Kategoriarkiv: Ukens leder

Ukens leder

Kartlegging: Hva skjer i forskningsfronten ved Det medisinske fakultet?

Instituttledelsen ber vitenskapelig ansatte om skisser på maks en A4-side over forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner, se nedenfor. Forslagene sendes til forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa (Susanna.Pakkasmaa@uib.no) innen mandag 28. november.

Bakgrunn (informasjon fra forskningsdekan Marit Bakke)

Fakultetsledelsen har i samråd med instituttlederne ved Det medisinske fakultet besluttet at de vil kartlegge retninger og sentrale aktiviteter i forskningen ved fakultetet. Hensikten er å identifisere områder for samarbeid på tvers av institutter og andre institusjoner slik at vi bedrekan utvikle slagkraftige prosjekter som er konkurransedyktige i forhold til ekstern finansiering og formidling. Det kan være aktuelt å særskilt fremme prioriterte initiativ for eksterne finansieringskilder.

I denne sammenheng ber fakultetet instituttene om å identifisere forskningsområder/prosjekter som er aktuelle å satse på i årene fremover og som er gode utgangspunkt for samarbeid på tvers av institutter/fakulteter/institusjoner.

 1. Hvert institutt skal legge frem en prioritert liste påaktuelle forskningsprosjekter (opp til fem). Hvert initiativ skal beskrives på ca. en A4-side og oversendes samlet og signert av meg som instituttleder til leder av forskningsseksjonen, Tone Friis Hordvik innen 01.12.22.
 2. Deprioriterte initiativene fra instituttene vil bli diskutert samlet iutvidet forskningsledelse og på instituttledermøter i regi av fakultetet.
 3. Utfallav diskusjonene vil være styrende for hvordan det arbeides videre med initiativene i forhold til f.eks. utvikling av samarbeid og søknader. Dekanatet kan også avgjøre (på grunnlag av diskusjonene) om enkelte initiativ skal fremmes spesielt motutvalgte finansieringskilder.

Prosess ved K2
Instituttledelsen ved K2 har diskutert saken og bestemt at vi ønsker en åpen prosess der alle vitenskapelig ansatte skal få muligheten til å fremme forslag. Siden vi bare kan sende videre fem forslag, er det viktig at forslagene inkluderer flere personer og gjerne flere miljø og tema på tvers av forskningsgrupper, institutter og ev. fakulteter.

Det er viktig at forslagene representerer innovativ toppforskning som vi skal satse på de neste år.

Lykke til med prosessen!

Pål Rasmus Njølstad
Instituttleder

Ukens leder

Er du nyfiken?

Eller for å omformulere, er du nysgjerrig, spørrelysten og vitebegjærlig? Å spørre mange spørsmål, utfordre etablerte sannheter, finne alternative løsninger, gjør oss smartere og til bedre forskere. I Harvard Business Review kan man lese om the «Surprising Power of Questions» (https://hbr.org/2018/05/the-surprising-power-of-questions)

Forfatterne oppsummer at å stille spørsmål er et unikt verktøy for læring og utveksling av ideer, det gir samtaler mer produktive, gir innovasjon bedre resultater og det bygger tillit i organisasjonen. Det kan også avdekke uforutsette farer og fallgruver. Til tross for dette tenker nok ikke mange av oss at spørsmålsstilling er en kunst som kan utvikles og forbedres. Ved å stille spørsmål forbedrer man sin emosjonelle intelligens, noe som igjen gjør oss til bedre spørrere. Artikkelen gir tips om hvordan ulike spørsmål skal brukes – «not all questions are created equal».

Som forskere og undervisere kan vi også bli flinkere til å stille spørsmål, vi lærer mer og jeg tror forskningen blir bedre – hva er spørsmålet du vil ha svar på når du gjør et eksperiment, og hva driver naboen din med, hva kan vi lære av det

Jeg håper du vil bli inspirert til å bli mer spørrende og nyfiken.

God helg

Eystein Husebye
Nestleder K2

Ukens leder

Legestudentene har desentrale praksisopphold ved Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde. Denne ordningen er nødvendig for å klare så store studentkull som vi har nå. Den er også veldig bra for studentene ved at undervisningen blir mer praksisnært enn det vi kan tilby i Bergen. Undervisere som er ansatt i Stavanger, Haugesund og Førde er også involvert i forskning som en viktig del av arbeidsoppgavene.

Det er en utfordring å sikre god og effektiv forbindelse til Bergen, og inntrykket mitt er at dette kunne vært bedre.

Alle ansatte ved K2 skal tilhøre en forskningsgruppe og en undervisningsgruppe. De administrative linjene går gjennom forsknings- og undervisningsgruppelederne. Det er derfor viktig å vite hvilke forsknings- og undervisningsgrupper den enkelte tilhører slik at alle ansatte sikres informasjonen som sendes gjennom forsknings- og undervisningsgruppene. Dersom det er uklart hvilken forsknings- og undervisningsgruppe dere tilhører, ta kontakt med Silke Appel (forskning) eller Mette Vesterhus (undervisning).

Vi har undervisningsmøter med utplasseringssykehusene to ganger årlig. Mitt inntrykk er at dette ikke er nok for at utplasseringssykehusene føler de er involvert i aktiviteten her i Bergen, spesielt når det gjelder forskning.

Vi har involvert personell ved utplasseringssykehusene på K2 Retreat, men pga. kostnaden har vi bare hatt disse møtene annethvert år. Vil en utvidelse av undervisningsmøtene med en bolk for forskningspresentasjoner være en mulighet? Vi kunne ha tematiske møter der det er presentasjoner fra begge hold.

Det er også mulig å tenke seg digitale møteplasser med tematiske presentasjoner. I alle fall burde vi i Bergen være flinkere å huske på dere ved utplasseringssykehusene slik at det alltid foreligger en Teams-lenke på møtene her i Bergen som er aktuelle for dere, og at dere inviteres – på rett mailadresse! (dette skal vi ordne).

I fjor hadde K2 40 disputaser, og i år ser det ut til å bli minst like mange. En måte å få kontakt med miljøene i Bergen på, er at de vitenskapelig ansatte stiller som custos ved disputaser. Jeg vil benytte anledningen til å takke personell spesielt i Stavanger for at de har stilt på flere!

