Daglige arkiver: 22. september 2023

Ukes leder

Det er tid for medarbeidersamtaler igjen

Medarbeidersamtalene er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor skal de være årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger. Det pågår som dere vet lønnsforhandlinger nå i høst.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Maria Holmaas ansvaret. I utgangspunktet skal stipendiatene få medarbeidersamtale med en som ikke er veileder, feks. en gruppeleder. Dette kan være vanskelig å gjennomføre ved K2 siden vi har så veldig mange stipendiater, og her er stipendiatenes ønske viktig å møte.

Minner om å registrere ferien innen 1. oktober. Dette er ikke bare viktig for å ha oversikt over når den enkelte tar ut ferie og hvor mye som ev. skal overføres til neste år, men får betydning i vårt budsjett ved et større underskudd.

Vil til slutt minne om Fakultetets forskningsdag på tirsdag!

Ha en fin helg!
Pål

Intern kontroll av GMO areal og arbeid

Alle institusjoner som bruker genmodifiserte organismer, er pliktige å føre kontroll med den innesluttede bruken

(https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1600/§16). Det er lenge siden dette ble gjennomført. K2 vil derfor ha en gjennomgang med

alle forskningsgrupper som har utført GMO forsøk/arbeid i 2022 og 2023.  Fokus vil være på inneslutningstiltak og andre vernetiltak som for eksempel sikkerhetsrutiner og håndtering av avfall, i tillegg til registreringsprotokoll  og labjournaler. Før gjennomgangen vil vi be om at risikovurderinger og arbeidsprosedyrer sendes til HMS-koordinator Siv Lise Bedringaas (Siv.Bedringaas@uib.no).

Forskingsgrupper som dette gjelder, kan bruke denne lenken for å reservere tidspunkt for møte. Vennligst bruk navn og forskningsgruppe.  https://doodle.com/meeting/participate/id/bqZBOjDd

Ta kontakt om ingen av tidspunktene passer.

Kontrollen vil bli gjennomført av HMS-koordinator Siv Lise Bedringaas og vernetjenesten.

Life Science Research Data Management course

We (ELIXIR Norway and Digital Life Norway) are pleased to announce the Life Science RDM course for current and future life scientists in Norway.
All Norwegian universities require a DMP for all projects. All projects that receive funding from the Norwegian RCN are required to submit a data management plan as soon as possible after the contract with the RCN has been signed. This course focuses on how to generate a data management plan for a Life Science research project that will meet both requirements.

We would like to invite researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) in existing and upcoming Life Science projects to develop their DMP in this course.
Maximum number of participants: 45
The course will take place if there are at least 10 participants.

Program:

06.10.2023: Introduction to DMP and DSW

13.10.2023: Data classification + Information on national storage & analysis infrastructures

20.10.2023 Metadata standards, identifiers/Vocabularies/Ontologies

27.10.2023 Ethical, Legal and Social Implications (ELSI)

03.11.2023 Archive and Deposition repositories

10.11.2023 Intellectual Property Rights & Licensing

More information: https://www.uib.no/en/ii/164749/life-science-data-management-planning-workshop

Registration: https://nettskjema.no/a/353512#/page/1

Redelegheit og fusk

Akademisk redelegheit er ei overordna norm som styrer kva som er forventa av mellom andre UiB sine studentar. Vi forventar at studentane stolar på eigne ferdigheiter, gjer sjølvstendige vurderingar og tar standpunkt. Samarbeid er sentralt på universitetet, men arbeida som skal leverast skal som regel vere sjølvstendige.

Det finst faglege og pedagogiske grunnar bak kravet om at ein (sjølv) må skrive som student. Skrivinga er ikkje berre ein måte å vise kva ein har lært, det er også ein måte å lære akademiske ferdigheiter. Studenten kan gjennom språket betre ta stilling til om eigen argumentasjon og eigne standpunkt held faglege mål.

Samstundes vil store delar av desse arbeida bygge på andre personar sitt arbeid – vurderingar, premiss, faktagrunnlag, konklusjonar, mv. Når du bygger på andre personar sitt arbeid må du vise kor det er henta frå. Det beste rådet er å ha eit bevisst forhold til bruk av arbeid du ikkje sjølv har produsert, og å referere på ein måte som er godkjent i fagmiljøet.

https://www.uib.no/sa/164162/redelegheit-og-fusk