Stikkordarkiv: 22/2014

Søknader NFR og Kreftforeningen

Per BakkeSøknadsfristen til NFR om frie forskningsmidler er nå over og det ble sendt til sammen 18 søknader fra K2. Dette utgjør vel en tredel av søknadene fra MOF. Det er en imponerende innsats fra mange. Vi vil foreta en evaluering av den støtten instituttet hadde overfor søkerne. Det kommer vi tilbake til.

Det er imidlertid et lite paradoks at vi mobiliserer så mye krefter for søknadsmidler som har lav tilslagsprosent samtidig som jeg tror de fleste av oss er lite observant på andre NFR forskningsprogrammer hvor sjansene for tilslag er adskillig større enn hos de frie forskningsmidlene. Jeg vil derfor sterkt oppfordre folk til å sjekke andre utlysninger i NFR med tanke på om de har prosjekter som kan tilpasses disse utlysningene.

Den neste søkerunden er kreftforeningen med frist 2. juni. Jeg ber de som planlegger å søke om å merke seg at prosjektmidler fra kreftforeningen ikke dekker husleie og administrasjonskostnader som påløper automatisk på alle eksternfinansierte stillinger. Fakultetet har sagt seg villig til å ta denne utgiften, men bare hvis det er avklart på forhånd. Det innebærer at instituttet ved Siv, må ha beskjed FØR søknad sendes om samtlige stillinger det søkes om. Husleie og administrasjonskostnader (dekningsbidrag) på innvilgete stillinger hvor det ikke er gitt beskjed på forhånd må dekkes av søker.

Per

Kunngjøring fra Kreftforeningen

Nytt logo Kreftforeningen liteKreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan søkes om støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen ethvert forskningstema. Prosjektene faller vanligvis inn under kategoriene grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning eller alternativ/komplementær forskning, men enhver søknad om støtte til kreftrelatert forskning vil bli vurdert.

Søknadsfristen er mandag 2. juni 2014 kl. 13:00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via vår søknadsportal.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at ordningen med kliniske korttidsstipender nå utvides til å gjelde alle yrkesgrupper med hovedstilling i klinikk. Videre gis det anledning til å søke fristilling for en lengre periode enn tidligere, inntil ett år (full tid).
For mer informasjon.

NB! Søknader til Kreftforeningen må være godkjent av instituttledelse. Bakgrunnen er at det bare er prosjekter som er godkjent på forhånd hos instituttledelsen som får refundert dekningsbidraget fra fakultetet.

Utlysning Astri og Edvard Riisøens Legat

mynter-hjerteformet-16-9Det er nå utlyst midler fra Astri og Edvard Riisøens Legat. Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjertekar-sykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc. Det er i år mulig å søke om midler som støtte til vitenskapelige reiser. Søknadsfrist 2. juni.
For mer informasjon

Internasjonal TB vaksine symposium

Det internasjonale symposium “A new horizon for preventative vaccines against tuberculosis” ble arrangert i Madrid 7.-8. mai, og ble åpnet av Hennes Majestet Dronning Sofia av Spania. Symposiet ble organisert av TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI), i samarbeid med Universitetet i Zaragoza og Fundación Ramón Areces.

Professor Harleen Grewal var invitert for å presentere utviklingen av et TB klinisk utprøvingssted i Sør-India, ledet av TB Trials Consortium, og fikk møte dronningen.

Harleen and the Queen

Disputaser uke 23

Marianne Øksnes disputerer for Ph.D graden fredag 6. juni 2014.
Prøveforelesning: Fredag 6. juni  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Metabolic syndrome and adrenal diseases.»
Disputas: Fredag 6. juni 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Glucocorticoid treatment and quality of life in Adison’s disease»
1. opponent: Professor Susan Webb, Autonomous University, Barcelona, Spania
2. opponent: Professor Marcus Quinkler, Charité Universitätsmedizin Berlin
Oppslag

Seminar – Perspectives in Translational Medicine

Onsdag neste uke er det nytt seminar i den felles seminarrekken for K1 og K2.

Tittel: “Molecular classification of gynecological cancers – progress and challenges for individualizing treatment strategies”
Foreleser: Helga B. Salvesen, overlege og professor ved Kvinneklinikken
Tid og sted: Onsdag 4. juni kl: 14.15-15.00, Store Auditorium, Sentralblokken.
Chair: Anders Molven

Te/kaffe serveres