Daglige arkiver: 22. mai 2014

UiB stipendiaters pliktarbeid

Roland JonssonSom kjent har kandidater som er tilsatt i universitetsstipend et utdanningsløp som er fire år, hvor 25% av utdanningsperioden er avsatt til å utføre pliktarbeid. Dette arbeidet må planlegges hvert år i samarbeid med veileder(e) og arbeidsgiver. Fakultetet og instituttenes forskerutdanningskonsulenter har nå sett nærmere på dette. Det viser seg å være forskjeller i hvor stor arbeidsmengden er for stipendiater med hensyn til pliktarbeid. Per dags dato har K2 nesten 50 UiB-finansierte stipendiater, og med tanke på at hver av disse stipendiatene i teorien skal bruke et helt år på pliktarbeid, er det altså snakk om bortimot 50 årsverk som stilles til instituttets disposisjon. Vi bør derfor få en god struktur på organiseringen av pliktarbeid slik at denne ressursen blir brukt mest optimalt.

Eksempel på tiltak som diskuteres:

  • Alle UiB-finansierte kandidater og deres veiledere må informere forskerutdanningskonsulent ved instituttet om planlagt pliktarbeid i forkant av hvert år.
  • Alle vitenskapelig ansatte kan i tillegg i forkant av hvert semester sende inn oppgaver som de ønsker stipendiater til, men hvor de enda ikke har fått tak i noen. Dette gjelder undervisningsoppgaver, kommunikasjonsarbeid, konferanse/seminarorganisering, databasearbeid, veiledning av Masterstudenter, etc.
  • Alle nye stipendiater som er UiB-finansiert vil, sammen med hovedveileder, bli kalt inn til et kort møte om planlegging av pliktarbeid med forskerutdanningskonsulent og visestyrer for forskning så snart søknaden om opptak er levert.

Roland

Vårrengjøring!

tante_sofieAlle vil sette ekstra pris på om en tok en “vårrengjøring” på kontorer og åpne kontorlandskap. Vi har fått klager fra renholdere på HUS at det er vanskelig å gjøre rent på kontorene som tilhører K2 ansatte. Det ligger tomme flasker og klær i vindu og på gulv arealer, i tillegg til plastposer.

Matrester må kastes i konteinere som står nær kjøkkenkroker, de blir tømt hver dag. Avfall på kontorer og kontorlandskap bli kastet bare en gang per uke.

Hvis vi alle gjøre en innsats, blir det hyggeligere for oss alle, og renholderen får en enklere arbeidshverdag. Ber om forståelse for dette.

Hilsen
Tante Sofie på K2

Forslag til kandidater for MØBIUS-prisen

untitledForskningsmiljøene oppfordres med dette til å nominere kandidater til Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbius-prisen, som skal deles ut høsten 2014. Både forskningsmiljøer og enkeltpersoner kan foreslå kandidater. Forslagene må være godt begrunnet og dokumentert. Forslagene må sendes til Forskningsrådet senest 13.juni 2014. Forskingsprisens vedtekter

Ønsker du medieomtale?

medieomtale1Fakultetet ønsker å gi yngre lovende forskere et kurstilbud i formidling og kommunikasjon. Det vil bli satt opp et formidlingskurs for 10 deltakere i løpet av høsten 2014. Målet er at alle deltakere skal få minst en sak på trykk/på radio/på tv som direkte resultat av deltaking på kurset.

Hvis du ønsker å være med må du melde fra til Per Bakke innen 24. mai , så vil instituttleder prioritere dersom det melder seg mange. Kun to fra K2 vil bli plukket ut til dette spennende programmet. For mer infomasjon

Invitasjon til drøftingsmøte

lover-reger-juss-trimEn sentral arbeidsgruppe bestående av prorektor, dekanene fra samtlige fakultet og museumsdirektøren leder arbeidet med ny strategi ved Universitetet i Bergen for perioden 2016-2022.

Arbeidsgruppen inviterer alle tilsatte til et åpent drøftingsmøte tirsdag 10. juni, kl. 12.30-14.20, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag. Alle interesserte må registrere seg innen 3. juni ved å sende mail til Lars Nilsen.
For mer informasjon.