon. Hver morgen samles avdelingen til morgenmøte med rapport fra vaktdøgnet og de enkelte enhetene. Man kan tenke at det går bort mye tid til et slikt felles møte, men dette møtepunktet skaper et samhold og en lagfølelse som gir seg utslag i at man tilbyr hjelp når noen er beit for folk eller trenger en ekstra hånd til å løse en oppgave – det blir mer vi enn jeg. Nå er K2 en annen type organisasjon og jeg mener ikke at vi skal ha morgenmøter, men lagånden på Medisinsk klinikk er noe vi trenger å tilegne oss for å komme å yte mer og trives bedre.

Så får alle bruke sommeren til å tenke gjennom hvordan man kan bidra til en bedre lagånd; spør ikke hva instituttet kan gjøre for deg – spør hva du kan gjøre for instituttet.

Helt til slutt, professor Silke Appel blir ny instituttleder og tiltrer så snart det er praktisk mulig, vi gratulerer og ønsker henne lykke til med arbeidet.

God sommer

Eystein Husebye

DigitalHelse2024

DigitalHelse2024 ble nylig arrangert i Bergen. Dette er tredje gang denne konferansen, med Helse Bergen, Høyskolen i Bergen og Alrek Helseklynge som arrangører, går av stabelen. Årets konferanse var fulltegnet, med 700 deltakere. Tema var, som det ligger i tittelen, utvikling og implementering av digitalisering i helsevesenet, som er høyst relevant for mye av virksomheten ved K2.

Mange hadde nok forventninger om at konferansen skulle gi svar på hvilken retning digitaliseringen går i, og hva som er «det neste store». Hvor skal vi når ChatGPT ikke lengre er en nyhet som kan gi deg vaffel-oppskrift og litt morsomme svar på dine enkle spørsmål, og det ikke lengre er oppsiktsvekkende at digital billedanalyse kan korte ned svartiden på radiologiske undersøkelser? Svaret kan nok oppsummeres med at det kommer, og det går fort. Det er vanskelig, også for de som jobber med digitalisering til daglig, å se hva de neste par årene vil bringe på et konkret plan. Ett tema som pekte seg ut var pasientnære data, samlet inn gjennom digitale kanaler, der kanalen ikke bare brukes i datainnsamling – men også mer aktivt i behandling, for eksempel for å formidle informasjon eller fange opp pasienter som trenger intensivert oppfølgning.

Utfordringene er kanskje lettere å gripe. Vi må ha hånden på rattet, delta i utviklingen og ikke vente på teknologi som kommer. Pasientsikkerhet og personvern blir fort et tema, nært knyttet til datainnhenting og -tilfang f.eks. i samarbeid med kommersielle tjenester. Finansiering, politiske incentiver og en jungel av firma, apper og tjenester som kommer på markedet med ulik grad av kvalitetssikring er andre stikkord.

Det er viktig å ha med seg at ikke bare klassiske produkter, men også tjenester og prosesser kan inkluderes i tenkningen omkring digitalisering og innovasjon. Uansett blir det krevende, men avgjørende å holde seg oppdatert når utviklingen raser av gårde. Oppsummert tror jeg digitaliseringen og økende bevissthet omkring dette kan gjøre veien fra forskning til implementering kortere – men fremdeles er det litt vanskelig å gripe akkurat hvordan det skal skje.

Silje.

Kjære alle sammen

Tusen takk til alle som bidro til vel gjennomført OSKE12 i går og til dere som stiller opp neste uke for OSKE6! Jeg kan bare oppfordre flere til å bidra, da blir det mindre jobb for alle.

Og så var det veldig gledelig å høre at halvparten av søknadene til DRIV – Senter for kvinnehelseforskning, som ble sendt inn i forrige uke kom fra K2, hele 14 søknader! Nå er evalueringen i gang og vi får vite i løpet av august hvem som går videre til steg 2. Vi krysser fingrene at noen fra K2 er med.

Men dette er et bra utgangspunkt for å fortsette med søknadsskrivingen og sende til NFR – FRIPRO. Marit Bakke kom denne uken med informasjon om at

 • FRIPRO skal dele ut 900 mill NOK i år
 • Så langt har det kommet totalt kun 100 søknader fra hele Norge (alle fagfelt)
 • Søknader som sendes inn innen midten av august er med i runden for årets søknader.

Dette betyr altså at det er bedre sjanser enn på lenge å nå opp i FRIPRO i år. Og nå har vi altså en søknadsfrist: midten av august. Husk å registrere søknaden i vår portal for eksternfinansierte prosjekter (Skjemaker for søknader, K2), slik at en av økonomene kan hjelpe deg med budsjettet og sørge for at vi klarer å snu underskuddet K2 har opparbeidet seg.

Ha en riktig god helg!

Økonomiske realiteter – K2-ledelsen tar grep

K2 går med underskudd så det suser og skuta må snus. Derfor har ledelsen satt i gang en rekke tiltak som vil få konsekvenser for din arbeidshverdag. I en slik situasjon kan fort bli krevende for å bruke et politikernes fovorittuttrykk, men da er det ekstra viktig å identifisere og utnytte de mulighetene som finnes.

Det store bildet er at norsk undervisningssektor ser ut til å bli gradvis nedbygget over tid, men kanskje ikke like mye i sektorene helse og medisin der det vil bli behov for mange hender i framtiden. Så er vi heller ikke alene. Reduserte ressurser er noe alle universitetene må takle og da gjelder det som alltid å være blant de beste i klassen.

Men hva innebærer det for K2? De neste punktene oppsummerer noen av de tiltakene ledelsen arbeider med:

 • Arealreduksjon. K1 og K2 arbeider med å redusere sitt areal i Laboratoriebygget med ca 400m2 for å spare husleie. De involverte gruppene jobber sammen med ledelsen for å få til løsninger som ikke skader forskningsaktiviteten og vi håer denne prosessen kan ferdigstilles i løpet av august.
 • Kjernefasilitetene våre er svært viktig infrastruktur for forskningen og er trolig ofte avgjørende for at vi får forskningsmidler. K2 har mange slike fasiliteter og alle går med underskudd som til sammen utgjør et stort problem. Vi må derfor vurdere å omstrukturere, flytte, evt legge ned kjernefasiliteter som ikke er kritiske.
 • 0-dekningsbidragsprosjekter er en velsignelse, men også et problem fordi e belaster fellesskapet. K2 har svært mange store prosjekter i denne kategorien og de bidrar til underskuddet. Inntil nå har vi hatt gaveforsterkningsmidler for å bøte på dette, men nå er denne ordningen avviklet. Vi arbeider med budsjettering slik at vi kan redusere underskuddet i slike prosjekter, blant annet med frikjøp av prosjektmedarbeidere. Enn så lenge har vi ikke sagt nei til slike prosjekter, men det kan bli en realitet i framtiden.
 • Effektivisere undervisningen: Studenttallet øker, men antall undervisere blir færre og må undervise mer. I samarbeid med studieadministrasjonen jobber vi med å få bedre oversikt over undervisningen og hvem som kn bidra. Vi må være villig til å tenke nytt. Kanskje du må undervise et felt du ikke er superspesialist på, kanskje må et fagmiljø endre studieplanen slik at undervisningen effektiviseres med nye hjelpemidler. Kanskje skal det innføres mer uketjeneste på avdelingene. Her blir dialogen med helseforetakene viktig for å finne gode ordninger.
 • Samme folk, nye oppgaver: Vi starter i juni en kartlegging av kompetanse blant det tekniske personalet og PhD/postdoktorer med tanke på administrative oppgaver. Vi trenger folk til å bistå med arrangementer, disputaser og annet arbeid, på frivillig basis.

