Månedlige arkiver: februar 2022

Endelig strategiseminar på Solstrand!

I skrivende stund er mange av oss samlet på det som til nå har vært et svært vellykket seminar. Prodekan for forskning Marit Bakke og sykehusdirektør Eivind Hansen møtte et velforberedt panel til debatt om hvordan vi kan utvikle og forbedre det viktige samarbeidet om forskning og utdanning mellom universitet og sykehus. Vi kan samarbeide enda bedre både innen forskning og undervisning, og bør være sterke sammen i konkurransen mot nasjonale og internasjonale aktører. Innledere fra NRK, Senter for undersøkende journalistikk ved Media City og kommunikasjonsansvarlig ved MED, Marion Solheim, fortalte om hvordan vi kan bli enda bedre på å profilere oss og forskningen vår i media – en annen viktig arena. Kontakt Marion hvis du ønsker hjelp! Vi fikk også prøvd oss på samarbeid i praksis i en uhøytidelig (men høyst kompetitiv) OSKE. Ikke minst har vi rett og slett hatt det hyggelig sammen, vi som er så heldige å få delta på Solstrand. Det å ha det hyggelig sammen, er faktisk også ganske viktig: Kjennskap og vennskap skaper tillit og samarbeid, og gir grobunn for bedre forskning og undervisning.

Paneldebatt

Paneldebatt

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotektjenesten – mer enn tilgang til artikler

Forskningsgruppelederne inviteres med jevne mellomrom til FORUM. Dette møteforumet gir forskningsgruppelederne en gyllen mulighet til å møtes, og til å møte instituttledelsen. Vi diskuterer aktuelle saker eller henter inn ressurspersoner som kan gi oss nyttig informasjon. På nylig avholdt FORUM fikk vi besøk fra bibliotektjenesten, som fortalte om hva de kan tilby oss . I tillegg til å printe artikler for oss som vi ikke får tak i selv, har bibliotektjenesten flere nyttige tilbud. De tilbyr veiledning og kurs i litteratursøk for systematiske oversiktsartikler og PhD-avhandlinger og opplæring i referansehåndtering (også individuell veiledning for master- og bachelorstudenter), kontakt dem på ubbmed@uib.no. I tillegg kan de hjelpe deg å komme i gang med å tilgjengeliggjøre din forskning i henhold til Open Science . De kan gi veiledning i hvordan man kan utvikle en Data Management Plan (kontakt research-data@uib.no). Åpen publisering er et krav i flere sammenhenger, og biblioteket holder kurs om hvordan man får det til i praksis (kontakt bora@uib.no).

Mette

Velkommen til K2-konferansen på Solstrand!

Neste uke går K2s konferanse på Solstrand av stabelen. Dette er andre gang vi arrangerer kombinert HMS-dag og strategiseminar for alle, noe som før var organisert som separate dager og der kun forskningsgruppelederne var invitert til strategiseminaret.

Vi har satt sammen et program som vi håper er av interesse og skaper nysgjerrighet og debatt. De fire kjerneoppavene for vårt samfunnsoppdrag er representert.

Innen forskning skal vi lære mer om hvordan søke EU-midler og diskutere hvordan bedre utnytte vår store forskningsfordel – å være nært knyttet til Haukeland universitetssjukehus. Dekan Per Bakke og administrerende direktør Eivind Hansen vil innlede til en debatt. Denne vil også inkludere hvordan bedre utnytte våre felles ressursen innen undervisning. Enhet for læring vil presentere nye tanker om eksamen som læringsform. Dette vil bli satt ut i praksis ved at alle skal gjennomføre en OSKE-eksamen – det blir nok konferansens høydepunkt!

Kampen om oppmerksomhet i det offentlige rom blir større og større og viktigere og viktigere. En egen sesjon er derfor viet forskningsformidling.

Innovasjon inkluderes nå i mange utlysninger om midler til forskning, og vi skal derfor lære mer om hvilke muligheter Eitri har for å styrke innovasjon innen vårt arbeide. Og jeg vil informere om det som er blitt en ny økonomisk virkelighet ved K2 og hele fakultetet for øvrig og be om innspill til hvordan dere synes vi kan møte denne.

En svært viktig del av alle konferanser er den sosiale dimensjonen. Og nå etter snart to år med redusert sosial kontakt pga. koronaviruspandemien skal det bli herlig å få treffe og interagere med folk fra hele instituttet igjen!

Vel møtt!

Pål

instituttleder

 

Informasjon om ekstra utlysning

Styret for L. Meltzer Høyskolefond vedtar hver høst rammen for neste års utdelinger. De siste årene har det blitt utdelt ca. kr. 12.3 mill. fordelt på prosjektstipend til studenter (25% av potten til studenter) og reisestøtte og støtte til forskningstermin til ansatte (75% av potten gitt som gave til UiB til dette formålet innen forskning).

