Månedlige arkiver: mars 2022

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2022 for Horisont Europa

Foto/ill.: European Central Bank

PES-ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa samt bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

Beskrivelse av ordningen med tilhørende søknadstyper og støttebeløp finner du her:

 

https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes

Har du søkt EU-midler (Horison Europa) i 2022?

For å få dekket kostnader knyttet til søknaden, må du sende inn skjemakeren under når du har mottatt bekreftelse fra EU at søknaden er formelt godkjent/eligible.

Søknad om PES-midler 2022 K2

 

 

 

Fagfellevurdering

Fagfellevurdering veileder tidsskriftets redaksjoner i å ta beslutninger om publisering og identifisere manuskripter som ikke bør publiseres. Den gir også forfattere muligheten til å forbedre kvaliteten og klarheten til manuskriptene deres. Hensikten med fagfellevurdering er ikke å demonstrere anmelderens dyktighet i å identifisere feil; negativ kritikk er ikke obligatorisk. Anmeldere bør identifisere styrker og gi konstruktive kommentarer for å hjelpe forfattere med å identifisere og styrke eventuelle svakheter.

Fordi antallet vitenskapelige artikler publisert hvert år fortsetter å vokse, blir kvaliteten på fagfellevurderingsprosessen og kvaliteten på redaksjonen mål på et tidsskrifts omdømme, posisjon i feltet, og vil kunne påvirke tidsskriftets Impact Factor. Vitenskapelige tidsskrifter som publiserer fagfellevurderte artikler, er sterkt avhengige av vitenskapelige vurderere som bruker deres tid og ekspertise uten å få noen form for godtgjørelse. I tillegg til å gjøre en rettferdig vurdering og ha tilstrekkelig ekspertise innen feltet, har anmeldere betydelig ansvar overfor forfattere, redaktører og lesere. Anmeldere har også etiske forpliktelser, som konfidensialitet, være konstruktive i kritikken, være upartiske og inneha integritet.

Publiserte biomedisinske artikler kan ha direkte innvirkning på klinisk praksis og påvirke politiske beslutninger innen helse. Derfor er det avgjørende å ha fagfellevurderingssystemet og at fagfellevurderingsrapporter er av høyeste kvalitet for å hjelpe redaktørenes beslutninger om manuskriptenes skjebne. Det er avgjørende at vi bruker tid på fagfellevurderinger for tidsskriftene. Som anmeldere, vil vi også lære av prosessen, og det er en måte å holde seg informert om hvordan feltet beveger seg før forskningen er på trykk.

Professor emeritus Jan Erik Nordrehaug ved K2 har utført fagfellevurderinger for en rekke tidsskrifter i løpet av et langt liv som lege og forsket, inkludert Tidsskrift for Den norske legeforeningen. For dette vil han nå få Tidsskriftets pris «Årets fagvurderer 2021». Vitenskapelig redaktør, Siri Lunde Strømme, sier «Vi har hatt stor nytte av et imponerende antall, og alltid solide, anmeldelser fra Nordrehaug gjennom årene, så også i 2021». Gratulerer!!!

Ha en fin helg,
Pål.

 

 

 

 

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

En gang pr år har fakultetet tatt kontakt med instituttenes vitenskapelig ansatte og bedt om forslag til hovedoppgaver for medisinstudentene.

Vi henvender oss igjen nå for å be om forslag til HOVEDOPPGAVE, som er en del den akademiske søylen i ny studieplan fra 2015. Vi vil samtidig informere litt nærmere om veilederrollen og rammene for arbeid med hovedoppgaven.

Om rollen som veileder og arbeid med hovedoppgaven.

Alle fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med hovedoppgave annethvert år. Veilederplikten anses som en del av undervisningsplikten. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved Helse Bergen har rett, men ikke plikt til å veilede studenter. Eksterne veiledere som ønsker å bidra skal godkjennes av Komitéen for akademisk søyle, og ekstern veiledning må ikke medføre utgifter for fakultetet.

Studentene skal ha en eller flere veiledere under arbeidet med hovedoppgaven, hvorav en hovedveileder. Minst en av veilederne bør ha forskningskompetanse på doktorgradsnivå.

Hvis hovedveileder ikke er ansatt ved Det medisinske fakultet, skal det være en medveileder som er ansatt ved fakultetet.