Jeg vil også oppfordre forsknings- og undervisningsgruppelederne om å være mer aktive mht. å tenke på og involvere personell fra utplasseringssykehusene.

Jeg tror vi har mye å vinne på et tettere samarbeid mellom moderinstituttet og utplasseringssykehusene! Kom gjerne med forslag!

Ha en riktig god helg.
Pål

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Arealutvalget er i gang med å kartlegge arealbruk på laboratoriebygget. Alle forskningsgruppeledere som huses der har fått tilsendt en excel fil og bes om å fylle inn skjemaene for sine grupper slik at utvalget kan begynne jobben med å utarbeide forslag til bedre utnyttelse. Alle er hjertelig velkomne til å komme med innspill!

Og så vil jeg minne alle på at høsten er tiden for medarbeidersamtaler. Mia har ansvaret for de ansatte i administrasjonen. Som Pål skrev for noen uker siden tar han samtalen med forskningsgruppelederne, mens forskningsgruppelederne har fått delegert ansvaret til å ha medarbeidersamtaler med medlemmene av sine forskningsgrupper. Det er derfor viktig at alle vitenskapelig og teknisk ansatte tilhører en forskningsgruppe! Si fra hvis du ikke vet hvilken gruppe du hører til, så finner vi ut av det.

Ha en riktig god helg!

Ukens leder

Langsiktig strategi og karrierebygging

God forskning krever strategi, ikke bare faglig, men også for å ha en infrastruktur og økonomi til å sette forskningsplanene ut i livet. Dette betyr at vi må ha både kortsiktige og langsiktige mål. Man trenger ikke løpe etter enhver «ball» og forskningsmulighet, men du må fokusere på din «ball» og jobbe strategisk med forskningsfinansiering kompetanseoppbygging

Søknadsskriving er en lang prosess. Jo lengere tid du bruker, jo bedre. Selvsagt trenger større prosjekter og søknader mer tid. Posisjonering begynner flere år før selve søknaden: hva trenger du på CVen din for å være en konkurransekraftig søker. Konseptutvikling: omkring et år før fristen. Og bruk helst 6 måneder for foredlingen og selve skrivingen

Forskningsgruppelederne må hjelpe de yngre frem. De som etterhvert skal bli gruppeledere må få seniore forfatterskap og «co-PI»-posisjoner i søknader. Man kan søke mindre fond som er lettere å få tilslag på, dra på konferanser, bli med i nettverk og øve sin kritiske sanse med å være reviewer. Fremtidens gruppeledere må hjelpes inn i karriereprogrammer og bygge opp sin undervisningskompetanse og UiB har mange tilbud for yngre forskere (for eksempel UiB Ferd https://www.uib.no/ferd), bruk dem!

Nå er utlysninger i Horizon Europe kommet og flere av utlysningene i arbeidsprogrammet 2023-24 vil passe flere av våre grupper godt. Ta kontakt med Susanna Pakkasmaa om du planlegger å søke – på den måten kan du komme i gang i god tid og skrive en søknad som fører til bevilgning.

Neste uke er det EU Research & Innovation Days (https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days). Hvis du vil bli klokere på hva som skjer i Europa, følg den digitale konferansen.

God helg når den tid kommer
Eystein og Susanna

Ukens leder

Pål Rasmus Njølstad

Medarbeidersamtaler
Det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Nytt fra i fjor er at det ikke er nok at medarbeidersamtalene tilbys – de skal også gjennomføres. Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger. Det pågår som dere vet lønnsforhandlinger nå i høst.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Maria Holmaas ansvaret.

Oftest synes jeg tiden går fryktelig fort om høsten, og plutselig er det jul. Det er derfor lurt å komme i gang med medarbeidersamtalene så snart som mulig. Lykke til!

Ukens leder

Nye muligheter i Horizon Europe

Mens vi venter på tilbakemelding fra Forskningsrådet på søknadene sendt i vår kan det være en ide å studere utkastet til utlysningene under området Helse i Horizon Europe. Det er mange utlysninger som er relevante for K2 sine forskere. De ulike såkalte destinasjonene i programmet er

Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society

Destination 2. Living and working in a health-promoting environment

Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden

Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care

Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society and reducing disease burden

Dere vil finne utlysninger som passer ditt fagområde. Flere utlysninger under Destinasjon 1 er innrettet mot persontilpasset medisin. Under destinasjon 5 er det mulig å søke om prosjekter som integrerer artifisiell intelligens og helse, blant annet utvikling av nye verktøy bade for helsepersonell og pasienter for forebygging og behandling av sykdom. Utlysningen er ennå ikke publisert, men dere kan få tilgang til utkastet ved å kontakte vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa. Hun og Forskningsavdelingen kan være behjelpelig med råd og veiledning for dem som er interessert. Susanne er ellers interessert i å møte instituttets forskningsgruppeledere for å bli mer kjent i miljøet.

Vurder å søke om EU-midler både som partner og koordinator

Lykke til med fremtidige søknader

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Nestleder K2

Ukens leder

Semesterstart og nye muligheter

Semesterstart er som regel preget av friskhet og energi. Studentene myldrer i auditorier og grupperom – og i år virker de ekstra motiverte, synes jeg. Vi som underviser, opplever forhåpentlig at batteriene er ladet etter sommerferien, og tar fatt på oppgavene med blanke ark og nye fargestifter. Kanskje er det nå vi skal prøve ut noen nye pedagogiske grep i undervisningen?

Det første «Vestlandslegekullet» med drøyt 200 studenter møter nå klinisk undervisning i MED3. Hele tredje studieår er lagt om for å ta høyde for økningen i studenttall, og med tanke på å forbedre undervisningen. Som alltid kan det være små humper i veien når endringer innføres, men jeg håper vi alle vil vise velvilje og gjøre vårt beste for at studentene skal få god undervisning. Så får vi justere kursen før neste kull om det trengs.

Akutt- og mottaksmedisin er en relativt «new kid on the block» blant de medisinske spesialitetene. Nå skal studentene lære mer om dette gjennom en nyopprettet 3-ukers praksisutplassering i akutt- og mottaksavdelingene ved Haukeland og Haraldsplass. Målet er å utdanne studenter som er ennå bedre rustet for å møte livet som LIS1.

