Månedlige arkiver: august 2020

Medarbeidersamtaler

Det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Nytt i år er at det ikke er nok at medarbeidersamtalene tilbys – de skal også gjennomføres. På grunn av pågående koronaviruspandemi, synes jeg en telefonsamtale eller digitalt møte kan være greit i tilfeller der det av ulike grunner kan være vanskelig å få gjennomført samtalen med fysisk oppmøte.

Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Julie Stavnes ansvaret.

Oftest synes jeg tiden går fryktelig fort om høsten, og plutselig er det jul. Det er derfor lurt å komme i gang med medarbeidersamtalene så snart som mulig. Lykke til!

Informasjonsmøte om mottak BOTT økonomi 03.09.

Det medisinske fakultet er i gang med å forberede mottaket av nye økonomisystem knyttet til BOTT. Vi har nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som skal se hvordan vi arbeider med økonomi i dag og hvordan innføringen av nye systemer påvirker økonomitjenesten og økonomiarbeidet ved fakultetet.

I dette møtet presenterer vi arbeidet vårt så langt for alle interesserte ved fakultetet. Vi vil gå gjennom mandatet og tidsplanen for endringsarbeidet, og det vil være anledning til å stille spørsmål til arbeidsgruppen.

Les mer om prosjektet her: https://www.uib.no/med/137379/bott-økonomi-ved-det-medisinske-fakultet

Møtet arrangeres i Zoom. Påmeldte vil få tilsendt lenke dagen før møtet.

Påmelding her: https://www.uib.no/en/node/137918

Ukens ansatt – Anne Hammer Knudsen

Jeg har vært ansatt som tekniker på UiB siden desember 1999, altså forrige århundre! Jeg ble ansatt på forskningslaboratoriet på barneklinikken, med Lage Aksnes som min første sjef. Der var det analysering av bl.a. vitamin A,D,E, cøliaki, ulcerøs colitt, morbus crohn og Pancreas Elastase 1 i fæces. En god del metodeutvikling var det også.
Før jeg kom hit, jobbet jeg på laboratoriet på Vinmonopolet. Utdannelsen min tok jeg på Statens Næringsmiddeltekniske skole, der ble man Næringsmiddelteknolog. Så, jeg er verken kjemiker eller molekylærbiolog, men labarbeidet er mye det samme, selv om kvantaene er forskjellige. På Vinmonopolet gikk det i liter, her går det i mikroliter.
Jeg er i dag ansatt på Senter for diabetesforskning. Her har jeg vært siden 2014, da forskningslaboratoriet på barneklinikken ble avviklet. Jeg har fått nye, interessante oppgaver, og måtte lært meg nye metoder. Litt krevende til tider, men veldig kjekt å lære nye ting. Jeg vil også skryte av mine flotte kollegaer, makan til trivelige folk skal du lete lenge etter.
Jeg er også verneombud. Det har jeg vært siden 2010, og varahovedverneombud på MED-FAK siden 2017. Ved å si ja til det vervet, har jeg blitt kjent med nye kollegaer på alle fakultet, både på UiB, og resten av landets universiteter. Hver høst arrangeres Hovedverneombudskonferansen, som alle HVO og deres vara kan delta på. Konferansen går på rundgang mellom universitetene.
Som dere kanskje skjønner, jeg har det godt her på K2, varierte arbeidsoppgaver og flotte kollegaer! God helg!

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Hei alle sammen!

Da er semesteret godt i gang med delvis ganske annerledes undervisning i Korona-tiden. Jeg oppfordrer alle undervisere til å melde seg inn i Teams gruppen «K2 digital undervisning» som inneholder mye nyttig informasjon og er en plattform for erfaringsutveksling.

Også i år har UiB sentralt lyst ut infrastrukturmidler med en ramme på 15 millioner kroner. Det medisinske fakultet kan fremme 3 søknader. Det er prodekan for forskning, Marit Bakke, og forskningsledere fra instituttene som rangerer søknadene og velger de 3 som skal sendes til universitetet sentralt. Retningslinjene finnes her (Veileder Forskningsinfrastruktur 2021). I korte trekk gjelder:

 • Hver søknad kan være på maks 4 MNOK
 • Det må legges inn egenandel på minst 20% (av søknadsbeløp)
 • Fakultetet har satt av 1 MNOK for å dekke egenandel
 • Hvis to fakultet går sammen kan søknadssummen være 8 mill. Merk at søknaden må være blant de tre søknadene som begge fakultetene sender inn.

Søknadsskjemaet finnes her (Søknadsskjema). Søknader fra K2 sendes til meg (silke.appel@uib.no) og rangeres av ledergruppen. Søknadsfristen er 7/9.

Status som merittert underviser – 2020 – ny søknadsfrist

Som et ledd i arbeidet for studiekvalitet har fakultetsstyret opprettet en meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet.

Fakultetet inviterer med dette sine undervisere til å søke om å bli tildelt merittert undervisningsstatus. Merittert status tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

For mer informasjon om meritteringsordningen og søknadskravene se: Utlysning meritteringsordning 2020 og Krav til søknad om status som merittert underviser

English: Web based course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, fall 2020

We are happy to invite you to CCBIO’s course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, October 27-29, 2020. This will be run online through Zoom, so you can join from the comfort of your home, or your home universities. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO905 is a 5 ECTS course with focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. The intention is a methodological course that also includes components of ethics and economy.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and bio-banking. The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumor cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics and biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will also be covered.

Les videre

English: Web based course CCBIO907 Cancer-related vascular biology, fall 2020

We have the pleasure of inviting you to a web based CCBIO course: CCBIO907 Cancer-related vascular biology, September 21 – October 2, 2020

The course will be held through a digital platform (Zoom), also the group assignments, so you can attend even from the comfort of your own home. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO907 is a 6 ECTS course that provides broad theoretical and practical understanding of basic aspects of vascular biology, cancer-related vascular biology, and other processes and diseases where vascular biology is relevant. The course presents knowledge about relationships between vascular biology, cancer progression, and diagnostic and treatment options directed towards the vasculature. Applied methods for studying vascular biology and biomarkers reflecting cancer-related vascular biology are taught. Also, the course aims to stimulate to scientific thinking, critical election and professional discussions.

CCBIO907 is part of the CCBIO-Harvard INTPART collaboration, and participants attending this course will have the rear opportunity to benefit from the knowledge of researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Program: See the preliminary scientific program here.

Les videre

Ukens ansatt – Monika Ringdal

Hei 
Jeg tok utdannelsen min ved NTNU i Trondheim innenfor molekylær cellebiologi. Jeg flyttet til Bergen etter studiet og var så heldig å få jobb som avdelingsingeniør i Pål Njølstads MODY-gruppe i 2016. I dag er organiseringen endret litt, men jeg hører fremdeles til MODY-gruppen og er gjennom dette tilknyttet Senter for Diabetesforskning. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) er fremdeles er en viktig del av arbeidet.
Gruppen består av både UIB- og sykehusansatte. Den tette tilknytningen til Haukeland Universitetssykehus gir en nærhet til det kliniske arbeidet som gjør det ekstra interessant og meningsfylt. Jeg føler meg veldig heldig som får jobbe her med superdyktige og utrolig hyggelige kolleger, som gjør det veldig fint å være på jobb.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Retningslinjer for høstens disputaser

Fakultetet har utarbeidet retningslinjer for høstens disputaser;

 • Heldigital disputas er fortsatt anbefalt. Med heldigitalt menes en løsning der alle involverte, inkludert kandidaten disputerer fra sitt eget hjem eller kontor (med privat eller UiB-utstyr).
 • Fakultetet åpner for å benytte egnede UiB-lokaler etter avtale med aktuelt institutt. Dette er særlig aktuelt dersom kandidaten kun har tilgang på Helse-Bergen-pc. Dersom UiB-lokaler benyttes, kan veiledere, samt evt. komitéleder og custos være i samme rom som kandidaten. Det er ikke anledning for opponenter å være fysisk tilstede, selv i tilfeller hvor disse allerede befinner seg i Bergen. Merk at custos og komitéleder da må ha en mulighet til å trekke seg tilbake for å delta på det digitale komitémøtet, slik at det kreves eget (medbrakt) utstyr til dette. Man kan bruke laptop, nettbrett eller lignende, men merk at dette må også testes.
 • Ph.d.-koordinator eller andre representanter fra administrasjonen kan ikke forventes å være fysisk tilstede, men vil være tilgjengelig digitalt og legge til rette for testing og gjennomføring.
 • Alle som har en aktiv rolle i disputasen må delta i testing på forhånd, med det utstyret og i det rommet de skal oppholde seg på selve disputasen. Alle som har en aktiv rolle under disputasen må gjøre seg godt kjent med utstyret gjennom testingen.
 • IT-assistent kan være fysisk tilstede så lenge de ikke jobber fra hjemmekontor. Dette bestilles via UiB-hjelp.
 • Zoom webinar er den anbefalte løsningen fra UiB sentralt. IT-avdelingen jobber med å få på plass flere lisenser, sannsynligvis fra oktober. Vi vil holde dere oppdatert om fremdrift, men inntil videre kan UiBhjelp benyttes til å bestille bruk av lisens.
 • Instituttet vil ikke besørge mat, duk, kappe eller blomster til lokalet der kandidaten oppholder seg.
 • Det blir ikke anledning til å invitere publikum inn i disputaslokalet selv om størrelsen på rommet skulle tilsi at det er mulig.
 • Fakultetet vil tilby administrativ støtte til instituttene på datoer der ett institutt har to disputaser på samme dag, men vi vil i størst mulig grad prøve å unngå kollisjoner.

