Ukens leder

Leder K2 nytt 240223
Pål R. Njølstad

Eksportkontroll og eksportlisens – en ny dimensjon til utlysning og tilsetting i stillinger

Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). PST og UD har ikke detaljkunnskap om hva som er lisenspliktig, det er institusjonene og fagmiljøene som skal vurdere dette.

Eksportkontroll handler for vår del i hovedsak om kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid, med tilhørende kartlegging av lisenspliktig utstyr og teknologi samt bevissthet ved utveksling av studenter/ansatte, gjesteforelesere, datasikkerhet mm.

Instituttleder skal vurdere om det skal søkes eksportlisens ut ifra kandidatens nasjonalitet og om fagområdet vedkommende skal arbeide innenfor er sensitivt, og derfor kan være problematisk i forhold til eksportkontrollregelverket/kunnskapsoverføring.

I hovedsak søkes det om eksportlisens når det er kandidater som kommer fra landene: Iran, Kina, Pakistan og Russland. Det søkes uavhengig av om kandidatene er bosatt i andre land enn de har statsborgerskap.

HVORDAN SKAL VI PÅ K2 FORHOLDE OSS TIL DETTE?
A. Når en stilling lyses ut
Instiituttleder vurderer tidlig i rekrutteringsprosessen om stillingen er innenfor et sensitivt fagområde. Når det skal lyses ut vitenskapelige stillinger, skal det tas med en formulering utlysningsteksten om dette hvis fagområdet tilsier det:

«UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen»

Det søkes om eksportlisens hvis instituttleder vurderer at fagområdet er sensitivt og den/de innstilte har nasjonalitet som gjør at det bør søkes. Søknad om eksportlisens sendes før det sendes ut tilbudsbrev til kandidaten.

HR-medarbeider kan sende ut tilbudsbrev når vi har fått tilbakemelding om at kandidaten ikke er lisenspliktig. Eventuelt kan forbehold tas inn i tilbudsbrev og/eller arbeidsavtalen i påvente av svar fra UD på søknad om lisens.

B. Gjesteforskere
Instituttleder vurderer om fagområdet og kandidatens nasjonalitet tilsier at vi skal søke om eksportlisens. Søknad sendes i god tid før det planlagte oppholdet.

HVORDAN GÅR DERE FRAM?
Når en stilling skal lyses ut, må den som ønsker utlysning av stillingen sende opplysninger til instiituttleder om følgende:
• prosjektbeskrivelse
• beskrivelse av arbeidsoppgavene
• utstyr/instrument kandidaten skal bruke i arbeidet
• hvilke kvalifikasjoner den som blir tilsatt i stillingen må ha for å utføre arbeidsoppgavene
• kandidaten (kompetanse, bakgrunn og hvorfor kandidaten er vurdert som rett person)

HVA SKJER SÅ?
Behandling av søknaden av UD kan ta 3-6 måneder. Det er derfor viktig at tidsaspektet vurderes nøye før utlysning og at det ev. fremgår av utlysningsteksten om tilsetting av kandidaten må skje snarlig. I så fall, vil dette bli vektlagt ved innstilling og tilbud om stillingen.

Dette er komplisert, og den mest praktiske fremgangsmåten er ikke landet enda. En representant fra PST kommer til vårt instituttledermøte om 1-2 uker slik at vi kan finne mer ut om hva eksportlisens betyr og hvordan vi skal gå fram.

Ha en riktig god helg!
Pål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *