Daglige arkiver: 28. mars 2022

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2022 for Horisont Europa

Foto/ill.: European Central Bank

PES-ordningen er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa samt bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

Beskrivelse av ordningen med tilhørende søknadstyper og støttebeløp finner du her:

 

https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes

Har du søkt EU-midler (Horison Europa) i 2022?

For å få dekket kostnader knyttet til søknaden, må du sende inn skjemakeren under når du har mottatt bekreftelse fra EU at søknaden er formelt godkjent/eligible.

Søknad om PES-midler 2022 K2