Ved spørsmål ta kontakt med Phd-koordinator Irene Hjelmaas.

Velkommen tilbake til et nytt semester!

Håper alle har hatt en fin ferie. De fleste har vel vært i Norge og kanskje sett med nye øyne hvor vakkert og spennende vårt land er?

Koronavirus

Det er som dere vet økt smittespredning av koronavirus og regjeringen bremser nå opp gjenåpningen av samfunnet. Dekan Per Bakke har nylig sendt en mail til alle ansatte ved fakultetet hva dette betyr for ansatte ved Medisinsk fakultet. Bruk av hjemmekontor er delegert til instituttnivå.

 • Hvem kan ha hjemmekontor?

Hovedregel er at alle ansatte skal gå på jobb. Spesielt gjelder dette laboratoriene.

Hjemmekontor kan være aktuelt for de som er i risikogrupper eller for å avlaste offentlig transport. Dette må avtales med din nærmeste leder (forskningsgruppeleder eller Julie Stavnes for administrativt ansatte). Det forutsettes at arbeidsoppgavene faktisk kan utføres hjemme.

Risikogrupper: Eldre ansatte over 65 år, ansatte med underliggende kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kreft, medikamentelt indusert immunsvikt, eller kronisk lunge, lever eller nyresykdom (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/).

 • Hvordan forholde seg ved utenlandsreiser?

Siden vi arbeider i et sykehusmiljø, skal vi følge Helse Bergen sine retningslinjer.

Røde land: Du må i karantene men testing for SARS-CoV-2 er ikke påkrevd. Unntaket er om særlige forhold tilsier at du må starte å jobbe før utløp av karantenetiden (da kreves to negative tester med min. 48 timers intervall og siste test min. fem dager etter innkomst).

Gule land: Dersom du siste ti dager har vært i et gult land må du teste deg. Som hovedregel skal du ikke gå på jobb før negativt prøvesvar foreligger. Dersom nærmeste leder likevel vurderer det som nødvendig, kan du – dersom du er frisk – gå på jobb med munnbind inntil testresultat er klart.

For begge tilfeller bør du informere nærmeste leder før du skal gå på jobb igjen.

 • Hvor kan jeg teste meg?

De som også har stilling i Helse Bergen bør teste seg på i parkeringshuset ved Haukeland hotell (åpen 08.30-11, tlf. 55976160).

De som kun har UiB-stilling bør bruke fastlege, lokal legevakt eller kontakte administrasjonssjef Julie Savnes for informasjon om UiB sitt system (www.uib.no/ir/137102/testing-covid-19-innreisende-ansatte-ved-uib/).

 

Olav Thon-stiftelsens priser og prosjektmidler innen naturvitenskap og medisin 2021

Olav Thon-stiftelsen har lyst ut inntil tre priser for fremragende undervisning og en støtteordning for studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin for 2021

 • Pris for fremragende undervisning

Prisen for fremragende undervisning kan tildeles vitenskapelig ansatte som underviser ved universiteter og høyskoler i Norge i kombinerte stillinger. Personer i bistilling kan også foreslås. Prisen er personlig, og beløper seg til 500 000 NOK. Det er krav om studenttilknytning i nominasjonen.

 • Finansiell støtte til studentaktive forskningsprosjekter

Det kan gis støtte til forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning.

Beløp som kan tildeles er inntil 830 000 NOK per år i maksimalt tre år.

Ytterligere informasjon finner du i vedlegget Thonpriser_undervisning_2020. Nominasjoner skal sendes instituttet innen 19. august (mette.vesterhus@uib.no). Vi videreformidler nominasjonene til fakultetet.