K2 ønsker å se på mulighetene for å utvikle nye videreutdanningskurs, en inntektskilde vi kanskje ikke har utnyttet godt nok og som kan bidra i arbeidet med å snu underskuddet. Vi vil sette sammen en arbeidsgruppe for å se på dette. Ta kontakt hvis du har gode idéer!

Minner om at fristen for å nominere kandidater til Helse Vests Utdanningspris for 2022 er 20. september: Kven er din kandidat til Utdanningsprisen i Helse Vest? – Helse Vest RHF (helse-vest.no) .

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt komme i gang etter ferien. Omstilling fra ferie til hektisk universitetsliv kan være litt brutal og tar tid. Nye studentkull medfører merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket epost og fått unna det mest presserende, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i.

Denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2023. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Hovedfokus siste halvår har vært økonomien grunnet Kunnskapsdepartementet sine utspill om kutt i grunnbevilgningen til alle universitetene knyttet til pensjon, effektivisering, reiser og annet. Det vises til dekan Per Bakkes e-post i dag. Medisinsk fakultet har gjort opp et budsjett for 2022 med et underskudd på kr 30 mill mens K2 har 12 mill kr i underskudd. Det gjør driften av vanskelig. Men som Per Bakke sier, står vi sammen i dette, skal vi klare å komme gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Ukens leder

Undervisningspris og sommertanker
Felles undervisningsdag for K2 og K1 gikk av stabelen i auditoriet i AHH den 18. mai. Det var godt å møtes fysisk igjen til det vi følte var en vellykket undervisningsdag! Jeg håper at kolleger på SUS og i Haugesund som deltok digitalt, også følte at de fikk godt utbytte av dagen. Takk til alle som deltok og bidro til lærerike presentasjoner og nyttig debatt om spørsmål knyttet til undervisningen vår!

Spesielt vil jeg fremheve professor Jone Trovik, overlege ved Kvinneklinikken og tidligere utdanningsleder ved K2, som vant årets Undervisningspris for K2. Hun fikk prisen for sitt flotte arbeid med å utvikle et elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter. Med dette arbeidet fikk hun til et kinderegg; et godt kurs, studentmedvirkning, og utdanning i universitetspedagogikk. Et eksempel til etterfølgelse!

Når vi snakker om pedagogikk: Mangler du godkjent basisutdanning? Da bør du utnytte at sommeren er lavsesong for undervisning: Planlegg inn nødvendige kurs for høsten, og få unna arbeidet med å dokumentere din pedagogiske kompetanse i en pedagogisk mappe. Late dager på bryggen, i hagen eller på fortauskafé inspirerer kanskje til endelig å skrive refleksjonsnotatet om egen undervisningserfaring og undervisningsfilosofi?

Ferie og fri fra vanlige forpliktelser kan gi god grobunn for nye idéer – kanskje dukker andre kreative tanker om undervisning eller undervisningsadministrasjon opp i sommer? Da UGLEne møttes tidligere i vår, diskuterte vi blant annet hvordan vi skal undervise flere studenter enn vi gjør i dag. Iblant kan det føles som om økt antall studenter og mer smågruppeundervisning i en situasjon med trang økonomi, bare fører til at hver av oss løper fortere. Da er det viktig å vurdere hva vi gjøre og hva som kanskje kan legges på vent, gjøres av andre, eller gjøres på en annen måte.

Lykke til med siste innsats før semesterslutt og sommerfri!

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Leder K2 nytt uke 23 2022

Når dette skrives, er OSKE12-eksamen akkurat ferdig. Jeg vil benytte anledningen til å takke for flott innsats i å planlegge og gjennomføre denne. Mange har vært involvert, og spesielt vil jeg fremheve alle administrativt ansatte som har deltatt i tidkrevende forberedelser og gjennomføring av dagen. Som tidligere år deltok jeg som sensor på oppgave innen pediatri. I tillegg til at det er spennende å se hvordan studentene løser oppgavene, er det inspirerende å lære at de liker denne eksamensformen. Videre er det gøy å få være med på et slikt event. En får også treffe ansatte på fakultetet på tvers av institutter og ansettelsesforhold i en spennende setting. Lunsj og rikelig med kaffe bidrar til at praten går og latteren ofte sitter løst. Det er imidlertid en ressurskrevende eksamensform og med de utfordringene vi nå har økonomisk, tviler jeg på at vi kan bruke mer resurser på denne eksamensformen.

Det nærmer seg sommerferie, og jeg vil minne om at alle må registrere ferieønskene i selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai og det er fortsatt mange som ikke har registrert ferien for 2022. I tillegg til at dette er noe vi som arbeidsgiver skal ha oversikt over, er det en annen grunn til at vi maser om dette. Dersom dere ikke registrerer ferien, slår det ut i vår økonomi. Ikke-avviklet ferie vil stå som gjeld til de ansatte ved årsskiftet og øke underskuddet i vårt budsjett. Det kan bety at vi må fryse stillinger eller annet for å oppnå budsjettbalanse. SÅ LØP OG REGISTRER FERIEN NÅ!!!

Med ønsker om en herlig helg!

Pål
instituttleder

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Det er vanskelige økonomiske tider, og det politiske spill rundt forskningsrådet er bekymringsfullt. Vi er nødt til å se etter alternativer når det gjelder forskningsfinansiering, og det var derfor veldig kjekt å se at K2 var vel representert på workshop om «Horizon Europe and Beyond» organisert av FIA. Vi fikk mange praktiske tips om hvordan å gå frem, og jobbet litt med et verktøy laget av Hiwa Målen fra FIA som gjør det enklere for forskere å finne passende utlysninger. Ikke nøl med å ta kontakt med vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa hvis du trenger hjelp.

Så har vi ved K2 også flere gode eksempler på vellykket ekstern forskningsfinansiering fra andre kilder: Eva Gerdts og hennes Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner fikk nylig støtte fra Godvik Sanitetsforeningen, Bjørn Tore Gjertsen fikk tildelt midler for CD37 CAR T celleterapi fra regionale helseforetaksprogrammet KLINBEFORSK, og Nina Langeland sitt Vestnorsk forskningssenter for antibiotikaresistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches) støttet av Trond Mohn stiftelsen hadde stor åpning denne uken med helseministeren Ingvild Kjerkol til stede, hvor Randi Bertelsen er en av PI som får støtte (https://mohnfoundation.no/vestnorsk-samling-om-forskning-pa-antibiotikaresistens/). Gratulerer så mye til alle involverte!

