Daglige arkiver: 12. januar 2024

Godt nyttår!

Nå når vi begynner på et nytt år, er det tid for å reflektere litt over fortiden og se fremover mot fremtiden. For mange av oss betyr dette å vende tilbake til arbeidet etter en velfortjent pause. Som del av et stort institutt ved et universitetssykehus med mange kliniske spesialiteter inklusive farmasi og ernæring med ansatte som underviser og utfører forskning, har du en unik mulighet til å sette tonen for det kommende året.

Det er viktig å anerkjenne utfordringene vi alle har møtt de siste årene, inkludert pandemien og dens innvirkning på vårt arbeid og personlige liv, samt kutt i offentlig finansiering, som har resultert i et negativt overskudd i økonomien. Imidlertid er det også viktig å fokusere på det positive og se etter måter å bevege os i rett retning fremover på. Dette kan inkludere å sette nye mål, utvikle nye strategier eller rett og slett finne nye måter å kommunisere med kollegaer på. Det er viktig å huske at utfordringer er en naturlig del av enhver organisasjons vekst og utvikling. Ved å jobbe sammen og fokusere på våre styrker, kan vi finne nye og innovative måter å overvinne disse hindringene. Dette kan inkludere å utforske nye finansieringskilder, utvikle nye samarbeid og partnerskap eller rett og slett finne måter å strømlinjeforme driften vår på.

Således er det å komme tilbake til arbeidet i det nye året en mulighet til å starte på nytt og stå for en positiv påvirkning. Ved å fokusere på det positive, investere i miljøet og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer, kan vi alle bidra til å legge grunnlaget for et vellykket år fremover.

Den kunstig intelligente milliarden

I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens (KI) og digital sikkerhet

Satsingen skal være «på minst 1 mrd. kroner over fem år» (2024-28) og ha tre hovedspor:

 • Samfunnskonsekvenser
 • Teknologiutvikling
 • Innovasjon

Forskningsrådet har hatt en ekspertgruppe som har gitt anbefalinger til innretning på KI-milliarden. UiB har vært representert ved prorektor Pinar Heggernes. De har beskrevet nåsituasjonen og forventninger til satsingen samt gitt forslag til overordnede tiltak.

Satsningen skal ha tre tverrgående, overordnede tema: tillit, ansvarlighet og kreativitet. Ambisjonen er at satsingen er både langsiktig, fruktbar, banebrytende og tverrfaglig.

Oppfølging på UiB berør både forskning, innovasjon og utdanning. UiB vil organisere et mobiliseringsarrangement når de første utlysningene åpner rundt påske. Hensikten er å identifisere muligheter for tverrsektorielle og tverrfakultære samarbeid og legge et godt grunnlag for søknadsarbeidet.

Les mer om mobilisering ved UiB her

Les mer om UiB AI

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Hei kjære kollegaer i K2,

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved K2, med arbeidssted i Stavanger.

Foto /ill:. Privat

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB MED8 og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet. Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter. Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

 

Foto/ill.: Privat

 

I høst gjennomførte vi for første gang en introduksjonsuke og undervisningsopplegg for en pilotgruppe med studenter. Dette var basert på eksisterende undervisning ved UiB og i samarbeid med fagansvarlige i de ulike fagene. Nå står vi overfor evaluering og forbedring av dette opplegget, samtidig som vi forbereder oss på å ta imot en større gruppe studenter kommende høst.

Det som gjør stillingen min inspirerende, er det banebrytende arbeidet med regional medisinutdanning. Dette konseptet er nytt både i Norge og i sammenlignbare naboland. Samarbeidet mellom Stavanger Universitetssjukehus og UiB kan bidra til å øke utdanningskapasiteten for leger i Norge. Å jobbe i et team med erfarne fagpersoner på tvers av fagområder mot denne målsettingen oppleves som inspirerende. Det er også en ære å være involvert i utdanningen av ambisiøse medisinstudenter, med håp om at de med tiden blir kolleger og arvtakere.

Mitt ønske er å bidra til at Universitetet i Bergen, i samarbeid med Vestlandslegen, kan utdanne kompetente leger som er godt forberedt på utfordringene de vil møte som LIS-1. Jeg håper at mitt engasjement vil resultere i vellykket gjennomføring av studentenes utdanning og at de finner en spesialisering som de trives med. Videre håper jeg å være en del av oppbyggingen av en campus som leverer høykvalitets undervisning, forskning og innovasjon. Samarbeidet på tvers av fagområder skal også legge grunnlaget for nye og spennende prosjekter. Jeg har flere egne prosjekter under planlegging, og jeg håper at disse kommer i gang snart, samtidig som jeg ser frem til å utvikle meg til å bli professorkompetent.

Informajson om HR

Julie Hansen har vært HR rådgiver ved Klinisk institutt 2. Hun slutter ved UiB og går over i ekstern stilling i løpet av januar. Christine Bresil er under opplæring og vil ta over som HR rådgiver på instituttet. Fra og med nå så kan HR henvendelser sendes til Christine Bresil: Christine Bresil | Universitetet i Bergen (uib.no)

Takk til Julie for innsatsen så langt, og velkommen til Christine.

Informasjon om bibliotekets kurs for ansatte våren 2024

Meld deg på ett av bibliotekets kurs denne våren!

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen:

 • Søkekurs i PubMed og Embase
 • Introduksjon til Endnote
 • Introduksjon til Zotero
 • Introduksjon til systematiske oversikter
 • Litteraturoppgaver for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Les videre

Norwegian Microphysiological Systems (NOR-MPS) symposium 14. February 2024!

Join the annual Norwegian Microphysiological Systems (NOR-MPS) symposium 14. February 2024!

The NOR-MPS Symposium with keynotes, talks, poster session and panel debates will be a satellite event of Norway Life Science 2024 at Meet Ullevaal/Ullevaal Stadium Oslo.

For the registration pls first register for the main event (cost free) and then for the NOR-MPS satellite symposium using the link below.

We look forward to the event!

https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/livsvitenskapskonferansen/sidearrangementer/symposium/nor-mps-symposium.html

How to meet Open Science requirements

The University Library offers guidance and support services for adopting open science practices and meeting requirements from funders and policy makers

There has been an increasingly strong focus on open access to publications and research data and good data handling practices. This is reflected in expectations and demands from financiers, authorities and institutions.

In this webinar the university library will give a short introduction to:

 • Open access to scientific publications (support for open publishing, open access agreements, requirements from funders (Plan S), guidelines at UiB)
 • FAIR data management and open access to research data (requirements from funders, data management plans, data documentation and metadata, archiving and reuse of FAIR research data, citable code)
 • Publication strategies (status for open publishing, visibility of own research and evaluation based on open science)

26.01.2024 – 10.15–11.00

https://www.uib.no/ub/167322/how-meet-open-science-requirements

Upcoming events at the International Centre

Introduction to tax
Sign up and join us for an online informative meeting about how to pay tax in Norway. This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working

countries, or working from abroad. We have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on January 12th. In the registration form you can choose which date you want to sign up to.

Read more here https://www.uib.no/en/international/167208/introduction-tax-norway

Introduction course for new employees
This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on February 1 st from 12.00 to 15.00, in Bjørn Christiansens hus

Seminarroom 110. The doors open a bit in advance, so you have the chance to have a coffee and snacks and get to know each other. You can register here https://www.uib.no/en/international/167228/introduction-course-new-employees.

Please complete step 1 (short e-learning course https://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees) before attending.

Global Health EDCTP3 Work Programme 2024 Published

The Global Health European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 3 Joint Undertaking (GH EDCTP3 JU) has released its Work Programme for 2024.

In 2024, the GH EDCTP3 JU will distribute €140 million through two calls, which are planned to be launched on 18 January 2024, with a stage 1 deadline of 4 April 2024:

Les videre

Tildeling av ERC-prosjekt – fast stilling ved fakultetet

Det medisinske fakultet, UiB (MED) innfører fra 01.01.24 en ordning som legger til rette for at forskere som tildeles ERC-prosjekt ansettes fast etter endt prosjektperiode ved instituttet der forskningsaktiviteten naturlig hører hjemme. Fakultetet vil dekke lønnskostnaden ved instituttet Med denne ordningen ønsker vi å stimulere til økt søknadsaktivitet mot ERC, styrke fremtidig medisinsk forskning i Bergen, og gjøre fakultetet mer attraktivt, særlig for forskere tidlig i karrieren.