Å snu økonomien krever at alle er med på dugnaden. Vi har tatt opp dette i ulike fora, men foreløpig har engasjementet vært heller labert. Alle må med om vi skal lykkes og vi må være villig til å tenke nytt

Eystein Husebye,

Fungerende instituttstyrer

Hvorfor undervise og veilede (hvis du kan slippe)?

Mange som er ansatt eller knyttet mer indirekte til instituttet gjennom forskning, bidrar i undervisning på bachelor-/master/PhD-nivå og inn mot profesjonsstudiene ved Det medisinske fakultet. Likevel er det god bruk for flere, og for bedre fordeling av oppgavene. Men hvorfor undervise eller veilede studenter om det ikke er et formelt krav i den stillingen eller rollen du har?

Mange oppdager de givende sidene ved undervisning og veiledning når de kommer til et punkt der de «må» gjennomføre slike oppgaver, mens noen ser litt sent at undervisningserfaring ville gi en mer komplett CV, både i form av akademisk real- og formalkompetanse.

Undervisning kan tvinge en til å sette seg inn i områder av eget fagfelt som ligger litt utenfor ens kjernekompetanse. Både gjennom forberedelse av egen undervisning og for eksempel veiledning av studenter som skriver ulike oppgaver kan dette medvirke til et bredere faglig nedslagsfelt. Sensoroppdrag kan ha tilsvarende funksjon, samtidig som man får bedre kjennskap til andre miljøer og deres virksomhet – som igjen kan være nyttig når en skal finne sensor til egne studentprosjekter.

Gjennom slike prosesser blir man ofte nødt til å se med friske øyne på egen passiv kunnskap, definisjoner og grunnkonsepter man kanskje tar for gitt i det daglige – kan man egentlig forklare dem til en mindre erfaren person? Noen ganger kan man få aha-opplevelser når man som mer erfaren går tilbake til ting man tror man har forstått og kan forklare på stående fot. Det kommer spørsmål man aldri selv har kommet på å stille.

Alle husker trolig én eller flere undervisere fra sin tid som student. Noen av «feil» årsaker, men noen som viktige rollemodeller og faglige forbilder. I en tid med økende fokus på digitalisering i undervisningen tror jeg det er svært viktig at studentene møter dedikerte fagpersoner, og jeg tror disse møtene kan være motiverende for begge parter.

Med henblikk på formalkompetanse: flere former for undervisning gir uttelling i opplæringsdelen i PhD-utdanningen, og veiledere kan oppfordre til å vektlegge slik aktivitet i opplæringsdelen. Egne krav gjelder ved søknad om opprykk/ansettelse i akademiske stillinger, men undervisning vil uansett gi en mer komplett akademisk CV.

Husk at undervisning ikke bare er forelesninger, men kan ha mange former. Om du kan tenke deg å undervise eller veilede, kan du formidle dette til leder av din forskningsgruppe, til undervisningsgruppeledere i ditt fagområde eller til kolleger du vet underviser innen et relevant fag.

Silje – Fungerende undervisningsleder.

Gjenoppfriskningen av K2-retreat

K2 arrangerte sin årlige retreat tirsdag 30. april. Kledelig til den økonomiske situasjonen på instituttet ble årets møte holdt i UiB sine nyoppussede lokaler i Nygårdsgaten 5, ikke på Solstrand.

Det var faktisk mye nyttig å høre på og lære av. Etter velkomsthilsen av avtroppende instituttleder Pål fikk vi en gjennomgang av prosjektet «sunn økonomi» av dekanus Per Bakke. K2 sin økonomi er for tiden ikke sunn, men den skal bli det. For å starte med det positive. K2 gjør det godt på forskningsfronten, og har en svært god inngang av ekstern finansiering, og ingen mister jobben. Det negative er at vi går med underskudd og det er stillingsstopp. Dette rammer ulike grupper og fagområder ulikt, ikke minst administrasjonen som fra juni bare vil bestå av 1,5 stillinger. Derfor må vi jobbe som et lag og være kreative. Det er ikke vanntette skott mellom fagområder, og pliktarbeid for stipendiater er ikke nødvendigvis bare undervisning, det kan også være administrative oppgaver. Det blir ikke lett og noen må kanskje ut av konfortsonen. Vi fikk gode råd på veien av psykolog: Andreas Hillestad Schei, fra HMS-avdelingen.

Noe som kan hjelpe oss å bli mer kreative er bruk av kunstig intelligens. Robert Hetlelid fra IT-avdelingen gave en flott oversikt over UiB-chat og Copilot som er verktøy som tilbys de ansatte ved UiB – sammenlignet med Chat-GPT er disse verktøyene mye bedre og jeg har nå sagt opp mitt abonnement på Chat-GPT, nå blir det Copilot. For dem som bruker Helse Bergen pc – du må logge på Edge med din Uib-konto.

Kanskje skal du bruke Copilot til å skrive en bedre søknad? Vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa gav en flott oversikt over søknadsmuligheter. Vi er gode, men vi må bli bedre, og spesielt er det gode muligheter gjennom EU – der må vi bli bedre. For ytterligere inspirasjon fikk vi så presentert noen suksesshistorier. Forskerlinjestudent Jonas Hodneland Sundfjord fortalte om sine longitudinelle GWAS-analyser på Mor-Barn-kohorten, mens professor Simona Chera redegjorde for hva det KG Jebsen-senteret for Myeloid Blood Cancer skal drive med. Til forskningen brukes mye kjemikalier og noen ganger trenger man å bli kvitt disse. Da kan det være nyttig å snakke med Bente-Lise P. Lillebø, seniorrådgiver ved Bedriftshelsetjenesten. UiB har en fantastisk avtale med BIR om kjemikaliehåndtering som dere bør kjenne til. Det hele ble rundet av med en oppdatering om Vestlandslegen av professor Simon Dankel hvoretter jubilanter ble markert og Pål Njølstad ble takket av med et AI-generert kunstverk som seg hør og bør. Det hele ble ledet av professor Silje Skrede

De som ikke var der, gikk virkelig glipp av noe. Neste år blir det ny retreat, kanskje kan snuoperasjonen bringe oss til Solstrand?

God maihelg

Eystein Husebye
Fungerende instituttleder

Refleksjoner over en spennende reise ved K2

Når min tid som instituttleder ved K2 nå går mot slutten, kjenner jeg både på nostalgi og takknemlighet. Disse siste seks årene har vært en virvelvind av utfordringer, triumfer og samhold – en reise som har satt dype spor i vår avdeling.

Et mønster av fremragende prestasjoner

Vår avdeling er som et livlig mønster vevd av ulike disipliner. Fra medisinsk utdanning til farmasi og ernæring har vi næret tankene til utallige studenter, formet deres fremtid og innprentet i dem en høy standard for kvalitet. Våre professorer og førsteamanuenser – 52 støttespillere i faste stillinger og 79 dedikerte sjeler i deltidsstillinger – er trådene i dette nettverket som gjør det mulig å tilby våre studenter undervisning som vil bære dem trygt ut i yrkeslivet.

De usynlige heltene

Men la oss ikke glemme de mindre synlige heltene – de 171 doktorgrads- og postdoktorforskerne som arbeider utrettelig i laboratoriene, løser mysterier og skyver grensene for kunnskap. Deres lidenskap driver vår forskning, og deres nysgjerrighet driver oss fremover. Til dem retter jeg min dypeste takk.

Banebrytende oppdagelser

Vår reise har vært preget av milepæler. Vi har stått på lokale podier, fått velfortjente priser og både nasjonal og internasjonal anerkjennelse har vært en bekreftelse på vår kollektive innsats. Vi har bidratt til banebrytende oppdagelser og vår forskning finnes derfor i sidene til prestisjetunge internasjonale tidsskrifter som for eksempel inkluderer Nature-familien.

Translasjonsmagi

Vår forskning er mer enn datapunkter – det er en bro mellom laboratoriet og sykesengen.  Alltid med pasienten i bakhodet jobber vi mot løsninger som betyr noe. Og det er denne balansegangen mellom vitenskap og praksis, mellom molekyler og medisin som til slutt fører til at hypoteser blir til håp – til bedre diagnostikk og behandling for våre pasienter.

Å trosse stormene

Ja, det har vært stormer. Koronapandemien og de økonomiske utfordringene har testet vår motstandskraft. Men som erfarne sjøfolk har vi justert seilene våre og navigert gjennom urolige farvann. Og midt i alt dette har K2s ånd forblitt urokkelig – et fyrtårn av samarbeidsvilje.

Takknemlighet råder

I dag står jeg ved inngangen av et nytt kapittel, hjertet mitt er først og fremst fylt av takknemlighet. Til teknikerne som finjusterer instrumentene våre, de unge forskerne som drømmer stort, og professorene som pirrer nysgjerrigheten. Og la oss ikke glemme de administrative sliterne som holder skipet vårt flytende, deres nøyaktige arbeid kan oppleves som skjult, men settes alltid stor pris på. Tusen takk.

Farvel

Når jeg nå skriver min siste redaksjonelle kommentar, hever jeg et virtuelt glass til hver enkelt av dere. Vårt institutt handler ikke bare om vitenskap; det handler om menneskene – de bankende hjertene som gir liv til veggene i de mange lokalene til K2. Mitt håp er at K2 fortsetter å blomstre, til glede for nye generasjoner.

Tusen takk, kjære kolleger, for at dere har gjort denne reisen uforglemmelig. Vi vil jo stadig møtes igjen, dog med meg i en annen rolle.

Pål

Kronprinsen rir igjen

Den evige kronprinsen eller nestlederen er en figur som ofte befinner seg i skyggen av lederen og trives der, men likevel spiller en forhåpentligvis viktig rolle i organisasjonen. Skal vi tro beskrivelser på nettet kan kronprinsenes evige tilstedeværelse i denne posisjonen være både en velsignelse og en forbannelse. Hva det har vært for min del får andre bedømme, men nå skal jeg fra 1. mai lede dere trygt gjennom vår og sommer inntil ny instituttleder er på plass, forhåpentligvis til 1. september.

I mellomtiden er det mye spennende som skjer. Først ut er K2-seminaret 30. april. Der skal vi takke av Pål for den store innsatsen han har gjort for K2 gjennom 6 år. Aldri har K2-forskerne dratt inn mer BOA-midler enn de siste årene under Påls ledelse. I tillegg skal vi ha innlegg om kunstig intelligens, genstudier og hva det nye KG Jebsensenteret til Gjertsen og Chera skal sysle med. Det blir innlegg om arbeidsmiljø og kjemikaliehåndtering, Vestlandslegen og våre jubilanter skal markeres. I tillegg blir det god mat og tid til å mingle med kollegaer. I mai og juni blir det også Faculty lunch og instituttråd, eksamener inkludert OSCE skal avvikles.

Så er det som alltid søknadsmuligheter. Trond Mohn senter for kvinneforskning utlyser midler og det skal sendes skisser til en ny runde for Senter for fremdragende forskning pluss mye annet detaljert i K2-nytt

Eystein

Innovative Health Initiative –finansieringskilde med vekt på å ta innovative løsninger i bruk

Innovative Health Initiative» (IHI) er en finansieringskilde som kanskje ikke er så godt kjent ennå, noe som kan ha sammenheng med at den første utlysningen kom i 2022. IHI er delvis finansiert av EU og delvis av industrisammenslutninger innen naturvitenskapene (farmasøytisk industri, bioteknologi, medisinsk teknologi). Utlysningene fra IHI skiller seg fra dem vi først og fremst assosierer med EU. Det er fokus på innovasjon, men med en vinkling som handler om implementering enn om innovasjon på lavt TRL-nivå. Ett av hovedmålene er å fasilitere overgangen fra industri-deriverte innovasjoner til bruk i helsetjenestene for å oppnå den omstillingen som kreves av fremtidens helsetjenester. Dette reflekteres i utlysningene, som til nå har vært relativt spesifikke. For eksempel handlet et av fjorårets utlysninger om «pasient-sentrert blodprøveinnsamling for å muliggjøre desentraliserte kliniske studier og forbedre tilgangen til helsetjenester», med fokus på bruk av allerede etablert metodikk for slik blodprøvetakning. Det er et krav, ikke bare en styrke, at partnere fra industri og/eller offentlig forvaltning skal inngå i prosjektene, og ofte er det industripartnere som tar initiativ til konsortiet.

For øyeblikket er IHI-utlysning 6 og 7 aktive, med frister om kort tid. Dermed er kanskje neste års utlysninger mer aktuelle. Det vil være en omfattende prosess å etablere et godt konsortium. Å inngå som partner i prosjekt initiert av andre kan være en god tilnærming. På IHIs nettsider finnes det et verktøy for å registrere seg som mulig partner, og bygge nettverk. Erfaringsmessig ansees potensielle partnere fra Norge som interessante, men en bør tenke på særnorske forhold innen f.eks. helsefinansiering opp mot aktuelle prosjekt. Et annet tips er å bli medlem i relevante COST-nettverk. Her vil det ofte være potensielle partnere som er interessert i å arbeide frem mot EU-relaterte søknader. Oversikt over aktive COST actions finnes på COST-siden: https://www.cost.eu/.

Et siste poeng er at IHI har tilrettelagt for innspill med henblikk på fremtidige utlysninger, slik at man kan påvirke fremtidige retningsvalg.

 

Vel overstått Påske!

Uansett om det ble dager på fjellet, i utlandet eller hjemme i Bergen håper jeg dere har fått tid til families og venner og ladet batteriene.

Nå venter en termin fram til sommeren som ofte er travel med OSKE og søknadsfrister. Oppfordrer igjen til å søke FRIPRO NFR som har minimalt med søknader inne nå og det øker muligheten for å nå opp betraktelig og EU og ERC som faktisk har høyere suksess-rate enn NFR 🌟.

Vil minne om viktige møter som involverer alle eller noen av dere og som det er viktig å støtte opp om:

 1. Onsdag 17. april 09-12: Fakultetets dag (for alle): Utdeling av fakultetets priser og spennende forelesninger. Viktig å støtte opp om denne flotte dagen!
 2. Tirsdag 30. april 0830-14: K2-seminar (for alle): Fokus på praktisk bruk av AI samt HMS.
 3. Onsdag 8. mai 1130-1230: Felles lunsj på Eitri (for alle)
 4. Onsdag 15. mai 1130-1230: Faculty lunch (for vitenskapelig ansatte): Dekan Per Bakke, økonomisjef Kristine Tangen og fakultetsdirektør Synnøve Myhre kommer og snakker om hva skjer med fakultetet vårt når «alle» statlige midler går til å bygge opp forsvaret
 5. Onsdag 12. juni 1130-1230: Felles lunsj på Eitri (for alle)

Ha en riktig god helg!

