Månedlige arkiver: november 2014

Budsjettet 2015

Eystein 2Universitetsdirektøren har akkurat sendt tildelingsbrevet til MOFA. Her angis rammene for neste års budsjett. Dessverre er det lite å glede seg over. Lønn- og priskompensasjonen til UiB er på 3 %. Det ligger også forslag om til sammen 2 % i rammekutt. Om dette blir den satsen som blir videreført ned til instituttbudsjettene vet vi ikke sikkert før fakultetsstyret har behandlet saken i desember.

Årets pott i de lokale lønnsforhandlingene var historisk høy, og K2 sine medarbeidere gjorde det bra, så bra at våre lønnsutgifter øker med om lag 5 % totalt neste år. Minimale avganger de neste 2 årene gjør at vi må fortsette å redusere den del av virksomheten som finansieres på grunnbevilgningen. Vi vil likevel forsøke å skjerme driftsmidlene til stipendiater og postdoc-stipendiater, men jeg kan ikke nå love at vi klarer det fullt ut i 2015.

Et annet sentralt punkt for K2 i budsjettsaken er hvordan 0-dekningsbidragsprosjekter skal håndteres videre. Fakultetsstyret skal i desember vedta prinsipper for hvordan husleie og administrasjonskostnader for slike prosjekter skal betales. Dette kan få store konsekvenser for K2-økonomien siden vi er det instituttet som har flest slike prosjekter . Det antydes at det vil kunne bli innstramninger her. Da kan vi raskt komme i en situasjon at vi må takke nei til enkelte eksterne bevilninger.

Er det da ingen lyspunkter spør du? Joda, det kommer en øremerket bevilgning til galenisk farmasi. Videre vil vi kunne få mer til vitenskapelig utstyr i 2015 enn i 2014. K2 vil også få tilført en teknisk stilling til drift og administrasjon av Enheten for friske frivillige som skal starte opp i 2015.

Om det blir ennå flere lyspunkter blir opp til deg som K2-medarbeider. Øverst på min ønskeliste står tilslag på EU- og NFR-søknader. Det er gledelig at K2 er det institutt ved UiB som har sendt flest EU søknader; dette ble også behørig nevnt i universitetsstyresaken om søknader denne uken. Det er disse prosjektene som kan styrke K2 sin økonomi. Da er det bare å håpe på at en blir bønnhørt.

Med ønske om 2015 i balanse.

Eystein

Instituttleder


NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!

Tittel: “B-cell depletion in chronic fatigue syndrome”

Holdes av Øystein Fluge, forsker, Klinisk institutt 2

Tid: Onsdag 3. desember, klokken 14:15 – 15:00.

Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken

Chair: Silke Appel

Abstract: Overlege og forsker Øystein Fluge, sammen med kollega Olav Mella, forsker på virkningen av kreftmedisinen Rituximab på ME-pasienter, også kalt kronisk utmattelsessyndrom. De startet i år en dobbel blindstudie for å teste ut Rituximab i pasienter. På dette seminaret vil Øystein Fluge fortelle om sitt spennende arbeid, om kronisk utmattelsessyndrom og virkningen av Rituximab.

Outstanding award til ph.d.-kandidat ved K2

utstanding award til Ph.D.-kandidatBoge Lauvsnes tildelt Sjögren’s Syndrome Foundation’s Outstanding Abstract Award. I sitt arbeid – Hippocampal Atrophy Is Associated with Anti-NR2 Antibodies in Patients with Systemic Lupus Erythematosus and Primary Sjogren’s Syndrome – har hun vist at en type av anti-NMDA reseptor antistoffer (anti-NR2 antistoffer) forårsaker atrofi av hjernestrukturen hippocampus hos mennesker med de immunologske sykdommene SLE og primært Sjögrens syndrom. Dette bekrefter dyreeksperimentelle studier som har vist at anti-NR2 antistoffer fører til neuronal død i hippocampus hos mus.

Både ved SLE og primært Sjögrens syndrom er slike antistoffer assosiert med kognitiv svikt, og kan utgjøre en generell mekanisme for cerebral affeksjon ved immunopatier.

