Forfatterarkiv: kre025

Personsider ved UiB

Personsiden på UiBs nettsider er en viktig kanal for synliggjøring av personlig akademisk profil.

Alle ansatte på UiB har egen personside med bilde, kontaktinformasjon, publikasjonsdata fra CRIStin, samt fritekstfelt for informasjon om forskning, undervisning, publikasjoner, kompetanse og prosjekter

UiBs personsider indekseres i de fleste tilfeller øverst på søk via Google, og personsøk er blant de meste utbredte søkene på UiBs net.

Her finner du brukerveiledning til hvordan du oppdaterer siden din.

Puss opp din personside!

Utkast til ny strategi for UiB

Per BakkeUtkastet til ny strategi for UiB i perioden 2016-2022 er nå sendt ut på høring og skal behandles av universitetsstyret sommeren 2015. Instituttene er bedt om å spille inn kommentarer til fakultetet som skal sende en felles kommentar fra MOF. Utkastet til ny strategi finnes her. Du bør sette av litt tid til å se gjennom dokumentet. Noen vil si at dette berører likevel ikke min hverdag og min kommentar vil uansett ikke vektlegges. Det er feil. Instituttene og den enkelte forsker må i økende grad sørge for finansiering av aktiviteten sin, og vi må i økende grad forholde oss til samfunnet rundt oss. Derfor vil UiB strategien i større grad enn før ha noe å si for vår hverdag. Dine innspill vil bli vektlagt i K2 sine kommentarer til MOF. MOF er et av fem fakultet på UiB.

Jeg vil derfor sterkt oppfordre folk til å lese gjennom utkastet og sende eventuelle kommentarer til undertegnede allerede innen mandag 4. mai da fristene i denne prosessen er svært korte.

Klientdrift på MAC

IT-avdelingen har en stund tilbydd klientdrift på MAC. De vil i nærmeste fremtid tilby konvertering til klientdrift med IT-avdelingens oppsett til de som har MAC ved MOF. Les mer om oppsettet på denne siden: https://it.uib.no/Mac De maskiner som ikke er en del av IT-avdelingen sitt klientoppsett vil bli fjernet fra UiB sitt nettverk, men vil kunne nå alle ressurser via vpn: https://it.uib.no/Vpn. Det vil ikke gis brukerstøtte til disse maskinene. Hvis det er interesse for det, tilbyr IT-avdelingen kurs eller informasjonsmøte før de starter konverteringen.

Hvis du ønsker å være med på slikt kurs/møte, gi en tilbakemelding til aud.utheim@uib.no.

apple

 

Invitation to Bioinformatics Conference

kgj

 
INVITASJON

Dette er en påminnelse om endagskonferansen “Applied Bioinformatics in Diabetes and Obesity” som arrangeres av KG Jebsen Senter for Diabetesforskning.Vi har fremdeles noen ledige plasser tilgjengelig. Hvis du ønsker å delta så vennligst registrer deg så snart som mulig (detaljer under).

Det er også mulig å høre på enkeltforedrag uten å melde deg opp til hele konferansepakken.

Tid: Torsdag 5. mai kl. 08.00-16.00
Sted: Bikuben (nytt Helse Bergen konferansefasilitet like ved Haukeland Hotell).

Informasjon og detaljert program finner du her.

Den subsidierte konferanseavgiften er på 500 kroner og inkluderer kaffepauser med forfriskninger samt en lett lunsj. Forhåndsregistrering er obligatorisk for konferansepakken.

Send en e-post til: elin.horntvedt@uib.no.

Vennligst inkluder navn, stilling og affiliering.

Velkommen!

 

Påminning om registrering av sidegjøremål

Dette er en påminning om at alle ansatte i hovedstilling ved UiB (minst 50% stilling) plikter å oppgi sidegjøremål.

Fristen var 15. februar, og registreringen gjøres i PAGA. Klikk her for informasjonsbrev fra universitetsledelsen om saken. Klikk her for generell informasjon om registreringen. Klikk her for brukerveiledning.
Det forventes revisjon av dette området i løpet av våren..

 

Søker forslag til særoppgaver fra de kliniske institutt!

Så langt i 2015 er det ikke meldt inn NOEN forslag til særoppgaver for medisinstudentene fra de to kliniske instituttene.

K2-ledelsen oppfordrer våre vitenskapelig ansatte på det sterkeste til å komme med oppgaveforslag i vedlagte mal og sender det snarest til: May.Skjerlie@mofa.uib.no

 Vi minner om at:
“Alle vitenskapelige ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med særoppgave annet hvert år. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har rett, med ikke plikt til å veilede studenter. En særoppgave skal ideelt sett skrives mellom 3-5. studieår, over en ca 2-års periode.”

Ukens Leder

Eva GerdtsMedisinerstudenter som utplasseres ved Førde sykehus får tverrfaglig trening som ledd i praktisk undervisningsopplegg i 3. indremedisinske termin, og studentene er begeistret både over å få jobbe ansvarlig og få tilbakemelding på hvordan jobben utført og for å få trene tverrprofesjonelt med sykepleierstudenter. Kompetanse på tverrfaglig samarbeid med andre grupper helsefagarbeidere er allerede inkludert i kravene til læringsutbytte som våre studenter skal oppnå, men opplæringen er lite organisert. Det er selvsagt også urimelig at tilsvarende undervisningsopplegg ikke tilbys studenter som med utplassering i Haugesund eller Stavanger. Professor Anders Bærheim ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin har nå tatt initiativ for å få etablert Tverrfaglig trening som en obligatorisk del av utplasseringen i indremedisin og kirurgi. Prosjektet vil bli utviklet i samarbeid med UiB koordinatorene for undervisning ved Haugesund og Stavanger sykehus, samt Høyskolene i Stord/Haugesund og Stavanger som har sykepleierutdanning, alt etter mal fra Førde. Prosjektet vil også bli et viktig bidrag for å oppnå K2 strategiske mål om å styrke det regionale undervisningssamarbeidet.

MIC – 11th confocal course

Kurset er myntet på de som ønsker å lære mer om hvordan man bruker konfokal mikroskop og vil gi deg den bakgrunnen du trenger for å kunne begynne med konfokal bildebehandling enten med utstyret på MIC eller ved din lokale institusjon. Kurset finner sted 14-17 april, 2015, ved MIC på institutt for biomedisin. For mer informasjon klikk her.

Forskerutdanning ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonEn gang for året må klinisk institutt 2 rapportere til fakultetet hva som har blitt utført for å forbedre kvaliteten på forskerutdanningen for våre 140-145 aktive stipendiater.  I 2013 rapporterte vi at organiseringen av pliktarbeidet for UiB-finansierte stipendiater måtte forbedres, forskerskolene måtte promoteres bedre, samt at instituttet burde ha økt fokus på å etablere nye forskerkurs, karriereplanlegging og mobilitet for stipendiatene.

Har dette blitt fulgt opp?  Ja, i stor grad.  Rutinene for å organisere pliktarbeidet (25%) for UiB-finansierte stipendiater har blitt mer ryddig.  I henhold til forskerskolene har den nye seminarrekken «Perspectives in translational medicine» blitt en stor suksess med spennende og interessante forelesninger organisert av Forskerskolen i Klinisk Medisin.  Og Bergen Research School in Inflammation har etablert nye kurs (flowcytometri) og sett en økning i antall påmeldte til immunologi kursene.

I fremtiden vil det også bli en prioritet, i samarbeid med veilederne, å sette fokus på karriereplanlegging og økt mobilitet for stipendiatene gjennom for eksempel utveksling med andre grupper/laboratorier.  Noen av kandidatene våre har hatt mulighet til å reise på spennende utenlandsopphold, men dette burde ha vært mye mer implementert.   Det bør også trekkes frem at forskningsgruppelederne oppfordres til å ha årlige møter med stipendiatene gjennom medarbeidersamtaler for slik å kartlegge eventuelle problemer, misforståelser utenom de årlige framdriftsrapportene.

Det har ikke vært et problem å få ut doktorgradsavhandlinger ved klinisk institutt 2 i 2014; totalt har 23 kandidater fullført en doktorgrad og avlagt disputas.  I tillegg er det generelt gode forhold mellom veilederne og stipendiatene med kun et par avvik/problemer, og disse har blitt tatt tak i.  Så vi er på riktig spor. . .

 

Roland

Darwindagen 2015

I forbindelse med Darwindagen 2015 den 12.02.2015 vil Marta Mirazón Lahr, evolusjonær antropolog ved University of Cambridge, holde foredraget «Evolusjon av menneskets mangfold».  Foredraget finner sted i Egget, Studentsenteret klokken 16:00 – 17:30.  For mer informasjon klikk her.

 colourbox3404747

 

 

Vinnere av Forskningspresentasjonene 2014

Vi ønsker å gratulerer alle vinnerne av Forskningspresentasjonene 2014! Kristin Greve-Isdahl Mohn fra K2 vant prisen for beste muntlige presentasjon med Arvid Steinar Haugen (K2) på andre plass og Hilde Løland von Volkmann (K1) på tredje plass. Tesfaye Leta fra K1 vant prisen for beste posterpresentasjon med Hege Clemm (K2) på andre plass og Christel Gill Haanshuus (Tropesenteret, HUS). Klikk her for mer informasjon om vinnerne og arrangementet. Klikk her for et sammendrag av arrangementet skrevet av jurymedlem Rebecca Cox Brokstad.

forskerskolen_2

 

 

 

Prinsipper for budsjett 2015.

bilde (1)2014 har vært et krevende og stramt budsjettår. Resultatet ble likevel et regnskap i balanse, noe som var viktig for å synliggjøre god økonomistyring på K2. Vi har ikke økt gjelden i 2014, men vi drar med oss et underskudd fra 2013 på 3.2 mill. Vi må i våre budsjettplaner synliggjøre hvordan vi skal redusere underskuddet.