Pål

Instituttets dag skal avholdes 30.april i Storsalen, Nygårdsgaten 5, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med hverandre. Programmet med fokus på AI finnes her, og påmeldingen er allerede åpen her 😊 Frist for å melde seg på er 12.april.

Selv i disse økonomisk vanskelige tider lyser vi ut smådriftsmidler. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-75 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2024 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linkenFristen er 8.4.2024.

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper å se mange av dere der.

Ha en riktig god helg!

Lauritz Meltzers forskningspriser til Ellen Christine Rørvik og Nina Langeland ved K2

Lauritz Meltzer, en fremtredende forretningsmann, etterlot generøst sin formue for å etablere Meltzerfondet ved UiB. Fondets hovedmål er å fremme vitenskapelige aktiviteter ved UiB og støtte eksepsjonelt talentfulle studenter. Hvert år, på Lauritz Meltzers fødselsdag (8. mars) blir tre mottakere hedret med en pris på NOK 200 000 fra dette fondet.

Verdi og betydning av forskningspriser og utmerkelser innen medisin

Hva er verdien og betydningen av forskningspriser og utmerkelser? Jeg mener at disse utmerkelsene fungerer som fyrlykter, de lyser opp veien fram mot fremragende forskning og inspirerer neste generasjon forskere. La oss se litt på æresbevisningene for 2024; bemerkelsesverdige prestasjoner fra våre ærverdige kolleger.

Anerkjennelse av ekspertise: PhD Ellen Christine Røyrvik

Forsker Ellen Christine Røyrvik, mottaker av prisen for unge forskere, inkarnerer nysgjerrighetens og innovasjonens ånd. Hennes arbeid innen genetikk og befolkningshistorie er bemerkningsverdige. Dr. Røyrviks tverrfaglige bakgrunn – som spenner over genetikk, molekylærbiologi, arkeologi og lingvistikk – har gitt henne muligheten til å utforske grunnleggende spørsmål om norsk og europeisk befolkningshistorie. Men hennes innflytelse strekker seg utover historiske spørsmål. Ved å belyse biologien til klinisk viktige sykdommer, bygger hun bro mellom vitenskapelig oppdagelse og pasientomsorg. Hennes produktive publikasjonsliste viser både bredde og dybde og understreker hennes dedikasjon til å fremme medisinsk kunnskap.

Pionér innen infeksjonsforskning: Professor dr. med. Nina Langeland

Professor Nina Langeland, som mottok æresprisen for fremragende forskning, står som et fyrtårn for fremragende infeksjonsforskning. Hennes banebrytende innsats, spesielt under koronapandemien, har reddet liv og formet vår forståelse av smittsomme sykdommer. Det som skiller henne ut, er ikke bare hennes vitenskapelige dyktighet, men også hennes ubøyelige engasjement for pasientene. Med over 25 års erfaring som overlege ved Haukeland universitetssjukehus, er Professor Langelands forskning dypt forankret i virkeligheten av pasientomsorg. Hun lytter til deres historier, observerer deres utfordringer og oversetter disse innsiktene til meningsfulle vitenskapelige undersøkelser.

Translasjonsforskning: Brobygging mellom disipliner

Professor Langelands tilnærming illustrerer essensen av translasjonsforskning. Ved å sømløst integrere klinisk erfaring med avanserte laboratoriemetoder avdekker hun kompleksitetene i sykdommer. Hennes arbeid overskrider faglige grenser og samarbeider med eksperter på tvers av institusjoner. Gjennom denne tverrfaglige synergi løser hun ikke bare kliniske gåter, men bidrar også til det bredere vitenskapelige fellesskapet.

En oppfordring til feiring

Forskningspriser og utmerkelser er mer enn bare anerkjennelse; de symboliserer dedikasjon, utholdenhet og samarbeid. Når vi hedrer Dr. Røyrvik og Professor Langeland, feirer vi forskningens ånd – den drivkraften som driver medisinen fremover. La oss fortsette å støtte våre mange veldig gode forskere, oppmuntre til nysgjerrighet og skape et miljø der fremragende forskning blomstrer.

Gratulerer til våre fremragende prisvinnere, og må deres lidenskap fortsette å lyse veien mot bedre helse og en lysere fremtid.

Gratulerer til KG Jebsen Senter for myeloid leukemi

Kjære kolleger og venner,

Det er med enorm stolthet og begeistring at jeg kunngjør etableringen av KG Jebsen Senter for myeloid leukemi ved K2. Denne betydningsfulle begivenheten markerer et stort skritt fremover i vår urokkelige streben etter vitenskapelig fremragende og innovative medisinske løsninger.

La oss reflektere litt over den dype innvirkningen forskningssentre som vårt nye KG Jebsen-senter har på vårt akademiske fellesskap og utover. Disse sentrene fungerer som smeltedigler av kunnskap, der briljante sinn møtes, samarbeider og tenner transformative ideer. De er sentrale for ny og innovativ kunnskap, som skyver grensene for menneskelig forståelse og legger veien for banebrytende terapier.

Hvor mange sentre huser Institutt for klinisk medisin i dag?

 1. Broegelmanns forskningslaboratorier (Broegelmann-stiftelsen)
 2. Influensasenteret (Direktoratet for helse og omsorg)
 3. Senter for farmasi (UiB, i samarbeid med Kjemisk institutt, Mat Nat)
 4. KG Jebsen Senter for genomrettet kreftterapi (Stiftelsen KG Jebsen)
 5. KG Jebsen Senter for myeloid leukemi (Stiftelsen KG Jebsen)
 6. Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 7. Ernæringsforskningslaboratoriet (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 8. Mohn Kreftforskningslaboratorium (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 9. Senter for antibiotikaresistens (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 10. Senter for regenerativ medisin (Trond Mohn forskningsstiftelse)
 11. Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner (Hjertefondet)

Hvorfor er forskningssentre så uvurderlige?

 1. Tverrfaglig synergi: Vårt nye senter er et eksempel på ånden bak tverrfaglig samarbeid. Ved å samle eksperter fra ulike felt – hematologi, genetikk, immunologi og klinisk medisin – skaper vi et fruktbart grunnlag for krysspollinering av ideer. Det er ved disse krysningspunktene at gjennombrudd skjer, der biologens innsikt møter klinikerens praktiske visdom, og der innovasjon blomstrer.
 2. Vedvarende fokus: KG Jebsen-senterets dedikerte fokus på myeloid leukemi sikrer at vi dykker dypt inn i denne komplekse sykdommens intrikate detaljer. Med laserpresisjon vil våre forskere avdekke molekylære fundament, identifisere nye terapeutiske mål og forbedre pasientresultater. Denne vedvarende forpliktelsen er vårt løfte til de som er berørt av leukemi – et løfte om håp og fremskritt.
 3. Grogrunn for fremtidig finansiering: Mens mange sentre opererer innenfor begrensede tidsrammer, får deres innvirkning ringvirkninger langt utover deres opprinnelige finansieringsperioder. De frøene de sår spirer til prosjektforslag, samarbeidsprosjekter og partnerskap. KG Jebsen-senteret, som sine forgjengere, vil katalysere ekstern finansiering og sikre vår posisjon som et knutepunkt for vitenskapelig fremragende arbeid.

