Daglige arkiver: 21. oktober 2022

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Arealutvalget er i gang med å kartlegge arealbruk på laboratoriebygget. Alle forskningsgruppeledere som huses der har fått tilsendt en excel fil og bes om å fylle inn skjemaene for sine grupper slik at utvalget kan begynne jobben med å utarbeide forslag til bedre utnyttelse. Alle er hjertelig velkomne til å komme med innspill!

Og så vil jeg minne alle på at høsten er tiden for medarbeidersamtaler. Mia har ansvaret for de ansatte i administrasjonen. Som Pål skrev for noen uker siden tar han samtalen med forskningsgruppelederne, mens forskningsgruppelederne har fått delegert ansvaret til å ha medarbeidersamtaler med medlemmene av sine forskningsgrupper. Det er derfor viktig at alle vitenskapelig og teknisk ansatte tilhører en forskningsgruppe! Si fra hvis du ikke vet hvilken gruppe du hører til, så finner vi ut av det.

Ha en riktig god helg!

Kan vi utnytte våre arealer bedre?

Arealene i labbygget benyttes stort sett på samme måten som da vi flyttet inn i 2009. Både forskningen og behovet for våtlab har endret seg betydelig siden da. Instituttledelsen har i lang tid diskutert forskningsmessige og økonomiske fordeler med å utnytte arealene bedre. Derfor har instituttleder Pål Njølstad oppnevnt et arealutvalg bestående av Silke Appel (leder), Eystein Husebye, Siv Lise Bedringaas, Simon Dankel, Helena Harris og Silje Skrede som skal utarbeide forslag til bedre utnyttelse.

Vi vil derfor ha innspill til bedre arealutnyttelse og vi vil snart sende ut et spørreskjema til forskningsgruppelederne for å få en oppdatert oversikt over de arealene vi benytter. Så hvis dere ser oss vandrende rundt på huset vet dere hvorfor. Stopp oss gjerne i korridoren om du har noen gode forslag å dele med oss.

Med vennlig hilsen på vegne av arealutvalget

Silke

Energisparetiltak ved UiB

Universitetet i Bergen ligger an til svært høye strømregninger i inneværende, neste og kommende år. UiB har allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere energiforbruket for å gjøre universitetet klimanøytralt innen 2030. Dette er gjort gjennom å satse på målrettede tiltak som sjøvannsanlegg, solcellepanel og utvikling og oppgradering av bygg.

Universitetsledelsen orienterte universitetsstyret om de økte energikostnadene i møte 15/9. Styret ga universitetsledelsen fullmakt til å iverksette sparetiltak for å håndtere energikostnader på kort og lang sikt. UiB har også mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om å iverksette tiltak som gir effekt på kort og lang sikt.

Tiltakene som iverksettes har vært presentert for de tillitsvalgte og verneombud i Forhandlingsutvalget, studentene og har som forutsetning at de ikke skal gå utover kjernevirksomheten eller et forsvarlig arbeidsmiljø.

Eksempel på tiltak som iverksettes av alle enheter i dialog med lokal ledelse:
-Informere og motivere egne ansatte til å bidra slik at vi sammen kan redusere energiforbruket.
-Respektere driftstidene og at bygg blir stengt driftsmessig i helger, på kveldstid og i ferier.
-Bruke mindre varmtvann, fylle oppvaskmaskiner og autoklaver helt opp før start.
-Lukke dører og vindu, slå av lys, projektorer, skjermer etc når ikke i bruk.
-Optimaliserer bruken av rom.

Eksempel på tiltak som iverksettes:
-Redusere driftstider på ventilasjon i byggene med ca 10%.
-Senke innetemperatur (NB: ikke til under anbefalt grense).
-Stenge tekniske anlegg i bygg driftsmessig i ferier, spesielt viktig i den kalde årstiden.
-Redusere vanntemperatur i svømmebassenget til laveste anbefalte (26°C) og ventilasjon i svømmehallen tilsvarende.

Vennlig hilsen universitetsdirektør Robert Rastad og rektor Margareth Hagen