Og sist, men ikke minst: vi ved K2 er faktisk veldig flinke til å utdanne neste generasjon forskere med hele 21 disputaser i første halvår 2022! Det finnes en del forskningsfinansiering rettet mot yngre forskere, så bare ta kontakt med Susanna hvis du trenger råd.

Ha en fin pinse!

Ukens leder

Forskning til studentene

Studentene ved fakultetet ønsker mer kontakt med forskere og den akademiske hverdagen. Det er derfor på begynt arbeid om å lage en portal hvor studenter kan komme i kontakt med oss forskere ved instituttene, fra ph.d-nivå opp til professor. Det er viktig at flere forskere melder seg til denne portalen slik at vi kan gi et godt tilbud til studentene. Jeg oppfordrer alle til å delta, se mer detaljer om saken her

Ha en fin helg!

Pål R. Njølstad
instituttleder

Mer om forskningsfinansiering

Vi har tidligere skrevet om at Fakultetet og instituttene må kutte kostnader. Nå er Forskningsrådet sin tur. I Khrono (khrono.no) roper nobelprisvinnerne Moser og Moser vasku om forskningskutt. De er sjokkerte og det er de ikke alene om. Khrono skriver: For å spare inn 842 millioner kroner i år og neste år foreslås det blant annet å redusere tildelingene i år med 20 prosent, la være å lyse ut frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro) neste år og utsette oppstart for nye sentre for fremragende forskning. I tillegg er det forslag om å forskyve utlysning av midler til forskningsinfrastruktur.

Hvordan skal vi håndtere dette som institutt? Jeg tenker at det er viktig å søke midler fra Forskningsrådet selv om nåløyet er enda trangere enn før. Videre må en se etter alternative finansieringskilder. Her peker Horizon Europe seg ut som en stor mulighet. Mens Norge kutter i forskningsbevilgninger investerer EU 95,5 milliarder Euro å Horizon Europe i tidsperioden 2021-2027! Forskningsavdelingen arrangerte en informasjonsdag 13. mai der det ble redegjort for søknadsmulighetene, og de er mange og organisert i 3 pillarer

 1. Excellent science (ERC stipender, Marie Sklodowska-Curie mobiltetsprogram
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness, der blant annet Helse er en av delprogrammene
 3. Innovative Europe

Horizon Europe har et spesielt fokus to adaptasjon til klimaforandringer, kreft, klimaneutrale smarte byer, sunne hav og sjøer, jordhelse og mat

Her er det muligheter til å søke som vi må bli flinkere til å benytte oss av. Forskningsavdelingen og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

 

Sier som Nike: just do it!

Hilsen

Eystein Husebye

Nestleder K2

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Jeg vil bruke ukens leder til å minne om to saker: RETTE og undervisningsdagen.

Jeg er ansvarlig for oppfølging av prosjekter fra K2 i RETTE, derfor må jeg bare be alle om å sjekke at all nødvendig informasjon er overført fra REK (og per i dag er det en del prosjekter som krever endring i RETTE). Når dere logger dere inn i systemet (https://rette.app.uib.no/) vil dere ha mulighet til å fylle inn mer informasjon om prosjektet og svare på noen spørsmål og deretter bekrefte prosjektet. Det er prosjektlederne som er ansvarlig for å gjøre dette.

RETTE ble etablert av UiB for å etterfølge GDPR og for å sikre at sentrale lovverk følges. UiB skal ha oversikt og kontroll med alle forskningsprosjekter og studentoppgaver som behandler personopplysninger. Medisinske/helseforskningsprosjekter trenger godkjenning fra REK. Noen prosjekter har konsulentplikt hos personvernansvarlig, og NSD (Norsk senter for forskningsdata) kan bidra til å vurdere personvern. Etter vurdering eller godkjenning overføres informasjon fra NSD og REK til RETTE.

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai kl.12-15:15 som jeg håper mange vil delta på. Programmet for dagen finner dere i K2nytt i dag. Husk å melde deg på:

UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY (uib.no)

Ha en fin helg!

Nye søknadsmuligheter

Instituttets og fakultetets økonomi er anstrengt og det er viktigere enn noen gang å søke om eksterne forskningsmidler. Klinisk institutt 2 jobber målrettet for å legge til rette for at våre forskere skal kunne sende gode og konkurransedyktige søknader.

Susanna Pakkasmaa, vår nye forskningsrådgiver er på plass og klar til å bistå, likeså vårt team av økonomer. Ikke nøl med å ta kontakt, ta en prat, eller invitere Susanna til gruppemøte.

Kreftforeningens hovedutlysning er åpen med søknadsfrist tirsdag 31 mai kl 13.  Les mer https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#home. Har du planer om å søke, ta kontakt med Linn Iversen (økonomi) og Susanna Pakkasmaa (forskningsrådgivning)

For kreftforskere er det også nye utlysninger innenfor EU’s samfunnsoppdrag Mission Cancer som åpner 24 mai.  EU Missions, eller målrettede samfunnsoppdrag på norsk, handler om å løse globale samfunnsutfordringer. EU-kommisjonen har identifisert fem samfunnsutfordringer som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. En av disse er kreft, en annen er jordhelse og mat som kan være av relevans for ernæringsforskere og andre. Les mer om missions på Forskningsrådets nettside https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/missions/ og

EU-kommisjonens nettside https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en

Det er K2 sin klare ambisjon om å styrke porteføljen av EU-prosjekter. Se derfor om du kan prioritere UiBs workshop om Horisont Europa som arrangeres 13 mai på Scandic Ørnen. Dette heldagsarrangementet er for alle UiB forskere. Mer informasjon Horizon Europe Inspiration Workshop | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB

Det er også mulig å være med å påvirke forskningsprofilen til Horisont Europa med å være med i en av Forskningsrådets referansegrupper som nå rekrutterer nye medlemmer. Det er i alt 10 referansegrupper, blant annet helse, forskningsinfrastruktur og digitalisering. Medlemmene bør ha god kjennskap til rammeprogrammet, og kompetanse for å gi relevante faglige innspill. De er ikke representanter for institusjonen, men skal har god dialog med institusjoner og virksomheter på sine respektive områder. Dette er en fin mulighet å påvirke og få innsikt i Horisont Europa. Nomineringsfristen er 6 mai og vi må ha forslagene i hende innen mandag 2. mai kl 12,. Les mer her:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/vi-soker-nye-medlemmer-til-referansegruppene-for-horisont-europa/