 La oss sende våre gratulasjoner til professor dr. med. Bjørn Tore Gjertsen ved roret for det nye KG Jebsen-senteret. Hans urokkelige dedikasjon til leukemiforskning og pasientomsorg inspirerer oss alle. Under hans veiledning er jeg trygg på at senteret vil blomstre og gi oppdagelser som forandrer liv.

Da er det bare å ønske alle får en fin vinterferie og vender tilbake til K2 med oppladede batterier og forbedret rekkevidde!

Pål & aiPål

Zoom inn på helse, miljø og sikkerhet – digitalt denne gangen

I det Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen forbereder seg på å være vertskap for sin årlige Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdag (HMS), vokser forventningen til en opplysende og innflytelsesrik hendelse. Møtet finner sted onsdag 21. februar med start kl 12, og har som mål å prioritere trivsel, bærekraft og sikkerhet innenfor vårt akademiske fellesskap og utover dets grenser.

En hjørnestein i programmet er presentasjonen av HMS-koordinator Ørjan Leren om handlingsplanen for HMS og fakultetets prioriteringer for 2024. Han vil skissere en strategi for å redusere barrierer for høyere utdanning. Videre vil seniorrådgivere Nora Abdalla Mohammed og Michelle Iversen Badiane fra Studieavdelingen belyse prosjektet “Mangfoldige UiB – Ingen utenfor”.

FPD Include Erasmus+ -prosjektet, presentert av førsteamanuensis Reidun Lisbet Skeide Kjome fra Institutt for global helse og primærhelsetjeneste, lover innsikt i å fremme mangfold og inkludering innenfor akademiske settinger.

Universitetets hovedverneombud, June Vibecke Knudtsen Indrevik, vil understreke viktigheten av et trygt arbeidsmiljø for alle, og legge vekt på kollektivt ansvar og årvåkenhet.

Når dagen nærmer seg slutten, vil utdelingen av Arbeidsmiljøprisen 2023 av HMS-koordinator Ørjan Leren være en passende avslutning, der fremragende bidrag for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø feires.

Jeg håper du blir inspirert og oppfordrer deg til å delta, selv om det er et digitalt arrangement.

Eystein Husebye
Viseleder K2

Join Zoom Meeting
Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/65464806396?pwd=R2N1VHhXNHRXanhRa3JzS1c3dkV0Zz09
Meeting ID: 654 6480 6396
Password: yQ80h4zh

Takk for meg som instituttleder: En spennende reise er slutt og et nytt kapittel begynner

Kjære kolleger,

Det er med blandede følelser jeg skriver denne lederen i K2-nytt. Etter seks år ved roret for K2, har jeg besluttet å tre tilbake fra stillingen som Instituttleder. Denne avgjørelsen var ikke lett å ta og var etter nøye vurdering av kravene og ansvaret som følger med å lede en så dynamisk og innflytelsesrik avdeling.

Vårt institutt har vokst betydelig i løpet av min tid som leder. Med 382 dedikerte ansatte, inkludert 70 heltidsprofessorer og førsteamanuenser, 80 bistillinger, over 180 forskere, post docs og PhD-studenter samt 50 teknisk og administrativt ansatte har vi gjort store fremskritt innen klinisk- og translasjonsforskning. Dette medfører at vi i 2023 hadde publikasjoner i de aller beste tidsskriftene og satte rekord for ekstern finansiering: 121 mill. kr. Dere underviser en rekke kliniske spesialiteter innen medisin i tillegg til farmasi og ernæring på en forbilledlig måte. Og dere har nådd opp i konkurransen om å etablere flere nye og sterke forskningssentre.

Likevel, i takt med økende krav til ledelse, befinner jeg meg ved et veiskille. Å balansere ansvaret som både Instituttleder og leder for Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin har vært krevende. Streben etter fremragende resultater krever fokus, og jeg har følt det er på tide å overlate stafettpinnen til en ny leder som kan fortsette å drive instituttet vårtfremover.

Jeg er utrolig stolt av det vi har oppnådd sammen. Vår samarbeidsånd, dedikasjon til pasientomsorg og banebrytende forskning har satt dype spor. Når jeg nå trer tilbake, er jeg trygg på at K2 vil fortsette å blomstre under ny ledelse.

Jeg slutter 300424 og vil i tiden fremover gradvis overføre mine ansvarsområder til Eystein Husebye som fungerende instituttleder. Stillingen lyses ut i disse dager. Men dere skal være trygge på at jeg fortsatt føler meg forpliktet til vår felles misjon, og jeg ser frem til å bidra til avdelingen på nye måter. Min avgjørelse er ikke et farvel, men heller en endring i roller – en som lar meg fokusere på det spennende arbeidet som skjer ved Mohn-senteret.

Jeg uttrykker takknemlighet til hver av dere for deres støtte og dedikasjon. Sammen har vi gjort en forskjell i pasientenes liv og i fremtiden for medisin. La oss fortsette å samarbeide, være innovative og inspirere. Takk for at dere har vært en del av denne fantastiske reisen.

 På vei inn i et nytt kapittel for K2, er jeg begeistret for å kunngjøre to nye tilskudd til vårt lederteam:

Professor Svein Skeie: Endokrinolog og Forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus. Skeie påtar seg rollen som Leder for Stavanger-relasjoner. Hans dype forståelse av ledelse, klinisk praksis og forskning vil tjene som en verdifull forbindelse mellom våre institusjoner. Et økende samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus vil styrke våre bånd og fremme innovative initiativer.

Professor Silje Skrede: Hun er farmakolog, har erfaring fra undervisningsadministrasjon og farmakologisk forskning. Hun blir Leder for innovasjon slik at K2s fokus på dette viktige området blir styrket. Skrede vil midlertidig være Leder for undervisning som vikar for Mette Vesterhus.

Ha en riktig god helg!

Pål

NFR egenevaluering er sendt

Onsdag ble K2s selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. Det ble et dokument på 268 sider. Som ved tidligere evalueringer har dette tatt et stort fokus for instituttadministrasjonen og de av dere som bidro til selvevalueringen. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende forskningsgrupper med egen selvevaluering:

 • Bergen respiratory research group v/Tomas Mikal Lind Eagan
 • Broegelmann v/Helena Erlandsson Harrris
 • Endokrin medisin v/Eystein S. Husebye
 • Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi v/Rebecca Jane Cox
 • Legemiddelgruppen v/Lars Herfindal
 • Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin v/Pål R. Njølstad
 • Onkologi v/Stian Knappskog
 • Paediatric follow-up group v/Camilla Tøndel
 • Presisjonsonkologi v/Ola Myklebost

I tillegg deltok følgende impact cases:

 • Catching the rhythms v/Eystein S. Husebye
 • Changing clinical practice in childhood diabetes by precision medicine v/Pål R. Njølstad
 • Heart disease in women v/Eva Gerdts
 • Pandemic preparedness: the COVID-19 case v/Rebecca Cox

Prosessen videre er en tretrinnsevaluering. Først evalueres forskergruppene i ekspertpaneler som er inndelt etter fag/disiplin på tvers av sektorer. Deretter evalueres de administrative enhetene i evalueringskomiteer som er sektorspesifikke. Tredje trinn er det nasjonale nivået som inkluderer all medisinsk forskning i Norge. Her brukes et utvalg av ekspertene fra evalueringen ellers.

Det er de administrative enhetene som er hovedobjektet for evalueringen. Evalueringsresultatene for forskergruppene vil inngå i evalueringsrapporten til den administrative enheten som de tilhører.

Tusen takk til alle som deltok – spesielt Susanne og Silke – for flott innsats over lang tid. Nå kan vi ta helg med god samvittighet og håpe på et godt resultat!

Pål

 

Kjære alle sammen!

Da er det på tide igjen å finne yngre lovende kandidater til Trond Mohn Starting grants: Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med TMS Starting grants med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på maks 3 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, og forskningsmiljøet, og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 12. februar. Skissen og CV-en skal sendes til silke.appel@uib.no.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Og så er det fortsatt mulig å fremme kandidater til fakultetets priser 😊

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Godt nyttår også fra meg :-)

Vi er nå i innspurten for NFR sin EVALMEDHELSE rapporten, tusen takk til alle dere som har bidratt så langt! Det gjenstår en del arbeid før fristen 31.1., og ikke minst oppfordrer jeg alle enda en gang til å oppdatere sine nettsider.

Men nok mas om det, over til noe langt kjekkere som allerede ble nevnt før jul: Det medisinske fakultetet har lyst ut en del priser for 2023. Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2023, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning, så har du nå sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (100 000,-)
 • Formidlingspris (100 000,-)
 • Innovasjonspris (100 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 5. februar 2024. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Og så er det heller ikke for sent å komme med forslag til Meltzerprisene – fristen er i dag (19.1.24) 😊 Alle professorer har forslagsrett, så kjenn litt etter om ikke du vet om en fremragende forskningsformidler, flink yngre forsker eller en som har utmerket seg over tid med fremragende vitenskaplig virksomhet (link til mer informasjon). Nominasjonen sendes til Kristin.Hansen@uib.no

Ha en riktig god helg!

Godt nyttår!

Nå når vi begynner på et nytt år, er det tid for å reflektere litt over fortiden og se fremover mot fremtiden. For mange av oss betyr dette å vende tilbake til arbeidet etter en velfortjent pause. Som del av et stort institutt ved et universitetssykehus med mange kliniske spesialiteter inklusive farmasi og ernæring med ansatte som underviser og utfører forskning, har du en unik mulighet til å sette tonen for det kommende året.

Det er viktig å anerkjenne utfordringene vi alle har møtt de siste årene, inkludert pandemien og dens innvirkning på vårt arbeid og personlige liv, samt kutt i offentlig finansiering, som har resultert i et negativt overskudd i økonomien. Imidlertid er det også viktig å fokusere på det positive og se etter måter å bevege os i rett retning fremover på. Dette kan inkludere å sette nye mål, utvikle nye strategier eller rett og slett finne nye måter å kommunisere med kollegaer på. Det er viktig å huske at utfordringer er en naturlig del av enhver organisasjons vekst og utvikling. Ved å jobbe sammen og fokusere på våre styrker, kan vi finne nye og innovative måter å overvinne disse hindringene. Dette kan inkludere å utforske nye finansieringskilder, utvikle nye samarbeid og partnerskap eller rett og slett finne måter å strømlinjeforme driften vår på.

Således er det å komme tilbake til arbeidet i det nye året en mulighet til å starte på nytt og stå for en positiv påvirkning. Ved å fokusere på det positive, investere i miljøet og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer, kan vi alle bidra til å legge grunnlaget for et vellykket år fremover.

La oss omfavne ånden av enhet og takknemlighet i julen

Kjære alle ansatte ved K2

Når vi nå nærmer oss jul, fylles jeg av takknemlighet for det utrolig flotte fellesskapet som blomstrer på K2. Med nærmere 400 engasjerte enkeltpersoner, inkludert professorer, forskere, postdoktorer, doktorgradsstudenter, teknisk og administrativt personell, står vårt institutt som en fanebærer for fremragende prestasjoner innen medisin, farmasi og ernæring.

La oss reflektere litt over reisen vi har hatt dette året med å bidra til fremme av kunnskap og bedring av vår helse gjennom forskning og undervisning. Våre felles anstrengelser innen forskning har ikke bare styrket den akademiske prestisjen til vårt institutt, men de har også hatt varig innvirkning på økt trivsel til enkeltpersoner og på positiv utviklingen av samfunnet. Og den store innsatsen dere har bidratt med i undervisning er avgjørende for at studentene våre skal “lære for livet” og uunnværlig for vårt institutt.

Når vi nå tar en velfortjent pause for å feire den kommende julen og ferietiden, oppfordrer jeg hver av dere til å reflektere over viktigheten av enhet og takknemlighet. Det er en tid til å uttrykke takknemlighet for det å få lov til å arbeide i et fellesskap med mål som gagner andre mennesker, enten som behandler eller pasient. Enten du er en erfaren professor, en lovende forsker, en lidenskapelig postdoktor, en pliktoppfyllende doktorgradskandidat, en dyktig tekniker eller en hardtarbeidende administrativ person, er alle deres bidrag avgjørende.

La oss også utvide vår takknemlighet til familiene og kjære som støtter oss i våre akademiske bestrebelser. Deres forståelse og oppmuntring spiller en avgjørende rolle i våre felles prestasjoner, og det er passende å uttrykke vår takknemlighet for deres ubetingede støtte.

Når vi går inn i et nytt år, la oss bære med oss verdiene av samarbeid, innovasjon og medmenneskelighet som definerer vårt institutt. Dette er spesielt viktig nå når bevilgningene til akademia er truet og som medfører utfordringer for viktig forskning og undervisning. K2 er et av de beste instituttene ved UiB, og jeg tror vi skal klare oss godt gjennom en periode med trangere tider. Håper ferien bringer øyeblikk av glede, avslapning og inspirasjon, slik at vi alle kan forberede oss til et nytt år med banebrytende forskning og pedagogisk fremragende undervisning.

På vegne av K2 ønsker jeg dere en fredfylt jul fylt med varme, tid til refleksjon og nærvær med deres kjære.

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Tiden flyr, og det er ikke så lenge igjen til jul! I tillegg til alle eksamener som foregår nå betyr det også at det ikke er så lenge igjen til fristen av NFR evalueringen. Jeg minner på at selv om din forskningsgruppe ikke skal vurderes separat så blir K2 evaluert i sin helhet, slik at websidene til alle forskningsgruppene skal være oppdaterte. Og som jeg skrev allerede for noen uker siden, burde ALLE oppdatere sine personlige sider, og husk å inkludere et bilde.

Og så vil jeg gjerne minne dere på at fristen til å sende inn nominasjoner til fakultetets arbeidsmiljøpris er 8. desember. Har du en kollega som gjør en ekstra innsats for arbeidsmiljøet? Ikke bare med tanke på HMS men også trivsel, inkludering og «vi»-følelsen? Ikke nøl med å foreslå vedkommende til prisen! Skjemaet finnes her.

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Vær med å bygge medisinsk forskning på Vestlandet

Tirsdag denne uken ble det arrangert felles forskningsdag mellom Det medisinske fakultet og Stavanger universitetssykehus. Der fikk vi presentert en rekke prosjekter som illustrerte godt hva vi kan få til sammen.

Innleggene som ble presentert av en representant fra hvert sted understrekte spesielt nytten av registre og å etterstrebe store pasientmaterialer. Å inkludere både Bergen og Stavanger i en studie betyr at antallet deltagere kan dobles og dermed er det lettere å vise statistisk signifikante funn. Camilla Krakstad løftet også fram hvilke muligheter som ligger i utenlandsopphold og hvordan gode registre og biobanker gjør oss attraktive i internasjonal sammenheng.

