Daglige arkiver: 3. april 2024

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke.

Samlet ramme for utlysningen 2024 kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Det skal benyttes et digitalt søknadsskjema. Link her. Søkers institutt/fakultet skal bekrefte at søknaden støttes – dette sendes i ePhorte fra hovedsøkers institutt/fakultet.

Søknadsfrist: 30. april 2024

Vurderingskriterier:
– Faglig kvalitet og relevans for globale samfunnsutfordringer
– Nyskapende tverrfaglig samarbeid
– Aktivitetens bidrag til søkers karriereutvikling eller utvikling av fagmiljø

Ny utlysing av NORPART-programmet

HK-Dir har på nytt lyst ut NORPART-programmet for perioden 2024-2028. For denne perioden vil det være tilgjengelig 35 millioner kr til partnerskapsprosjekt per år.                              NORPART-programmet gir støtte til utdanningssamarbeid i 40 land  for en periode på fem år. Vanlig størrelse på tildelt støtte er 5 millioner per prosjekt. Søknadsfrist er 3. juni 2024.

Med søknaden må det lastes opp signert Declaration of participation av administrativ ansvarlig for prosjektet. Denne kan signeres på institutt, senter eller fakultetsnivå.

Teamet for søknadsstøtte ved SA tilbyr administrativ støtte til interesserte fagmiljø/avdelinger og  inviterer til webinar om programmet og den videre oppfølgingen på UiB  10. april kl 09.00-10.30.  Påmelding
For de som ønsker søknadsstøtte er frist for innsending til SA av Concept note (1 side) : 22. april, og for innsending til SA av prosjektbeskrivelse er fristen 21. mai.

Det blir også vist til SA sine ressurssider NORPART | Ansattsider | UiB

Utlysing og informasjon om programmet finner man her: NORPART – Call for proposals 2024 | HK-dir (hkdir.no)

Interesserte kan også kontakte helge.bjorlo@uib.no

Filosofisk poliklinikk i møte med det uforutsigbare

Onsdag 10. april ønsker vi velkommen til møte i Filosofisk poliklinikk med tittelen – «I møte med det uforutsigbare: Usikkerhet i medisin og helsefag». Meld deg på HER!

For mange moderne mennesker oppleves usikkerhet ubeleilig, ubehagelig og uønsket. Stadig flere tar grep for å begrense opplevelsen av usikkerhet i eget liv, og reduksjon av usikkerhet er et sentralt politisk og medisinsk-faglig mål i nåtidens samfunn. Det er en trend at samfunnet strekker seg mot å overskue, forutse og presist gripe inn i selv de mest komplekse systemene man kjenner – inkludert de biologiske og de sosiale.

Mange forskere som undersøker usikkerhet har argumentert for at absolutt visshet, klarhet og sikkerhet er en illusjon. De peker på at det finnes flere typer usikkerhet, hvor mange hverken lar seg redusere gjennom datainnsamling, analyse eller gjennom andre tilnærminger. De fremhever tvetydighet, interavhengighet, emergens og kompleksitet som iboende egenskaper ved biologiske og sosiale systemer, og at disse egenskapene gjør at systemene verken er fullstendig overskuelige eller kontrollerbare.

Vi har invitert Dr. Paul Han og professor Jeroen P. van der Sluijs, begge eksperter i usikkerhet

https://filosofiskpoliklinikk.no/10-04-2024/

Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting

We would like to cordially invite you to our upcoming Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting, for which we have invited an exciting list of speakers.

The event will kick off on May 28 with a joint keynote lecture by Prof. Mike Levine in the evening, followed by the Michael Sars Symposium on May 29 and the Developmental Biology Societies conference until May 31.

More information as well as the registration link can be found on our website:www.tinyurl.com/NDEVMSS24

Project grants in Endocrinology and Metabolism – Nordic Region

The Novo Nordisk Foundation calls for applications within basic and clinical research within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

Amount: Up to DKK 3 million per grant
Location: Nordic region
Research area focus: Endocrinology and Metabolism
Call closes: 28 May

https://novonordiskfonden.dk/en/grant/project-grants-in-endocrinology-and-metabolism-nordic-region-2/

Vellykket seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator.

Foto: Havjin Jacob

Det medisinske fakultet (Forskerutdanning MED) holdt nylig et seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator. Førsteamanuensis Robert Morris Gray Jr. ved institutt for pedagogikk (UPED programmet) var invitert til å snakke om temaet «Hvordan gi skriftlig tilbakemelding til ph.d.-kandidater». Dette er et tema av stor betydning i den akademiske reisen til en ph.d.-kandidat.
MD Gard Johanson er en ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, og var invitert til å dele erfaringer og utfordringer med å motta tilbakemelding fra veiledere.
Seminaret var engasjerende og fullpakket med forskningsbasert presentasjon ved førsteamanuensis Gray som omhandlet blant annet prinsipper for effektiv tilbakemelding, hva veiledere bør inngå når de gir tilbakemelding, og mye mer. En av de unike aspektene ved dette seminaret var muligheten for veiledere til å ta med eksempeltekster som de hadde slitt med å gi tilbakemelding på. Under seminaret kunne de jobbe med disse tekstene og motta konstruktiv råd fra sine kollegaer.
Dette temaet var et ønske fra veilederne selv, noe de meldte tilbake i tidligere seminarer vi har holdt.  Selv erfarne ph.d.-veiledere fant seminaret nyttig, noe som sier mye om kvaliteten og relevansen av innholdet som ble presentert. Dessverre var oppmøtet lavere enn forventet, med bare 17 veiledere til stede av 31 påmeldte. Imidlertid var tilbakemeldingen fra de som deltok veldig positiv, noe som indikerer at seminaret var en suksess. Vi håper å se flere veiledere på fremtidige seminarer, som drar nytte av informative økter.