Følgende kriterier gjelder:

 • Ordningen gjelder for personer som er ansatt i postdoc eller forskerstilling, eller i vikariat for førsteamanuensis- eller professorstilling ved MED ved tildeling av ERC-prosjekt.
 • Ordningen gjelder for personer som flytter til MED med sitt ERC-prosjekt fra starten av prosjektperioden og som har sin forskningsaktivitet ved MED under prosjektperioden.
 • Ordningen gjelder ikke for personer som er fast vitenskapelig ansatt på MED i førsteamanuensis- eller professorstilling i forkant av ERC-tildeling.
 • Lønnsmidler fra fakultetet vil normalt komme i etterkant av at ERC-prosjektet er avsluttet. Dette betyr at kandidatene må hente inn egen lønn fra ERC-prosjektet eller fra andre kilder i prosjektperioden.
 • Stillingen (førsteamanuensis eller professor) vil lyses ut etter vanlig prosedyre når prosjektperioden går mot slutten, men utlysningsteksten vil tilpasses kandidatenes vitenskapelige og metodologiske profil.

Research and Training Grants from the Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

Members of FEMS Member Societies can apply for our grants. Research and Training Grants assist early career scientists in pursuing research and training at a European host institution in a country other than their own country of residence (and exceptionally to support research and training projects outside Europe). These grants may be used to contribute to travel, accommodation and subsistence costs of making the visit. Support is limited to a maximum of €5000.

Applicants
Applicants should be active microbiologists, having obtained their highest degree less than five years prior to the application deadline date or be a PhD student*. They should be a member of a FEMS Member Society. You can find a detailed overview of the requirements for this grant in the FEMS Grants Regulations.

https://fems-microbiology.org/about_fems/network-and-activities/grants/fems-research-grants/

CCBIO Courses with deadline February 1st

Dear all,

We have a range of courses coming up this spring, and please note: for study point (ECTS) providing participation, registration deadline is February 1, in Studentweb. So, PhD candidates and students: remember to register, and supervisors and PIs, remember to advise your students to register.

(Except for the Clinical Trials course which takes place January 17-19, which qualifies for a Good Clinical Practice (GCP) certificate as well as study points. ECTS deadline in Studentweb for this course was January 5, and non-ECTS registration closes January 12.)

Courses with deadline February 1 for registration in Studentweb:

Les videre

Kunstig intelligens i helsesektoren: Hvilken kunnskap trenger vi?

Kunstig intelligens står for døren – eller er den allerede i klinikken? Hvem slapp den inn og hvordan håndterer vi den?

KI i helsesektoren er fortsatt i sin spede begynnelse, men potensialet er enormt.

Kunstig intelligens har potensialet til å revolusjonere helsesektoren og forbedre pasientbehandlingen på mange måter, men KI er ikke bare en kilde til muligheter og fordeler. Det er også en rekke utfordringer og risikoer som må tas på alvor.

Torsdag 18. januar kl 13.30-15.45 skal sikkerhetseksperten Cecilie Wian komme med råd til hvordan helseforetak bør håndterer sikkerhet, GDPR og personvern når disse hjelpemidlene tas i bruk. Arrangementet finner sted på Eitri.

https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/seminarer/kunstig-intelligens-i-helsesektoren-hvilken-kunnskap-trenger-vi

Metabolic pathway analysis

Course description:
This course will provide an introduction to the computational analysis and reconstruction of both small and genome-scale metabolic networks. The main goal is to familiarize students with relevant state-of-the-art computational tools and databases, as well as to provide the students with hands-on experience in metabolic modelling approaches. Furthermore, we will cover the mathematical basis of constraint-based analysis of genome-scale metabolic models and provide a foundation for stability and control analysis of dynamic models. Link to the course description: Metabolic pathway analysis

Prerequisites:
Basic competence in a programming language (preferably Python) is expected. Basic knowledge in biochemistry, linear algebra and statistics are required.