K2-ledelsen jobber nå aktivt for å bedre samarbeidet og oppfordrer kollegaene om å søke sammen i forskningsgrupper. Mange av gruppene i Bergen er større enn i Stavanger og det kan derfor være en god ide å inkludere kollegaene i de gruppene det er naturlig å samarbeide. Hvordan dette løses i praksis blir opp til de enkelte, men felles forsoningsmøter digitalt og fysisk er et godt sted å begynne og man kan invitere hverandre til universitetsoppgaver som komitearbeid for eksempel i samband med disputaser. Å fronte fellesprosjekter bør kunne styrke konkuranseevnen i forhold til forskningsmidler.

Det er også gode synergier å hente på undervisningssiden, der vi bør samarbeide mer, koordinere undervisningsopplegg, dele undervisnings materiell og eksamensoppgaver. Om fag og eksamener kommer på samme tid kan man bruke de samme oppgavene. Her er det med andre ord mange muligheter.

Neste gang vi arrangerer et slikt møte er det bra om de som ikke har pågående samarbeidsprosjekter mellom våre campuser passer på å komme, det kan lønne seg.

God helg

Eystein

Visestyrer

Ukens leder

Areal i Laboratorieblokka

Det medisinske fakultet har mye areal tilgjengelig på Campus Haukeland. Noe av arealene er rene universitetsareal som feks. Bygg for biologiske basalfag, mens en del leies av Helse Bergen. Arealene er naturligvis sentrale for undervisning og forskning.

Siste årene er leieutgiftene økt betydelig. Det er derfor nødvendig å vurdere om bruken av arealene er optimal. K2 har tilgang på mye forskningsareal i Laboratorieblokka. Mye av disse arealene er mer eller mindre gratis som del av den gamle Haukelandsavtalen, mens noe av arealene har en pris som til dels er betydelig. Siden forskningsaktivitet knyttet til «wet lab» er mindre i dag enn før pga. dreining av forskningsaktiviteten til mer «dry lab» og bruk av kjernefasiliteter, undersøker vi nå om det er mulig å klare oss med noe mindre laboratorieareal. Det som i så fall spares i leieutgifter vil komme K2 til gode og være positivt for K2s trange økonomi. Det kan gi oss mer handlingsrom til å redusere antall stillinger som for tiden må fryses. Et utvalg ledet av Silke Appel ser på denne muligheten.

Vi vil komme tilbake til saken i en åpen prosess med grundig informasjon og mulighet for innspill og diskusjon om det viser seg at dette blir aktuelt.

Ha en riktig god helg!

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen,

Mot slutten av høstferien vil jeg gjerne oppfordre alle til å oppdatere sine UiB-personsider. Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg er vi i gang med NFR sin evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE. I forbindelse med dette er det viktig at våre websider er oppdaterte. Og da mener jeg ikke bare sidene til K2 og alle våre forskningsgrupper (som i de fleste tilfeller trenger litt oppdatering), men også personsiden som alle UiB-ansatte har. Dette er noe alle kan og bør oppdatere (som forresten også gjelder undertegnende, jeg jobber med saken)! I tillegg til kontaktinformasjon, hvor du kan legge inn lenke til MazeMap slik at besøkende kan enklere finne frem til deg, kan du informere om din kompetanse, pågående forskningsprosjekter, undervisning, formidling, du kan laste opp en CV og gi lenke til sosiale medier. Og ikke minst: jeg oppfordrer alle til å laste opp et bilde!

Her finner du alt du trenger for å få det til (selv om det dessverre ikke gir deg mer tid for å gjøre det):

            https://manual.uib.no/webmanual/personside/

            https://it.uib.no/MazeMap

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Forskningsdagen på MED – en inspirasjon til samarbeid

Forskningsdagen på MED samlet om lag 100 vitebegjærlige K2-ansatte denne uken. Hovedtema var samarbeid og nye allianser, både innad på instituttet og utad formidlet via foredrag og posterpresentasjoner og uformelle diskusjoner.

To arbeidsgrupper presenterte tiltak for å bedre samarbeidet. Den mest spennende var en «matchmakerfunksjon» kalt Science Match som skal fasilitere samarbeid både på K2 og fakultetet. Som app eller hjemmeside er det tenkt at Science Match skal hjelpe K2-ansatte og studenter til å finne kompetanse, instrumenter, utstyr og kjemikalier som finnes i miljøet. Man trenger kanskje ikke dra til California for en kompetanse som finnes i etasjen under. I den etterfølgende diskusjonen ble det løftet fram at en del uniiversiteter har en ordning der PhD og Masterstudenter roterer mellom flere forsningsgrupper. Dette synes jeg er et spennende konsept som vil kunne øke studentenes kompetanse og stimulere til samarberide – kanskje kan implementeres i det 4-årige PhD-løpet ved fakultet? Oppfordring til fakultetsledelsen nå oversendt!

Men forskning og samarbeid krever midler. Eystein Jansen, kanskje den mest meriterte forskeren på UiB og visepresident i det Europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) , fortalte om søkemulighetene der.  Fra ERC kan både unge (starting grant), de som er underveis (consolidator) og etablerte (advanced) få penger. Det utlyses også Synergy Grants for banebrytende forskning der 2-4 partnere går sammen om å skape noe helt nytt. Unikt for ERC-bevilgningene er at det bare er et kriterium, scientific excellence! Norge kommer ikke så godt ut i denne konkurransen verken i foprhold til våre nordiske naboer, og i hvert fall ikke i forhold til land som Israel, Sveits, og Nederland som ligger i verdenstoppen på innovasjon og teknologi. Det er for få fra UiB som søker. De som vil søke kan få god støtte av Forskningsavdelingen og det kan søkes om posisjoneringsmidler. Det er også mulighet å melde seg som paneldeltager og slik lære mer om søknadsprosessen og hva som kreves.

Senere på dagen fikk vi en redegjørelse fra Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i avd. helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd. Vi kan ikke forvente at forskningsrådet får mer midler fremover og konkurransen er hard, men det finnes muligheter og det er K2’ere som lykkes. Blant annet fikk Øystein Flugeog Johan Tronstad nå tilslag under Kvinnehelseprogrammet for forskning på ME – gratulerer!

Kvinnehelse er en av de tematiske paraplyene ved fakultetet som har flere sterke miljøer, og der det kan forventes at det kommer øremerkede midler i tiden fremover – jeg tror de fleste gruppene kan ha et kvinne- eller kjønnsperspektiv på forskningen sin, så her er det bare å jobbe strategisk.

Et annen tematisk paraply er bioinformatikk som blir en viktigere og viktigere del av forskningen på fakultetet. Her trenger vi å bygge opp et sterkere miljø på fakultetet og bedre servicen til gruppene slik at ikke bioinformatiske analyser ikke blir den store bremseklossen i prosjektene – hvis det tar år å få analyserte dataset taper vi i konkurransen.

Sist, men ikke minst var posterkonkurransen en forfriskende og interagerende øvelse, men svært gode og varierte presentasjoner. I hard konkurranse stakk Marianne Hannisdal og medarbeidere fra K2 og Biomedisin av med seieren med en poster om bruk av MRI og kunstig intelligens for å prognostisere utviklingen av gliomer – gratulerer!

Forskningsdagen var en suksess og vil helt sikkert stimulere til mer samarbeid på tvers av grupper og institutter og fakulteter – dette trenger vi mer av.

