Daglige arkiver: 4. april 2024

Reminder; Spring events at MED

Save the date: Research Day

18 June, EITRI

2nd Research Day at the Faculty of Medicine | Faculty of Medicine | UiB

——————————————————————————————————————–

Postdoc Development Programme

Remember to apply for the Post doc development programme by 15 May 2025.

We have revamped the programme according to your feedback and now offer three overnight stays and will let the participants co-design the content to best fit your needs.

Read more about the programme here: Postdoc Development Programme | Faculty of Medicine | UiB

Apply by 15 May.

——————————————————————————————————————-

PhD Grant Writing Workshop

13 and 16 May 2024, EITRI

Registration is now open until 29 April

This is the recurrent workshop held by research advisor team at the Faculty of Medicine, open for all PhD candidates enrolled at the Faculty of Medicine.

We will spend two half-days together and participants will be given homework assignments, practicing writing their own grant proposal.

Read more and sign up here: Upcoming events for Faculty of Medicine | University of Bergen (uib.no)

————————————————————————————————————————

Core Facility Expo

29 April 2024, EITRI

The Faculty of Medicine is organizing an event where you can get to know all our core facilities and other research services used by our researchers.

Visit stands and hear presentations of all facilities for medicine, health and life sciences at UiB.

Read more here: Core Facility Expo | Faculty of Medicine | UiB

UiB idé

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

*** SØKNADSFRIST 19. april ***

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 19. april. Les meir om programmet på uib.no/ide. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. Har du spørsmål eller behov for veiledning? Ta kontakt med Yves Aubert:yves.aubert@uib.no.

Seeking Your Support for Pint of Science Festival 2024

#Pint24 worldwide is just around the corner! The Pint of Science Bergen Team is working on the organization of this year’s local festival that will take place on 13-15 May 2024, at Stereo Bar, Bergen

Pint of Science aims to involve the wider public in our entertaining science nights, in the relaxed atmosphere of a bar where everyone can enjoy a nice pint while interacting with our speakers.  Are you a passionate scientist and you want to  make your research accessible and engaging for all?

You could be our next speaker!

All you need to do is fill in this form: https://forms.gle/eVeeswquKuxcDDcx9

Les videre

Forskningsrådet søker nye medlemmer til referansegruppene for Horisont Europa

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

Fra sommeren 2024 fornyer vi våre 10 eksisterende referansegrupper for Horisont Europa. I tillegg oppretter vi en ny gruppe for området Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA).

Vi ønsker både å ha med en del av representantene som deltar i de nåværende referansegruppene og å rekruttere nye representanter. Referanse­gruppene er viktige arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa.

Fra juli 2024 søker vi medlemmer til nasjonale referansegrupper på følgende 11 områder av Horisont Europa:

 1. Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions
 2. Forskningsinfrastruktur
 3. Helse
 4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 5. Samfunnssikkerhet
 6. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
 7. Klima, energi og mobilitet
 8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
 9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Økosystemer for innovasjon
 10. Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA)
 11. Implementering og deltagelsesregelverk

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2024/onsker-du-a-pavirke-horisont-europa/

Vårens rekrutteringsstillinger fra fakultetet

Vårens rekrutteringsstillinger fra fakultetet er nå annonsert på JobbNorge med frist 15.april.

Stipendiatstillingene:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (259971) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktorstillingene:

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (259962) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

E-læring – «Innføring i forskningsetikk»

Som ledd i arbeidet med å styrke den forskningsetiske innsatsen ved UiB og bidra til å sikre
god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer er e-læringskurset
«Innføring i forskningsetikk» utviklet. Kurset skal bidra til å gi ansatte i vitenskapelige
stillinger kjennskap til det ansvaret både institusjonen og den enkelte har for å sikre at
forskningen er etisk forsvarlig. Det gir også informasjon om hvordan Universitetet i Bergen
behandler saker om mulig vitenskapelig uredelighet og hvordan man kan melde fra om slike
saker. Kurset er obligatorisk for ansatte i vitenskapelige stillinger.