Siste årene har investeringene til stiftelsen gitt meget god avkastning og det er derfor stort handlingsrom til å endre nivået på utdelingene. Det er også slik at korona-perioden har bidratt til at formålet som gir føringer for gaven til UiB har vært vanskelig å innfri (reisestøtte og støtte til forskningstermin). Dette er årsakene til at Meltzer-styret dette året øker rammen med kr. 5 mill. og til at UiB nå endrer retningslinjene for hva gaven til UiB kan benyttes til slik at formålet blir endret.

Konkret håndteres dette på følgende måte. Det legges opp til en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 18. mars. Rammen for den ekstra søknadsrunden er totalt på kr. 7,8 mill. Dette består av kr. 5 mill. økt ramme og overføring av kr. 2,8 mill. fra den ordinære søknadsrunden, siden søknadsmassen totalt sett denne gangen var lavere enn normalt.

Når det gjelder studentstipendene så er retningslinjene for den ekstra utlysningsrunden ikke endret. Søknader som er kommet inn nå i den ordinære søknadsrunden og som har Meltzer-kvalitet men som ikke får tildeling, vil automatisk bli overført til den ekstra søknadsrunden. Dette gjelder også de som innvilges et lavere beløp enn det de har søkt om. For å håndtere dette vil innstillingsrådet for studentlegater måtte ta en ekstra runde dette året, og forretningsfører kommer til å foreslå ovenfor Meltzer-styret en økning på 50% i honorar for medlemmene der.

Når det gjelder gaven til UiB er retningslinjene i denne ekstra søknadsrunden justert og både brev som sendes fakultetene og retningslinjner følger vedlagt. Det betyr at de som skal få tildeling må søke på nytt (ingen overføring av søknader fra den ordinære søknadsrunden). Også her må innstillingsrådene innen hvert fakultet ta en ekstra runde og frist for fakultetene for å gjøre innstilling i søknadsdatabasen settes til 29. mars.

Det er også slik at utlysning av midler fra Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat ble utsatt i høst, men det legges nå opp til å lyse ut midler og potten er kr. 415.000,-. Det er samme søknadsfrist som er planlagt til 18/3-2022. Utdanningsutvalget behandler justerte retningslinjer for denne utlysningen 10. februar, før saken blir lagt frem for Styret for Fond og legat for beslutning over helgen. Utlysning her avhenger selvfølgelig av behandling og formelt vedtak i disse instansene (UU og styret).

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18.mars.

Retningslinjene er justert og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/ smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

For vitenskapelig ansatte/forskere: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Se også informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater: https://meltzerfondet.w.uib.no/

 

 

 

 

Ditt ansikt utad

I samband med strategiseminaret på Solstrand lyser vi ut en konkurranse blant forskningsgruppene om beste hjemmeside. Forskere, journalister, pasienter og andre bruker slike sider for å orientere seg om forskning, undervisning og innovasjon på vårt institutt. Hva møter dem i dag? Jo, sider med store mangler. Personer som ikke lenger jobber her figurerer, prosjektene er ikke oppdatert, det er ikke engelsk oversettelse.

Vi har et enormt forbedringspotensial til å vise et bedre ansikt utad og dere i forskningsgruppene har nå muligheten til en «kick start» fram til seminaret på Solstrand.

Hjemmesider er ferskvare. Tidligere medarbeidere må tas «av plakaten», nye må inn, store og små nyheter må publiseres og spres. Vi må rett og slett interagere med verden utenfor på en bedre måte

Grips sjansen, samle gruppen og oppdater sidene!

God helg, når den tid kommer.

Eystein Husebye
Visestyrer

Prisvinnere av årets forskningspresentasjoner – Forskerskolen i klinisk medisin

Flott innsats av K2s kandidater i årets konkurranse.

Vi gratulerer!

Prisvinnerne er:

Beste posterpresentasjon
1. plass: Trond Røed Pettersen – 10 000 NOK: Perceptions of effifficacy and safety of generic medicines in patients aftfter percutaneous coronary intervention
2. plass: Kristine Fjellanger – 5000 NOK: iCE: a novel approach to automated multi-criterial radiotherapy treatment planning
3. plass: Dafni Skiadopoulou – 3000 NOK: Identifification of sequence variants by proteogenomics

Beste muntlige presentasjon
1. plass: Karine Eid – 10 000 NOK: Childhood abuse and the risk of multiple sclerosis. A prospective, population-based cohort study
2. plass: Martha Haugstøyl – 5000 NOK: Karakterisering av naturlige dreperceller (nk celler) i fettvevet hos personer med fedme
3. plass: Elisabeth Nilsen Husebye – 3000 NOK: Plasma unmetabolized folic acid in pregnancy and risk of autistic traits and language impairment in antiseizure medication-exposed children of women with epilepsy

Åpen klasse – 10 000 NOK
Jan-Inge Bjune
: Irx3 utøver epigenetisk kontroll over fettcelledannelse

Publikumsfavoritt (ingen pengepremie)
Håkon Magne Vegrim: Maternal Epilepsy, Prenatal Exposure to High Dose Folic Acid, and Risk of Childhood Cancer: A Nordic Registry-Based Cohort Study

Les hele saken her!