Time: February 19th to March 1st, 2024. Please note that the course is two weeks.
Place: University of Bergen, Department of Biomedicine
Course responsible: Ines Heiland, Mathias Ziegler, and Suraj Sharma

Invited lecturers: Sascha Schäuble, HKI, Jena Germany

Suggested amount of ECTS: 10
Number of participants: max 20

Registration form: Metabolic pathway analysis 2024 (google.com)

Hjertestarter i Laboratoriebygget – 5. etg.

Vi har nå fått en hjertestarter på lab-bygget som er tilgjengelig for alle. Den er plassert på nederste hylle i skapet kalt sikresonen i parketten/lunsjområdet i 5te etasje (se bilde). Den er helautomatisk og veldig lett å bruke der det både er tale og skjerm som viser hva du skal gjøre. Den har Norsk og Engelsk språk som enkelt endres ved å trykke på en knapp. Helt samme maskin og elektroder brukes på voksne og barn, men det er en bryter som må stilles på barn eller voksen. Inne i bærevesken ligger det også en startpakke med saks, maske for munn til munn osv.

Bruksanvisning

Lenke til youtube.

UN Young Researcher’s Grant

Dear Colleagues,

The Task Force Student Mobility is pleased to announce an additional round of the UN Young Researcher’s Grant.

We are offering up to 20 scholarships of 1200€ each to students within the framework of the UN Young Researcher’s Grant.

Application Requirements:

 • Minimum length of stay: 4 weeks
 • Mobility must start between 1 May 2024 – 31 March 2025
 • Application deadline: 20th February (universities can set a different internal application deadline, so that nominated students can be sent to the Task Force before the 4th of March)
 • For the details and the application form, please refer to the UN website: http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

All UN universities are kindly asked to promote the mobility scheme among their students and young researchers.

Nomination of selected students:

 • The nomination of selected and ranked students should be completed online. Please refer to the nomination link provided.
 • Nomination deadline 4th March 2024
 • Scanned application documents should be sent by email to rita.vienazindiene@cr.vu.lt
 • ! Please note that it is possible to nominate no more than three students. If there is more than one selected student per institution, the home university must create a ranking, and selected students should be nominated in the ranking order.

Selection results:

 • Selection results will be available on the 19th March and sent out to all the nominated students and contact person for nominations in a copy.

Should you have any questions, feel free to contact me by e-mail rita.vienazindiene@cr.vu.lt

Kind regards,

Rita

****************

Rita Vienazindiene

Exchange Student Coordinator, International Relations Office

Vilnius University, Universiteto str. 3, LT-01513 Vilnius, Lithuania

FRIPRO: Free, bold and innovative research

Are you planning a FRIPRO proposal?
Do you want help from research advisors?
Register your plans 3 months ahead of the planned submission.
And remember: you can always discuss your plans with your research advisor

Researcher Project for Experienced Scientists (FRIPRO)

Researcher Project for Early Career Scientists (FRIPRO)

Three-year Researcher Project with International Mobility (FRIPRO)

EMBO Young Investigator Programme

The EMBO Young Investigator Programme supports life scientists who have been group leaders for less than four years at the time of application in setting up their laboratories. Young Investigators receive financial support for networking for four years and benefit from training opportunities, support for their lab members and mentoring. They become part of an international network of more than 700 current and former EMBO Young Investigators, Installation Grantees and Global Investigators.

This is an annual award and the next applications opens in February and close on April 1, 2024.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/young-investigator-programme/

Data Science meetings- mark the dates!

We will have a “data café” at the faculty of medicine on the 30th of

January from 9 to 12. All interested in data science applied to medicine are invited to mingle around a nice breakfast. Then, two workshops will be organized: (1) “Introduction to data handling in python” by Jakub Vasicek and (2) “How to be Open about your Science?” by Julia Romanowska.

Many of you have asked for it and we are pleased to announce that we will have a joint MED-CBU seminar on the 21st of March at 11:15. Like last time the seminar aims to foster interaction between researchers at

MED and CBU and will be followed by a mingling lunch. If you are interested in joining these events please let Marc know (marc.vaudel@uib.no). If you have suggestion of activities, workshop, or want to help with the organization – it would be most welcome!

Thank you!
Marc