Kurset er på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre.
Lenke til kurset: «Innføring i forskningsetikk»: 

Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene ved UiB

Fakultetet oversender med dette invitasjon fra rektors kontor til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler. Se vedlagte brev for fullstendig utlysning og krav til søknaden.

Søknader sendes til fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge. Frist for å oversende søknad til fakultetet er fredag 24. mai.

Les mer Invitasjon_Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital

SEMINAR Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Foto/ill.: Anne Sidsel Herdlevær

 

Digital hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering reduserer dødelighet, reinnleggelser og psykologisk stress, men nasjonale data viser at over 80% deltar ikke i hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet. Seminar 15.03.24 ved professor Tone Norekvål på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

 

Tone Norekvål er Professor ved Klinisk Institutt 2 ved UiB. Hun leder forskningsgruppen PROCARD ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og arbeider også som spesialrådgiver for Fagsenter for pasientrapporterte data ved Haukeland Universitetssykehus. Hun innehar en rekke nasjonale og internasjonale verv.

Tid: 15.april klokken 12.00 til 13.00
Sted: Rom 9.1 og 9.2 Laboratoriebygget

Åpent for alle interesserte

Les mer: https://www.uib.no/kvinnehjerte/169641/digital-hjerterehabilitering

HMS-avvik

Å rapportere om uønskede hendelser i en avviksmelding, er viktig for det kontinuerlige HMS-arbeidet ved K2. Når vi melder inn avvik, bidrar det til å redusere skadeomfanget, forebygge nye hendelser og bevisstgjøring. Avviksmeldinger kan også føre til endring av bla. rutiner og  infrastruktur.  Avviksmeldingene gjennomgås også ved fakultetets HMS-utvalg og Arbeidsmiljøutvalget ved UiB.

Alle oppfordres derfor til å melde inn HMS-avvik.

Besøk denne siden og gjør deg kjent med hvordan du melder inn HMS-avvik og hvorfor dette er viktig:https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik#lurer-du-p-hva-hms-avvik-er-

NB! skader på bygg som er eid av HUS skal ikke meldes her, meld fra til drift/teknisk kundesenter på77100@helse-bergen.no

Søknadsportalen for gjestestudenter og trainees blir tilgjengelig til 1.mai 2024

Studieavdelinga har bedt om at informajson om gjestestudentar/trainees blir gjort kjent for alle tilsette: OBS! Søknadsfrist 1. mai, fristen er absolutt og søknadsportalen blir lukket etter den 1.mai. 2024.

Vilkår for vurdering av gjestestudenter:

 • Internasjonale studenter bosatt i utlandet.
 • Være aktiv student på masternivå
 • Fagligtilknytting/ faglig grunnlag/forskningssamarbeid
 • Kompetanseutvikling innenfor fagfeltet
 • Behov for kontakt med fagspesialister/behov for litteratur-/kildesøk
 • Erasmus trainee: Periode for opphold må ha varighet mellom 2 til 12 måneder.

Erasmus trainee som skal komme til UIB i perioden juni-september 2024 må registreres innen 1.mai 2024.

Detaljert informasjon om rutiner for vurdering og registrering for gjestestudenter og trainee er tilgjengelig herhttps://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rutiner_for_vurdering_av_gjester_og_trainee_studenter.pdf.

Les videre

Call for Researcher projects 2024 – Kreftforeningen

Funding research is the main priority of the Norwegian Cancer Society. The aim of the funding scheme Researcher projects is to promote high quality and innovative cancer research and development of the Norwegian cancer research field. The scheme shall contribute to new and important knowledge about cancer, cancer prevention, cancer treatment and care. The projects should be of high international standard and have potential impact for cancer patients in the short or long term.

We aim to ensure high quality research throughout the country, both now and for the future. The Norwegian Cancer Society therefore encourage qualified researchers across Norway as well as young researchers to apply to this call. We actively remind our reviewers to take career stage into account, especially when assessing criterion 3, Qualifications of the Project Manager and Project group (see Application guidelines), according to the DORA declaration.

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1602/details