Månedlige arkiver: april 2014

Slik kommer du igang med E-læring

Eva GerdtsDet er behov for å ta i bruk nye, studentaktiviserende læringsmetoder. Dette blir hovedtema på årets Eksamens og undervisningsseminar som arrangeres onsdag 17.09.14 på Hotel Terminus. Husk å reservere dagen allerede nå!!

De medisinske fakultetene samarbeider om nasjonal platform for       e-læringsressurser. Harald Wiker er vår kontaktperson for utvikling av e-læringsressurser både i DIGUiB og mot den nasjonale e-læringsplatformen. Som et startpunkt anbefales alle undervisere å kontakte IT avdelingen på brita og søke om tilgang til programmet Camtasia Relay. Med programmet kan du lage video-opptak til   e-læring på din egen PC. Visedekan for utdanning, Arne Tjølsen, har laget en brukerveiledning.

Lykke til!

Eva

Disputas uke 18

Lara A. Aqrawi disputerer for Ph.D graden onsdag 30. april 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 29. april 2014 kl. 14:15
Oppgitt emne: «B cells in the immunopathological context of Sjögren’s syndrome»
Disputas: Onsdag 30. april 2014 kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “B cell specificity and pattern in primary Sjögren’s syndrome – studies in humans and a murine model”
1. opponent: Professor Jacques-Olivier Pers, Universitetet i Brest, Frankrike
2. opponent: Førsteamanuensis Per Eriksson, Universitetet i Linköping, Sverige
Pressemelding

Alumnusdagene 9. og 10. mai

Per BakkeJeg vil benytte denne spalten til å slå et slag for alumnusdagene.  Hva er alumni?  Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet.

Universitetet i Bergen inviterer for første gang til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Det blir en innholdsrik helg med faglig påfyll, gjensynsglede og sosiale aktiviteter på Det medisinsk-odontologiske fakultet og på hele universitetet.
Alle som studerer, har studert eller er ansatt ved UiB regnes som UiB alumner.

UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen. Alumnusportalen UiB Alumni er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt. Registrer deg som UiB alumn her.

Tilslutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig God Påske og håpe at folk lader batteriene!

Per

Avfall på rom for risikoavfall i 9. etasje Lab-bygget

Det har til tider blitt stående mye avfall som ikke har blitt hentet. Dette skyldes flere ting:

  • mangelfull utfylling av deklarasjonsskjema
  • avfallet har ikke blitt påskrevet deklarasjonsnummer
  • de røde kassene har blitt forseglet, og det har vært umulig å finne ut hva som er oppi…

farlig avfallDet viser seg nå at vi har fått levert feile røde avfallskasser. Vi skal bare bruke kasser der lokket er hengslet på den ene siden, ikke de hvor lokket kan tas helt av. Tanken er da at deklarasjonsskjema skal ligge nedi kassen, ettersom lokket kan åpnes. Det kan ligge flere typer avfall med forskjellig deklarasjonsskjema, men det er viktig at deklarasjonsnummer skrives på det tilhørende avfallet. Avfallet blir tatt ut når det har nådd avfallsstasjonen, og kassene gjenbrukes. Viser til følgende dokumenter: “Håndtering av farlig avfall” som ligger på Innsiden under Hospitaldrift Transport og “Veileder for utfylling av deklarasjonsskjema” som ligger i Helse-Bergen sin elektroniske kvalitetshåndbok (begge krever innlogging).

Husk at deklarasjonsskjema må fylles riktig ut. Miljøhallen kan være behjelpelig ved spørsmål. Kontakt Pål Andersen (Seksjonsleder) 7-2583 eller Asbjørn Gelin (Enhetsleder) 7-2550.

For ordens skyld kan det nevnes at deklarasjonsskjema må bestilles fra Sentralforsyningen, skjema nr. 202 580. Blanke avfallskanner, kjegler og røde kasser kan bestilles fra portørene i Lab.bygget (tlf. 7-7892) eller Miljøhallen (tlf. 7-6930). Blå plast-avfallskanner utgår. De blanke kannene sendes nå til destruksjon, og blir ikke gjenbrukt slik som tidligere.

Informasjon om transport og post i Påsken

påske

Det vil kun bli 1 postrunde mandag 14. og tirsdag 15. april. Onsdag vil det ikke bli kjørt post. TPS holder åpent til klokka 12, og eksternpost som skal ut samme dag må komme inn senest 10:30.

Campusbussen går som vanlig 14. og 15. april. Ingen turer onsdag 16. april.

Enheten for materiell, flytting og annen transport holder stengt hele påsken, fra mandag 14. april til mandag 21. april.

Alle enheter, institutter og fakulteter som holder stengt i påsken bør melde fra til TPS på e-mail.
For mer informasjon.

Fagområder og forskningsgrupper

Nå er K2 nytt også oppdatert med ansattoversikter over fagområdene og forskningsgruppene ved K2.

Informasjonen finner du under “Ansatt info” i menyen.

Opplysningene i disse oversiktene er lagt inn manuelt, så skulle du oppdage feil eller mangler, setter vi pris på tilbakemelding på dette. Send mail til Irene Hjelmaas.

Utvidelse av avtale mellom UiB og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)

UiB inngikk avtale med NSD i februar 2006 om at NSD skal være personvernombud for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger etter personopplysningsloven. Pga. helseforskningsloven er UiB nå i dialog med NSD for å revidere og utvide avtalen til å omfatte forskning som omfattes av helseforskningsloven. For mer informasjon.

Forslag til prosjektoppgaver for odontologi- og tannpleierstudenter

Studenter ved det integrerte masterstudiet i odontologi og bachelorprogrammet i tannpleie skriver som en del av utdanningen henholdsvis prosjektoppgave (12 studiepoeng) eller bacheloroppgave (10 studiepoeng). Det er nå tid for å hente inn forslag til nye prosjekt- og
bacheloroppgaver til disse studentgruppene. For mer informasjon.

Viktig informasjon om søknader og søknadsfrister

Vi legger opp til en prosess denne våren med NFR søknadsrunden med frist 21. mai 2014. Se tidsplan.

Her er en god kortfattet beskrivelse av de programmene innen fripro-søknadene.

Grei oversikt over helseforskningsprogrammene til NFR. Som det fremgår av oversikten vil det ikke komme særlige utlysninger i 2014.

NFR har nå med utlysninger fra EU, H2020. Fristene finner du her.
Første frist er 25.3 allerede for ERC yngre forskere

NB!!! VIKTIG ! Instituttet MÅ godkjenne søknader som sendes minst to uker før fristen for å få dekket husleie og administrasjonskostnader for tilsatte på Kreftforeningen, BMFS, BFS, Jebsen

Symposium om kliniske studier

logo oslo og akershusForskergruppen Aldring, helse og velferd arrangerer symposiet: «Hvordan kan en best gjennomføre en randomisert kontrollert studie i klinisk pasientnær forskning?» Symposiet vil  ta opp retningslinjer for gjennomføring av en randomisert kontrollert studie og vurdering av  kvalitet, og de utfordringene som følger disse retningslinjene for å oppnå høg kvalitet innen klinisk pasientnær forskning. Symposiet arrangeres tirsdag 13. mai, kl. 09:30-15:00 i Pilestredet 46, PA 308, Oslo. For mer informasjon.
Påmelding innen 22. april til Astrid Bergland.

Ukens leder

Roland Jonsson

Vitenskaplig publisering, fagråd og nominering til nivå 1 og 2

Som dere allerede kjenner til så krediteres institusjoner (for eksempel UiB) for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet (gjennom forfatteradresser oppgitt i publikasjonen). Enhetene blir kreditert etter andelen av publikasjonens forfattere som tilhører enheten. Dette kalles forfatterandeler. Derfor er det viktig at adresser etc. er korrekt i Cristin og her hviler ansvaret på den enkelte institusjon (les også forsker).

De nasjonale målesystemene for vitenskapelige publikasjoner er basert på en nivåinndeling av vitenskapelige tidsskrifter ut i fra en vurdering av kvaliteten på tidsskriftene. Formålet med en kvalitetsinndeling av tidsskrifter er å stimulere til høy kvalitet ved publisering av vitenskapelige artikler. Når kanalen ligger på nivå 1 eller 2 betyr dette at de er godkjente, der nivå 2 er kanaler med høyere internasjonal prestisje (ca. 20% av alle tidskrifter innen respektive fag).

NSD saksforbereder kanaler på nivå 1, mens det er UHRs Publiseringsutvalg som koordinerer plassering av kanaler på nivå 2. Dette gjøres etter innspill fra UHRs mange nasjonale fagråd. De nasjonale fagråden finner du her.

Alle tidsskrifter kan søkes opp i kanalregisteret hos NSD.

For å finne ut hvor “dine” tidskrifter ligger så kan du gå inn på side 4 og 5 i følgende brev. Dette ble utsendt i samband med nomineringsprosess sist høst 2013. Her ligger det lenker til alle tidsskriftene i medisin, sortert på faggruppe. Merk at endringer som ble gjort i høst ikke vil være oppdatert i dette brevet (som kom før nomineringen).

Ønsker du å foreslå endringer i nivå 1 resp. 2 i ditt fagområde så kan du ta kontakt med fagrådet eller vende deg til NSD som har ansvar for å administrere sentrale tjenester for dokumentasjonssystemet, blant annet registrene for autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag):

Tidsfrist for forslag til nye kanaler for rapporteringsåret 2014 er 30. november.

Roland

Til orientering til fagmiljø som ønsker å søke MSC-ITN med frist 9 april 2014

I motsetning til i de fleste andre prosjekttyper i Horizon2020, kan man ikke søke om å få dekket faktiske lønnskostnader gjennom disse “training networks”. I stedet bevilges et fast beløp til lønn. Differansen mellom utbetaling fra prosjektet og faktiske lønnskostnader for en PhD som ansettes ved UiB, utgjør omtrentlig 200.000 NOK/år. Denne differansen har man tidligere kunnet få dekket gjennom NFRs toppfinansiering av Marie Curie kandidater i form av den såkalte IS-TOPP ordningen. Det ligger nå an til at IS-TOPP finansieringsordningen blir avviklet i Horison2020.

Ledelsen ønsker at UiBs miljøer skal søke, og derfor garanterer UiB sentralt for disse kostnadene – dersom ordningen i forskningsrådet faller bort.

For mer informasjon.