Daglige arkiver: 18. februar 2022

Velkommen til K2-konferansen på Solstrand!

Neste uke går K2s konferanse på Solstrand av stabelen. Dette er andre gang vi arrangerer kombinert HMS-dag og strategiseminar for alle, noe som før var organisert som separate dager og der kun forskningsgruppelederne var invitert til strategiseminaret.

Vi har satt sammen et program som vi håper er av interesse og skaper nysgjerrighet og debatt. De fire kjerneoppavene for vårt samfunnsoppdrag er representert.

Innen forskning skal vi lære mer om hvordan søke EU-midler og diskutere hvordan bedre utnytte vår store forskningsfordel – å være nært knyttet til Haukeland universitetssjukehus. Dekan Per Bakke og administrerende direktør Eivind Hansen vil innlede til en debatt. Denne vil også inkludere hvordan bedre utnytte våre felles ressursen innen undervisning. Enhet for læring vil presentere nye tanker om eksamen som læringsform. Dette vil bli satt ut i praksis ved at alle skal gjennomføre en OSKE-eksamen – det blir nok konferansens høydepunkt!

Kampen om oppmerksomhet i det offentlige rom blir større og større og viktigere og viktigere. En egen sesjon er derfor viet forskningsformidling.

Innovasjon inkluderes nå i mange utlysninger om midler til forskning, og vi skal derfor lære mer om hvilke muligheter Eitri har for å styrke innovasjon innen vårt arbeide. Og jeg vil informere om det som er blitt en ny økonomisk virkelighet ved K2 og hele fakultetet for øvrig og be om innspill til hvordan dere synes vi kan møte denne.

En svært viktig del av alle konferanser er den sosiale dimensjonen. Og nå etter snart to år med redusert sosial kontakt pga. koronaviruspandemien skal det bli herlig å få treffe og interagere med folk fra hele instituttet igjen!

Vel møtt!

Pål

instituttleder

 

Informasjon om ekstra utlysning

Styret for L. Meltzer Høyskolefond vedtar hver høst rammen for neste års utdelinger. De siste årene har det blitt utdelt ca. kr. 12.3 mill. fordelt på prosjektstipend til studenter (25% av potten til studenter) og reisestøtte og støtte til forskningstermin til ansatte (75% av potten gitt som gave til UiB til dette formålet innen forskning).

Siste årene har investeringene til stiftelsen gitt meget god avkastning og det er derfor stort handlingsrom til å endre nivået på utdelingene. Det er også slik at korona-perioden har bidratt til at formålet som gir føringer for gaven til UiB har vært vanskelig å innfri (reisestøtte og støtte til forskningstermin). Dette er årsakene til at Meltzer-styret dette året øker rammen med kr. 5 mill. og til at UiB nå endrer retningslinjene for hva gaven til UiB kan benyttes til slik at formålet blir endret.

Konkret håndteres dette på følgende måte. Det legges opp til en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 18. mars. Rammen for den ekstra søknadsrunden er totalt på kr. 7,8 mill. Dette består av kr. 5 mill. økt ramme og overføring av kr. 2,8 mill. fra den ordinære søknadsrunden, siden søknadsmassen totalt sett denne gangen var lavere enn normalt.

Når det gjelder studentstipendene så er retningslinjene for den ekstra utlysningsrunden ikke endret. Søknader som er kommet inn nå i den ordinære søknadsrunden og som har Meltzer-kvalitet men som ikke får tildeling, vil automatisk bli overført til den ekstra søknadsrunden. Dette gjelder også de som innvilges et lavere beløp enn det de har søkt om. For å håndtere dette vil innstillingsrådet for studentlegater måtte ta en ekstra runde dette året, og forretningsfører kommer til å foreslå ovenfor Meltzer-styret en økning på 50% i honorar for medlemmene der.

Når det gjelder gaven til UiB er retningslinjene i denne ekstra søknadsrunden justert og både brev som sendes fakultetene og retningslinjner følger vedlagt. Det betyr at de som skal få tildeling må søke på nytt (ingen overføring av søknader fra den ordinære søknadsrunden). Også her må innstillingsrådene innen hvert fakultet ta en ekstra runde og frist for fakultetene for å gjøre innstilling i søknadsdatabasen settes til 29. mars.

Det er også slik at utlysning av midler fra Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat ble utsatt i høst, men det legges nå opp til å lyse ut midler og potten er kr. 415.000,-. Det er samme søknadsfrist som er planlagt til 18/3-2022. Utdanningsutvalget behandler justerte retningslinjer for denne utlysningen 10. februar, før saken blir lagt frem for Styret for Fond og legat for beslutning over helgen. Utlysning her avhenger selvfølgelig av behandling og formelt vedtak i disse instansene (UU og styret).

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18.mars.

Retningslinjene er justert og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

  1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
  2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
  3. Forskningsmidler/ smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
  • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
  • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

For vitenskapelig ansatte/forskere: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Se også informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater: https://meltzerfondet.w.uib.no/