Månedlige arkiver: juni 2014

Takk for vårens innsats

Eystein 2Eksamen er avsluttet, disputaser holdt og sommerferien står for døren for de fleste av oss. Jeg vil på vegne av ledergruppen takke instituttets medarbeidere for innsatsen denne våren. Vi har undervist, publisert og utviklet fagene vi representerer. Alt dette er avhengig av at daglige rutiner fungerer. Både administrasjonen og undervisningsseksjonen har bidratt mye til at ting glir lettere. Ikke minst har våre glade gutter Klaus og Lars i K2- ekspedisjonen bidratt til dette.
Økonomien har kommet på rett kjøl selv om den er stram og vi må avsette midler til nedbetaling av gjeld. Vi har funnet rom til at mer av midlene til PHD og postdokstipendiater går uavkortet til forskningsgruppene. Samtidig ligger det an til at om lag halvparten av stillingene som blir ledige ikke fornyes. Derfor vil rekrutteringsprosessen vi har hatt i vår være viktig for fremtidige prioriteringer av knappe stillingsressurser.
Eksistensgrunnlaget vårt er undervisning av studenter på profesjonsstudiene og i bachelor og masterprogrammene. Ledelsen vil arbeide med undervisningen i høst og vil komme med flere konkrete tiltak for å heve kvaliteten. Et av dem er K2 sin undervisningspris som utlyses i dette nummeret av K2-nytt. Mer om dette blir presentert på undervisningsseminaret 17. september der alle K2-undervisere forventes å delta.
Men først håper jeg alle får en fin sommerferie

Link til Statutter for undervisningspris
Hilsen
Eystein

Kurs i klinisk utprøving for ph.d.-kandidater høsten 2014 (GCP901)

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer til et nytt kurs i klinisk utprøving for ph.d.-kandidater (GCP901) høsten 2014.
Kursdager er:
23.09, kl. 08.30-12.00
25.09. kl. 08.30-16.00
03.10. kl. 09.00-11.00
Den 25.09 er det felles undervisning med Helse-Bergens GCP-kurs.
Bestått kurs gir ett studiepoeng.
Meld dere opp på Studentweb innen 1.september.
Les mer om kurset her.

Kurs i biblioteket høsten 2014

Kurs i biblioteket høsten 2014

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering. Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Kursene er gratis.

Høsten 2014 tilbys det kurs i:

–          PubMed & EMBASE

–          Litteratursøking innen kunnskapsbasert praksis

–          EndNote – nybegynnerkurs og oppfriskingskurs

Klikk her for fullstendig kursprogram med datoer og påmelding

Hvis det er ønskelig med andre typer seminarer avdelingen eller kurs på avdelingen kan biblioteket kontaktes.  Klikk her for mer informasjon

Nettverksarbeid på lab-bygget 14. august

Torsdag 14. august vil nettet i labygget være nede i perioder mellom kl. 06:00 og 8:00 pga. av utskifting og oppgradering av nettverks-switcher.

Arbeidet starter med 1-2-3 etg forløpende fra kl 06:00, deretter 4-5-6 etg og tilslutt blir det et nytt brudd for en av de 4 switchene som betjener 7-8-9 etg for å sette på plass rett del.

Sistnevnte vil treffe de samme systemene som fikk det lengste bruddet siste gangen. Alt arbeid vil være avsluttet til kl 08:00.

Prinsipper for fremtidig rekruttering ved Klinisk Institutt 2

Roland JonssonInstituttledelsen har bedt en arbeidsgruppe bestående av professor Øystein Bruserud (leder), førsteamanuensis Jørn Sagen, professor Harald G. Wiker, professor Lise Øvreås (prodekan mat nat) og overingeniør Marianne Enger å arbeide frem en rapport for å se på prinsipper for fremtidig rekruttering av vitenskapelig personale. Sekretær funksjonen ble ivaretatt av administrasjonssjef Synnøve Myhre. Bakgrunnen var punktet i strategidokumentet til instituttet: «K2 skal innen ultimo 2014 utarbeide en langsiktig og strukturert plan for strategisk rekruttering og ansettelse av faste vitenskapelige I- og II-stillinger». En annen viktig faktor var at klinisk institutt 2 kommer i nærmeste 5 år (2014-2018) å ha en naturlig avgang på minst 12.1 årsverk (tatt i betraktning avgang ved 70 år).

Noen av arbeidsgruppens kommentarer/konklusjoner er følgende:

  • Man ønsker at instituttet i større grad enn tidligere skal vektlegge forskningsaktivitet og kvalitet framfor tradisjonell faglig tilknytning.
  • Utlysninger innen et bredere fagfelt vil gjøre instituttets ansettelsespraksis mer fleksibel og muligens vil dette virke rekrutteringsfremmende i forhold til kvinner og eksterne søkere.
  • Komiteen ønsker at man har bredere utlysninger heller enn at man skal foreta sterkt begrensende interne prioriteringer før utlysning (dette burde også ivareta de sterke fagmiljøenes interesser ved at de må forventes å kunne bygge opp sterke kandidater som er konkurransedyktige i slike bredere utlysninger).
  • Men man må først sikre at undervisningsbehovet innen et gitt fagfelt er dekket før man utlyser bredere.
  • Komiteen mener at de skisserte retningslinjene bør følges i en periode på 4-5 år og at det bør gjøres en ny vurdering og en evaluering som er fullført i løpet av 2018.

I tillegg må det sies at det også kommer til å være viktig å bidra så mye som mulig til erfarenhetsoverføring av kunnskap innen de profesjoner vi representerer, uten at dette forstyrrer nyorientering. Man kan også tenke seg ulike vektinger av oppgaver universitetet legger på oss ansatte – forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Og det må stilles store krav til høy kvalitet på fundamentet for vår virksomhet, nemlig undervisning og forskningsproduksjon. Rapporten kan i sin helhet leses her og den har i uken blitt diskutert blant forskningsgruppelederne, fagområdelederne, forskningsutvalget og instituttrådet ved K2. Et godt verktøy for fremtiden!

God sommer fra forskningsledelsen ved K2.

Roland

Organisasjonsutviklingsprosjektet UiB

uiblogoRektoratet har som et av sine mål for valgperioden å sørge for at universitetets organisasjon, administrative tjenester og støtte til enhver tid er formålstjenlig og tilpasset universitetets kjernevirksomhet. Høsten 2013 ble det som kjent besluttet å sette i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt, med formål å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Det er nedsatt en egen styringsgruppe med ansvar for å gjennomføre prosjektet, og det er opprettet en prosjektgruppe som skal koordinere arbeidet. Første møte i styringsgruppen for prosjektet er fredag 20. juni. Styringsgruppen skal beslutte hvilke innsatsområder som skal prioriteres og vedta kommunikasjonsplan og framdriftsplan for arbeidet.

For å holde alle ansatte godt informert om prosjektet blir informasjon om organiseringen og rammene for arbeidet lagt ut på prosjektets egne nettsider. Nettsidene er under utvikling og  vil bli  løpende oppdatert om status og framdrift i prosjektet.

Alle enheter vil bli invitert til  et åpent informasjonsmøte i Egget den 27. august. Utover høsten vil det også bli arrangert jevnlige informasjonsmøter. Invitasjon til disse møtene vil komme senere.

Publisering av sidegjøremål

UiB arbeider med klargjøring for publisering av sidegjøremål. I første omgang vil følgende blir publisert:
– Navn på ansatt
– Hovedkategorisidegjøremål – 4 kategorier; bistilling, bierverv, oppdrag, verv,
– Navn på organisasjon / foretak

Det er viktig at disse opplysningene er fullstendig og korrekt. E-post har blitt sendt til ansatte der det har kommet melding om at det var manglende opplysninger i disse feltene. Man mener det er underrapportering på sidegjøremål. Personal- og organisasjonsavdelingen har sendt en e-post der de ber om at ansatte igjen får melding om å registrere sine sidegjøremål så snart som mulig.

Det er planlagt publisering av sidegjøremålene i uke 34, og før det skal det være en runde med kvalitetssikring.
Brukerveiledningen for registrering av sidegjøremål.

Utlysning Familien Blix Fond

Familien Blix Fond gir støtte til medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser.

Søknaden må være sendt senest 25. juni. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse, og må sendes med post til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.

Ukens Leder

Eva GerdtsJeg deltok nylig som observatør ved den avsluttende OSCE eksamen for medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Et imponerende opplegg hvor studentene ble testet i kommunikasjon, undersøkelsesteknikk, hjerte-lunge redning, mamma-palpasjon, og tolking av preparater, EKG og røntgenbilder. Et imponerende opplegg og en åpenbart bedre testing av kandidatene enn det opplegget vi har her på MOF! Til årets Eksamens- og undervisningsseminar 17.09.14 på Hotel Terminus har vi derfor invitert professor Kristian Bjøro som er hovedansvarlig for logistikk og praktisk gjennomføring av avsluttende eksamen ved UiO til å holde innlegg og lede gruppearbeid om hvordan man planlegger OSCE eksamen. Fakultetsstyret vil høsten 2014 ta stilling til hvilke eksamensformer som skal brukes i ny studieplan for medisin. Det er overveiende sannsynlig at OSCE innføres også hos oss. Husk derfor å sette av dagen, så du ikke går glipp av denne fine muligheten til å lære noe nytt.

Eva

PLIKTARBEIDSOPPGAVER HØSTEN 2014

Instituttet ønsker gjerne at vitenskapelig ansatte som ønsker å anvende stipendiater til pliktarbeid høsten 2014, men som ikke har stipendiater tilgjengelig til disse oppgavene, å rapportere inn dette innen 10.08.2014.  Beskrivelse av pliktarbeidsoppgavene kan sendes til Kristian Jensen. Det bør informeres om oppgavenes innhold, omfang, og ønskede kvalifikasjoner stipendiaten(e) bør inneha. Oppgavene kan dreie seg om undervisning,
masterveiledning, formidlingsoppgaver, konferanse/seminarplanlegging- og gjennomføring, etc. Instituttet vil gjøre sitt beste for å imøtekomme ønskene.

Fedmedagen 2014

Fedmedagen er tverrfaglig seminar for de som forsker på fedme og metabolske sykdommer. I år er Fedmedagen torsdag 2. oktober. Program og informasjon kommer senere.

Ønsker du å holde en presentasjon? Abstractfrist er 15. juni.
Påmelding innen 1. juli. Påmelding og abstract sendes til Christine Haugen.
Seminaret er gratis for alle, og det serveres lunsj til alle påmeldte deltakere.

Er du kommet i gang med utvikling av E-læring?

Eva GerdtsDet er behov for å ta i bruk nye, studentaktiviserende læringsmetoder. De medisinske fakultetene samarbeider om nasjonal platform for e-læringsressurser. Det er viktig at vi ved K2 bidrar til at dette nettstedet blir en god e-læringsressurs for våre studenter. Det finnes mye ferdiglaget på internett både om undersøkelsesteknikker og -metoder. For å få ideer kan du sjekke nettsteder som Oxford Medical Education eller Geeky Medics eller Youtube. Flere produsenter har gitt tillatelse til gjenbruk for MOF. Har du funnet noe som kan brukes i din studentundervisning, og ønsker dette dubbet med norsk tale eller tillagt noen kommentarer? Da kontakter du Eirik Dalheim som avklarer copyright rettigheter og andre formalia og Eirik kan også hjelpe med tilpasning. Husk at alle endringer i undervisningsopplegg må avklares med emneansvarlig.

Lykke til!

Eva

COST – Nye forskernettverk for biomedisinsk og helsefaglig forskning

logo_cost

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan du finne her og her.
Sammendrag av COST aksjonene kan du finne her.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hvis du er interessert send skjema til Hans Hellebostad.

Disputaser uke 24

bruun_mikalsenIngvild Bruun Mikalsen disputerer for Ph.D graden fredag 13. juni 2014.
Prøveforelesning: Fredag 13. juni  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Design og gjennomføring av anerkjente multisenterstudier i barnepopulasjoner – styrker og svakheter»
Disputas: Fredag 13. juni 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Asthma, atopy and lung function at 11 years of age after bronchiolitis in infancy»
1. opponent: Professor Søren Pedersen, Syddansk Universitet, Odense
2. opponent: Professor Britt Nakstad, Universitetet i Oslo
Oppslag og pressemelding