Hilsen

Susanna   Pakkasmaa                                    Eystein Husebye

Forskningsrådgiver                                        Konstituert instituttleder

 

 

 

 

 

Ny vår for utdanning

Vi på K2 er stolte av å ta utdanningsoppdraget vårt på alvor!  Undervisningen vi bidrar til er viktig for studieprogrammene for særlig medisin, men også farmasi, odontologi, tannpleie og ernæring. For at vi fortsatt skal tilby den gode undervisningen K2 er kjent for, trenger vi flinke undervisere som er oppdaterte på faglig innhold – men også utdanningsfaglig. Derfor ønsker vi at så mange som mulig av dere deltar på årets Undervisningsdag onsdag 18. mai i Auditoriet i AHH. (halv dag fra lunsj). Meld deg på og møt opp til lunsj med hyggelige kolleger, inspirerende innlegg og diskusjon om god undervisning – og se hvem som vinner K2s undervisningspris!

Strukturen med undervisningsgrupper fyller to år i august, og de første UGLEne vil da ha fullført sin 2-årige funksjonstid som undervisningsgruppeledere. UGLE er det sentrale bindeleddet mellom undervisningsgruppen og semesterstyrene, kliniske avdelinger og instituttledelsen, og har delegert ansvar til å fordele undervisningsoppgavene på best mulig måte, slik at det kommer studentene våre til gode. Dette er en oppgave det kan være greit å la rotere. I utgangspunktet er tanken at vise-UGLE rykker opp når dagens UGLE trer av, men undervisningsgruppene står fritt til å velge andre løsninger. Jeg vil be alle undervisingsgruppene om å foreslå UGLE og vise-UGLE for 2022-2024 for sin undervisningsgruppe når vi møtes til UGLE-møte tirsdag 3. mai kl. 08-09. Møteinnkalling med sted og agenda sendes på mail til UGLEne.

Til sist vil jeg minne om muligheten for å søke om midler til å styrke forskning og utdanning på problemstillinger og muligheter tilknyttet digitalisering. Med intern frist 27. april kan det søkes om inntil 1 millioner NOK til hjelp til å ta i bruk nye digitale verktøy og metoder, eller bedre integrering av digital forståelse i etablerte studieprogram. Midlene skal brukes til å oppgradere faglig innhold og eventuelle digitale verktøy fagområdet eller utdanningsprogrammet i lys av internasjonal utvikling.

Mette

Eystein tar styringen

Kjære K2-medarbeider

Nei, det er ingen aprilspøk. Denne uken overtok jeg som instituttleder etter Pål, men bare for en kort periode  – Pål har en kortvarig permisjon fram til 10. mai og jeg skal forsøke å yte samme gode service som han. Når det nå stunder mot påske er det på sin plass å takke alle K2-ansatt for innsatsen så langt i år. Det forskes og undervises i høyt tempo selv om ressursene er knappe. . Falchs juniorpris skal deles ut og forskningsgruppelederne bes fremme kandidater, se annonsering i dette nummeret av K2-nytt.

Så vil jeg benytte anledningen til å takke Maria Holmaas og resten av administrasjonen for sin formidable innsats med å holde hjulene i gang. K2 er en fantastisk arbeidsplass og har et enormt potensiale for god forskning og undervisning. Da er det bare å jobbe på og gjøre det som er bra enda bedre.

Jeg håper alle for mulighetene til å nyte noen fridager i påsken, og lade batteriene både med fysisk og muligens også åndelig føde. Krigen i Ukraina er en sterk påminning om at vi ikke kan ta frihet og demokrati for gitt.

Hilsen

 

Eystein Husebye

Konstituert instituttleder

Økonomiske realiteter – ledelsen tar grep

Instituttleder Njølstad har redegjort for K2 sin økonomi som innebærer store kutt i våre budsjetter. Dette gjør at vi må ta radikale grep. Derfor foreslår ledelsen at lønnen til alle K2-ansatte kuttes med 5%, med unntak av de som sitter i ledergruppen som får en stor belastning med å gjøre dette. Videre vil alle driftsmidler til PhD-studenter og postdoktor-stipendiater bli inndratt og disponert av instituttleder. Man kan søke tilbakebetaling av inntil halve driftsbevilgningen til spesielt viktige oppgaver. Videre må alle PhD-studenter eller deres forskningsgruppe betale for bedømmingen av PhD-avhandlingene. Til slutt, alle KG-Jebsen og Trond Mohn sentre ved K2 vil bli ilagt en ekstra «skatt» for å dekke underskuddet, forslagsvis 250 000 per år.

Vi beklager at vi må gjøre så radikale grep for å få budsjettet i balanse, men vi ser ingen annen utvei. De detaljerte kuttene kan du lese om ved å klikke på denne lenken.

God helg, når den tid kommer

På vegne av ledelsen

 

Eystein Husebye

Visestyrer

Fagfellevurdering

Fagfellevurdering veileder tidsskriftets redaksjoner i å ta beslutninger om publisering og identifisere manuskripter som ikke bør publiseres. Den gir også forfattere muligheten til å forbedre kvaliteten og klarheten til manuskriptene deres. Hensikten med fagfellevurdering er ikke å demonstrere anmelderens dyktighet i å identifisere feil; negativ kritikk er ikke obligatorisk. Anmeldere bør identifisere styrker og gi konstruktive kommentarer for å hjelpe forfattere med å identifisere og styrke eventuelle svakheter.

Fordi antallet vitenskapelige artikler publisert hvert år fortsetter å vokse, blir kvaliteten på fagfellevurderingsprosessen og kvaliteten på redaksjonen mål på et tidsskrifts omdømme, posisjon i feltet, og vil kunne påvirke tidsskriftets Impact Factor. Vitenskapelige tidsskrifter som publiserer fagfellevurderte artikler, er sterkt avhengige av vitenskapelige vurderere som bruker deres tid og ekspertise uten å få noen form for godtgjørelse. I tillegg til å gjøre en rettferdig vurdering og ha tilstrekkelig ekspertise innen feltet, har anmeldere betydelig ansvar overfor forfattere, redaktører og lesere. Anmeldere har også etiske forpliktelser, som konfidensialitet, være konstruktive i kritikken, være upartiske og inneha integritet.