Budsjettet for 2015 må gå i balanse, og har en del utfordringer som ikke var like tydelige for 2014. Høstens lokale oppgjør med lønnsøkning på 5 % gav økte lønnskostnadene til K2 med 2.6 mill per år.. Vi får en lønns- og priskompensasjon på 3 %, men et rammekutt på 1.6 % bringer kompensasjonen ned til 1,4 %. For å få budsjettet i balanse, må vi videreføre ordningen med teknikerbetaling på 50. 000,- per årsverk. Vi får tildelt til sammen 4 mill til driftsmidler for phd og pos doc. Av de 4. mill, går 2.8 mill med til gjennomføring av 25 planlagte disputaser i 2015 , om lag 500.000 må brukes til å dekke underskudd. Da gjenstår 650.000 til driftsmidler som tilføres til stipendiater og post doc. For å bøte på dette vil vi for 2015 øremerke smådriftsmidlene på 760.000 til denne gruppen. Stipendiater og postdocs fra «fattige» forskningsgrupper vil bli prioritert (utlysning kommer i februar). Når det gjelder ekstern finansiering, er det svært gledelig å registrere at det har vært en økning i BOA (bidrag og oppdragsvirksomhet) på 46 % siden etablering av k2 i 2013.

K2 har således mange «rike» grupper, men instituttet selv har svært lite handlingsrom og driftsmidler å fordele. Slikt sett er det nesten gitt hvordan midlene må fordeles for å få budsjettet i balanse

Budsjettet blir behandlet i instituttrådet 5. februar.

Budsjettet finner du her.

Gode hilsener

 

Eystein Husebye                                                            Synnøve Myhre Instituttleder                                                                   Administrasjonssjef

Ups, we did it again

bilde (1)Ups, we did it again

I september ble det klart at Jan Haavik (Biomedisin) og Stefan Johansson landet UiB sitt første Horizon 2020-prosjekt MiND i Marie Skłodowska-Curie-programmet, under pilaren Excellent Science. Like etterpå fikk Gunnar Mellgren tilslag på en ERA-NET søknad om cancer-preventiv effekt av diabetesmedisiner. Både ERA-NET og IMI er spesifikke programmer med tematisk fokus, komplementær til H2020. Med 2 innvilgete prosjekter ut fra 5 søknader gjorde K2 det svært bra.

Nå har resultatene fra den første utlysningen av forskningsprosjekter i helseprogrammet til Horizon 2020 begynt å tikke inn. Innen pilaren Societal Challenges fikk Helga Salvesen tilslag på prosjektet Female cancer prediction using cervical omics to individualise screening and prevention (FORECEE). Helse Bergen er partner, mens UiB ved K2 er assosiert partner, såkalt 3rd party. Nå i januar ble det klart at Cecilie Svanes tilknyttet Senter for internasjonal helse og samfunnsmedisin, men del av det lungemedisinske forskningsmiljøet, fikk tilslag på et prosjekt om lungehelse på tvers av generasjoner i Europeiske cohorter.

Undertegnede fikk forrige uke tilslag på søknaden ULTRADIAN som koordinator, et prosjekt som skal utvikle dynamisk hormondiagnostikk. Ni av 466 søknader fikk bevilgning, noe som gir en tilslagsprosent på 1.9 %. Hele 138 av 466 prosjekter gikk videre til runde 2. EU-kommisjonen har fått kritikk for at så mange har skrevet fulle søknader all den tid så lite midler var til disposisjon. De har nå hevet terskelen for å komme videre, noe som er bra. En annen grunn til lav tilslagsprosentene (1,9-6,9 %) var at det har blitt sendt uvanlig mange søknader.

Alt i alt har MOFA likevel fått en rimelig bra start på H2020, men flere tildelinger hadde vært ønskelig. Hvordan skal man så lykkes? Suksessfaktorer er å bygge eller delta i gode nettverk med «EU-erfaring», en annen er å involvere industri (SME) i størst mulig grad. K2 prioriterer administrative ressurser til dem som går i gang med søknader og det er også mulig å få posisjoneringsmidler til frikjøp av tid til søknadsskriving, møter og eventuell kjøp av konsulenttjenester.

Lykke til med fremtidige søknader!

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer