Månedlige arkiver: oktober 2022

Ukens leder

Legestudentene har desentrale praksisopphold ved Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde. Denne ordningen er nødvendig for å klare så store studentkull som vi har nå. Den er også veldig bra for studentene ved at undervisningen blir mer praksisnært enn det vi kan tilby i Bergen. Undervisere som er ansatt i Stavanger, Haugesund og Førde er også involvert i forskning som en viktig del av arbeidsoppgavene.

Det er en utfordring å sikre god og effektiv forbindelse til Bergen, og inntrykket mitt er at dette kunne vært bedre.

Alle ansatte ved K2 skal tilhøre en forskningsgruppe og en undervisningsgruppe. De administrative linjene går gjennom forsknings- og undervisningsgruppelederne. Det er derfor viktig å vite hvilke forsknings- og undervisningsgrupper den enkelte tilhører slik at alle ansatte sikres informasjonen som sendes gjennom forsknings- og undervisningsgruppene. Dersom det er uklart hvilken forsknings- og undervisningsgruppe dere tilhører, ta kontakt med Silke Appel (forskning) eller Mette Vesterhus (undervisning).

Vi har undervisningsmøter med utplasseringssykehusene to ganger årlig. Mitt inntrykk er at dette ikke er nok for at utplasseringssykehusene føler de er involvert i aktiviteten her i Bergen, spesielt når det gjelder forskning.

Vi har involvert personell ved utplasseringssykehusene på K2 Retreat, men pga. kostnaden har vi bare hatt disse møtene annethvert år. Vil en utvidelse av undervisningsmøtene med en bolk for forskningspresentasjoner være en mulighet? Vi kunne ha tematiske møter der det er presentasjoner fra begge hold.

Det er også mulig å tenke seg digitale møteplasser med tematiske presentasjoner. I alle fall burde vi i Bergen være flinkere å huske på dere ved utplasseringssykehusene slik at det alltid foreligger en Teams-lenke på møtene her i Bergen som er aktuelle for dere, og at dere inviteres – på rett mailadresse! (dette skal vi ordne).

I fjor hadde K2 40 disputaser, og i år ser det ut til å bli minst like mange. En måte å få kontakt med miljøene i Bergen på, er at de vitenskapelig ansatte stiller som custos ved disputaser. Jeg vil benytte anledningen til å takke personell spesielt i Stavanger for at de har stilt på flere!

Jeg vil også oppfordre forsknings- og undervisningsgruppelederne om å være mer aktive mht. å tenke på og involvere personell fra utplasseringssykehusene.

Jeg tror vi har mye å vinne på et tettere samarbeid mellom moderinstituttet og utplasseringssykehusene! Kom gjerne med forslag!

Ha en riktig god helg.
Pål

Lecture by Anna Blom: Cytoprotective roles of cytosolic forms of C3

Cytoprotective roles of cytosolic forms of C3

9th November 2022
BBB, Auditorium 4, 12:00

About prof. Blom’s research

Anna Blom received basic education in biochemistry and molecular biology from the Jagiellonian University in Krakow, Poland. Her PhD studies in medical and physiological chemistry were focused on bikunin-containing proteins, plasma protease inhibitors also involved in organisation of extracellular matrix. After defending PhD thesis in Uppsala in 1997 she moved to Lund University for a postdoctoral training with Prof. Dahlbäck who is expert translational coagulation researcher. Supported by long-term funding for salary from Swedish Research Council she established independent research group focused on studies of the complement system, a crucial part of innate immunity. In 2005 she was appointed a full professor of medical protein chemistry at Lund University. She has contributed significantly to understanding the role of complement in various pathologies such as infections, rheumatic diseases, cancer and immune deficiencies. Most recently she showed a role of complement in diabetes and contributed to discovery of a novel field of intracellular complement. Her research was recognized by award of large grants such as Wallenberg Scholar from the Wallenberg Foundation (Sweden) and Distinguished Investigator within Endocrinology from the Novonordisk Foundation (Denmark).

Please see attachment

Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health

En liten påminnelse om møtet ”Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health” som avholdes på Marineholmen den 11. november.

Påmeldingsfrist er 1. november.

Se programmet og meld deg på her: https://www.uib.no/plast/156855/plastic-and-plastic-additives-–-impacts-human-and-environmental-health

Day Zero 2023: Call for workshop abstracts

SDG Conference Bergen invites you to submit an application to host an event as part of Day Zero of the SDG Conference Bergen, 8 February 2023. Apply by 18 November.

Day Zero is a free, all-digital day of events on the day before the SDG Conference Bergen. It is an opportunity to organise creative spaces (workshops, debates, exhibitions, etc.) presenting work of relevance to the Sustainable Development Goals (SDG). We invite a diverse audience to participate, whether you are a student or work in academia or research, civil society, non-profit, start-up company, corporation, or small business.

The topic of the SDG Conference Bergen 2023 is A just transformation to a sustainable future. Focusing on a sustainable transformation of societies to become safe and just for all entails thinking about the grand challenges of our time. These challenges have been put under pressure by recent and unprecedented events with impacts on a global scale, such as the COVID-19 pandemic, war, an energy- and food crisis, and several ecological disasters. How can we ensure that this transformation is a just transition leaving no one behind?

https://www.uib.no/en/sdgconference/157278/day-zero-2023-call-workshop-abstracts

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Søknadstype Forskerprosjekt
Søknadsfrist 8. februar 2023, 13.00 CET
Støttegrenser minimum kr 4 000 000
Prosjektvarighet 36-72 måneder

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under hvert enkelt tema.

Inntil 60 millioner til forskning om kvinners helse

Midlene skal gå til forskning som kan bidra til god helse for kvinner eller redusere kjønnsbasert ulikhet i helse. Prosjekter kan omhandle forskning fra grunnleggende til forebygging, tidlig diagnose, behandling, rehabilitering og habilitering, i tillegg til hvordan helse- og omsorgstjenestene best kan tilpasses kvinners behov.

Inntil 50 millioner til forskning på global helse

Mer informasjon kommer

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/#sub84822

Informasjon om utsatt søknadsfrist for fond og legater

Dette er informasjon om at årets utlysningsprosess vil bli justert, og at søknadsdatabasen vil
etter plan åpne 2. januar 2023.

Det er en rekke stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som
sine vedtektsfestede formål. Dette gjelder L. Meltzer Høyskolefond, 26 fond og legater ved
UiB (FOL-stiftelsene) og en seks-syv andre stiftelser med egne styrer. Midlene som disse
stiftelsene deler ut gir viktig støtte for både studenter, stipendiater og ansatte ved
Universitetet i Bergen.

Les mer her

HMS-runde 2022

Årets HMS-runde for kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet er berammet til følgende tidspunkt:

KK, Glassblokkene og Overlege Danielsens hus: Tirsdag den 8. november fra kl 12:30

Laboratoriebygget: Tirsdag den 15. november fra kl 13:15

Vedlagt er lenke for utfylling av sjekklister:
NO: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13665152
ENG: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13665338

Vi vil komme innom de som har sendt inn sjekkliste samt alle laboratorier – vi håper å se dere.

MVH
Beryl, Sonja, Anne, Kadri, Siv Lise og Mia

Webinar om kontroll med kunnskapsoverføring

Tirsdag 15. november 2022 kl. 10:00-11:00,

Zoom Webinar.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning – Sikt og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om eksportkontroll.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning – Sikt og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om hvordan det jobbes med det gjeldende eksportkontrollregelverket i sektoren.

Sammen med dere vil vi løfte frem ulike praktiske problemstillinger og muligheter knyttet til dagens gjeldende regelverk. Hensikten er at vi i fellesskap kan dele gode løsninger og redusere noe av usikkerheten som mange av virksomhetene kjenner på.

Webinaret vil ikke være en arena for å diskutere de foreslåtte endringene i eksportkontrollregelverket, eller for å drøfte enkeltsaker.

Målgruppen for webinaret er alle som jobber med eksportkontrolltematikken i forsknings- og utdanningsvirksomhetene, uavhengig av tilnærming. For at webinaret skal treffe godt på hensikten, har vi lagt inn mulighet i påmeldingen for å dele hva dere erfarer som utfordringer og mulige løsninger i dag.

Meld dere på her https://nettskjema.no/a/292370  (krever Feide-pålogging)

https://www.uis.no/nb/arrangementer/webinar-om-kontroll-med-kunnskapsoverforing

International Union of Biochemistry and Molecular Biology Mid-Career Research Fellowships (scientific exchange)

IUBMB´s Mid-Career Research Fellowships facilitate scientific exchange by supporting faculty biochemists and molecular biologists to visit another laboratory for specific training purposes. The applicant must be from one of the IUBMB´s member countries (see full list of countries). The Fellowships provide funding of up to 5,000 USD for visits of 1-2 months in duration. There are two application closing dates per year: April 1 and October 1. The next application closes on April 1, 2023.

https://iubmb.org/about/standing-orders-and-statutes/standing-orders/iubmb-mid-career-research-fellowships/

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar 9.desember kl. 08:30

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar finner sted fredag 9. desember kl. 8.30 – 11.30 i Universitetsaulaen

To aktuelle tema står på agendaen: 

  • Samspill mellom fysisk og digitalt læringsmiljø for å fremme studentaktiv læring
    Hvordan kan digitale flater støtte studentens læring? Hva skal vi bruke undervisningstid i grupper og auditorium til? Hvamanglet i studentens læringsmiljø når en kun møttes på skjerm? På seminaret stiller studentene for å fremme sitt syn, flere fagmiljøer deler erfaringer og en intern arbeidsgruppe presenterer sine anbefalinger.
  • Kvalitetsarbeid i utdanningene – hva har vi lært så langt i det pågående NOKUT-tilsynet?
    NOKUT gjennomfører for tiden tilsyn med kvalitetsarbeidet i utvalgte utdanninger ved UiB. Samtlige fakulteter er involvert,

i tillegg til at de sakkyndige også vurderer hvordan UiB ivaretar sitt institusjonelle ansvar. Først til våren får vi vite om NOKUT setter sitt godkjentstempel på det hele. Hva har vi lært i denne prosessen som vi kan ta med oss videre? Hva er vi gode på?

Hvor er det muligheter for forbedring? Vi spør de som har vært med i dette arbeidet om erfaringer og synspunkt.

Meld deg på her innen 15.november: Studiekvalitetsseminar fredag 9.desember 2022 (uib.no)

Senter for translasjonell epidemiologi (TRACE) – utlysning

TMS har satt av 18 millioner kroner til en slik satsing og har invitert UiB til å nominere et begrenset antall forskningsprosjekter som kan støtte opp om senterets målsettinger og bidra til å forme senteret i ønsket retning de kommende årene.

TRACE har som mål å videreutvikle det epidemiologiske fagfeltet ved å etablere nye samarbeid som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk og klinisk medisin, i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Ved å bygge broer mellom laboratoriebasert og populasjonsbasert forskning har senteret som mål å oppnå større forståelse av årsakene til ikke-smittsomme sykdommer.

Les mer om utlysningen her

Study program in Data Science

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences is working with the Faculty of Medicine to set up a new and exciting study program in Data Science with a specialization in Medical Data Science. If you are interested in participating e.g. with  teaching or supervision of students, please do not hesitate to get in touch!

Marit Øilo: Marit.Oilo@uib.no
Anagha Madhusudan Joshi-Michoel: Anagha.Joshi@uib.no
Ellen Christine Røyrvik: Ellen.Royrvik@uib.no
Marc Vaudel: marc.vaudel@uib.no

Innspillmøte om UiB som arbeidsplass 7. november

Stipendiater, forskere og teknisk-administrativt ansatte: Menneskene er universitetets viktigste ressurs. Hvordan skal UiB utvikles for å bli en best mulig arbeidsplass? 

Som et ledd i arbeidet med den nye universitetsstrategien som skal gjelde fra 2023-30 ønskes alle kollegaer velkommen til innspillmøte om UiB som arbeidsplass.

Møt opp 7. november og gi dine innspill.

Tid: Mandag 7. november kl 1400-1600
Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium B

Her vil inviterte innledere dele sine perspektiver på hvordan UiB kan bli en enda bedre arbeidsplass. Det er satt av tid til innspill og spørsmål fra salen.

Hold deg oppdatert på arbeidet med ny strategi på UiB.no/strategi

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Arealutvalget er i gang med å kartlegge arealbruk på laboratoriebygget. Alle forskningsgruppeledere som huses der har fått tilsendt en excel fil og bes om å fylle inn skjemaene for sine grupper slik at utvalget kan begynne jobben med å utarbeide forslag til bedre utnyttelse. Alle er hjertelig velkomne til å komme med innspill!

Og så vil jeg minne alle på at høsten er tiden for medarbeidersamtaler. Mia har ansvaret for de ansatte i administrasjonen. Som Pål skrev for noen uker siden tar han samtalen med forskningsgruppelederne, mens forskningsgruppelederne har fått delegert ansvaret til å ha medarbeidersamtaler med medlemmene av sine forskningsgrupper. Det er derfor viktig at alle vitenskapelig og teknisk ansatte tilhører en forskningsgruppe! Si fra hvis du ikke vet hvilken gruppe du hører til, så finner vi ut av det.

Ha en riktig god helg!

Kan vi utnytte våre arealer bedre?

Arealene i labbygget benyttes stort sett på samme måten som da vi flyttet inn i 2009. Både forskningen og behovet for våtlab har endret seg betydelig siden da. Instituttledelsen har i lang tid diskutert forskningsmessige og økonomiske fordeler med å utnytte arealene bedre. Derfor har instituttleder Pål Njølstad oppnevnt et arealutvalg bestående av Silke Appel (leder), Eystein Husebye, Siv Lise Bedringaas, Simon Dankel, Helena Harris og Silje Skrede som skal utarbeide forslag til bedre utnyttelse.

Vi vil derfor ha innspill til bedre arealutnyttelse og vi vil snart sende ut et spørreskjema til forskningsgruppelederne for å få en oppdatert oversikt over de arealene vi benytter. Så hvis dere ser oss vandrende rundt på huset vet dere hvorfor. Stopp oss gjerne i korridoren om du har noen gode forslag å dele med oss.

Med vennlig hilsen på vegne av arealutvalget

Silke

Energisparetiltak ved UiB

Universitetet i Bergen ligger an til svært høye strømregninger i inneværende, neste og kommende år. UiB har allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere energiforbruket for å gjøre universitetet klimanøytralt innen 2030. Dette er gjort gjennom å satse på målrettede tiltak som sjøvannsanlegg, solcellepanel og utvikling og oppgradering av bygg.

Universitetsledelsen orienterte universitetsstyret om de økte energikostnadene i møte 15/9. Styret ga universitetsledelsen fullmakt til å iverksette sparetiltak for å håndtere energikostnader på kort og lang sikt. UiB har også mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om å iverksette tiltak som gir effekt på kort og lang sikt.

Tiltakene som iverksettes har vært presentert for de tillitsvalgte og verneombud i Forhandlingsutvalget, studentene og har som forutsetning at de ikke skal gå utover kjernevirksomheten eller et forsvarlig arbeidsmiljø.

Eksempel på tiltak som iverksettes av alle enheter i dialog med lokal ledelse:
-Informere og motivere egne ansatte til å bidra slik at vi sammen kan redusere energiforbruket.
-Respektere driftstidene og at bygg blir stengt driftsmessig i helger, på kveldstid og i ferier.
-Bruke mindre varmtvann, fylle oppvaskmaskiner og autoklaver helt opp før start.
-Lukke dører og vindu, slå av lys, projektorer, skjermer etc når ikke i bruk.
-Optimaliserer bruken av rom.

Eksempel på tiltak som iverksettes:
-Redusere driftstider på ventilasjon i byggene med ca 10%.
-Senke innetemperatur (NB: ikke til under anbefalt grense).
-Stenge tekniske anlegg i bygg driftsmessig i ferier, spesielt viktig i den kalde årstiden.
-Redusere vanntemperatur i svømmebassenget til laveste anbefalte (26°C) og ventilasjon i svømmehallen tilsvarende.

Vennlig hilsen universitetsdirektør Robert Rastad og rektor Margareth Hagen

Årlig arbeidsmiljøpris

UiB har etablert en årlig arbeidsmiljøpris for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte og studenter kan nominere kandidater innen 11. desember for arbeidsmiljøprisen 2022.

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø har UiB etablert en årlig arbeidsmiljøpris. Prisen er en diplom og 75 000 kroner.

Arbeidsmiljøprisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren. Hvilke arbeidsmiljømessige og inkluderende tiltak eller formål prisen skal brukes til, bestemmes av mottakeren/mottakerne.

https://www.uib.no/hms-portalen/137835/%C3%A5rlig-arbeidsmilj%C3%B8pris

Velkommen til 10-års jubileumsseminar for Peder Sather Center ved UC Berkeley

Tid: 26 oktober kl. 18.00 – 21.00 (Norsk tid)
Sted: Digitalt / UC Berkeley

Programmet finnes her

Seminaret kan følges digitalt via denne lenken.

2012 gikk åtte norske universitet sammen med UC Berkeley om å etablere Peder Sather Center for Advanced Studies. Senteret skal stimulere til økt forskningssamarbeid mellom Berkeley og de norske institusjonene.

Hvert år deles det ut samarbeidsmidler til forskere fra UC Berkeley og -norge på tvers av alle fagfelt. Feiringen 26. oktober vil bestå av en rekke presentasjoner fra disse prosjektene. Dette er en god anledning til å høre mer om hva man kan få ut av såkornsmidlene gjennom Peder Sather Center, og bli bedre kjent med enkeltpersoner fra UC Berkeley innen ulike fagområder.

Les mer: 

Open Science Workshop

Collaborative reproducible science using version control

We are organizing a practical workshop focusing on Open Science and reproducibility in science projects.

This light-hearted workshop will cover practical exercises on:

  • Basics of version control (Git/GitHub)
  • Collaboration using branches and forks

Come and join us on a journey to become a scientist of the 21st century!

Aimed at: PhD students (but everyone is welcome)
When: 24. November (13 – 16h) and 25. November (9 – 12h)
Where: Biologen Blokk A K1+K2
Please sign up here: https://bit.ly/OSW-survey ! Deadline is 20. November 2022

How to prepare: You need to have R (v 4.0. or higher), RStudio (v 1.4 or higher), Git installed on your computer and a GitHub account. In addition, you need to link your GitHub repo to RStudio.
Tutorial for linking Github and RStudio: https://bit.ly/OSW_setup_tutorial
Troubleshooting: https://bit.ly/OSW_git_troubleshooting

For questions contact: Aud (aud.halbritter@uib.no) or Ondřej (ondrej.mottl@uib.no)

Lecture by Prof. Vivianne Malmström: Current understanding of T cells in rheumatoid arthritis (RA) – antigen specificities, repretoires, and effector functions

The Bergen Research School in Inflammation has the pleasure to invite you to a lecture by

Prof. Vivianne Malmström
Department of Medicine, Solna
Karolinska Institute

Current understanding of T cells in rheumatoid arthritis (RA) – antigen specificities, repretoires, and effector functions

26th October 2022
BBB, Auditorium 4, 12:00

More information here.

Horisont Europa kurstilbud

I høst arrangerer Forskningsrådet en rekke kurs om Horisont Europa. Her får du verdifull kunnskap om hva som skal til for å lykkes med din søknad.

Vi har kurs som passer for deg som er forsker, EU-rådgiver ved et universitet eller høgskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

Kurstilbudet passer både for deg som er nybegynner eller allerede har lang erfaring med EU-prosjekter.

https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/kurstilbud/

Meld deg på NFR søkjarwebinar i haust

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2023? Også i haust held vi ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.

I februar 2023 er det søknadsfrist for desse utlysingane:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/

Skeiv folkehelse – identitet, mental helse og vold

Hvordan henger identitet, mental helse og vold sammen? Hva skjer når en gruppe opplever å være truet? Skeive er utsatt for sjikanering og vold. Samtidig opplever andre at maskulinitet og normer er satt under press. På Alrekmøtet utforsker vi dette spenningsfeltet.

Alrek helseklynge inviterer i samarbeid med Skeivt arkiv til frokostmøte om skeiv folkehelse, 3. november klokken 14:00 til 15:30. Vi serverer scones, deilig te og kaffe, og tenger derfor at du melder deg på innen 27. oktober slik at vi får bestilt til deg!

Les mer her

OPEN ACCESS WEEK 2022, 24.-28. October

As part of this year’s International Open Access Week, several Norwegian academic libraries present a number of events with topics related to open publishing, open science and data sharing. All events are digital and open to anyone interested.

As part of this year’s International Open Access Week, several Norwegian academic libraries present a number of events with topics related to open publishing, open science and data sharing. All events are digital and open to anyone interested.

Please follow the links for more information and connection details for each webinar.

https://www.uib.no/en/ub/155421/open-access-week-2022-24-28-october