Daglige arkiver: 3. september 2021

Dra utenlands, men kom tilbake

Nå er det mulighet til å søke midler til utenlandsopphold, både for seniore og yngre forskere. Professorene har sabbatsårordningen som er fantastisk mulighet til å etablere nye samarbeid, bygge nettverk og få tid til å planlegge prosjekter og skrive søknader. Nye samarbeid er ikke bare nyttig for professoren selv, det gir muligheter for andre i forskningsgruppen til å reise på utvekslingsopphold. Flere av gruppene på instituttet har utnyttet dette på en forbilledlig måte, for eksempel diabetes- og lungeforskningsgruppene.

Nå kan både professorer, postdoktorer og PhD-studenter søke om slike midler både fra UiB , frist 1. oktober, og Helse-Vest, frist 15. september.  Post doktorer oppfordres spesielt til å søke og UiB gir et ekstra år med lønn om man benytter det i utlandet. Støtte kan også søkes fra Forskingsrådet og andre legater og fond*. Søknadsfrist for forskningstermin er 1. april til instituttet hvert år.

Mange vegrer seg kanskje for et langt utenlandsopphold på grunn av praktiske utfordringer med tanke på jobb og studier for partner, skole for barn og bosted. Et alternativ kan være et kortere opphold, kanskje til et land i Europa som krever mindre praktiske forberedelser. Også slike opphold kan være verdifulle for nettopp å etablere de nettverkene som kan løfte forskningen.

Les utlysningen og søk. Det er sjelden man får nei til å komme til et utenlandsk fakultet når man tar lønnen med seg fra Norge.

God helg!

*Andre finansieringskilder til utenlandsopphold: Lokale legater og fond:

 

 

Informasjon om endringer i utlysningstekster og i retningslinjer for vurdering av søkere til fakultetets rekrutteringsstillinger.

Det er foretatt noen endringer i forbindelse med utlysning av fakultetets rekrutteringsstillinger (Fellesutlysningen) høsten 2021. Vi anbefaler at alle veiledere og søkere leser både utlysningstekst og kriterier for vurdering av søknadene nøye.

  1. I følge våre retningslinjer har det tidligere vært slik at man bare kan ha en postdoc-periode i samme region. Helse Vest har hatt samme praksis. Det vil si at det har ikke vært mulig å motta et postdoc-stipend fra MED hvis man tidligere har hatt postdoc i Helse Vest (og omvendt). Fra MEDs side er dette nå endret slik at vi tillater en ny postdoc-periode i samme region (men ikke ved samme institusjon i tråd med loven). Vi er i dialog med Helse vest om at de også endrer sine retningslinjer.
  2. Det er tydeliggjort i utlysningstekstene hvem som kan være veileder og mentor for søkerne. Teksten sier nå at hovedveileder for ph.d. og mentor (for postdoc) må ha fast hovedstilling ved MED, men at unntak gjøres for personer som har bistilling ved MED når de samtidig har hovedstilling i Helse Vest, NORCE eller i primærhelsetjenesten på Vestlandet.
  3. Teksten som beskriver kriteriene for vurdering av søknader til Fellesutlysningen av rekrutteringsstillinger er endret. Selve kriteriene er i liten grad endret (bortsett fra en mindre justering når det gjelder utenlandsopphold), men teksten er endret med mål om at det blir mer naturlig å bruke hele karakterskalaen (1-5) slik at det blir lettere å skille søkerne. En komité bestående av representanter fra alle instituttene har arbeidet frem disse endringene. De reviderte retningslinjene finner dere her.

Disputas Yasaman Pakdaman – 15. september

Yasaman Pakdaman Foto/ill.: Jørgen Barth

Prøveforelesning:     Onsdag 15. september 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                 “Targeted molecular therapy in monogenic neurodegenerative diseases: Challenges and opportunities”

Link til digitalt møterom

Disputas:                   Onsdag 15. september 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:       “Dysfunction of the protein quality control system in neurodegeneration: a study of the co-chaperone and ubiquitin ligase CHIP in vitro and in zebrafish”

 

  1. opponent: Professor Nico Dantuma, Karolinska Institute, Sverige
  2.  opponent: Forsker Kaja Kristine Selmer, Oslo Universitets Sykehus
  3.  medlem av komiteen: Professor Silje Skrede, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Lars Herfindal.

Åpent for alle interesserte

Link til digital disputas

Pressemelding.

Kong Olav Vs Kreftforskningspris til Bjørn Tore Gjertsen

2. september slapp Kreftforeningen nyheten om at Professor Bjørn Tore Gjertsen vil motta Kong Olav Vs Kreftforskningspris for 2021. Prisen er på 1 million kroner, har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Foto/ill.: CCBIO/Ingvild Festervoll Melien

Vi gratulerer!

Les mer her.

Demensforskningsprisen

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor en Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i februar 2022. Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Vennligst fyll ut vedlagte nominasjonsskjema og send til forskning@nasjonalforeningen.no innen 1. oktober 2021.

Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av ett eller flere av følgende kriterier:

En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.

En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.

En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.

Se her for mer informasjon om kriterier og retningslinjer for Demensforskningsprisen.

Demensforskningsprisen utgjør 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet skal benyttes til forskningsrelatert arbeid.

Kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer, men det er ikke anledning til å fremme eget kandidatur. Nominasjonen skal fremmes via standardisert skjema (docx).

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt: Forskningssjef Anne Rita Øksengård E‐post: anok@nasjonalforeningen.no Tlf: 48 10 21 33

Økonomi har redusert bemanning

To av våre gode kolleger i økonomiseksjonen, Kjetil Dyrkolbotn og Mia Holmaas, har nå gått over i nye stillinger ved UiB. Prosessen med å finne nye, dyktige kolleger er i gang.

Inntil nye hoder er på plass, vil det kunne ta noe lengre tid før vi besvarer din henvendelse.

Hvis du planlegger å sende søknader i høst, ber vi om at du snarest tar kontakt med din økonom slik at vi kan få planlagt en god oppfølging.

Øk.avd.