Daglige arkiver: 6. mars 2015

Våren er kommen – med noen spennende utfordringer

Roland JonssonEn av vårens mest spennende og utfordrende eventyr er nå startet nemlig prosessen med å få til konkurransedyktige søknader til NFRs FRIMEDBIO program. Noen har t.o.m. kalt det for vårens vakreste eventyr. Inspirerte av den flotte fremgangen i 2014 med en innvilgelse på ca. ¼ av våre innsendte søknader (totalt 5 prosjekter blant våre forskergrupper på K2) så burde flere nå ta opp tråden. I uken hadde vi oppstart med informasjonsmøte med bl.a. vår forskningskoordinator og noen hadde også respondert og sendt inn skisser. Det foreligger nå en plan før å følge dette opp frem mot deadline for innsendelse den 27. mai kl. 13.00 – se også K2-nytt fra uke 9 for mer detaljer. Det som gjør det mer fristende med å søke i år er at det nå kommer et fellesløft som gir tilskudd via UiB til de som oppnår høye karakterer, men ikke får tilslag fra NFR. Frister ikke dette?

Minner også om at de som skal forsøke seg på en ny SFF-runde bør kontakte instituttledelsen før planlegging/samtale. Her er det en intern skisseprossess på MOF med deadline 1. April med 3 sider skisse, CV av leder etc.

 En annen spennende, men samtidig utfordrende prosess for instituttet da den binder opp midler på lang sikte, er den forestående utlysningen av rekrutteringsprogrammet til Bergen Forskningsstiftelse: Her er deadlinen 10. April for prekvalifisering. Ta snarest kontakt med instituttledelsen ang. dine planer.

 Men det som er nærmest forestående er utlysningen fra Stiftelsen KG Jebsen: Her har Det medisinsk-odontologiske fakultet og Haukeland universitetssjukehus invitert felles til en prekvalifiseringsrunde med 2 siders skisse og CV for senterleder med en deadline den 13. mars. Send gjerne en orientering til instituttledelsen angående dine planer.

 Håper noe av dette frister dere!

Roland

 

“Den digitale pasienten”, invitasjon til seminar

Den digitale hverdagen har større og større innflytelse på livene våre. Skaper det større avstand mellom deg som pasient og helsevesenet?
Hvordan kan store datamengder brukes til å forbedre behandlingen for deg som pasient? Kan en app forhindre underernæring? Kan data-analyse hjelpe oss i kampen mot kreft?

Dato: 7. mars 2015 Tid: 13:00 – 14:30
Sted: Gamle festsal, Karl Johans gate 47, Universitetsplassen, Oslo
Arrangør: Det medisinske fakultet, UiO

Les videre

FORNY2020 – utlysning av verifiseringsmidler fra BTO

Forskere i Bergen har nå muligheten til å søke om flere millioner i støtte fra Forskningsrådet for prosjekter med kommersiell vinkling. Verifiseringsmidler er en gylden mulighet til å skaffe midler til å gjennomføre uttesting, oppskalering og videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt – uavhengig av fagfelt. Programstyret i FORNY2020 har vedtatt en ekstra utlysning av verifiseringsmidler våren 2015. Ta kontakt med BTO snarest mulig og innen 9. mars for innledende prosjektdiskusjoner.   Les mer her.

 

Utlysning SPIRE-midler 2015

UiB lyser ut strategiske midler for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid, Strategic Programme for International Research and Education (SPIRE). Programmet skal støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for den internasjonale virsksomheten 2011-2015.  Søknadsfrist 23. april 2015   Les mer her.

Søker forslag til særoppgaver fra de kliniske institutt!

Så langt i 2015 er det ikke meldt inn NOEN forslag til særoppgaver for medisinstudentene fra de to kliniske instituttene.

K2-ledelsen oppfordrer våre vitenskapelig ansatte på det sterkeste til å komme med oppgaveforslag i vedlagte mal og sender det snarest til: May.Skjerlie@mofa.uib.no

 Vi minner om at:
“Alle vitenskapelige ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med særoppgave annet hvert år. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har rett, med ikke plikt til å veilede studenter. En særoppgave skal ideelt sett skrives mellom 3-5. studieår, over en ca 2-års periode.”