Studentene har krav på minimum 15 timer veiledning pr oppgave, og studentene har plikt til å benytte seg av veiledningen.

Hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student).  Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter.

Et todagers oppstartsseminar i 6. semester skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Studentene skal bestemme seg for oppgave ved utgangen av 6. semester og sammen med veileder skrive en prosjektbeskrivelse som skal være ferdigstilt i slutten av 8. semester.

Det er satt av 8 uker i 10. semester til kun å jobbe med hovedoppgaven, og innlevering av oppgaven skal skje ved slutten av denne perioden. En elektiv periode på 4 uker i 4. eller 5. studieår skal også brukes til oppgavearbeid. Med prosjektbeskrivelsen som skal leveres i 8. semester skal student(er) og veileder(e) også levere inn en signert veilederkontrakt.

Om innlevering av oppgaveforslag

Fakultetet ber om at veiledere fyller ut elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema snarest og innen:  25. april 2022.   For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Når fakultetet har mottatt hovedoppgaveforslag fra dere skal disse godkjennes av Komitéen for akademisk søyle og gjøres tilgjengelig for studentene. Når studentene har gjort avtale med dere veiledere om en oppgave, skal studenten melde dette inn for registrering på fakultetet.

Fakultetet viser for øvrig til nettsiden med informasjon om hovedoppgave, – Retningslinjer for hovedoppgave, Veiledning for prosjektbeskrivelse, Retningslinjer for sensur av hovedoppgave og litt om litteraturstudie som hovedoppgave.

https://www.uib.no/med/102101/hovedoppgave

Se også læringsutbytte for hovedoppgaven; http://www.uib.no/emne/MEDOPPG

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.

 

 

 

 

 

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 2. mai 2022

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Kjære alle sammen!

Nå har det allerede gått mer enn 3 uker siden vi endelig fikk treffes på Solstrand igjen for vårt strategiseminar. Det var utrolig kjekt å treffe så mange av dere! Jeg håper at det er flere som syntes at de var hyggelig og nyttig å ha seminaret, men gjerne gi tilbakemelding her (link).

 

Apropos treffe folk: 17.-18. juni 2022 er det UiB sin tur til å organisere NorDoc konferansen for stipendiater fra nordiske land med vitenskapelige presentasjoner og debatt fra ledende forskere. Målet er å øke bevisstheten om ansvarlig forskning og innovasjon som strategi for å oppnå bærekraft i helse- og medisinsk vitenskap.

Programmet er tilgjengelig her (https://www.uib.no/en/med/149977/programme-nordoc-2022).

Konferansen tilbyr stipendiatene ikke bare nettverksmuligheter, men også workshops om karriereutvikling og overførbare ferdigheter.
Så dette kan være veldig nyttig for dere!

Påmeldingsfrist er 16.april.

Forskerlinjestudent disputerer rett fra forskerlinjen

Anders Madsen

Anders Madsen fullførte sin medisinske embetseksamen i desember 2021. I dag forsvarer han phd graden “Antibody responses to influenza viruses: Lessons for universal influenza vaccine development”.

Graden utgår fra Influensasenteret med professor og Melzerprisvinner Rebecca Cox som hovedveileder.

Anders startet som medisinerstudent høsten 2015 og han ble tatt opp på Forskerlinjen i 2016.

Forskerlinjen er et tilbud til medisin- og odontologistudenter som ønsker en forskerutdannelse i tillegg til studiene.  Hvert år tilbys 17 studenter plass. Forskerlinjen ble etablert i ved Det medisinske fakultet, UiB i 2002. Et av incitamentene for ordningen støttet av Forskningsrådet var å rekruttere legestudenter til forskning og å bidra til å redusere median alder for avlagt doktorgrad.  I Bergen ble tilbudet også gjeldene for odontologistudenter i 2010.

I en studie fra 2019 (1) viste Bjerkreim og medarbeidere at to av tre tidligere forskerlinjestudenter ved Universitetet i Bergen hadde begynt på eller fullført doktorgraden siden oppstart av programmet i 2002 til og med høsten 2017.

