Månedlige arkiver: januar 2014

Leder fra Forskerskolen i klinisk medisin

Photo_stefanVi har nå lagt bak oss en uke med forskerskolens store årlige event: Forskningspresentasjoner fra 2013. Det var totalt påmeldt 45 postere og 15 muntlige innlegg fordelt over K1 og K2 samt tilhørende avdelinger i Helse Bergen. Arrangementet viser den store bredden og dybden på forskningen som drives på instituttene og det var gjennomgående høy kvalitet på innlegg og presentasjoner. Arrangementet ble avsluttet med prisutdeling, underholdning og taler på fredagen. Vi gratulerer alle prisvinnerne, og da spesielt førsteprisvinnerne Alessandro De Bortoli (K2) for posterprisen og Lene Bjerke Laborie (K1) for hennes muntlige innlegg. Samtidig vil jeg også ge et spesielt takk til komiteen som har bestått av stipendiatene Marie Omsland, Monica Dalva og Ina Nepstad samt juryen for at dere har gjort dette arrangementet mulig.

 Forskerskolen i klinisk medisin går nå inn i nytt år med nytt styre, der undertegnede tar over som ny leder. Vi takker det gamle styret med Eyvind Rødahl i spissen for deres mangeårige innsats. Vi ønsker å fortsette å legge til rette for at forskerskolen skal være et møtepunkt for phd-stipendiater der man kan knytte bekjentskap å diskutere science på tvers av tradisjonelle fagområder og grupper.

 Nå til våren starter vi opp en ny forelesningsserie i regi av K1 og K2: Perspectives in translational medicine: Den vil bli holdt første onsdag hver måned kl 14.15-15.00 og vil bli holdt av våre ledende forskere og formidlere (primært fra K1 og K2). Vi ønsker at dette blir et forum med aktuelle forskingsemner med fokus på translasjonelle studier. Vi håper at både faste ansatte, postdocs og stipendiater på K1 og K2 møter opp og at det blir en arena for engasjerte diskusjoner. Første mann ut er Bjørn-Tore Gjertsen: ”Personalized Medicine – How personal can we get?”. Vi begynner den 5 Mars. Stipendiater som går på disse forelesningene kan i tillegg fått godkjent dette som et phdkurs – det er bare å melde seg på kurset FSKLI902!

 En annen nyhet er at den årlige phd-drevne seminarserien – de såkalte nettverksmøtene – nå vil ge 1 studiepoeng for de som melder seg på og medvirker aktivt med innlegg (kurs-id FSKLI901). Som tidligere blir det både fagligt og sosialt hygge på disse seminarene som er åpne for alle stipendiater.

 Observer at påmeldingsfrist er 1 februar for begge kursene!! Mer info finner dere på https://www.uib.no/rs/clinicalmedicine/activities/courses

 Stefan Johansson
Leder for Forskerskolen i klinisk medisin.

Ukens leder

 Roland Jonsson     Vitenskapelig publisering og Cristin

Det er om lag ti år siden vår regjering innførte resultatbasert omfordeling (RBO) av en del av grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler. Vitenskapelig publisering er en viktig del av dette.

Hver artikkel og hvert bokkapitel betyr ikke bare status men også kroner og øre. Derfor oppfordres alle til å sjekke at alle deres arbeider fra 2013 kommer med i Cristin. Det kan gjøres her og du logger deg inn ved å velge institusjon Universitetet i Bergen, for så å logge inn med ditt vanlige brukernavn og passord.

Det er ikke lenger like mye registreringsarbeid for forskerne selv.  Mesteparten blir registrert gjennom innkjøp av referanser i Thomson ISI-database over vitenskapelig publisering. Dersom det skulle være problemer med registeringen kan Kristian Jensen kontaktes. Dette gjelder registreringer av vitenskapelig arbeid som gjelder RBO-uttelling. Altså inkluderer dette ikke postere og abstracts.

Den norske Cristin-basen har samlet mesteparten av forsknings-Norge under ett tak. Dette gjør registrering av sampublisering med forskere ved andre norske institusjoner enklere. Men det kan være publiserte arbeider som ikke har kommet med. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot bøker og bidrag til antologier som ikke er godt dekket i ISI-basen.

I henhold til universitetsbiblioteket så gjenstår det en hel del vitenskapelige arbeider for å matche 2012-tallene. Mesteparten av de vitenskapelige bidragene er tidsskriftartikler. Det påstås også at foreløpig er andelen artikler i nivå 2 litt lavt.

Vi må være klar over att våre bidrag er viktig for UiBs totale og derved vår felles økonomi!

NB! Vår siste frist er 15. februar for registrering. Glem heller ikke å sjekke registreringen av dine arbeider nøye så alle detaljer er riktige – ikke minst at din tilhørighet til klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen er med.

Roland

Informasjonsmøte for stipendiater og postdoktorer

Det arrangeres et kort informasjonsmøte for interesserte stipendiater og postdoktorer den 4. februar klokken 13 – 14:30. Møtet avholdes i seminarrommet i 7. etasje, Laboratoriebygget. På møtet vil administrasjonen presentere rutiner for personal, økonomi og PhD.  Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.  Møtet er åpent for alle interesserte, men anbefales særlig til nyansatte.

Ukens leder – Teknikerbetaling

Per BakkeØkonomien til K2 er som vi har påpekt flere ganger i denne spalten, anstrengt. Selv etter en gjennomgang med fakultetet hvor vi fikk gjennomslag for vårt syn om at lønnsforpliktelser relatert til gamle BFS avtaler, må kompenseres, ligger vi an til et underskudd i år.
Et av tiltakene som vil bli iverksatt for å rette opp forholdene, er innføring av teknikerbetaling. Det innebærer at forskningsgruppene må betale for de tekniske tjenestene de får fra instituttet. Det understrekes at dette bare gjelder for teknikere som lønnes direkte av annum. Tekniske stillinger tilknyttet K2, men som er finansiert fra eksterne kilder, eller teknikere som er frikjøpt, vil ikke bli berørt av tiltaket.
Prinsippet med teknikerbetaling har vært diskutert i instituttrådet som har gitt sin tilslutning til tiltaket. Det er bestemt at teknikerbetalingen blir kr 50 000 pr årsverk pr år. For forskningsgrupper hvor flere vitenskapelige deler på en tekniker, må lederen for forskningsgruppen fordele beløpet etter intern bruk av teknikeren. Økonomiseksjonen ved K2 vil ta kontakt med den enkelte forskningsgruppe for å avklare de praktiske sidene ved betalingen.

Teknikerbetalingen er beregnet å gi omtrent 1 million kroner årlig til instituttøkonomien og redusere K2-underskuddet i år til omlag kr 900 000. Sistnevnte er et håndterlig beløp som med stram kostnadskontroll i løpet året, kan reduseres ytterligere.

Per

Nye rutiner for reiseregninger – påminning

Reiseregninger SKAL fra i år sendes i Pagaweb for alle ansatte ved UIB. Utskrift av hovedsiden sendes/leveres til instituttet sammen med orginal-kvitteringene.

For at reiseregningen skal godkjennes og utbetales, må du legge ved program eller invitasjon. Ved refusjon av møteutgifter og lignende må antall deltakere og navn på disse oppgis.

Det er viktig at «reisebeløpet» formelt må godkjennes av prosjektleder for å holde kontroll på kostnadene. Alle reiseregninger som leveres inn må ha signaturgodkjenning fra prosjektleder før de leveres økonomiseksjonen.

Det er også fint om det noteres på hvor reisen skal belastes, da vil utbetalingen gå fortere.