Månedlige arkiver: februar 2023

Ukens leder

Leder K2 nytt 240223
Pål R. Njølstad

Eksportkontroll og eksportlisens – en ny dimensjon til utlysning og tilsetting i stillinger

Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). PST og UD har ikke detaljkunnskap om hva som er lisenspliktig, det er institusjonene og fagmiljøene som skal vurdere dette.

Eksportkontroll handler for vår del i hovedsak om kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid, med tilhørende kartlegging av lisenspliktig utstyr og teknologi samt bevissthet ved utveksling av studenter/ansatte, gjesteforelesere, datasikkerhet mm.

Instituttleder skal vurdere om det skal søkes eksportlisens ut ifra kandidatens nasjonalitet og om fagområdet vedkommende skal arbeide innenfor er sensitivt, og derfor kan være problematisk i forhold til eksportkontrollregelverket/kunnskapsoverføring.

I hovedsak søkes det om eksportlisens når det er kandidater som kommer fra landene: Iran, Kina, Pakistan og Russland. Det søkes uavhengig av om kandidatene er bosatt i andre land enn de har statsborgerskap.

HVORDAN SKAL VI PÅ K2 FORHOLDE OSS TIL DETTE?
A. Når en stilling lyses ut
Instiituttleder vurderer tidlig i rekrutteringsprosessen om stillingen er innenfor et sensitivt fagområde. Når det skal lyses ut vitenskapelige stillinger, skal det tas med en formulering utlysningsteksten om dette hvis fagområdet tilsier det:

«UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen»

Det søkes om eksportlisens hvis instituttleder vurderer at fagområdet er sensitivt og den/de innstilte har nasjonalitet som gjør at det bør søkes. Søknad om eksportlisens sendes før det sendes ut tilbudsbrev til kandidaten.

HR-medarbeider kan sende ut tilbudsbrev når vi har fått tilbakemelding om at kandidaten ikke er lisenspliktig. Eventuelt kan forbehold tas inn i tilbudsbrev og/eller arbeidsavtalen i påvente av svar fra UD på søknad om lisens.

B. Gjesteforskere
Instituttleder vurderer om fagområdet og kandidatens nasjonalitet tilsier at vi skal søke om eksportlisens. Søknad sendes i god tid før det planlagte oppholdet.

HVORDAN GÅR DERE FRAM?
Når en stilling skal lyses ut, må den som ønsker utlysning av stillingen sende opplysninger til instiituttleder om følgende:
• prosjektbeskrivelse
• beskrivelse av arbeidsoppgavene
• utstyr/instrument kandidaten skal bruke i arbeidet
• hvilke kvalifikasjoner den som blir tilsatt i stillingen må ha for å utføre arbeidsoppgavene
• kandidaten (kompetanse, bakgrunn og hvorfor kandidaten er vurdert som rett person)

HVA SKJER SÅ?
Behandling av søknaden av UD kan ta 3-6 måneder. Det er derfor viktig at tidsaspektet vurderes nøye før utlysning og at det ev. fremgår av utlysningsteksten om tilsetting av kandidaten må skje snarlig. I så fall, vil dette bli vektlagt ved innstilling og tilbud om stillingen.

Dette er komplisert, og den mest praktiske fremgangsmåten er ikke landet enda. En representant fra PST kommer til vårt instituttledermøte om 1-2 uker slik at vi kan finne mer ut om hva eksportlisens betyr og hvordan vi skal gå fram.

Ha en riktig god helg!
Pål

Har du ein god idé? Søk støtte!

UiB idé gir tilsette og studentar mogelegheit for å søkje støtte til gode innovasjonsidear, som må utviklast og testast før dei blir utvikla vidare.

Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner for forskarprosjekt, og 100 000 kroner for studentprosjekt. Søknadsfrist er 31. mars 2023. Ramma for programmet er 2 millionar kroner.

Mer informasjon her.

Utlysning av Erasmus Ansattmobilitet og Undervisningsmobilitet

Kjære institutt,

Vil informere om at det er mulig å søke midler til Erasmus Ansatt- og Undervisningsmobilitet. Selv om en tentativ frist er gått ut for våren, er det fremdeles mulighet for å søke og få tildelt midler.

Beklager at denne kommer først nå – det har vært et eller annet brudd i kommunikasjonsrekken.

Mer informasjon her.

Beste hilsen,

Øystein K. Bondevik
Seniorkonsulent
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

Internasjonalt samarbeid og digital sikkerhet: hvordan løse utfordringer i praksis?

Velkommen til webinar om prosjektet «Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid». I dette nettmøtet skal vi særlig diskutere utfordringer og muligheter i digitalt samarbeid over landegrensene. Bli med på vårt nettmøte torsdag 16. mars kl. 10.00 til 11.00.

Mer informasjon her

 

Joint Summer School between NORBIS and CEDAS

CEDAS, the Center for Data Science at UiB (UiB.no/cedas), and NORBIS, the national research school in bioinformatics, biostatistics and systems biology (norbis.w.UiB.no), are preparing a joint summer school for starting as well as for experienced data scientists, especially for graduate (and undergraduate) students, PhD candidates, and PostDocs.  We anticipate having this 4 or 5 days summer school on selected topics in data science in (or near) Bergen, likely during August 2023.  Given the increasing relevance of data science in modern science and applications, we are excited about this upcoming summer school, the lessons to learn, and the new connections to form between the participants.

With this, we kindly ask you to participate in a short survey which helps us to better understand the topics of special interest in data science, given that you are interested in (possibly) participating in this summer school.  Also, we wish to learn about the background of the participants to inform our preparations.  Your input helps us to target the participants and their interest as well as possible. Please note that the survey is adapted to more than NORBIS members and will ask for a few more things that we normally ask you about.

Please fill in our short survey at https://forms.gle/fdnbZNe69ZnTe5se9 until March 1, 2023, at the latest – it should not take more than a few minutes, altogether.

Note that you can leave us your name and eMail address in the survey (and tell us that you’d like to stay informed) – if you do so, we will gladly keep you informed, possibly invite you to join a Discord server (given that we set one up for the summer school), etc.  Sure it’s also fine to fill in the survey anonymously – also this helps us to better understand what to prepare for!

Given your interest in data science, you’re kindly invited to join us on our Discord server for CEDAS: https://discord.gg/6SAFpRFm – also, if you were interested in receiving news from CEDAS, we can easily put your eMail-address onto our CEDAS-info eMail list (let us know).

VACCELERATE Volunteer Registry

As the European vaccine trial network VACCELERATE, coordinated at the University
Hospital of Cologne, we want to make a contribution so that people interested in clinical
research and organisers of clinical studies can find each other more quickly, e.g. on
COVID-19, polio, influenza and other respiratory infections.

If you register yourself or your minor child, we can inform you by email as soon as a
study fits your profile. Only then you will decide whether you want to contact the study
organisers and receive more information about the offered study.

More information can be found in the attached poster.

Disputas: Elinor Chelsom Vogt

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mars 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Optimising women’s reproductive and general health to impact the global burden of disease»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Torsdag 02. mars 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency»

 1. opponent: Professor Nicholas Panay, Imperial College London, Storbritannia
 2. opponent: Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Cathrine Ebbing , Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Johanne Holm Toft

Prøveforelesning:      Fredag 24. februar 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Metformin for gestational diabetes – benefit and possible disadvantages»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Fredag 24. februar 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Hyperglycemia in pregnancy. Diagnostics, biomarkers, follow-up, and monitoring of glycemic control»

 1. opponent: Professor Elisabeth Reinhadt Mathiesen, Københavns universitet
 2. opponent: Ph.d. Marie Cecilie Paasche Roland, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Conrad Bjørshol, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Forskningsgrupper K2: Forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner uib.no/kvinnehjerte driver med forskning på kjønnsforskjeller i hjerte- og karsykdom og er en nettverksarena for forskere med interesse for temaet. Ideen til senteret hadde senterleder Professor Eva Gerdts hatt i en årrekke, men det var først etter at Hjertefondet ved Universitetet i Bergen tok kontakt at arbeidet for alvor skjøt fart. Etter å ha mottatt finansiering fra Hjertefondet, Bergen Sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation ble senteret etablert i juni 2020. Senteret ligger i 9.etasje i Laboratoriebygget og administreres under Klinisk institutt 2.

Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men senteret er også en nettverksarena for forskere og stipendiater. Senteret arrangerer også seminarer og driver undervisning. Målsetningen med senteret er å jobbe for økt ressurstilførsel til forskningsfeltet, samt å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Senterleder Professor Eva Gerdts er en pioner innen forskning på hjertesykdom hos kvinner, noe hun mottok Hjerteforskningsprisen for i 2022. Senterets ledergruppe ledes av seniorforsker Helga Midtbø. I tillegg er en rekke andre forskere og stipendiater tilknyttet senteret.

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Da er årets første søknadsrunde til NFR i full gang, og flere har allerede sendt en søknad til forskerprosjekt for fornyelse/kvinnehelse og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Våre unge forskere har søknadsfrist om noen uker (forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO). Nå innfører NFR endringer som iverksettes fra og med FRIPRO-utlysningene som publiseres til høsten, etter oppfordring fra kunnskapsdepartementet om å redusere antall søknader, begrense ressursbruken og øke innvilgelse til 25 prosent. I korte trekk blir det følgende:

 • løpende FRIPRO søknadsbehandling
 • karantene for søknader som får karakter lavere enn 5,5 (forskerprosjekt for fornyelse) eller 4,5 (unge talenter)
 • når FRIPRO-søknaden er sendt, vil du som prosjektleder få en 12 måneders karenstid til du kan sende neste søknad
 • du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen
 • krav om 6 års erfaring etter doktorgrad for Forskerprosjekt for fornyelse

Mer informasjon kan finnes på NFR sine hjemmesider (https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/viktige-endringer-i-forskningsradets-soknadsbehandling/).

Riktig god helg!

Silke Appel

HMS-utvalget ved K2 vil bli konstituert den 27.02.23

Som en del av HMS-arbeidet ved instituttet, vil det bli opprettet et HMS-uvalg.

Medlemmer i utvalget er verneombudene, HMS-koordinator, administrasjonssjef, en vitenskapelig fra ledergruppen og en representant for rekrutteringsstillingene.

Vi søker nå etter en person som er interessert i HMS arbeid og som tar PhD-utdanning eller er postdoktor.

Vennligst bruk denne lenken https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14357033

HMS-utvalgene ved Det medisinske fakultetet har følgende mandat:

 • være pådriver i instituttets HMS-arbeid, herunder bidra i arbeidet med å oppnå høy deltakelse i medarbeiderundersøkelser, som ARK-undersøkelsen.
 • arrangere instituttets årlige HMS-dag (ved K2 blir dette sammen med arrangementskomiteen for instituttets dag)
 • prioritere tiltak for instituttets HMS-midler
 • dele gode tiltak og beste praksis
 • bidra til bedre erfaringsdeling og læring

Velkommen til å være med i HMS-utvalget!

Mvh
Siv Lise

Kunstig intelligens og utdanning ved Det medisinske fakultet

Dere har trolig fått med dere oppstyret rundt kunstig intelligente roboter (chatbot), som for eksempel ChatGPT og Elicit, som kan generere gode faglige tekster ut fra enkle spesifikasjoner og gi gode svar på eksamensoppgaver og lignende. Dette er i og for seg ikke veldig nytt, men det som er nytt nå er at det er allment tilgjengelig, gratis, lett å bruke og tilnærmet umulig å oppdage ved plagiatsjekk eller lignende ettersom de nå kan skrive tekster som ser ut som de er skrevet av mennesker. Hva betyr dette for oss som undervisere ved Det medisinske fakultet?

Kort fortalt er en slik chatbot en avansert måte å trekke ut kunnskap fra en etablert database. Du kan stille et spørsmål og roboten vil finne det mest sannsynlige svaret ut ifra den informasjonen den har tilgjengelig. Det er riktignok ikke alltid det riktige svaret. En kjapp test på et lite utvalg oppgaver fra nasjonal delprøve i medisin, viste at ChatGPT fant rett svar i ca 80% av oppgavene. ChatGPT kom også med overbevisende forklaringer på hvorfor svarene var riktige. Dette gjaldt for øvrig også for det svaret som faktisk var feil, slik at det er lett å bli lurt. Du kan også be om et essay om et gitt tema, eller et refleksjonsnotat. Kvaliteten avhenger av hvor mye og hva du gir i input.

Å forby bruk av denne typen verktøy har ingen hensikt ettersom vi foreløpig ikke har mulighet for å etterprøve eller kontrollere det. Men vi kan heller ikke overse at dette er tilgjengelig og at studentene vil bruke det. Vi må lære oss å benytte de fordelene som ligger i den nye teknologien og gjerne benytte det som et verktøy i undervisningen. Videre må vi være åpne for at studentene kan bruke dette for å øke egen læring og utvikling, samt lære dem hvordan de skal stille seg kritisk til svarene som genereres. Vi må også ha klare retningslinjer for hvorvidt det å benytte dette hjelpemiddelet er å regne som fusk eller ikke. Her kommer akademisk redelighet inn. Det er ikke galt å bruke verktøyet for å skaffe seg informasjon innen et tema, men det er ikke redelig å kopiere direkte fra en slik datagenerert tekst, på samme måte som det ikke er redelig å kopiere fra andres tekster uten å oppgi kilden eller å få andre til å skrive en oppgave for seg. Enn så lenge kan ikke ChatGPT skrive en tekst med kildehenvisninger, men det er trolig bare et spørsmål om tid før dette er tilgjengelig også.

ChatGTP og tilsvarende verktøy vil på sikt trolig medføre at vi må justere hvordan vi gjennomfører vurdering og eksaminering av studentene våre, men dette kommer vi til å diskutere nøye i studieledelsen i tiden fremover.

ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning? | UiB AI | UiB

To chat or not to chat (khrono.no)

Kunstig intelligens – mulighet eller trussel i høyere utdanning? – Universitetet i Agder (uia.no)

ChatGPT: A Threat To Higher Education? (forbes.com)

Empowering Women in Research (free webinar)

At scientifyRESEARCH, we are on a mission to empower researchers with funding information and enable the best research funding decisions. In celebration of International Women’s Day, we are hosting this webinar to discuss empowering women in research. We will talk about what we know best – research funding. Judy Mielke, Founder of scientifyRESEARCH, will share information about research funding dedicated to women.

This year, we are honored to have two guest speakers who have dedicated their time and attention to empowering women in research via Higher Education Resource Services-East Africa (HERS-EA), an educational non-profit organization incorporated in 2014 in Uganda and hosted at Makerere University Gender Mainstreaming Directorate. An affiliate of HERS Denver, Colorado, USA, HERS-EA advances women in East Africa (Burundi, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania, and Uganda) using similar strategies to those of HERS. The goal of the HERS-EA is to raise the proportion of women in leadership and management positions especially in Higher Education Institutions (HEIs) in East Africa to at least 50%. During this webinar, you will learn about the research driven interventions they implement

NorDoc Summer School 2023

Antibiotic resistance is an acute threat of global dimensions. In 2019, 1.3 million people are estimated to have died as a result of infections caused by resistant bacteria. Yet, no new class of antibiotics has reached healthcare in nearly four decades. Today, we have reached the point where new drugs alone are no longer sufficient and the problem is so complex that collaboration is absolutely necessary.

NorDoc Summer School 2023 will focus on how we can handle one of the greatest challenges of our time. We will meet in Uppsala and Stockholm, the intersection of Swedish life science, to learn from and about the many interdisciplinary initiatives that have their hub here, several with branches across the world. Register now.

https://www.medfarm.uu.se/admissions/research-schools/nordoc-en/

Seminarserie Senter for ernæring, torsdag 9. mars

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Advanced methods to delineate complex microbial communities towards clinical application

Foreleser: Dr Alfonso Benítez-Páez, biolog og biokjemiker, the Principe Felipe Research Center in Valencia, Spaina
Moderatorer: Gülen Arslan Lied og Birgitte Berentsen
Tid: Torsdag 9. mars 2023 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. 4, BB-bygget

The cost-effective massive and parallel sequencing methods based on bacterial 16S rRNA gene amplicons have been crucial in uncovering the enormous diversity of microorganisms inhabiting the human body. They have been applied for years in hundreds of human cohorts to seek associations between microbiota and health states. Despite the broad application, these methods reached their full flourish years ago. Nowadays, they cannot describe the species present in complex microbial communities associated with human samples in a detailed manner. Consequently, it is necessary to implement a new generation of molecular methods and data analysis to fill the gap in establishing specific associations between species and disease conditions, reducing the ambiguity and uncertainty of such predicted links. We present a novel, cost-effective molecular method to discriminate species and strain level variation in human-associated microbial communities. The rigorous control of significant covariates recognized to impact the human microbiota is imperative to ascertain the biomarkers pursuit for clinical application accurately.

Dr Alfonso Benítez-Páez is a biologist and biochemist with a PhD in Molecular Biology from the University Autonomous of Madrid. He is the Principal Investigator of the Host-Microbe Interactions in Metabolic Health laboratory at the Principe Felipe Research Center in Valencia, Spain. Appointed Tenure Scientist for the Spanish National Research Council. His investigation is based on establishing interactions among diet, human microbiota and health and disease states. He has multidisciplinary expertise in microbiology, molecular biology, computational biology, and data analysis. Currently, he is part of the Editorial Boards of Frontiers in Nutrition, Frontiers in microbiology, and Microbiome journal.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Viktige endringer i Forskningsrådets søknadsbehandling

Banebrytende forskning (FRIPRO) mottar 1400–1600 søknader per år, og en reduksjon i antall søknader vil ha betydelig effekt på ressursbruk både i sektoren og Forskningsrådet.

Derfor innføres det nå to tiltak for FRIPRO:

 • Vi erstatter årlig søknadsfrist med løpende søknadsbehandling og ett års karenstid.
 • Vi innfører karantenetid for søknader som får karakterer under gitte grenser, slik at disse må vente ett eller to år til før de kan søke igjen. Karakterkravet for å unngå karantene vil være lavere for utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter enn for utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse (se detaljer i tabellen under).

I tillegg innføres flere andre mindre tiltak som også reduserer søknadsmengden og øker innvilgelsesprosenten i FRIPRO.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/viktige-endringer-i-forskningsradets-soknadsbehandling/

Ukens leder

Er du hjemme?

Bærer hjemmesiden din preg av at du er en aktiv medarbeider, at du til stadighet publiserer banebrytende arbeider og er en medieyndling? Hvis ikke, er det kanskje på tide å oppdatere den

Alle ansatte har en automatisk generert personside på uib.no.  Denne inneholder som kontaktinformasjon og formalopplysninger om stillingen din, men det ser unektelig nakent ut om du ikke har lagt inn noe selvvalgt informasjon som:

 • Et portrettbilde av deg selv
 • En beskrivelse av kompetansen din både som forsker, underviser og formidler
 • Forskningsgruppen din og prosjekter, konsortier du er med i som kanskje har en egen webside,
 • Lenke til sosiale medier om du formidler forskning der
 • Publikasjoner fra CRISTIN

Bruk gjerne kompetansefelt, slik at folk som leter etter eksperter i immunologi, diabetes, proteiner, eller noe helt annet finner deg.

K2-ledelsen oppfordrer alle som et minimum laster opp et bilde av seg selv (men vi aksepterer at enkelte av personlige grunner ikke ønsker dette), at dere angir fag-/arbeidsfelt og laster opp lenke til publikasjoner i CRISTIN. Dere finner instruksjon om redigering av personsiden her: Personside – Profil- og webmanual for UiB.

Hvorfor dette er viktig? Om man søker for eksempel Forskningsrådet, Helse Vest eller EU-finansiering så er sjansen relativt stor for at noen av evaluatorene sjekker ut siden din. Hvis det ser ut som at ingen er hjemme er ikke det positivt for evalueringen.

Lykke til

Eystein og Susanna

Seminar: Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure related heart disease

Seminar/Webinar: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner mandag 20.02.23 kl. 12:00-13:00. Rom 8.1 og 8.2 Laboratoriebygget.

Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure related heart disease 

Foredragsholder: Hjertespesialist PhD Ester Kringeland

Ester Kringeland er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og arbeider ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Ester Kringeland har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2008 og forsvarte sin PhD i 2022 om ‘Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies’.

Ester Kringeland har publisert 9 artikler om hypertensjon og hypertensiv hjertesykdom. Hennes forskning har fått stor mediaoppmerksomhet og priser, og hun ble i 2022 invitert som foredragsholder til ESC Preventive Cardiology kongressen. Hun er tilknyttet Senteret som hovedveileder for en masterstudent og biveileder for en PhD kandidat. Ester holdt en gnistrende prøveforelesning om kjønnsforskjeller i kardiovaskulære risikofaktorer og hypertensiv hjertesykdom i desember 2022, og vi er så heldige at hun har sagt seg villig til å presentere denne som et Senter-seminar.

Dersom du ønsker å delta digitalt på seminaret, så send e-mail til: hilde.jacobsen@uib.no for å få tilsendt Zoom lenken.

Medstudenter som undervisere

At studenter hjelper hverandre å lære er ikke nytt. Det som har skjedd de siste årene, er at rollen som undervisnings- eller læringsassistent har blitt mer verdsatt, også ved UiB. Engasjerte fagfolk fra det medisinske og det juridiske fakultet deler sine erfaringer.

23.02.2023 – 08.30–10.00

UiB læringslab, MCB, Lars Hilles gate 30

https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/160009/medstudenter-som-undervisere

Fakultetets fellesutlysning av rekrutteringsstillinger

Det medisinske fakultet pleier normalt å lyse ut rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktorstillinger) hver vår og høst i en «fellesutlysning».

Budsjettkutt fra Kunnskapsdepartementet, endringer i pensjonsordning og økte strømregninger er hovedårsakene til en strammere økonomi.

Det jobbes med å få budsjettene i balanse, men det vil dessverre ikke være mulig å lyse ut rekrutteringsstillinger våren 2023.

Avklaring rundt høstens utlysning vil komme mot slutten av juni.

Velkomen til PROM-konferansen 23. mai 2023

Fokus for årets konferanse vil vera korleis pasientrapporterte data kan bidra til ei betre helseteneste. Programmet vil innehalda tema som korleis pasientrapporterte data kan nyttast i klinisk praksis, korleis dei kan endra klinisk praksis og korleis dei kan nyttast i helseøkonomiske analysar.

Årets hovedforelesar er Dr. Kate Absolom frå School of Medicine, University of Leeds, UK.

Konferansen er samordna med Digital helse-dager som vert arrangert av Alrek helseklynge, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet 24.-25. mai 2023.

Vi gler oss til å sjå dykk i Bergen. Påmeldingsfrist 08. mai 2023. Lenke til påmelding. Konferansen er gratis.

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/velkomen-til-prom-konferansen-23-mai-2023

Leger Uten Grenser – Informasjonsmøte i Bergen

Leger Uten Grenser is pleased to invite you to our Information Meeting event, that will take place on:

13 March 2023 in Vaskerelven 8, 5014 Bergen (Kulturhuset)

Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières (MSF)is looking for both medical and non-medical professionals who can provide life-saving relief where the needs are the highest. The organization is doing an information meeting about fieldwork in Bergen, this March 13.

Please register through the online form below for the event. The event will be in person.

Registration here: https://forms.office.com/e/2N48V9Ypxw

For questions, please contact our office directly by email at the following address: rekruttering@oslo.msf.org

Info meeting in Bergen, 13th March

You will meet our project finance manager and field worker, Kaja Sviland, who has been in assignments with MSF, sharing her experience and giving you insights on how it is to work in the field for MSF.

Date: 13.03.2023

 • Time: 18.00 – 20.00
 • Place: Vaskerelven 8, 5014 Bergen (Kulturhuset)
 • Register: https://forms.office.com/e/2N48V9Ypxw – free entrance . Please invite any of your friends/colleagues that may be interested to join Leger Uten Grenser

About Leger Uten Grenser:

Leger Uten Grenser is a neutral and independent medical aid organization that saves lives and relieves needs. MSF provides health care in war and conflict zones, deploys rapidly on the ground after natural disasters, and provides healthcare to people on the run. We help those who need it the most – no matter who, no matter what, no matter why.

Useful Links:

https://www.facebook.com/pg/leger.uten.grenser/events/

GDPR enforcement in practice and the road ahead – guest lecture

Five years in, the GDPR has raised the bar for data protection significantly.  What role will new regulation, such as the EU’s DSA and DMA, play. Tobias Judin, who is head of the international department at the Norwegian Data Protection Authority, will hold a guest lecture.

GDPR enforcement in practice and the road ahead – guest lecture | Research Group for European Law | UiB
Zoom 13.02.2023 – 12.30–14.00

Jubileumsmarkering: 150 år siden oppdagelsen av leprabasillen

I 2023 er det 150 år siden oppdagelsen av Leprabasillen, det skal markeres med flere arrangementer i løpet av året og 28. februar inviterer vi til jubileumsmarkering i Universitetsaulaen.

Gerhard Henrik Armauer Hansens er «uten sammenlikning den mest berømte norske lege gjennom tidene» (Norsk biografisk leksikon). Den største bragden var oppdagelsen av leprabasillen, M.leprae, først observert 28. februar 1873.

Oppdagelsen representerte et medisinsk paradigmeskifte da den for første gang viste at en bakterie er årsak til kronisk sykdom. Den representerte også et epidemiologisk gjennombrudd med konsekvenser for forebyggende medisin og helselovgivning i Norge, og globalt.

28.02.2023 – 11.00–13.00
Universitetsaulaen i Bergen

Upcoming events at the International Centre

Tax seminar
Sign up and join us for an online information meeting regarding paying tax in Norway.
This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We will have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on February 10th. In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read more here.

Mobility seminar
Are you planning a research stay outside of Norway? Join our mobility seminar 16th February to learn about practicalities and necessary steps of planning a research stay abroad. You can register here.

Visit to The Norwegian archive for Queer History
The “Skeivt arkiv” is the Norwegian national archive for queer and LGBTQ+ history. Their key mission is to collect, document and communicate Norwegian and Scandinavian queer history. We will have a guided visit on February 22nd from 14.00 to 15.00. You can register here.

Introduction course
This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on March 29th from 12.30 to 15.30, in Zoom. You can register here.
Please complete step 1 (short e-learning course) before attending.

Tax return seminar
Every year we host a tax seminar for international employees to assist with understanding and filling the tax report in Norway. The seminar is held in English by tax lawyers. It will take place around march/April, we will confirm the date later. You can sign up here.

For new employees
• When you receive your Norwegian ID number, remember to send it to post@lonnskontoret.uib.no.
This also applies when you receive your Norwegian bank account number.
• If you need to book an appointment with us, you can do it through our calendar.

Check your tax card
You can now check your tax card for 2023. If you do not make any changes, your tax deduction percentage will remain unchanged. You can contact the tax administration if you have questions regarding your tax card.
If you were on the PAYE scheme in 2022 and became a tax resident of Norway (you lived in Norway for 183 days), you will be transferred to the ordinary tax scheme this year.

If you have a temporary ID number (D-number) remember to apply for a new tax card this year. If you don’t apply for a tax card, you will get 50% taxes. Make sure you collect your annual statements for 2022 from UiB, bank, financial institutions, NAV or other applicable sources to check that your tax statement for 2022 is correct. You should receive these statements during the month of January or early February.

Event calendars
There are many interesting events, courses, and seminars at UiB throughout the semester. We suggest subscribing to the UiB main calendar and the International Centre calendar.