 

Eystein Husebye
Nestleder K2

Ukens leder

Vestlandslegen finansiert – og ny utplassering utprøves på Voss

For en uke siden kom endelig gladmeldingen: Regjeringspartiene har blitt enige om å opprette 20 nye studieplasser ved UiBs medisinutdanning, og finansieringen av første trinn av Vestlandslegen er dermed på plass. De første studentene startet i Stavanger i august, og skal fullføre studiene ved SUS etter å ha hatt sine tre første år med undervisning i Bergen. Langvarig, godt arbeid fra fakultetet har dermed båret frukter. K2s Simon Dankel har nå tatt over for Steinar Hunskår som koordinator for Vestlandslegen. Som diskutert på UGLE-møtet nylig, blir det viktig fremover at vi fortsetter det gode arbeidet i undervisningsgruppene med å integrere undervisningsmiljøene.

For første gang får medisinstudenter fra Bergen praksis i gynekologi og obstetrikk ved gynekologi- og fødeavdelingen på Voss sykehus. De første studentene er allerede i gang, og i høst skal til sammen 4 studenter få en uke hver. På sikt er målet at minst en student hver uke i løpet av den 6 uker lange praksisperioden, skal få anledning til å ha tjeneste på Voss i en av sine tre uker praksis. «Jeg har følt meg godt tatt imot på Voss. Det er veldig kjekt og lærerikt å se hvordan et lite sykehus fungerer og det er relativt enkelt å kaste seg med på det som skjer,» sier medisinstudent Marit Lysebo.  Gratulerer til undervisningsgruppen i GYN/OBS og klinikkoverlege Birte Haugland for å få dette på plass!

Utdanningsprisen 2023 fra Helse Vest skal deles ut på Utdanningskonferansen i Helse Vest som holdes i Bergen 30.nov.-1.des. Hvis du synes K2 skal fremme deg eller en annen kandidat, send forslaget til mette.vesterhus@uib.noinnen mandag 2. oktober. Les mer her: Utdanningskonferansen 2023 – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Mette

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Som nevnt før sommeren er forskningsrådets evaluering av medisin og helsefag på gang. K2 har meldt inn 9 forskningsgrupper. I tillegg til forskningsgruppene skal også instituttet som administrativ enhet evalueres som helhet.

Evalueringen er en flerstegsprosess:

 • Utforming av evalueringsmandater (Terms of Reference)
 • Datainnsamling
 • Vurdering og evaluering av data

Til dette trenger vi hjelp av forskningsgruppene som er meldt inn. Kontaktpersoner i de aktuelle forskningsgruppene vil bli invitert til en rekke arbeidsmøter i løpet av høsten.

Ettersom hele K2 også skal evalueres, er det viktig at vår online tilstedeværelse er oppdatert. Oppfordring til alle forskningsgrupper: se gjennom deres tekster på K2 sine websider (som også trenger en oppgradering, vi jobber med saken!), redigere og oppdatere og send en ny versjon til din tildelt webredaktør (eller Irene Hjelmaas og Christina Flornes som kan hjelpe med det tekniske).

Vi har også en rekke vitenskapelig ansatte som ikke er medlem i noen forskningsgruppe. Det er ikke bra, alle må ha tilhørighet til (minst) en forskningsgruppe (og forresten også undervisningsgruppe for dem det gjelder). Er du usikker hvor du tilhører? Ta kontakt en av oss!

God helg i solen!

Susanna og Silke

Ukens leder

Vestlandslegen er født

Tirsdag ble oppstarten av Vestlandslegen offisielt markert på Stavanger universitetssykehus (SUS) Vestlandslegen er nå navnet på medisinerutdanningen ved UiB, der noen av studentene tar hele den hovedsakelige kliniske undervisningen 4-6. studieår i Stavanger.

Vestlandslegens far og fødselshjelper professor Steinar Hunskår gav oss en interessant innføring i motivasjonen for og historikken bak Vestlandslegen. Tanken er at hele landet skal tas i bruk i medisinerutdanning for å kunne øke kapasiteten og for at de utdannede legene skal få tilknytning til landsdelen og dermed bli på Vestlandet. Arbeidet Hunskår og hans kollegaer har gjort vil ikke bare få betydning for Vestlandet, Vestlandslegen vil være en mal for tilsvarende desentral utdanning ved de andre universitetene i Norge, noe som ble understreket av Martin Fredheim som gratulerte på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Det første kullet består av 7 studenter, men antallet vil raskt økes til 20. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av mer midler fra departementet, noe det ikke kom konkrete signaler om på åpningen. Det er derfor viktig at satsingen blir vellykket og det er det all grunn til å tro at den blir. Dekanus Per Bakke og sykehusdirektør Helle Schøyen ved SUS understreket det gode samarbeidet i svangerskapet til den nyfødte.

Hunskår benyttet også sjansen til å takke for seg og ga stafettpinnen over til professor Simon Dankel som prosjektleder for Vestlandslegen, noe som vi er overbevist vil sikre den nyfødte Vestlandslegen god ernæring slik at den kan vokse godt.

Vestlandslegen er også viktig i et større perspektiv. Programmet vil være med på å spre og øke medisinsk kompetanse på SUS og resten av Vestlandet noe som ble understreket av Helse Vests fagdirektør Bjørn-Egil Vikse.  Videre vil Vestlandslegen bidra til å samle Vestlandet enda mer. Kan vi tenke oss at Universitetene i Stavanger og Bergen kan slå seg sammen, eventuelt også med Høgskulen på Vestlandet? Vestlandet må bli sterkere slik at vi kan vinne i konkurranse med UiO og NTNU og ikke konkurrere med hverandre om begrensede midler.

Med dette ønskes Vestlandslegen suksess, den beste medisinerutdanningen i Norge.

Eystein Husebye
Visestyrer K2

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2024. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Av grunner som er diskutert på vårt seminar, FORUM og Faculty Lunch, har K2 dessverre et underskudd som gjør driften krevende. Det er viktig at vi står sammen i dette, slik at vi kan komme oss gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og nye ideer skapes.

Den største delen av budsjettet går til å lønne alle de flinke folkene på instituttet, så fakultetets innføring av stillingsstopp på K2 er dessverre en viktig del av løsningen. Det som er trasig, er at dette rammer tilfeldig ved avganger/oppsigelser. Med høye utgifter til leie av areal, er det å sitte litt tettere og arbeide med litt mindre laboratorieplass en stor mulighet K2 har til å øke overføringene fra fakultetet mer flere millioner kroner. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Denne uken var fristen for å melde inn forskergrupper til NFR sin evaluering av medisin og helsefag. Med god hjelp av Susanna ble det meldt inn 10 forskningsgrupper/sentre fra K2: Endokrin medisin (leder: Eystein Husebye), Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi (leder: Rebecca Cox), Onkologi (leder: Stian Knappskog), Legemiddelgruppen (leder: Lars Herfindal), Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (leder: Pål Njølstad), Broegelmanns forskningslaboratorium (leder: Helena Erlandsson Harris), Paediatric Follow-up Group (leder: Camilla Tøndel), Bergen Respiratory Research Group (leder: Tomas Eagan),  Senter for farmasi (leder: Reidun Kjome) og Presisjonsonkologi (leder: Karl-Henning Kalland). Innen juni 2023 skal vi få tilbakemelding fra NFR, og i september 2023 blir det sendt ut egenevalueringsskjema og skjema for impact cases med frist januar 2024. Tusen takk til dere som påtar seg denne jobben!

Ha en riktig god og solrik helg!