Videre at median alder ved avlagt doktorgrad var 32 år, og at over halvparten av stipendiatene hadde disputert før normert tid

Allerede fra første studieår var Anders Madsen knyttet til Influensasenteret.  Som student på forskerlinjen har han hatt ett år med fulltidsforskning. I tillegg til dette året har han hatt et 6 måneders forskningsopphold ved to anerkjente amerikanske universiteter, (Washington University Medical School in St Louis og Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York)

I løpet av pandemien fram til dagsdato har Anders jobbet med studentlisens som lege på Influensasenteret ved klinisk institutt 2, UiB og han er nylig ansatt som Lis1 lege ved Haukeland Universitetssykeshus.

 

Senter seminar om hypertensjon hos kvinner.

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner:

Tid: Mandag 28.03.22 kl. 12-13

Sted: Møterom 8.1-8.2 Laboratoriebygget 8. etasje

Program:

Professor Eva Gerdts: Hypertensjon hos kvinner

Overlege PhD Grethe Åstrøm Ueland: Autonom kortisolsekresjon – en ny årsak til behandlingsresistent hypertensjon hos kvinner?

Plenumsdiskusjon

 

https://www.uib.no/kvinnehjerte/152213/senter-seminar-om-hypertensjon-hos-kvinner

Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Prøveforelesning:

30.mars 2022  kl. 10.15–11.15

Sted: HUS – Sentralblokka, Birkhaugsalen

Oppgitt emne: “The history, current utility, and future development of mechanical circulatory support”

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

 1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
 2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt her:

Åpent for alle interesserte

Til enheter med reserverte plasser

Vi viser til informasjon på Ansattsider, UiBhjelp og PåHøyden vedr. iverksetting av styrevedtaket fra høsten 2019 om ny parkeringsordning på UiB.

Dette medfører at alle reserverte plasser for enheter på UiB fjernes fra 01.04.2022(omgjøres til frie plasser for ansatte/studenter) og det innføres betalingsparkering fra 01.06.2022.

Dette gjelder også for de enhetene som har sine reserverte plasser i garasjen i Dokkeveien. Skiltene for reserverte plasser vil bli fjernet suksessivt fom. 01.04.2022 og plassene går automatisk over til å være frie plasser for ansatte/studenter som kan benyttes med parkeringstillatelse i appen AimoPark Norway (krever registrering i UiBs parkeringssystem først).

Reserverte plasser som fortsatt vil finnes på UiBs parkeringsområder er plasser reservert for:

HC (krever HC-tillatelse fra kommunen i tillegg til parkeringstillatelse fra UiB
EL-biler (frie plasser, men avsatt til EL-biler)
MC (områder for motorsykler ol)
Tjenestebiler (med UiBlogo eller riksvåpenet, private biler kan ikke defineres som tjenestebiler)
Servicebiler (håndverkere/leverandører)

Informasjonen vil også bli sendt i ephorte, men vi ber om at berørte ansatte informeres.

Generell info om parkering på UiB https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

Mer forskning til studentene!

Foto av Ingvild Festervoll Melien

Mange av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere.

Dette er ikke nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, men studenter som gjerne vil lære mer om forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt valg.

Det er et langsiktig mål for fakultetet å rekruttere flere personer med profesjonsutdanning inn i faste universitetsstillinger. Dette mener vi vil styrke både undervisningen og forskningen på sikt, og vi tror at det å gjøre fakultetets forskningsaktiviteter mer tilgjengelig for studentene vil bidra til dette.

Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan tenke seg å være kontaktpersoner for studenter som vil lære mer om forskning.

Merk at det ikke foreligger noen lovnader om videre arbeid inn i forskningsgruppen, verken fra studentens eller forskerens side selv om kontakt oppstår.

Det viktige er at hvis du velger å delta på dette må du svare på de henvendelsene du måtte få fra studenter, og at du er tilgjengelig for møter med studenter (for eksempel i form av samtaler, omvisning på enhet, invitasjon til gruppeseminar).

Navnet ditt med kontaktinformasjon (e-post) og en kort beskrivelse av forskningsfelt vil bli lagt ut i de kanalene der vi vanligvis har kontakt med studentene. Vi håper mange vil bidra til denne «studentportalen for forskning».

