Daglige arkiver: 17. januar 2014

Ukens leder – Teknikerbetaling

Per BakkeØkonomien til K2 er som vi har påpekt flere ganger i denne spalten, anstrengt. Selv etter en gjennomgang med fakultetet hvor vi fikk gjennomslag for vårt syn om at lønnsforpliktelser relatert til gamle BFS avtaler, må kompenseres, ligger vi an til et underskudd i år.
Et av tiltakene som vil bli iverksatt for å rette opp forholdene, er innføring av teknikerbetaling. Det innebærer at forskningsgruppene må betale for de tekniske tjenestene de får fra instituttet. Det understrekes at dette bare gjelder for teknikere som lønnes direkte av annum. Tekniske stillinger tilknyttet K2, men som er finansiert fra eksterne kilder, eller teknikere som er frikjøpt, vil ikke bli berørt av tiltaket.
Prinsippet med teknikerbetaling har vært diskutert i instituttrådet som har gitt sin tilslutning til tiltaket. Det er bestemt at teknikerbetalingen blir kr 50 000 pr årsverk pr år. For forskningsgrupper hvor flere vitenskapelige deler på en tekniker, må lederen for forskningsgruppen fordele beløpet etter intern bruk av teknikeren. Økonomiseksjonen ved K2 vil ta kontakt med den enkelte forskningsgruppe for å avklare de praktiske sidene ved betalingen.

Teknikerbetalingen er beregnet å gi omtrent 1 million kroner årlig til instituttøkonomien og redusere K2-underskuddet i år til omlag kr 900 000. Sistnevnte er et håndterlig beløp som med stram kostnadskontroll i løpet året, kan reduseres ytterligere.

Per

Nye rutiner for reiseregninger – påminning

Reiseregninger SKAL fra i år sendes i Pagaweb for alle ansatte ved UIB. Utskrift av hovedsiden sendes/leveres til instituttet sammen med orginal-kvitteringene.

For at reiseregningen skal godkjennes og utbetales, må du legge ved program eller invitasjon. Ved refusjon av møteutgifter og lignende må antall deltakere og navn på disse oppgis.

Det er viktig at «reisebeløpet» formelt må godkjennes av prosjektleder for å holde kontroll på kostnadene. Alle reiseregninger som leveres inn må ha signaturgodkjenning fra prosjektleder før de leveres økonomiseksjonen.

Det er også fint om det noteres på hvor reisen skal belastes, da vil utbetalingen gå fortere.

Nye forskerkurs i regi av Forskerskolen i klinisk medisin

Forskerskolen i klinisk medisin har nylig opprettet to nye forskerkurs kalt
«Seminar i klinisk og translasjonell forskning (FSKLI901)»  og « Perspectives in translational medicine FSKLI902)» (emnebeskrivelse kommer i neste uke).
Førstnevnte er en formalisering av «nettverksmøtene» som Forskerskolen har arrangert i mange år. Sistnevnte vil bestå av månedlige seminarer og forelesninger som tar for seg moderne og aktuell kunnskap innenfor bestemte felt, med hovedfokus på translasjonelle studier.

Begge kurs gir 1 studiepoeng. Meld dere opp på Studentweb innen 1. februar.

Forskerskolen