Stikkordarkiv: 39/2014

Vis frem dine forskningspresentasjoner fra 2014

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2014. Det vil bli posterutstilling i Vestibylen på Haukeland Universitetssykehus 26.-30.01.15, og muntlige presentasjoner 29.01.15. De beste presentasjonene belønnes med premie! For mer informasjon.

Påmeldingsfrist er 1. desember 2014.

Samarbeid mellom akademia og legemiddelindustri

Roland JonssonFra flere hold legges det opp til mer samarbeid mellom akademia og legemiddelindustri ikke minst gjennom Horizon 2020. Dette er et ikke tilstrekkelig benyttet innovativt middel for også å styrke forskningen ved våre universitetsklinikker. Bransjeforeningen for legemiddelindustrien (LMI) i Norge kan i dette sammenheng være behjelpelig til/med slikt samarbeid. LMI representerer ca. 60 medlemsfirmaer som består av både internasjonale selskaper og små biotekforetak.  Bedriftene sysselsetter ca. 4000 høykompetent arbeidskraft der også noen medlemsbedrifter har egen produksjon i Norge.

Demografiske endringer og endret sykdomsbilde gir helse og omsorgssektoren utfordringer som krever bedre resursutnyttelse, høyere effektivitet samt nye og bedre tjenester. Ny teknologi og produktutvikling vil være avgjørende før å møte nye krav, opprettholde kvaliteten på helsetjenestene samt møte forventninger om gode velferdstjenester og god behandling.  I disse utfordringene ligger det også et stort potensial for verdiskapning og innovasjon. Biomedisinsk og helserelatert forskning kan møte disse helseutfordringene.

Hva kjennetegner nåsituasjonen? Jo, vi har høy forskningsinnsats men både lav innovasjon og altfor lav deltakelse fra næringslivet. Fra HelseOmsorg21 strategien oppfordres vi til følgende: Økt samhandling mellom næringsliv og det offentlige. Til å begynne med økt dialog og partnerskap. Ønske om større medvirkning fra næringslivet i norsk helseforskning. Større fokus på kommersialisering av forskning. Økt antall industrifinansierte kliniske studier. Utnyttelse av helsedata som nasjonalt fortrinn.

Politikerne må derfor legge til rette for økt antall selskapsetableringer og gode utviklingskår for norsk helseindustri. Samtidig er legemiddelindustrien på jakt etter økt produktivitet og vitenskapelig eksellense! Dette kan være noe som våre stipendiater og post-doc kan gripe an i sin karriereplanlegging.

Roland

REGISTRERING AV FAMILIEOPPLYSNINGER I PAGA

I forbindelse med at ansatte benytter kode 470 – Syk barn/barnepasser (omsorgsdag i forbindelse med barnssykdom) er det viktig at det foreligger informasjon at den ansatte som benytter seg av retten til dette faktisk har barn som gir rett til omsorgsdager.

Hvis en ansatt registrerer fravær med kode 470 og dette blir godkjent og send inn vil det foreligge ett varsel i PAGA som sier dette:

“Avvist – ikke registrert barn som gir rett til fraværet” på ansatte som ikke har sendt inn opplysninger om barn.

Men fraværet blir registrert, det ligger kun som en varsel her sentralt i PAGA på lønnskontoret.

Man sender inn opplysninger om barn via skjema “Person og familieinformasjon”

Nye personsider for alle ansatte ved UiB

De nye sidene lanseres i uke 42. Dagens innhold på personsidene vil automatisk overføres til de nye sidene, og i god tid før lanseringen får ansatte e-post med lenke til sin personside og tilgang til å redigere denne. Det oppfordres til at alle fyller ut opplysninger om spesialfelt og fagområder, da disse sidene vil bli benyttet av kommunikasjonsavdelingen og media. Legg gjerne inn et fint bilde også. For mer informasjon.

Forslag til masterprosjekter i medisinsk biologi

Ønsker du/dere en masterstudent? Masterprogrammet i medisinsk biologi ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium. En kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver sendes på e-post innen 1. oktober.

Disputaser uke 40

barbara_rogge_shBarbara Rogge disputerer for Ph.D graden mandag 29. september 2014.
Prøveforelesning: Mandag 29. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «The transition from hypertension and hypertensive heart disease to heart failure»
Disputas: Mandag 29. september 2014  kl. 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Influence of obesity on left ventricular adaption, grading and outcome in aortic valve stenosis»
1. opponent: Professor Renata Cifkova, Charles University Medical School, Praha, Tsjekkia
2. opponent: Professor Thomas Kahan, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Oppslag og pressemelding

Vellukka kompetansehevingsdagar for K2-teknikarane

Teknikere på seminar5.-6. september vart det arrangert kompetansehevingsdagar for teknikarane ved K2. Som fylgje av at K2 vart eit nytt institutt i 2013, gjennomgjekk teknikargruppa ei omorganisering, og på bakgrunn av dette vart det søkt om omstillingsmidlar frå Det medisinsk-odontologiske fakultet. Teknikarane vart tildelt 100.000 kroner, og det var ynskjeleg å nytta desse midlane til å arrangere eit seminar av både fagleg og sosial karakter.

Nydeleg haustvér og naturskjønne omgjevnader på Panorama Konferansehotell på Sotra skapte perfekte rammer for programmet vårt. Spanande foredrag med inviterte gjesteforelesarar, og ikkje minst utfordrande teambuildingsoppgåver servert av Sotra Villmarksenter laga god stemning og auka samhaldet blant teknikarane.

Komitéen takkar alle som var med og gjorde dette til eit vellukka arrangement!

BTO & Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014

Har du et spennende forskningsprosjekt eller en idé med nyskapende potensial? Da kan du være med i årets idékonkurranse.
Vinneren får 300.000 kroner for finansiering av utviklingskostnader for prosjektet. For å være med må du sende BTO et kort skjema, og du kan bli vinner av BTO og Sparebanken Vests Idékonkurranse 2014. For mer informasjon.

BTO_logo

NYTT K1/K2 SEMINAR

Vi ønsker å invitere dere alle til det neste månedlige seminaret i K1/K2 seminarrekken!
Tittel: “Parkinson’s disease: a journey into heredity, entropy and energy failure”
Holdes av Charalampos (Haris) Tzoulis, MD, PhD, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Center for Translational Science in Neurodegeneration and Aging
Tid: Onsdag 1. oktober, klokken 14:15 – 15:00.
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Roland Jonsson
For mer informasjon, samt abstract.

K2s årlige HMS-dag

Scandic ørnenMinner om at alle holder av 5. november til K2 sin årlige HMS- dag, der fokuset blir det indre liv på K2.
Sted er det nye Hotell Ørnen vis a vis Buss-stasjonen. Dagen starter kl. 08:15 med en sesjon særlig rettet mot praktisk arbeid på lab, risikovurdering og beredskap. Fra kl. 12:00 er programmet rettet mot motivasjon, og da kommer Marco Elsafadi. Dagen avsluttes kl. 16:00. Endelig program og påmelding kommer, men hold av datoen!

Åpningskonferanse for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er et nyetablert ressurssenter, og inviterer til åpningskonferanse. Konferansen vil finne sted på Høgskolen i Bergens nye lokaler på Kronstad, 28.-29. oktober 2014. I programmet for åpningskonferansen er det samlet en rekke spennende og praksisnære bidrag innenfor temaene mestring og fysisk aktivitet og mat og danning for barn og unge. Bidragene representerer ny forskning innenfor feltet, ulike relevante prosjekter, og eksempler på god praksis i barnehager og skoler. Påmeldingsfrist: 01.10.14. For mer informasjon.