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

 

 

 

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 15. mars. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er det i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.

Innhenting av forslag til tema for masteroppgave i odontologistudiet

Det medisinske fakultet er i ferd med å iverksette ny studieplan for odontologistudiet.
En av endringene i den nye studieplanen er at studentene skal starte arbeidet med masteroppgaven tidligere, og at arbeidet med oppgaven skal strekke seg over en lengre periode.

Programutvalg for odontologiske fag ber instituttene om å innhente forslag til tema for nye oppgaver fra sine fagmiljøer. Vi er avhengig av at alle fagmiljøer som underviser tannlegestudenter tilbyr oppgaveforslag. Øvrige fagmiljøer henstilles også om å komme med forslag til relevante oppgaver. Frist for tilbakemelding er mandag 31. januar. Bruk gjerne det vedlagte skjemaet, ett skjema pr oppgaveforslag.

Informasjonsskriv – mer info.

Skjema oppgaveforslag

Invitasjon til seminar: UiB AI #1 How AI helped solve Protein Folding – and why it matters

Styringsgruppen for UiB AI ønsker velkommen til seminar 24. februar kl. 10. 00 i Universitetsaulaen. Seminaret varer til 11:30 og avsluttes med lunsj og diskusjon 11:30-12:00.

Dette er det første i en serie av seminarer om kunstig intelligens ved UiB. Seminarene skal være en møteplass på tvers av fag og fakultet, der ulike eksempler på bruk av kunstig intelligens i forskning blir presentert.

 1. februar kommer Inge Jonassen (Institutt for informatikk) og Nathalie Reuter (Kjemisk institutt) for å snakke om hvordan AI har bidratt til å løse problemet med proteinfolding.

Siden det er fysisk deltagelse og servering, er det viktig at alle melder seg på via påmeldingslenken på seminarsiden. Mer informasjon om seminaret og lenke til påmelding finner dere her:

How AI helped solve Protein Folding – and why it matters | UiB AI | UiB

Velkommen!

TMS Starting Grant

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med rekrutteringsstipend med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på 1-2 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 18. februar. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no med kopi til Pål Njølstad, Silke Appel og Mia Holmaas.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Endelig «hjemme»!

Biskop Per Lønning hadde «Endelig hjemme» som tittel på en bok han skrev da han fikk kallet som biskop i Bjørgvin bispedømme og returnerte til Bergen etter 18 år i Oslo. Etter knapt 2 år med store og historisk uvanlige restriksjoner på aktivitet på jobb og i fritiden på grunn av koronaviruspandemien, kan vi som UiB-ansatte nå vende tilbake til vår vanlige arbeidsplass på campus – endelig «hjemme»!

Regjeringen har som kjent fjernet en-metersregelen i undervisning for universiteter og høyskoler. Vi skal nå tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor og arbeidsgivere skal vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom leder og ansatt. På K2 delegeres denne myndigheten til forskningsgruppelederne når det gjelder de vitenskapelig ansatte og til administrasjonssjefen (Mia) for de administrativt og teknisk ansatte. Forskningsgruppelederne skal avtale dette med instituttleder (meg).

Det er likevel fortsatt stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær. Bruk av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelle virkemiddel ved K2 for å hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.

Det blir som kjent heller ikke lenger antallsbegrensning på arrangement innendørs. På arrangement med faste, tilviste plasser fjernes avstandskravet når man sitter på plassen. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Det blir godt å vende tilbake til normale forhold på jobb og i fritid. Det føles som å være hjemme igjen etter en lang reise.

Ha en riktig god helg!

Pål

Instituttleder

 

Prøveforelesning Anders Madsen – 11. februar

Prøveforelesning:                         11. februar 2021 kl. 09:15

Sted:                              Lenke til digital prøveforelsning

Oppgitt emne:                “SARS-CoV-2: lessons learned from influenza regarding correlates of protection and immunological imprinting”

Bedømmelseskomite:

Professor Anke Huckriede, University Medical Center, Groningen, Nederland
Professor Guus Rimmelzwaan, University of Veterinary Medicine, Hannover, Tyskland
Professor Harald G. Wiker, Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2, komiteens leder

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Disputas Calum Leitch – 11. februar 2022

Calum Leitch – Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:      Auditorium B-302, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Oppgitt emne:                «Precision medicine strategies for AML»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium B-302, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

 

Avhandlingens tittel:      “Dentification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia”

 1. opponent: Førsteamanuensis Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 2. opponent: Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Link til digital disputas.

Disputas Umael Khan – 11. februar 2022

Umael Khan – Foto/ill: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:       Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:                «Myocardial strain in the different chambers: normal reference values and clinical applicability in adults»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

 

Avandlingens tittel:      “The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates”

 1. opponent: Førsteamanuensis Assami Røsner, Universitetet i Tromsø
 2. opponent: Førsteamanuensis Tor Biering-Sørensen, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Peter Schuster, Universitetet i Bergen

Disputase blir ledet av professor Stig Urheim.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas