Forfatterarkiv: lmo032

Ferieregistrering og overføring av ferie

For de av dere som ikke har lagt inn all ferien for 2015 i Pagaweb, ber vi dere sørge for at restferien blir registrert senest 31. Oktober 2015.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA.

Overføring av ferie:
Som hovedregel skal all ferie avvikles. Man kan likevel søke om å få overført inntil 14 feriedager. Slik overføring må avtales, og vi ber om at alle som søker overføring av ferie begrunner behovet for overføring i kommentarfeltet i PAGA. Søknad om overføring av ferie vil bare bli godkjent dersom man har konkrete planer for avvikling av ferien i løpet av 2016, eller dersom man grunnet sykdom eller permisjoner har vært forhindret fra å avvikle ferie i 2015. Les videre

Disputas Uke 35

Hege ClemmHege Synnøve Havstad Clemm disputerer for Ph.d. graden Fredag 28. August 2015
Prøveforelesning:  Fredag 28. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Barn med astma bronkiale – utfordringer i idrett og kroppsøving”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 28. August 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity after extremely preterm birth. Development from childhood to adulthood”
1. Opponent: Professor Kai-Håkon Carlsen, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Sigurd Loe Steinshamn, NTNU, Trondheim

Pressemelding

Disputas Uke 35

OterhalsKjersti Oterhals disputerer for Ph.d. graden Torsdag 27. August 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 27. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Brukermedvirkning som strategi for å bedre utkommet ved hjertekirurgi”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 27. August 2015, kl.12:30
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Patient-reported outcomes in patients with aortic stenosis with and without aortic valve replacement”
1. Opponent:Professor Eva Brink, Institutionen för omvårdnad, hålsa och kultur, Högskolan Väst, Sverige
2. Opponent :Professor Rolf Busund, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding

Disputas Uke 26

Catalin KoroCatalin Koro disputerer for Ph.d. graden Torsdag 25. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 25. Juni 2015, kl.14.15
Oppgitt emne: “Autoimmune diseases and novel immunotherapy”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 26. Juni 2015, kl.09.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Carbamylation as a modulator of the immune response”
1. Opponent: Associate Professor Tulay Lindberg, Karolinska Universitetet, Huddinge, Sverige
2. Opponent : Posdoctor Tomasz Kantyka, Jagiellonian Univerity, Krakow, Polen

Pressemelding

 

Undervisningsdagen

Per BakkeI år vil undervisningsdagen arrangeres sammen med K1. Den vil bli delt i to halve dager, frem til lunsj den 1/10 og 14/10. Dette fordi den skal tilpasses både K1 og K2 sitt program samt at det den 14/10 kommer folk fra de andre medisinske skolene i Norge for å informere om hvordan man der kjører E-læring. Digital eksamen kommer til å bli innført og hvordan skal vi håndtere det? Et annet hovedfokus i programmet er den nye studieplanen i medisin som vil affisere alle lærerne på instituttet. Et av flere sentrale tema i den nye planen er hvilke ferdighetskrav vi skal stille til studentene og ikke minst hvordan vi skal håndheve dem. Her er mye å snakke om. Takk til komiteen som fra K2 sin side har bestått av Harald Wiker og Torbjørn Jonung. De har satt opp et meget aktuelt program.

Deltakelse er obligatorisk for lærere i hovedstilling. Sett av tidspunktene allerede nå!

Per

 

Disputas Uke 25

lauvsnesMaria Boge Lauvsnes disputerer for Ph.d. graden Torsdag 18. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 18. Juni 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The role of auto-antibodies as disease markes and pathogenic factors in diseases of the central nervous system”
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 18. Juni 2015, kl.10.30
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Cognitive dysfunction in autoimmune diseases”
1. Opponent: Professor Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Trygve Holmøy, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Disputas uke 22

Bente FriskBente Frisk disputerer for Ph.d. graden Tirsdag 26. mai 2015
Prøveforelesning:  Tirsdag 26. mai 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The current status of rehabilitation of chronic obstructive  pulmonary disease”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Tirsdag 26. mai 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity and breathing pattern in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Predictors and longitudinal changes”
1. Opponent: Professor Rik Gosselink, Studentenbeleid-Rectoraat, Leuven, Belgium
2. Opponent :Professor Pierantonio Laveneziana, Sorbonne Universités, Paris, France
 
Pressemelding

Pliktarbeidstid for UiB-stipendiater

Per BakkeSom kjent har UiB-stipendiater et fjerde år hvor de kan bli pålagt pliktarbeid. Denne pliktarbeidstiden disponeres av instituttet og ikke av den enkelte veileder. Dette kommuniseres ut til alle stipendiater og veiledere ved starten av stipendiatperioden. Instituttet bruker pliktarbeidstiden til oppgaver som blant annet K2Nytt-redaktør, websideteknikere, i arbeidsgrupper og undervisning. Det har vært en del spørsmål om hva hvis ikke instituttet har behov for arbeidskraften til stipendiaten? Da er det helt greit at denne brukes til det veileder og stipendiat måtte bli enig om. En oversikt laget av Kristian Jensen viser at mange UiB-stipendiatene bruker i hvert fall deler av pliktarbeidstiden sin til undervisning innen sitt fagområde. Dette gjelder særlig medisinske UiB stipendiater. Dette er selvsagt helt greit.

Per

Disputas Uke 20

MM_D610_7747Solbjørg Makalani Myrtveit disputerer for Ph.d. graden Onsdag 13. mai 2015
Prøveforelesning:  Onsdag 13. mai 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Chronic whiplash – an update on possible pathophysiological and psychological mechanisms”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Onsdag 13. mai 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Risk factors for development and maintenance of chronic whiplash”
1. Opponent: Professor Trudie Chalder, King’s College, London
2. Opponent : Seniorforsker Ragnhild Elise Ørstavik, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 Pressemelding

Bedre organisering av UiBs virksomhet?

Roland JonssonOrganisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB har som mål å utvikle de administrative tjenestene slik at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forsking, forskerutdanning, utdanning og formidling. Prosjektet springer ut av rektoratets valgplattform: “UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme samfunnsoppdraget og identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet”.  Se for mer informasjon.  Det har vært flere åpne informasjonsmøter for de ansatte hvor status for prosjektet har blitt lagt frem. Her er noen forslag som vil bli gjennomført: Bedre vilkår for tverrfaglig samarbeid, incentiv som stimulerer til økt ekstern finansiert virksomhet og  etablering av et tverrfaglig BOA-team blir fulgt opp.  Rekruttering av internasjonalt sterke kandidatar skal oppnås gjennom nye rekrutteringsprogram. Digitale tjenester skal sikre tilgang og enklere tjenester rettet mot studenter. Felles krav til servicenivå og god tilgjengelighet til de sentraladministrative tjenestene skal utvikles, og ansattsidene skal forbedres.

De siste 4 rapportene gjøres nå kjent i organisasjonen før styringsgruppen skal ta stilling til gruppenes anbefalinger. En av de mest diskuterte rapportene har gjeldt forskerutdanningen ved UiB.  I den anledning kom det nå i uken som var et debattinnlegg om saken

 

Roland

 

 

Kommunikasjonsfrokost: Forskere i sosiale medium

Er sosiale medium mer enn selfies og kattevideoer?  Kan forsknings formidles på 140 tegn?

Kommunikasjonsavdelingen inviterer alle ansatte til frokostmøte 13. mai, med sosiale medium på menyen.  Hør om andre forskere sine egne erfaringer og få gode tips og råd underveis.  Gratis adgang!

Tid: Onsdag 13. mai, kl 08:00 – 10:00

Sted: Egget, Studentsenteret

Påmeldingsfrist: Fredag 8. mai

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema

Konferanse – «Applied Bioinformatics in Diabetes and Obesity»

Konferansen arrangers av KG Jebsen Senter for Diabetesforskning.  Tid og sted: 05.05.2015 klokken 08:00 – 16:00, Bikuben (nytt Helse Bergen konferansefasilitet ved Haukeland Hotell).  Deltakeravgift er på 500 kroner og inkluderer kaffepauser og lett lunsj.  Det er begrenset med plass på konferansen, så påmelding er obligatorisk.  Påmelding gjøres ved å sende e-post til Elin Horntvedt innen 28.04.2015.  Oppgi navn, tittel og affiliering i e-posten.  For mer informasjonkgj_logo

Hvem fortjener K2 undervisningspris 2015?

Eva GerdtsDet arbeides for fullt med mikro-innholdet i ny studieplan for medisin. Stor takk til alle som har sagt seg villige til å delta i semesterstyrer, planlegging av OSCE eksamen, valgfrie kurs og andre studieprogramkomiteer! God interaksjon mellom semesterstyrene og de mange emneansvarlige med kompetanse på undervisning i dagens studieplan og studentenes evaluering av denne er helt nødvendig for at resultatet skal bli bra: Vi må evne å revidere det som ikke fungerer, og samtidig beholde de beste elementene fra dagens undervisning. Det er også viktig å se studieplanen både på tvers og på langs, og også semesterstyrer for 9.-12. semester starter nå sitt arbeid.

For å møte morgendagens krav om mer studentaktiviserende undervisningsformer, er det nødvendig at vi alle lærer oss nye metoder. MOF tilbyr nå inntil 20 plasser på kurset Team Based Learning på NLA Høgskolen i Sandviken 16. juni 2015. Mer informasjon og påmelding finnes her

Denne undervisningsformen vil ikke minst egne seg for integrert og case-basert undervisning.K2 vil gjerne stimulere til fremragende undervisningsarbeid. K2 undervisningspris for 2015 er på NOK 50.000. Statutter for tildeling av prisen ser du her . Fjorårets vinner var førsteamanuensis Atle Brun. Forslag til årets prisvinner sendes til Eva.gerdts@uib.no innen 20.05.15.

 

Eva