Hvis du er interessert, vennligst send navn, instituttilhørighet og 4-5 lett forståelige setninger om forskningsfeltet ditt til Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no)

 

 

 

 

Bli med på Vestlandets største kunnskapsarena for digital helse

Digital helse-dager er en helt fersk konferanse om helsenæring, digitalisering og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Konferansen er 1. og 2. juni i Bergen – og her er tre gode grunner til å delta:

 

1. Vi bryter siloer og skaper helhetlige digitale løsninger sammen

2. Vi lar pasienter og brukere utfordre oss

3. Vi gir ordet til kommune, sjukehus, akademia og næringsliv, for å se muligheter på tvers

Konferansen arrangeres av HVL, Helse Bergen og Alrek helseklynge. De to konferansene THOM (HVL) og KlinIKT (Helse Bergen), som har blitt arrangert i en årrekke, er slått sammen for å skape en felles arena for samhandling og digital helse.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Klikk her for å komme til hjemmesiden

Disputas-Cathrine Horn

 

Cathrine Horn

 

Prøveforelesning: Fredg 25. mars 2022 kl. 10.15-11.15

Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Oppgitt emne: “The etiology of overeating and obesity: What is the role of appetite regulation?”

Disputas- Fredag 25. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

 

Avhandlingens tittel:  “Role of dietary carbohydrate quality and quantity in visceral obesity reduction. Results from a randomized controlled trial (CARBFUNC)”

 

 1. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Førsteamanuensis Faidon Magkos, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Eirik Søfteland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

zoom: Disputasen vil i tillegg strømmes

Åpent for alle interesserte

Disputas – Vegard Vavik


Disputas:   Tirsdag 29. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:  “Cardiac Troponin T. As a marker of incident cardiovascular disease in a large Norwegian prospective cohort of patients with stable coronary artery disease”

 

 

 1. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU
 2. opponent: Docent Christina Christersson, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Øksnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kristian Sommerfelt.

Zoom: Disputasen blir strømmet

Åpent for alle interesserte

 

Disputas-Elise Orvedal Leiten

Prøveforelesning:      Fredag 25. – mars 2022 kl. 10.15

Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:  «Antibiotic treatment for COPD exacerbations – friend or foe?»


Disputas: Fredag 25. – mars 2022 kl. 12.15

 

 

Avhandlingens tittel: “The airway microbiota of stable COPD. Association with exacerbation frequency and the risks associated with bronchoscopic data collection”

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

1. opponent: Assistant Professor Christian von Plessen University of Southern Denmark
2. opponent: Associate Professor Daiana Stoltz University Hospital Basel, Switzerlan
3. medlem av komiteen: Associate Professor Bjørn Blomberg Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Robert Bjerknes

Zoom: Disputasten blir i tilleg strømmet her:

Åpent for alle interesserte

 

 

 

 

 

Besøk av universitetsledelsen

Forrige uke besøkte universitetsledelsen Det medisinske fakultetet. Torsdag var de hos oss på K2. De som møtte var rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Benedicte Carlsen, seniorkonsulent Morgan Reza Rashidi Alangeh, universitetsdirektør Robert Rastad, assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og avdelingsdirektør Kari Fuglseth.

Vi holdt møtet i Glasblokkene med god utsikt til de mange byggene K2 holder til i på Campus Haukeland og for å vise det nære forholdet til universitetssjukehuset. Det var plass til tre korte faglige innlegg. Professor Eva Gerdts syntes å overbevise alle om at det er stor forskjell på kvinner og menn mht. hjertesykdom og at mer forskning er nødvendig for bedre å kunne behandle kvinner med hjertesykdom. Forsker Marc Vaudel vakte interesse ved data som viser at barnets egne gener er mest viktig for fødselsvekt og økt risiko for sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet. Og professor Eystein Husebye demonstrerte Endopodden, en undervisningspodkast utviklet av en legestudent i hans forskningsgruppe.

Universitetsledelsen hadde ønsket å høre våre tanker om muligheter og utfordringer. Når det gjelder det første, pekte vi på mulighetene for forskning, undervisning og innovasjon ved det nære forholdet til Haukeland universitetssjukehus. Vi har flere sentre under planlegging og har en søknad om et SFF i finalen. Vi ser mange muligheter for å øke ekstern finansiering, spesielt EU-midler, og at det å bygge en kultur på K2 er viktig. Når det gjelder utfordringer, er den sviktende økonomien sentral. Vi oppfatter at det er en gravis nedbygging av K2 ved betydelig reduksjon av vår grunnbevilgning siste 3 år. Kuttene rammer oss spesielt hardt pga. vår store BOA-økonomi. Dette oppfatter vi som urettferdig og demoraliserende. Vi gjorde også rede for at vi så langt ikke har hatt noen effektivisering eller bedring av økonomien ved innføring av BOTT-systemene, sentralisering av økonomi og fagspesialister. Både rektor og universitetsdirektøren var enige i vår beskrivelse av situasjonen og at denne er til stor bekymring. Ulike tiltak ble drøftet. Universitetsledelsen arbeider intenst med saken gjennom ulike kanaler. De ønsker å komme tilbake for å besøke noen av våre sentre for å lære mer om hvordan de funksjonerer. Dette er gode signaler fra ledelsen!

Ønsker alle en så god helg som mulig gitt situasjonen i Ukraina. Mine tanker går til det ukrainske folk som har det helt forferdelig nå.

Pål

Kurs til brukere ved MatNat og DMF- Workshops:

training.no

 

CodeRefinery workshop

What: CodeRefinery workshop
When: 22-24 & 29-31 March

In this online course, you will become familiar with tools and best practices for version control and reproducibility in modern research software development. The main focus is on using Git for efficiently writing and maintaining research software.

This is an informal and interactive online event with type-along type of presentations, live coding, and demos. Short tutorials alternate with practical exercises.

More information and registration: https://coderefinery.org/2022-03-22-workshop/

—–

GPU Programming with OpenACC

What: GPU Programming 
When: 29 March @ 10.00 – 15.30

Registration is open for a 1-day hands-on physical course for Introductory GPU Programming with OpenACC. The course is designed for beginners in GPU-programming who want to get familiar with available directives programming models with a special focus on the OpenACC offloading.

The training is conducted by UiBs Scientific Computing group, in collaboration with NRIS.

More information and registration: https://wiki.uib.no/hpcdoc/index.php/Introduction_to_GPU_Programming_with_OpenACC

—–

NRIS HPC On-boarding User Course

What: NRIS HPC On-boarding User Course 
When: 4 – 5 May 2022

Are you planning to use our e-infrastructure services soon? Have you been using these services already, but would like to make sure you are getting the most out of them? Then this NRIS High Performance Computing On-boarding course is intended for you!

Who can join? 
The course is aimed at students, researchers, and employees of any background. We assume no prior knowledge of what HPC is or how to use it.

For those who have little experience with UNIX-like operating systems such as Linux, or who have never worked on the command line of a terminal, we will offer a hands-on pre-course about UNIX a day before the HPC course.

Please find detailed information on how to register here.
Registration will close 25 April.

Utlysning om insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene – frist 1.april


Utlysning av insentivmidler for utdanning 2022

Universitetet i Bergen lyser for 2022 ut til sammen 1,25 millioner kroner i søkbare
insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med ordningen er å
fremme prosjekter som er nyskapende, i tråd med UiBs strategiske satsinger eller som bidrar
til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2022 er:
Prosjekter som legger til rette for bredde i utdanning og tverrfaglighet i
studieprogrammene.
Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte
masterstudenter, fra UiB og eksterne institusjoner.
Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og
undervisning, spesielt for bachelorstudenter.
Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for
eksempel å åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og
kompetanse, eller emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med
arbeidslivet.

Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder.
Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene,
og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal
brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt. Vi ber om at søknader sendes fakultetet innen
fredag 1. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Les mer her!

Søknadsskjema insentivmidler

Resultatet av årets utlysningsrunde for fond og legater.

Foto/ill.: Colourbox

Det er nå lagt ut informasjon på fakultetets og UiBs nettsider om resultatet av høsten utlysningsrunde for fond og legater.

Nyhetssak MEDFAK – med de fakultetsspesifikke fondene – samt lenke videre til UiBs utdelinger finner dere her:

 

https://www.uib.no/med/152373/tildelinger-fra-fakultetets-forskningsfond-2022

Minner også om den ekstraordinære Meltzer-utlysningen, samt Olsens legat, med frist 18. mars:

Tildelingsbrev vil bli sendt til de enkelte mottakerne så snart brevene er godkjent, og dere vil motta kopi av deres institutts tildelinger.

Online workshop med førsteamanuensis Robert Kordts mandag 21. mars, kl. 13.00 – 16.00

SoTL, Scholarship of Teaching and Learning, handler om å ha en akademisk tilnærming til undervisning og læring. Ved UiB kjenner vi SoTL-prinsippene gjennom
regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillinger og gjennom fakultetenes meritteringsordninger for fremragende undervisere og undervisningsmiljø.

Undervisere som er interessert i å finne ut hva SoTL er, hvorfor SoTL kan være relevant for dem og hvordan de kan bruke SoTL-prinsippene, er nå invitert til

Online workshop med førsteamanuensis Robert Kordts mandag 21. mars, 13 – 16 

Robert Kordts tilhører det universitetspedagogiske fagmiljøet ved UiB.
Workshop’en foregår på engelsk.

 

 

The “metabolically healthy obese” and “metabolically-unhealthy normal-weight” phenotypes: opposite sides of the same coin?

Faidon Magkos is Associate Professor at the Department of Nutrition, Exercise and Sports at the University of Copenhagen.

It has become apparent in recent years that excess total body weight and fat do not necessarily impair metabolic function and increase risk for cardiometabolic disease; and vice versa, absence of excess weight and fat do not necessarily entail low risk. A subset (~30%) of people with obesity do not present with metabolic abnormalities such as hyperglycemia, hyperinsulinemia, and dyslipidemia, or hypertension (“metabolically healthy obese”); whereas a subset (~20%) of people with normal body weight do present with these metabolic abnormalities (“metabolically-unhealthy normal-weight”). Compared with BMI-matched control groups, metabolically healthy obese subjects have lower accumulation of fat in the liver, better physical fitness, and a tight coordination between the pancreas (insulin secretion) and skeletal muscle (insulin sensitivity) to maintain glucose homeostasis; whereas conversely, metabolically-unhealthy normal-weight subjects have more liver fat, inferior fitness, and dysregulated glucose homeostasis.

Foreleser: Faidon Magkos, the Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen
Moderator: Simon Dankel
Tid: Torsdag 24. mars 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. Glasblokkene, blokk 1  / Zoom

Arrangementet streames også via Zoom: https://uib.zoom.us/j/64835365738?pwd=Wm41OTl5MkxsL1U2bzRKRml1MGpMUT09

Det blir lett servering.

Velkommen!

 

 

 

 

 

Program og påmelding til symposium- utdelingen av Jacobæus-prisen for 2021

I anledning utdelingen av Jacobæus-prisen for 2021 vil det bli avholdt et symposium i Bergen på Opus XVI torsdag 21.april med deltakelse av flere fremstående internasjonale endokrinologer. Seminaret er gratis og åpent for alle og det vil også livestreames.

Jacobæus-prisen for tildeles professor Stafford Lightman ved Universitetet i Bristol. Han har gjort store fremskritt for vår forståelse av den hypothalamiske-hypofysære-adrenocortikale (HPA) akse, ett av de hormonelle hovedsystemene for stressmestring. Lightman viste at den velkjente kortisol-døgnrytmen bestod av kortere pulser som er utsatt for påvirkning fra eksterne faktorer. Stafford var også en pioneer i utviklingen av metoder for å overvåke disse pulsene i mennesker ved kontinuerlig prøvetaking av vevsvæske, en teknikk som nå brukes i klinikken.

Jacobæus-prisen er den eldste prisen som deles ut av NovoNordisk foreningen. Den ble etablert i 1939 til ære for den svenske professoren Hans Christian Jacobæus. Målet med prisen er å fremheve medisinsk forsking og den utdeles årlig til en fremstående internasjonell forsker som inviteres til å holde ett foredrag om hans eller hennes fagfelt innenfor fysiologi eller endokrinologi. Prisen er på 1,5 millioner DKK.

Program og påmelding (påmelding er obligatorisk også for livestream):

(https://axacoair.se/go?cq9H8A4Z).

Program

1200-1300:          Registration and lunch
1300-1310:          Introduction of the prize and prizewinner Stafford Lightman

Eystein Husebye, University of Bergen

1310-1400:         Jacobæus award lecture: The HPA-axis in health and disease
                            Stafford Lightmann, University of Bristol

1410-1445           Mathematical modelling of hormone dynamics                              
John Terry, University of Birmingham

1450-1520           Coffee break

1520-1555           Sex reversal and autoimmunity

Olle Kämpe, Karolinska Institutet, Stockholm

1600-1635           Primary hyperaldosteronism, novel diagnostics and treatment
                            Martin Reincke, Ludwig-Maxmillians-Universität, München

1640-1715           The adrenal stem cell, therapeutic options

Gary Hammer, University of Michigan, Ann Arbor

1720-1745           General discussion (panel with the speakers)

1745-1750           Closing remarks

Benedicte Lie    

Senter for ernæring har gleden av å invitere til hele to nye seminarer i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Red and processed meat intake and risk of common conditions: UK Biobank and beyond…

Dr Keren Papier is a Senior Nutritional Epidemiologist working in the Cancer Epidemiology Unit (CEU), based in the Oxford Department of Population Health, at the University of Oxford. Her research at the CEU includes investigating diet and disease associations using large-scale cohort data (including the Million Women Study, EPIC-Oxford and the UK Biobank). She is also the principal investigator for the Feeding the Future Study (or FEED).

This talk will cover recent research on associations between red and processed meat consumption and risk of several common conditions, mostly focusing on UK Biobank data.

Foreleser:
Keren Papier, Cancer Epidemiology Unit (CEU), University of Oxford
Moderator: Vegard Lysne
Tid: Torsdag 17. mars 2022 kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. Glasblokkene, blokk 1 / Zoom

Arrangementet streames også via Zoom: https://uib.zoom.us/j/67140423322?pwd=QS9DVDJlSUtDaUx5UzZlbE1XRDN6Zz09

Det blir lett servering.

Velkommen!

Gratulerer til Professor Rebecca Cox og forsker Marc Vaudel med Meltzer-prisene!

På Den årlige Meltzer-middagen 8. mars 2022 gikk to av tre utdelte Meltzerprisene til forskere tilknyttet K2!
Leder av influensasenteret Rebecca Cox fikk tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling og Marc Vaudel ved Senter for diabetesforskning Meltzerprisen for fremragende unge forskere.

Vi er kjempestolte og gratulerer så mye!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med på OSKE juni 2022!

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

 

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE i MED12 8. juni og OSKE i MED6 16. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 8.april.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 😊

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Falch-forelesningen 2022 – “Epidemiology is easy – anyone can do it” Auditoriet i Armauer Hansens hus 19. april kl 12.15

Hvordan kan feilslåtte metoder med epidemiologimerkelapper bidra til feilaktige slutninger og misvisende helseråd? Det kan Kenneth J. Rothman fortelle om, en av verdens fremste epidemiologer. Hans tanker om temaet er ekstra relevante i disse tider, der fake news er en konstant trussel mot god folkeopplysning

les mer her for påmelding:

Informasjon om forskningsstipend for sommer/høst 2022 og 2023

   U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
                                      Det medisinske fakultet

Informasjon om forskningsstipend for sommer/høst 2022 og 2023
Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer
kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må
søke sin finansieringskilde om støtte.

Med bakgrunn i store kutt i fakultetets budsjett, har dekanatet besluttet at for 2022 og 2023
vil støtte til utenlandsopphold justeres som følger:

 • Fast ansatte får ikke støtte fra fakultetet da de kan søke Meltzerfondet om støtte (kr.
  150 000)
 • For stipendiater og postdoktorer vil følgende gjelde:
  o Sats pr. måned fra søknader som er mottatt fra og med fristen 15.3.2022
  o Den ansatte reiser alene eller med ektefelle / registrert samboer: NOK 20 000
  o Den ansatte reiser sammen med et eller flere barn under 18 år: NOK 30 000Søknadsfristen for denne runden er 15.3.2022. Det søkes da støtte til utenlandsopphold fra
  tidligst sommeren 2022 og for høsten 2022. Det er ikke mulig å søke om støtte til
  utenlandsopphold som har startet før søknadsfristen 15.3.2022.Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, gjeldende retningslinjer og satser.Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her:http://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-medInformasjon på engelsk:
  http://www.uib.no/en/med/67056/financial-support-stays-abroad-employees-faculty