Publiserte biomedisinske artikler kan ha direkte innvirkning på klinisk praksis og påvirke politiske beslutninger innen helse. Derfor er det avgjørende å ha fagfellevurderingssystemet og at fagfellevurderingsrapporter er av høyeste kvalitet for å hjelpe redaktørenes beslutninger om manuskriptenes skjebne. Det er avgjørende at vi bruker tid på fagfellevurderinger for tidsskriftene. Som anmeldere, vil vi også lære av prosessen, og det er en måte å holde seg informert om hvordan feltet beveger seg før forskningen er på trykk.

Professor emeritus Jan Erik Nordrehaug ved K2 har utført fagfellevurderinger for en rekke tidsskrifter i løpet av et langt liv som lege og forsket, inkludert Tidsskrift for Den norske legeforeningen. For dette vil han nå få Tidsskriftets pris «Årets fagvurderer 2021». Vitenskapelig redaktør, Siri Lunde Strømme, sier «Vi har hatt stor nytte av et imponerende antall, og alltid solide, anmeldelser fra Nordrehaug gjennom årene, så også i 2021». Gratulerer!!!

Ha en fin helg,
Pål.

 

 

 

 

Kjære alle sammen!

Nå har det allerede gått mer enn 3 uker siden vi endelig fikk treffes på Solstrand igjen for vårt strategiseminar. Det var utrolig kjekt å treffe så mange av dere! Jeg håper at det er flere som syntes at de var hyggelig og nyttig å ha seminaret, men gjerne gi tilbakemelding her (link).

 

Apropos treffe folk: 17.-18. juni 2022 er det UiB sin tur til å organisere NorDoc konferansen for stipendiater fra nordiske land med vitenskapelige presentasjoner og debatt fra ledende forskere. Målet er å øke bevisstheten om ansvarlig forskning og innovasjon som strategi for å oppnå bærekraft i helse- og medisinsk vitenskap.

Programmet er tilgjengelig her (https://www.uib.no/en/med/149977/programme-nordoc-2022).

Konferansen tilbyr stipendiatene ikke bare nettverksmuligheter, men også workshops om karriereutvikling og overførbare ferdigheter.
Så dette kan være veldig nyttig for dere!

Påmeldingsfrist er 16.april.

Besøk av universitetsledelsen

Forrige uke besøkte universitetsledelsen Det medisinske fakultetet. Torsdag var de hos oss på K2. De som møtte var rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Benedicte Carlsen, seniorkonsulent Morgan Reza Rashidi Alangeh, universitetsdirektør Robert Rastad, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og avdelingsdirektør Kari Fuglseth.

Vi holdt møtet i Glasblokkene med god utsikt til de mange byggene K2 holder til i på Campus Haukeland og for å vise det nære forholdet til universitetssjukehuset. Det var plass til tre korte faglige innlegg. Professor Eva Gerdts syntes å overbevise alle om at det er stor forskjell på kvinner og menn mht. hjertesykdom og at mer forskning er nødvendig for bedre å kunne behandle kvinner med hjertesykdom. Forsker Marc Vaudel vakte interesse ved data som viser at barnets egne gener er mest viktig for fødselsvekt og økt risiko for sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet. Og professor Eystein Husebye demonstrerte Endopodden, en undervisningspodkast utviklet av en legestudent i hans forskningsgruppe.

Universitetsledelsen hadde ønsket å høre våre tanker om muligheter og utfordringer. Når det gjelder det første, pekte vi på mulighetene for forskning, undervisning og innovasjon ved det nære forholdet til Haukeland universitetssjukehus. Vi har flere sentre under planlegging og har en søknad om et SFF i finalen. Vi ser mange muligheter for å øke ekstern finansiering, spesielt EU-midler, og at det å bygge en kultur på K2 er viktig. Når det gjelder utfordringer, er den sviktende økonomien sentral. Vi oppfatter at det er en gravis nedbygging av K2 ved betydelig reduksjon av vår grunnbevilgning siste 3 år. Kuttene rammer oss spesielt hardt pga. vår store BOA-økonomi. Dette oppfatter vi som urettferdig og demoraliserende. Vi gjorde også rede for at vi så langt ikke har hatt noen effektivisering eller bedring av økonomien ved innføring av BOTT-systemene, sentralisering av økonomi og fagspesialister. Både rektor og universitetsdirektøren var enige i vår beskrivelse av situasjonen og at denne er til stor bekymring. Ulike tiltak ble drøftet. Universitetsledelsen arbeider intenst med saken gjennom ulike kanaler. De ønsker å komme tilbake for å besøke noen av våre sentre for å lære mer om hvordan de funksjonerer. Dette er gode signaler fra ledelsen!

Ønsker alle en så god helg som mulig gitt situasjonen i Ukraina. Mine tanker går til det ukrainske folk som har det helt forferdelig nå.

Pål

Endelig strategiseminar på Solstrand!

I skrivende stund er mange av oss samlet på det som til nå har vært et svært vellykket seminar. Prodekan for forskning Marit Bakke og sykehusdirektør Eivind Hansen møtte et velforberedt panel til debatt om hvordan vi kan utvikle og forbedre det viktige samarbeidet om forskning og utdanning mellom universitet og sykehus. Vi kan samarbeide enda bedre både innen forskning og undervisning, og bør være sterke sammen i konkurransen mot nasjonale og internasjonale aktører. Innledere fra NRK, Senter for undersøkende journalistikk ved Media City og kommunikasjonsansvarlig ved MED, Marion Solheim, fortalte om hvordan vi kan bli enda bedre på å profilere oss og forskningen vår i media – en annen viktig arena. Kontakt Marion hvis du ønsker hjelp! Vi fikk også prøvd oss på samarbeid i praksis i en uhøytidelig (men høyst kompetitiv) OSKE. Ikke minst har vi rett og slett hatt det hyggelig sammen, vi som er så heldige å få delta på Solstrand. Det å ha det hyggelig sammen, er faktisk også ganske viktig: Kjennskap og vennskap skaper tillit og samarbeid, og gir grobunn for bedre forskning og undervisning.