Instruks dersom ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus

Bedriftshelsetjenesten har etter forespørsel fra miljøene utarbeidet en instruks for ledere og undervisere om hvordan en går frem dersom en ansatt eller student blir syk på campus og det er mistanke om Covid-19.

Instruksen er tilgjengelig på HMS-portalen, på nettsidene «Smittevernregler i forbindelse med korona» og «Tilgang til campus». Den finnes på norsk og engelsk, og oppdateres i tråd med FHIs anbefalinger.

Ved spørsmål, ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten på epost: bht@uib.no

Livet uten lærling

Vår lærling Tonje har i løpet av sommeren bestemt seg for å si opp sin stilling som lærling hos oss for å flytte til Oslo. Hun har allerede hatt sin siste dag og resepsjonen i åttende etasje er derfor ubemannet. Tonje har hatt ansvaret for mange viktige oppgaver, deriblant instituttets ansikt utad, rombooking, institutttelefonen, bestillinger, post, assistanse til møter og mye mye mer.

Jeg jobber med forskjellige løsninger, alt fra ny lærling til hjelp fra andre lærlinger, men inntil vi får en ny, dedikert ressurs på plass, må vi gjøre mer selv. Vi i administrasjonen skal bistå så godt vi kan, men vi må dessverre be om både tålmodighet og forståelse for at noen ting vil ta lenger tid. Vi er takknemlig for at du hjelper oss der du kan, både med å gjøre mer selv og å være ute i god tid hvis du trenger hjelp.

Beste hilsen Julie

ARBEIDSMILJØPRISEN

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15.november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10.desember 2020, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Vandrepokal
 • Diplom
 • kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

Erasmus ansattmobilitet 2020/21

Se vedlegg om Erasmus ansattmobilitet for teknisk- og administrativt ansatte og  Erasmus undervisningsmobilitet for fagansatte. Søknadsfrister: 20. august og 20, januar.

Änsattmobilitet: Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2020 – 2021

Undervisningsmobilitet: Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2020-21

Nettside med mer informasjon:

Ansattmobilitet: https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Undervisningsmobilitet: https://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

English: Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020

We are pleased to announce that we will hold the Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in person, and we continuously plan to do so!

We hope that you all have the chance to join this free one-day meeting in September. If you have any further questions regarding the conference, do not hesitate to contact us!

If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq Network website with great information about us and the ~60 scientists that joined the network already! https://nordicnanopore.net/

Please find attached the updated Advertisement poster: N3M – 2020

Ukens ansatt – Andre Sulen

Kva du arbeider med?

Jeg er utdannet biolog og arbeider som postdoktor ved K.G. Jebsen Senter for autoimmune sykdommer og i gruppen Endokrin Medisin. Gjennom PhD-perioden her på K2 og tre år som postdoktor på Karolinska Institutet i Stockholm har jeg utviklet en fascinasjon for hvordan immuncellene våre påvirker helsen vår. Jeg jobbet med cellesignalering i monocytter ved miljøpåvirkning under PhD-perioden, og fortsatte med karakterisering av makrofager og deres rolle i fettvev ved Karolinska. Feltet immunologi gjennomgår for øyeblikket store fremskritt på grunn av teknologiske nyvinninger, som for eksempel CyTOF og «single-cell» sekvensering, som gjør det mulig å studere store mengder data på enkeltcellenivå. Jeg har vært forunt å få bygge kompetanse innen disse teknikkene, både på lab og med datanalyse, og jeg ser frem til å bidra med dette på K.G. Jebsen senteret. Vi forsker på sykdommer der immunsystemet angriper endokrine organer slik at hormonbalansen blir forstyrret. Visse genvarianter er knyttet til det å utvikle slike sykdommer, men akkurat hvordan det komplekse samspillet mellom immunsystemet og disse organene går galt tidlig i prosessen er ukjent. Ved å kombinere «single-cell»-teknikker med klinisk materiale og dyremodeller har vi som mål å belyse dette.

Kvifor du vil arbeide med K2?

K.G. Jebsen Senter for autoimmune sykdommer består av en fin blanding klinikere og forskere som har solid «track-record» innen immunologi og endokrinologi. Forskningen spenner fra GWAS til mer funksjonelle studier, og det er et pluss at det er et stort fokus på «single-cell» ved senteret. Når jeg ser tilbake på PhD-perioden ved instituttet er det spesielt de gode kollegaene som jeg husker. Med tidligere kjennskap til miljøet på K2 ble derfor valget om å komme tilbake for meg veldig enkelt.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på sommerferiens litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 77 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre