Daglige arkiver: 17. juni 2016

Look to Israel?

Eystein 2For et par uker siden hørte jeg professor Ulf Landegren fra Uppsala Universitet snakke om innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Landegren selv har utviklet en rekke innovative molekylære verktøy til måling av DNA, RNA og proteiner i blod og vev, noe som har resultert i en lang rekke patenter og selskapsdannelser, blant annet Olink (www.olink.com).

Landegren hadde også betraktninger om hvordan myndigheter og universiteter la til rette for innovasjon og presenterte en figur som viser hvordan en rekke land fordeler seg med tanke på andel av brutto nasjonalprodukt brukt på forskning og utvikling i forhold til antall forskere og ingeniører. Figuren er hentet fra en artikkel i Nature Immunology (Kollias  og Lambris, 2015) der Greske forskere påpeker alt som ikke fungerte i Gresk forskningspolitikk. De nevner blant annet politisk styrt forskning uten klar strategi, ingen reell evaluering av pengebruken og når evaluering gjøres får den ikke konsekvenser.
ChartForskning og utvikling (R & D) versus forskere/ingeniører per million. Sirklenes størrelse reflekterer størrelse på beløpene benyttet til R & D.

Ikke helt overaskende er Norge klart dårligst av de nordiske landene når det gjelder pengebruk, til tross for at det synes å være tverrpolitisk enighet om at det skal satses mer på forskning og vi er «et av de rikeste landene i verden». Et annet slående trekk som plasserer oss på det Landegren mener er feil banehalvdel, er at Norge har svært mange forskere per million innbyggere i forhold til tilgjengelige forsknings- og utviklingsmidler. Ved første øyekast kan det synes bra med mange forskere, men om begrensede forsknings- og innovasjonsmidler fordeles på veldig mange hender så er sjansen stor for at det blir litt om mye og lite gjennombruddsforskning som kan kommersialiseres. Kikker man over på den andre banehalvdelen finner man Israel alene innenfor 16-meteren med en andel av brutto nasjonalprodukt på 4,3 % fordelt på ca 1600 forskere per million. Kanskje er det en sammenheng mellom dette og det faktum at Israel produserer flere high-tech bedrifter enn land som Storbritannia, Canada, og Kina. Kanskje har vi noe å lære av både Israel og våre nærmeste naboland.

God helg når den tid kommer!

Eystein

HMS-hjørnet

Invitasjon til brukeropplæring i EcoExposure – påminnelse

UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister for ansatte og studenter som kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. K2 får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om hvordan vi som brukere skal registrere eksponering.

Tid: Torsdag 23. juni, klokken 12.30-13.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Vel møtt!

Horizon 2020 – innspill på Advisory Group report

Advisory Group (AG) rapporten for Samfunnsutfordringer innen helse, demografiske endringer og livskvalitet (SC1) er nå tilgjengelig. Rapporten er rådgivende for utformingen av arbeidsprogrammet for SC1 for perioden 2018-2020. Dette er beskrevet i forordet.  AG-rapporten vil brukes som bakgrunn for diskusjonene i møtet mellom AG og Programkomiteen (PC) den 21. september 2016.  Programkomiteen skal gi innspill på vegne av Norge. Gode innspill legger grunnlaget for dette.

Innspill til rapporten kan sendes Kristin Andersen (kran@rcn.no) , senest torsdag 30. juni.
Innspill og kommentarer må skrives inn i vedlagte skjema .

Vedlegg:
AG advice report 2018-2020
Skjema