Maria Boge Lauvsnes arbeider i Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger universitetssjukehus.

Søknader om eksterne bevilgninger i 2014

Roland JonssonForskningsaktiviteten anno 2014 ved K2 bærer sterkt preg av stort volum og engasjement for ekstern finansiering. Da året nå snart er nesten omme, kan det være lurt og gjøre opp status på søknadsskrivingen for å få inn midler til forskning. Det er ikke tvil om att søknadsaktivitet på K2 har vært veldig stor, noe som bare må roses høyt. Det har vart mye fokus på Horizon2020 og nå da mange av utlysningene har gått ut, kan man kanskje tenke seg at folk er blitt litt mettet. Selvsagt venter mange på svar/resultat før de bestemmer seg at dette her lønner seg eller ikke.

Inntrykket er at de som søker mest, dvs i alle slags programmer, er også de som søker de mest konkurranseutsatte mulighetene til bevilgning som FRIPRO og H2020 – så dette indikerer ingen søknads tretthet. Men det er også de som alltid er å finne blant de mest aktive søkerne. Men spørsmålet blir hvor mange nye søkere K2 faktisk har fått som tør eller gidder å delta?

Litt status på søknader – til NFR/FRIPRO så har det blitt sent 17 søknader fra K2. Seks av disse har også søkt H2020. Totalt har det blitt levert 16 søknader til H2020 som steg-2. Blant disse er det 5 som ønsker å være koordinator (av totalt 7 på MOF). Og dette er meget flott statistikk.

I tillegg så er dette bare noe av vår søknadsaktivitet og da har jeg ikke fortalt om alle søknader til Kreftforeningen, BMF/BMFS, Helse og Rehabilitering, Helse Vest etc. Men i prinsippet er det kun EU og NFR som kommer opp med dekningsbidrag.

Og hvordan skal man komme i gang med å søke for eksempel EU? Et godt tidspunkt å begynne på er under postdoc-perioden. Det er de yngre i tidlig karriere som trenger trening og som burde bli involvert i enhver søknadsskriving i større utstrekking.

Så nå venter vi med spenning på hvilke beskjeder som kommer de nærmeste ukene ……

Roland

Utlysning av midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved UiB

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og
læringsformer ved Universitetet i Bergen (Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat).

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.
Mer informasjon finner dere her:

Søknadsfristen er 1. desember.Søknadsdatabasen
Søknadsdatabasen:

Uttelling for undervisning knyttet til Bergen sommerforskerskole

Rektoratet anmoder om at vitenskapelig ansatte som underviser i forbindelse med Bergen sommerforskerskole (Bergen Summer Research School) bør få uttelling for dette i undervisningsregnskapet på line med annen undervisning. Klikk her for å lese rektoratets brev (PDF-fil).   Fakultetet ønsker innspill fra instituttene angående dette. Eventuelle innspill kan sendes til Synnøve Myhre

Faglig-pedagogisk dag ved UiB

Fredag 6. februar 2015 arrangeres Faglig-pedagogisk dag for lærere. Her presenteres det siste innen aktuell forskning fra UiB, og det er en flott arena til å vise fram det vi jobber med her på K2! Innleggene kan ha form som en ordinær forelesning på en til to undervisningstimer, men dere kan også velge å sette sammen forelesningsrekker eller miniseminar innen et fagområde eller tema. Innleggene meldes inn via denne lenken  eller til fp-dag@adm.uib.no Tenk vidt og kreativt; (nesten) alt er lov!

Beredskap ved K2

Ved fare for liv, helse og sikkerhet varsle:

  • Brannvesen 110Vedlegg uke 47_2014
  • Politi 112
  • Ambulanse 113

UiBs vakttelefon: 55 58 80 81

Instituttleder:
Eystein S. Husebye, tlf.  94 38 03 47 epost: eystein.husebye@k2.uib.no
Synnøve Myhre, tlf. 93 48 46 14 epost: synnove.myhre@k2.uib.no

Sykehuset:

  • Sikkerhetsavdelingen: 559 72222
  • Brann på sykehusområdet: 559 72004
  • Ulykke/Akutt sykdom: 559 73333

 Annet:

  • Giftsinformasjonen: 22 59 13 00

Link til UiBs beredskapsplan:

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Beredskapsplan-for-Universitetet-i-Bergen

HMS-seminar med oppdrift

bilde (1)Mange er enig om at årets HMS-seminar var «the best HMS-seminar ever». Vi fikk et være med på et variert program med gruppeundervisning og problemløsning i smågrupper, «feel good» seminar med Marco Elsafadi og paneldebatt med tema – hvordan kan K2 bli en bedre arbeidsplass.

HMS-seminaret blir lett som julegudstjenester, det er koselig og trivelig å høre om Jesusbarnet i krybben og synge julesanger, men så går det i glemmeboken til neste jul. Denne gangen vil jeg i hvert fall at noe av budskapet skal omsettes i praksis.

Marco Elsafadi snakket om sine erfaringer som idrettsutøver og bedriftsleder – om høflighet og raushet. Han fortalte om Daniel som alltid hilste på alle ved navn, kokte kaffe og skape et godt miljø rundt seg på arbeidsplassen, om latter og raushet. Det kan høres banalt ut for «hard core scientists», men det er faktisk viktig at folk trives – da blir arbeidsgleden stor, produktiviteten og kreativiteten større. Oppfordringen er gitt, hils på alle og lær gjerne navnet på noen du ikke kjenner.

Paneldebatten var konstruktiv og engasjerende. Et tema som flere tok opp var felles møteplasser. K1/K2 seminarene og K2 nytt er eksempler på møteplasser som jeg mener fungerer godt. Helge Ræder foreslo et diskusjonsforum alla Harvard catalyst. Da vi ikke har mulighet til å lage intranetsider for K2 har vi denne uken lansert K2  katalysator på Facebook som vårt «intranet». Tanken er at Facebooksiden kan fungere som et torg der man kan spørre om saker som samarbeid, gode råd når PCR-reaksjonen ikke går, er det noen som har det og det utstyret, eller om et kjemikalium du trengte i går som er vanskelig å få tak i. Videre kan sidene brukes til å annonsere faglige og sosiale aktiviteter og diskutere aktuelle saker. Dere er herved alle invitert til å delta!

Ellers vil vi presentere oppsummeringene fra gruppearbeidene i de kommende K2-nytt slik at heller ikke det går i glemmeboken. Hermed er HMS på dagsordenen hele året.

Med ønske om en produktiv helg og uke,

Eystein Husebye

Fungerende instituttleder

Forskningspresentasjoner fra 2014

Forskere og stipendiater ved K1 og K2, samt Helse Bergen, inviteres til å presentere sitt arbeid til andre forskere og publikum generelt gjennom posterpresentasjon. Arrangementet organiseres av Forskerskolen i klinisk medisin og posterutstillingen vil vare fra 26-30 januar, 2015.  De beste posterne belønnes med premie.  Frist for påmelding er 01.12.2014. Klikk her for mer informasjon.

Likestillingskonferanse ved UiB

Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 5.desember. På årets konferanse vil dere møte forskere, aktivister og praktikere som fra sine ulike ståsteder vil bidra til å belyse temaet seksuell orientering og kjønnsidentitet i forhold til diskriminering på arbeidsplassen.Kim Friele og Norman Anderssen er blant mange spennende foredragsholdere. Konferansen åpnes av rektor Dag Rune Olsen og avsluttes med en paneldebatt som ledes av Linda Eide.

Les mer her

Meld deg på her. Påmeldingsfrist 30.november

uiblogo

Revidert utstyrsliste for Budsjettprosessen 2015

Forskningsutvalget ved K2 har drøftet budsjettering av utstyr for 2015. Forskningsutvalget gikk igjennom alle forslagene med tanke på hvilket utstyr som ganger fellesskapet i størst mulig grad, og hva som allerede i dag finnes av utstyr på K2 og i lab bygget. Klikk her for oppsummering av møtet. Klikk her for detaljert budsjett.