Månedlige arkiver: mai 2014

Søknader NFR og Kreftforeningen

Per BakkeSøknadsfristen til NFR om frie forskningsmidler er nå over og det ble sendt til sammen 18 søknader fra K2. Dette utgjør vel en tredel av søknadene fra MOF. Det er en imponerende innsats fra mange. Vi vil foreta en evaluering av den støtten instituttet hadde overfor søkerne. Det kommer vi tilbake til.

Det er imidlertid et lite paradoks at vi mobiliserer så mye krefter for søknadsmidler som har lav tilslagsprosent samtidig som jeg tror de fleste av oss er lite observant på andre NFR forskningsprogrammer hvor sjansene for tilslag er adskillig større enn hos de frie forskningsmidlene. Jeg vil derfor sterkt oppfordre folk til å sjekke andre utlysninger i NFR med tanke på om de har prosjekter som kan tilpasses disse utlysningene.

Den neste søkerunden er kreftforeningen med frist 2. juni. Jeg ber de som planlegger å søke om å merke seg at prosjektmidler fra kreftforeningen ikke dekker husleie og administrasjonskostnader som påløper automatisk på alle eksternfinansierte stillinger. Fakultetet har sagt seg villig til å ta denne utgiften, men bare hvis det er avklart på forhånd. Det innebærer at instituttet ved Siv, må ha beskjed FØR søknad sendes om samtlige stillinger det søkes om. Husleie og administrasjonskostnader (dekningsbidrag) på innvilgete stillinger hvor det ikke er gitt beskjed på forhånd må dekkes av søker.

Per

Kunngjøring fra Kreftforeningen

Nytt logo Kreftforeningen liteKreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan søkes om støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen ethvert forskningstema. Prosjektene faller vanligvis inn under kategoriene grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning eller alternativ/komplementær forskning, men enhver søknad om støtte til kreftrelatert forskning vil bli vurdert.

Søknadsfristen er mandag 2. juni 2014 kl. 13:00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ordningen med kliniske korttidsstipender nå utvides til å gjelde alle yrkesgrupper med hovedstilling i klinikk. Videre gis det anledning til å søke fristilling for en lengre periode enn tidligere, inntil ett år (full tid).
For mer informasjon.

NB! Søknader til Kreftforeningen må være godkjent av instituttledelse. Bakgrunnen er at det bare er prosjekter som er godkjent på forhånd hos instituttledelsen som får refundert dekningsbidraget fra fakultetet.

Utlysning Astri og Edvard Riisøens Legat

mynter-hjerteformet-16-9Det er nå utlyst midler fra Astri og Edvard Riisøens Legat. Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjertekar-sykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc. Det er i år mulig å søke om midler som støtte til vitenskapelige reiser. Søknadsfrist 2. juni.
For mer informasjon

Internasjonal TB vaksine symposium

Det internasjonale symposium “A new horizon for preventative vaccines against tuberculosis” ble arrangert i Madrid 7.-8. mai, og ble åpnet av Hennes Majestet Dronning Sofia av Spania. Symposiet ble organisert av TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI), i samarbeid med Universitetet i Zaragoza og Fundación Ramón Areces.

Professor Harleen Grewal var invitert for å presentere utviklingen av et TB klinisk utprøvingssted i Sør-India, ledet av TB Trials Consortium, og fikk møte dronningen.

Harleen and the Queen

Disputaser uke 23

Marianne Øksnes disputerer for Ph.D graden fredag 6. juni 2014.
Prøveforelesning: Fredag 6. juni  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Metabolic syndrome and adrenal diseases.»
Disputas: Fredag 6. juni 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Glucocorticoid treatment and quality of life in Adison’s disease»
1. opponent: Professor Susan Webb, Autonomous University, Barcelona, Spania
2. opponent: Professor Marcus Quinkler, Charité Universitätsmedizin Berlin
Oppslag

Seminar – Perspectives in Translational Medicine

Onsdag neste uke er det nytt seminar i den felles seminarrekken for K1 og K2.

Tittel: “Molecular classification of gynecological cancers – progress and challenges for individualizing treatment strategies”
Foreleser: Helga B. Salvesen, overlege og professor ved Kvinneklinikken
Tid og sted: Onsdag 4. juni kl: 14.15-15.00, Store Auditorium, Sentralblokken.
Chair: Anders Molven

Te/kaffe serveres

UiB stipendiaters pliktarbeid

Roland JonssonSom kjent har kandidater som er tilsatt i universitetsstipend et utdanningsløp som er fire år, hvor 25% av utdanningsperioden er avsatt til å utføre pliktarbeid. Dette arbeidet må planlegges hvert år i samarbeid med veileder(e) og arbeidsgiver. Fakultetet og instituttenes forskerutdanningskonsulenter har nå sett nærmere på dette. Det viser seg å være forskjeller i hvor stor arbeidsmengden er for stipendiater med hensyn til pliktarbeid. Per dags dato har K2 nesten 50 UiB-finansierte stipendiater, og med tanke på at hver av disse stipendiatene i teorien skal bruke et helt år på pliktarbeid, er det altså snakk om bortimot 50 årsverk som stilles til instituttets disposisjon. Vi bør derfor få en god struktur på organiseringen av pliktarbeid slik at denne ressursen blir brukt mest optimalt.

Eksempel på tiltak som diskuteres:

  • Alle UiB-finansierte kandidater og deres veiledere må informere forskerutdanningskonsulent ved instituttet om planlagt pliktarbeid i forkant av hvert år.
  • Alle vitenskapelig ansatte kan i tillegg i forkant av hvert semester sende inn oppgaver som de ønsker stipendiater til, men hvor de enda ikke har fått tak i noen. Dette gjelder undervisningsoppgaver, kommunikasjonsarbeid, konferanse/seminarorganisering, databasearbeid, veiledning av Masterstudenter, etc.
  • Alle nye stipendiater som er UiB-finansiert vil, sammen med hovedveileder, bli kalt inn til et kort møte om planlegging av pliktarbeid med forskerutdanningskonsulent og visestyrer for forskning så snart søknaden om opptak er levert.

Roland

Vårrengjøring!

tante_sofieAlle vil sette ekstra pris på om en tok en “vårrengjøring” på kontorer og åpne kontorlandskap. Vi har fått klager fra renholdere på HUS at det er vanskelig å gjøre rent på kontorene som tilhører K2 ansatte. Det ligger tomme flasker og klær i vindu og på gulv arealer, i tillegg til plastposer.

Matrester må kastes i konteinere som står nær kjøkkenkroker, de blir tømt hver dag. Avfall på kontorer og kontorlandskap bli kastet bare en gang per uke.

Hvis vi alle gjøre en innsats, blir det hyggeligere for oss alle, og renholderen får en enklere arbeidshverdag. Ber om forståelse for dette.

Hilsen
Tante Sofie på K2

Forslag til kandidater for MØBIUS-prisen

untitledForskningsmiljøene oppfordres med dette til å nominere kandidater til Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbius-prisen, som skal deles ut høsten 2014. Både forskningsmiljøer og enkeltpersoner kan foreslå kandidater. Forslagene må være godt begrunnet og dokumentert. Forslagene må sendes til Forskningsrådet senest 13.juni 2014. Forskingsprisens vedtekter

Ønsker du medieomtale?

medieomtale1Fakultetet ønsker å gi yngre lovende forskere et kurstilbud i formidling og kommunikasjon. Det vil bli satt opp et formidlingskurs for 10 deltakere i løpet av høsten 2014. Målet er at alle deltakere skal få minst en sak på trykk/på radio/på tv som direkte resultat av deltaking på kurset.

Hvis du ønsker å være med må du melde fra til Per Bakke innen 24. mai , så vil instituttleder prioritere dersom det melder seg mange. Kun to fra K2 vil bli plukket ut til dette spennende programmet. For mer infomasjon

Invitasjon til drøftingsmøte

lover-reger-juss-trimEn sentral arbeidsgruppe bestående av prorektor, dekanene fra samtlige fakultet og museumsdirektøren leder arbeidet med ny strategi ved Universitetet i Bergen for perioden 2016-2022.

Arbeidsgruppen inviterer alle tilsatte til et åpent drøftingsmøte tirsdag 10. juni, kl. 12.30-14.20, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag. Alle interesserte må registrere seg innen 3. juni ved å sende mail til Lars Nilsen.
For mer informasjon.

Dra utenlands!

Eystein 2Universitetet i Bergen, Helse Vest, Forskningsrådet, EU og andre som finansierer forskning ønsker at norske forskere skal dra ut for etter hvert komme tilbake med verdifull erfaring som kan øke forskningskvaliteten her hjemme. UiB gir sågar et års ekstra stipend til dem som vil dra 1 år til utlandet.

Likevel er det mange som tar både master, doktorgrad og postdoc i samme miljø. Årsaken er sammensatt, men partners jobb og familie er faktorer som kanskje hindrer utferdstrangen. Om det ikke er mulig å reise ut i ett eller flere år kan et alternativ være korte og eventuelt repeterte opphold ved utenlandsk institusjon. Det kan gi tilgang på metoder og fagmiljø som ikke finnes hjemme. Forskningen du holder på med blir lettere synlig og nye miljøer kan gi innspill som løfter kvaliteten på prosjektet. Slikt gir uttelling når kompetansen skal vurderes ved søknad om midler og stillinger lenger fram.Bratland

Like viktig er det å stimulere utlendinger til å komme til oss for kortere eller lengre tid. Noen forskningsgrupper har brukt midler til å invitere utenlandske kapasiteter i toppskiktet til å evaluere prosjekter med sikte på å bedre kvaliteten på forskningen.

Mulighetene er mange. Hjelp oss med å få en ennå bredere internasjonal profil på K2 sin forskning

Eystein Husebye
Visestyrer K2

Språkprisen – Bokmål

Språkrådet

Hvert år deler Språkrådet ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Prisen deles ut annethvert år for bokmål og nynorsk. I år står bokmål for tur.

Prisene tildeles for enkeltverk eller produksjoner fra de siste fem årene og kan gå til personer eller grupper (institusjoner, bedrifter, organisasjoner). Kandidater til prisene kan komme fra næringsliv, forskning, undervisning (læremiddel), forvaltning, presse, teknologi, kulturliv (f.eks. blogger) osv.

Alle kan nominere kandidater til Språkprisen. Send forslaget ditt, som gjerne kan være grunngitt, til Eilov Runnesto innen 20. juni.

Disputaser uke 21

wernerHenrica Maria Johanna Werner disputerer for Ph.D graden tirsdag 20. mai 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 20. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Endometrial carcinoma: areas of translational research after the TCGA reclassification»
Disputas: Tirsdag 20. mai 2014  kl. 10:30
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Clinical and molecular markers in endometrial cancer. Studying prognostic and predictive biomarkers that can help to individualise therapeutic decisions»
1. opponent: Professor Jaime Prat, Autonomous University, Barcelona, Spania
2. opponent: Professor Hans W. Nijman, University Medical Center, Groningen, Nederland
Oppslag og Pressemelding

strom_gro_0Gro Elizabeth Ann Strøm disputerer for Ph.D graden tirsdag 20. mai 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 20. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Is elimination of malaria in Tanzania feasible?»
Disputas: Tirsdag 20. mai 2014  kl. 11:15
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Diagnosing pediatric malaria in Dar es Salaam, Tanzania – Clinical and laboratorial perspectives»
1. opponent: Førsteamanuensis Michael Alifrangis, Universitetet i København, Danmark
2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU, Norge
Oppslag og Pressemelding

manhenke_3Cord Arend Manhenke disputerer for Ph.D graden torsdag 22. mai 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 22. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Cardiac extracellular matrix: Constituents and function»
Disputas: Torsdag 22. mai 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Circulating markers of extracellular cardiac matrix turnover in patients following acute myocardial infarction»
1. opponent: Professor Christian Hall, Ringerike Sykehus
2. opponent: Professor Petar M. Seferovic, Universitetet i Beograd, Serbia
Oppslag og Pressemelding

helland_yystein_svhvØystein Helland disputerer for Ph.D graden fredag 23. mai 2014.
Prøveforelesning: Fredag 23. mai  2014 kl. 11:15
Oppgitt emne: «Immune response failure as a predisposing factor for developing cancer»
Disputas: Fredag 23. mai 2014  kl. 13:15
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel: «Ovarian Cancer: A clinical challenge requiring basic answers. Development of an orthotopic ovarian xenograft model accessible to surgical intervention and exploring the role of Treg in evasion of immune destruction»
1. opponent: Professor A.G.J. van der Zee, University Medical Center, Groningen, Nederland
2. opponent: Førsteamanuensis Ben Davidson, Universitetet i Oslo, Norge
Oppslag og Pressemelding

Midtveisevalueringer uke 21

Hilde Mjell Donkor
Fredag 23. mai, kl. 09:00-10:00.
For mer informasjon.

Kristoffer Sand
Fredag 23. mai, kl. 10:00-11:00.
For mer informasjon.

Bente Brannsether-Ellingsen
Fredag 23. mai, kl. 11:00-12:00.
For mer informasjon.

Henriette Hellebust
Fredag 23. mai, kl. 14:45-15:45.
For more information.

Alle evalueringene finner sted i seminarrommet i 7 etasje, Lab-bygget.