Daglige arkiver: 27. oktober 2022

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Søknadstype Forskerprosjekt
Søknadsfrist 8. februar 2023, 13.00 CET
Støttegrenser minimum kr 4 000 000
Prosjektvarighet 36-72 måneder

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under hvert enkelt tema.

Inntil 60 millioner til forskning om kvinners helse

Midlene skal gå til forskning som kan bidra til god helse for kvinner eller redusere kjønnsbasert ulikhet i helse. Prosjekter kan omhandle forskning fra grunnleggende til forebygging, tidlig diagnose, behandling, rehabilitering og habilitering, i tillegg til hvordan helse- og omsorgstjenestene best kan tilpasses kvinners behov.

Inntil 50 millioner til forskning på global helse

Mer informasjon kommer

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/#sub84822

Informasjon om utsatt søknadsfrist for fond og legater

Dette er informasjon om at årets utlysningsprosess vil bli justert, og at søknadsdatabasen vil
etter plan åpne 2. januar 2023.

Det er en rekke stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som
sine vedtektsfestede formål. Dette gjelder L. Meltzer Høyskolefond, 26 fond og legater ved
UiB (FOL-stiftelsene) og en seks-syv andre stiftelser med egne styrer. Midlene som disse
stiftelsene deler ut gir viktig støtte for både studenter, stipendiater og ansatte ved
Universitetet i Bergen.

Les mer her

HMS-runde 2022

Årets HMS-runde for kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet er berammet til følgende tidspunkt:

KK, Glassblokkene og Overlege Danielsens hus: Tirsdag den 8. november fra kl 12:30

Laboratoriebygget: Tirsdag den 15. november fra kl 13:15

Vedlagt er lenke for utfylling av sjekklister:
NO: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13665152
ENG: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13665338

Vi vil komme innom de som har sendt inn sjekkliste samt alle laboratorier – vi håper å se dere.

MVH
Beryl, Sonja, Anne, Kadri, Siv Lise og Mia

Webinar om kontroll med kunnskapsoverføring

Tirsdag 15. november 2022 kl. 10:00-11:00,

Zoom Webinar.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning – Sikt og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om eksportkontroll.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning – Sikt og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om hvordan det jobbes med det gjeldende eksportkontrollregelverket i sektoren.

Sammen med dere vil vi løfte frem ulike praktiske problemstillinger og muligheter knyttet til dagens gjeldende regelverk. Hensikten er at vi i fellesskap kan dele gode løsninger og redusere noe av usikkerheten som mange av virksomhetene kjenner på.

Webinaret vil ikke være en arena for å diskutere de foreslåtte endringene i eksportkontrollregelverket, eller for å drøfte enkeltsaker.

Målgruppen for webinaret er alle som jobber med eksportkontrolltematikken i forsknings- og utdanningsvirksomhetene, uavhengig av tilnærming. For at webinaret skal treffe godt på hensikten, har vi lagt inn mulighet i påmeldingen for å dele hva dere erfarer som utfordringer og mulige løsninger i dag.

Meld dere på her https://nettskjema.no/a/292370  (krever Feide-pålogging)

https://www.uis.no/nb/arrangementer/webinar-om-kontroll-med-kunnskapsoverforing

International Union of Biochemistry and Molecular Biology Mid-Career Research Fellowships (scientific exchange)

IUBMB´s Mid-Career Research Fellowships facilitate scientific exchange by supporting faculty biochemists and molecular biologists to visit another laboratory for specific training purposes. The applicant must be from one of the IUBMB´s member countries (see full list of countries). The Fellowships provide funding of up to 5,000 USD for visits of 1-2 months in duration. There are two application closing dates per year: April 1 and October 1. The next application closes on April 1, 2023.

https://iubmb.org/about/standing-orders-and-statutes/standing-orders/iubmb-mid-career-research-fellowships/

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar 9.desember kl. 08:30

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar finner sted fredag 9. desember kl. 8.30 – 11.30 i Universitetsaulaen

To aktuelle tema står på agendaen: 

  • Samspill mellom fysisk og digitalt læringsmiljø for å fremme studentaktiv læring
    Hvordan kan digitale flater støtte studentens læring? Hva skal vi bruke undervisningstid i grupper og auditorium til? Hvamanglet i studentens læringsmiljø når en kun møttes på skjerm? På seminaret stiller studentene for å fremme sitt syn, flere fagmiljøer deler erfaringer og en intern arbeidsgruppe presenterer sine anbefalinger.
  • Kvalitetsarbeid i utdanningene – hva har vi lært så langt i det pågående NOKUT-tilsynet?
    NOKUT gjennomfører for tiden tilsyn med kvalitetsarbeidet i utvalgte utdanninger ved UiB. Samtlige fakulteter er involvert,

i tillegg til at de sakkyndige også vurderer hvordan UiB ivaretar sitt institusjonelle ansvar. Først til våren får vi vite om NOKUT setter sitt godkjentstempel på det hele. Hva har vi lært i denne prosessen som vi kan ta med oss videre? Hva er vi gode på?

Hvor er det muligheter for forbedring? Vi spør de som har vært med i dette arbeidet om erfaringer og synspunkt.

Meld deg på her innen 15.november: Studiekvalitetsseminar fredag 9.desember 2022 (uib.no)

Senter for translasjonell epidemiologi (TRACE) – utlysning

TMS har satt av 18 millioner kroner til en slik satsing og har invitert UiB til å nominere et begrenset antall forskningsprosjekter som kan støtte opp om senterets målsettinger og bidra til å forme senteret i ønsket retning de kommende årene.

TRACE har som mål å videreutvikle det epidemiologiske fagfeltet ved å etablere nye samarbeid som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk og klinisk medisin, i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Ved å bygge broer mellom laboratoriebasert og populasjonsbasert forskning har senteret som mål å oppnå større forståelse av årsakene til ikke-smittsomme sykdommer.

Les mer om utlysningen her

Study program in Data Science

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences is working with the Faculty of Medicine to set up a new and exciting study program in Data Science with a specialization in Medical Data Science. If you are interested in participating e.g. with  teaching or supervision of students, please do not hesitate to get in touch!

Marit Øilo: Marit.Oilo@uib.no
Anagha Madhusudan Joshi-Michoel: Anagha.Joshi@uib.no
Ellen Christine Røyrvik: Ellen.Royrvik@uib.no
Marc Vaudel: marc.vaudel@uib.no

Innspillmøte om UiB som arbeidsplass 7. november

Stipendiater, forskere og teknisk-administrativt ansatte: Menneskene er universitetets viktigste ressurs. Hvordan skal UiB utvikles for å bli en best mulig arbeidsplass? 

Som et ledd i arbeidet med den nye universitetsstrategien som skal gjelde fra 2023-30 ønskes alle kollegaer velkommen til innspillmøte om UiB som arbeidsplass.

Møt opp 7. november og gi dine innspill.

Tid: Mandag 7. november kl 1400-1600
Sted: Sydneshaugen skole, Auditorium B

Her vil inviterte innledere dele sine perspektiver på hvordan UiB kan bli en enda bedre arbeidsplass. Det er satt av tid til innspill og spørsmål fra salen.

Hold deg oppdatert på arbeidet med ny strategi på UiB.no/strategi