Paneldebatt

Paneldebatt

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotektjenesten – mer enn tilgang til artikler

Forskningsgruppelederne inviteres med jevne mellomrom til FORUM. Dette møteforumet gir forskningsgruppelederne en gyllen mulighet til å møtes, og til å møte instituttledelsen. Vi diskuterer aktuelle saker eller henter inn ressurspersoner som kan gi oss nyttig informasjon. På nylig avholdt FORUM fikk vi besøk fra bibliotektjenesten, som fortalte om hva de kan tilby oss . I tillegg til å printe artikler for oss som vi ikke får tak i selv, har bibliotektjenesten flere nyttige tilbud. De tilbyr veiledning og kurs i litteratursøk for systematiske oversiktsartikler og PhD-avhandlinger og opplæring i referansehåndtering (også individuell veiledning for master- og bachelorstudenter), kontakt dem på ubbmed@uib.no. I tillegg kan de hjelpe deg å komme i gang med å tilgjengeliggjøre din forskning i henhold til Open Science . De kan gi veiledning i hvordan man kan utvikle en Data Management Plan (kontakt research-data@uib.no). Åpen publisering er et krav i flere sammenhenger, og biblioteket holder kurs om hvordan man får det til i praksis (kontakt bora@uib.no).

Mette

Velkommen til K2-konferansen på Solstrand!

Neste uke går K2s konferanse på Solstrand av stabelen. Dette er andre gang vi arrangerer kombinert HMS-dag og strategiseminar for alle, noe som før var organisert som separate dager og der kun forskningsgruppelederne var invitert til strategiseminaret.

Vi har satt sammen et program som vi håper er av interesse og skaper nysgjerrighet og debatt. De fire kjerneoppavene for vårt samfunnsoppdrag er representert.

Innen forskning skal vi lære mer om hvordan søke EU-midler og diskutere hvordan bedre utnytte vår store forskningsfordel – å være nært knyttet til Haukeland universitetssjukehus. Dekan Per Bakke og administrerende direktør Eivind Hansen vil innlede til en debatt. Denne vil også inkludere hvordan bedre utnytte våre felles ressursen innen undervisning. Enhet for læring vil presentere nye tanker om eksamen som læringsform. Dette vil bli satt ut i praksis ved at alle skal gjennomføre en OSKE-eksamen – det blir nok konferansens høydepunkt!

Kampen om oppmerksomhet i det offentlige rom blir større og større og viktigere og viktigere. En egen sesjon er derfor viet forskningsformidling.

Innovasjon inkluderes nå i mange utlysninger om midler til forskning, og vi skal derfor lære mer om hvilke muligheter Eitri har for å styrke innovasjon innen vårt arbeide. Og jeg vil informere om det som er blitt en ny økonomisk virkelighet ved K2 og hele fakultetet for øvrig og be om innspill til hvordan dere synes vi kan møte denne.

En svært viktig del av alle konferanser er den sosiale dimensjonen. Og nå etter snart to år med redusert sosial kontakt pga. koronaviruspandemien skal det bli herlig å få treffe og interagere med folk fra hele instituttet igjen!

Vel møtt!

Pål

instituttleder

 

Ditt ansikt utad

I samband med strategiseminaret på Solstrand lyser vi ut en konkurranse blant forskningsgruppene om beste hjemmeside. Forskere, journalister, pasienter og andre bruker slike sider for å orientere seg om forskning, undervisning og innovasjon på vårt institutt. Hva møter dem i dag? Jo, sider med store mangler. Personer som ikke lenger jobber her figurerer, prosjektene er ikke oppdatert, det er ikke engelsk oversettelse.

Vi har et enormt forbedringspotensial til å vise et bedre ansikt utad og dere i forskningsgruppene har nå muligheten til en «kick start» fram til seminaret på Solstrand.

Hjemmesider er ferskvare. Tidligere medarbeidere må tas «av plakaten», nye må inn, store og små nyheter må publiseres og spres. Vi må rett og slett interagere med verden utenfor på en bedre måte

Grips sjansen, samle gruppen og oppdater sidene!

God helg, når den tid kommer.

Eystein Husebye
Visestyrer

Endelig «hjemme»!

Biskop Per Lønning hadde «Endelig hjemme» som tittel på en bok han skrev da han fikk kallet som biskop i Bjørgvin bispedømme og returnerte til Bergen etter 18 år i Oslo. Etter knapt 2 år med store og historisk uvanlige restriksjoner på aktivitet på jobb og i fritiden på grunn av koronaviruspandemien, kan vi som UiB-ansatte nå vende tilbake til vår vanlige arbeidsplass på campus – endelig «hjemme»!

Regjeringen har som kjent fjernet en-metersregelen i undervisning for universiteter og høyskoler. Vi skal nå tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor og arbeidsgivere skal vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom leder og ansatt. På K2 delegeres denne myndigheten til forskningsgruppelederne når det gjelder de vitenskapelig ansatte og til administrasjonssjefen (Mia) for de administrativt og teknisk ansatte. Forskningsgruppelederne skal avtale dette med instituttleder (meg).

Det er likevel fortsatt stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær. Bruk av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelle virkemiddel ved K2 for å hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.

Det blir som kjent heller ikke lenger antallsbegrensning på arrangement innendørs. På arrangement med faste, tilviste plasser fjernes avstandskravet når man sitter på plassen. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Det blir godt å vende tilbake til normale forhold på jobb og i fritid. Det føles som å være hjemme igjen etter en lang reise.

Ha en riktig god helg!

Pål

Instituttleder

 

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2021, enten på forskningsfronten (publikasjon, forsknings-/innovasjonsmiljø, ph.d arbeid, formidling) eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2021, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon
 • Årets forskningsgruppe/innovasjonsmiljø
 • Årets ph.d.-arbeid
 • Pris for fremragende forskningsformidling
 • Utdanningspris (Det er ikke spesifikke priskategorier men det tildeles en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 7. februar. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling

Forslag til Utdanningspriser

Ny økonomisk hverdag

Vi er dessverre på vei inn i en tid med en ny økonomisk hverdag. Det blir varige kutt i grunnbevilgningen til vårt fakultet. Rammen for grunnbevilgningen for 2021 var 718 MNOK. Reduksjonen i rammen til fakultetet fra og med 2022 er hele 50 MNOK.

Årsakene til dette betydelige kuttet er mange. En hovedårsak er omlegging av pensjonsberegningen, noe som er bestemt av KUD. I tillegg har KUD redusert bevilgingen til universitetene som ledd i omorganisering av økonomisystemene og forventning om effektivisering. Dessuten blir det økte utgifter til UiB pga. økt husleie og forventet innsparing pga. mer bruk av open access. Fakultetet tar en stor del av de 50 MNOK, men instituttene får likevel et betydelig kutt. Dette beregnes med utgangspunkt i størrelse på grunnbevilgningen, og for noen av beløpene er dette inklusive bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Siden K2 er det største instituttet, får vi det største kuttet, dobbelt så mye som de andre instituttene. Beløpet er stipulert til å være 6,3 MNOK per år fremover.

Det arbeides politisk gjennom ulike kanaler for å redusere kuttene fra KUD. Vi kan håpe på at dette reverserer en del, men det blir uansett en ny økonomisk hverdag for alle universitetene i Norge.

Hva gjør vi med dette? Vi må øke inntektene og redusere kostnadene for et tilsvarende beløp. Er dette mulig? Ja, det tror jeg, men det vil bli krevende og alle må bidra. Et hovedmål er at vi ikke skal inndra stillinger. Vi skal likevel øke forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

For å øke inntektene må vi øke BOA. Dette er et av K2s sterkeste kort. Dette kan vi! Men vi må være enda flinkere til å lage gode søknader samt å dirigere dem der det er størst mulighet for tilslag. Jeg tror det er et stort potensiale i EU-midler og dette vil bli et tema på strategiseminaret på Solstrand 24-25/2. Vi kan lage kurs for videre og etterutdanning av ulike yrkesprofesjoner og tjene penger på disse kursene. Vi må hjelpe studentene til å gjennomføre studiene og ikke droppe ut. Dersom UiB får gjennomslag for Vestlandslegen, vil dette gi et løft til finansieringen.

Men vi må også kutte kostnader. Hvordan kan vi arbeide bedre for mindre midler? Arealeffektivisering er en stor mulighet. Her må vi tenke nytt. Kontoret mitt på gamle Barneklinikken hadde ca. 20 hyllemeter med permer. Alt dette måtte krympes til 1 hyllemeter ved flytting til Glasblokkene. Det var en krevende øvelse, men det gikk. Det mest interessante er imidlertid at jeg etter 5 år enda ikke har hatt bruk for papirene selv i denne meteren. Noen kan ha et større behov, men de fleste kan klare seg med en pc og skjerm. Laboratoriene er svært viktige for translasjonsforskningen, men også her må vi tenke nytt. Mye av forskningen gjøres på plattformer og på en datamaskin i dag, og det er mulig å dele benkeplass med andre. I administrasjonen må vi redusere personellkostnadene. Det er innført spesialistteam. Og innføringen av nye system for personal og økonomi må gi en gevinst etter hvert.

Dette var noen tanker om hvordan vi kan takle innstramningene og forhåpentligvis komme styrket ut, men jeg trenger også gode forslag fra dere. Første anledning blir på strategiseminaret i februar. Vi kommer til å ha en egen sesjon om økonomien der.

 

Ha en riktig god helg.

 

Pål

Ukens leder

Hvem fortjener K2s undervisningspris?

Undervisning er en av kjerneaktivitetene våre og vi vil stimulere til GOD undervisning ved K2!

Æres den som æres bør – også innen undervisning. For å vise at instituttet vårt anerkjenner betydningen av god undervisning, ønsker vi ved årets K2s Undervisningspris (kr 50.000) å hedre en underviser eller et undervisningsmiljø som har utmerket seg innen undervisning i 2021. Vi ønsker nominasjoner på gode kandidater som har gjort en innsats innenfor de områdene som K2 har undervisningsansvar for, det være seg i form av ekstraordinært god, studentnær undervisning, eller utvikling og gjennomføring av innovative undervisningsopplegg.

Tenk på hvem du vil nominere nå! Send en mail med forslag om din kandidat med en kort begrunnelse på mette.vesterhus@uib.no innen 15. mars. Instituttledelsen velger beste kandidat. K2s Undervisningspris deles ut på Undervisningsdagen i mai – dato kommer.

«Norge er gjenåpnet og vi er tilbake i auditoriene!» ropte jeg i mikrofonen i september – til jubel og klappsalver fra studentene i et stappfullt auditorium i AHH. Jeg var så heldig å undervise den dagen da fulle auditorier endelig var lov. Så fikk vi en smell med nye innstramninger, men etter hvert skal vi igjen vende tilbake til «live» undervisning – nye anbefalinger for MED vedtas ila januar. Da tar vi med oss noen gode nyvinninger:

Videonotat og hybride løsninger. Fakultetet og studentene ønsker at vi holder hybrid undervisning når vi åpner opp. Alternativt at vi gir tilstrekkelig informasjon om hvordan studentene kan tilegne seg tilsvarende kunnskap, for å gi et tilbud til de som må holde seg hjemme på grunn av sykdom eller smitte. Hybrid undervisning kan (oftest) være enklere enn du tror! De fleste av auditoriene som vi bruker for plenumsundervising har videoopptaksmulighet installert. Integrert i MittUiB finnes en “Videonotat”-lenke. Trykk på denne og finn din forelesning på listen som er lagt inn der. Før forelesningen er satt til å starte ifølge timeplanen, må du velge “Ta opp” eller “Ta opp og strøm” (gir live-strømming). Selve opptaket starter og stopper automatisk på det tidspunktet som er angitt i timeplanen. Husk at mikrofonen i auditoriet må være på, og kjør din powerpoint fra Uib.no-login på auditoriets PC-system for at det skal komme opp i videoen i eget vindu. Kontaktinfo til IT-assistentene (som kan hjelpe med mikrofon og utstyr) finner du i undervisningsrommene. For andre spørsmål, kontakt UiB læringslab eller studieadministrasjonen, studie@kliniskmedisin.uib.no.

For mer informasjon om videonotat på UiBs nettsider: https://www.uib.no/diguib/78854/opptak-av-forelesning-videonotat.

Mette