Forfatterarkiv: nev001

Er du kommet i gang med utvikling av E-læring?

Eva GerdtsDet er behov for å ta i bruk nye, studentaktiviserende læringsmetoder. De medisinske fakultetene samarbeider om nasjonal platform for e-læringsressurser. Det er viktig at vi ved K2 bidrar til at dette nettstedet blir en god e-læringsressurs for våre studenter. Det finnes mye ferdiglaget på internett både om undersøkelsesteknikker og -metoder. For å få ideer kan du sjekke nettsteder som Oxford Medical Education eller Geeky Medics eller Youtube. Flere produsenter har gitt tillatelse til gjenbruk for MOF. Har du funnet noe som kan brukes i din studentundervisning, og ønsker dette dubbet med norsk tale eller tillagt noen kommentarer? Da kontakter du Eirik Dalheim som avklarer copyright rettigheter og andre formalia og Eirik kan også hjelpe med tilpasning. Husk at alle endringer i undervisningsopplegg må avklares med emneansvarlig.

Lykke til!

Eva

COST – Nye forskernettverk for biomedisinsk og helsefaglig forskning

logo_cost

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”).

Generell informasjon om COST kan du finne her og her.
Sammendrag av COST aksjonene kan du finne her.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hvis du er interessert send skjema til Hans Hellebostad.

Disputaser uke 24

bruun_mikalsenIngvild Bruun Mikalsen disputerer for Ph.D graden fredag 13. juni 2014.
Prøveforelesning: Fredag 13. juni  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Design og gjennomføring av anerkjente multisenterstudier i barnepopulasjoner – styrker og svakheter»
Disputas: Fredag 13. juni 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Asthma, atopy and lung function at 11 years of age after bronchiolitis in infancy»
1. opponent: Professor Søren Pedersen, Syddansk Universitet, Odense
2. opponent: Professor Britt Nakstad, Universitetet i Oslo
Oppslag og pressemelding

Internasjonal TB vaksine symposium

Det internasjonale symposium “A new horizon for preventative vaccines against tuberculosis” ble arrangert i Madrid 7.-8. mai, og ble åpnet av Hennes Majestet Dronning Sofia av Spania. Symposiet ble organisert av TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI), i samarbeid med Universitetet i Zaragoza og Fundación Ramón Areces.

Professor Harleen Grewal var invitert for å presentere utviklingen av et TB klinisk utprøvingssted i Sør-India, ledet av TB Trials Consortium, og fikk møte dronningen.

Harleen and the Queen

Disputaser uke 23

Marianne Øksnes disputerer for Ph.D graden fredag 6. juni 2014.
Prøveforelesning: Fredag 6. juni  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Metabolic syndrome and adrenal diseases.»
Disputas: Fredag 6. juni 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Glucocorticoid treatment and quality of life in Adison’s disease»
1. opponent: Professor Susan Webb, Autonomous University, Barcelona, Spania
2. opponent: Professor Marcus Quinkler, Charité Universitätsmedizin Berlin
Oppslag

Seminar – Perspectives in Translational Medicine

Onsdag neste uke er det nytt seminar i den felles seminarrekken for K1 og K2.

Tittel: “Molecular classification of gynecological cancers – progress and challenges for individualizing treatment strategies”
Foreleser: Helga B. Salvesen, overlege og professor ved Kvinneklinikken
Tid og sted: Onsdag 4. juni kl: 14.15-15.00, Store Auditorium, Sentralblokken.
Chair: Anders Molven

Te/kaffe serveres

UiB stipendiaters pliktarbeid

Roland JonssonSom kjent har kandidater som er tilsatt i universitetsstipend et utdanningsløp som er fire år, hvor 25% av utdanningsperioden er avsatt til å utføre pliktarbeid. Dette arbeidet må planlegges hvert år i samarbeid med veileder(e) og arbeidsgiver. Fakultetet og instituttenes forskerutdanningskonsulenter har nå sett nærmere på dette. Det viser seg å være forskjeller i hvor stor arbeidsmengden er for stipendiater med hensyn til pliktarbeid. Per dags dato har K2 nesten 50 UiB-finansierte stipendiater, og med tanke på at hver av disse stipendiatene i teorien skal bruke et helt år på pliktarbeid, er det altså snakk om bortimot 50 årsverk som stilles til instituttets disposisjon. Vi bør derfor få en god struktur på organiseringen av pliktarbeid slik at denne ressursen blir brukt mest optimalt.

Eksempel på tiltak som diskuteres:

  • Alle UiB-finansierte kandidater og deres veiledere må informere forskerutdanningskonsulent ved instituttet om planlagt pliktarbeid i forkant av hvert år.
  • Alle vitenskapelig ansatte kan i tillegg i forkant av hvert semester sende inn oppgaver som de ønsker stipendiater til, men hvor de enda ikke har fått tak i noen. Dette gjelder undervisningsoppgaver, kommunikasjonsarbeid, konferanse/seminarorganisering, databasearbeid, veiledning av Masterstudenter, etc.
  • Alle nye stipendiater som er UiB-finansiert vil, sammen med hovedveileder, bli kalt inn til et kort møte om planlegging av pliktarbeid med forskerutdanningskonsulent og visestyrer for forskning så snart søknaden om opptak er levert.

Roland

Disputaser uke 21

wernerHenrica Maria Johanna Werner disputerer for Ph.D graden tirsdag 20. mai 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 20. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Endometrial carcinoma: areas of translational research after the TCGA reclassification»
Disputas: Tirsdag 20. mai 2014  kl. 10:30
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: «Clinical and molecular markers in endometrial cancer. Studying prognostic and predictive biomarkers that can help to individualise therapeutic decisions»
1. opponent: Professor Jaime Prat, Autonomous University, Barcelona, Spania
2. opponent: Professor Hans W. Nijman, University Medical Center, Groningen, Nederland
Oppslag og Pressemelding

strom_gro_0Gro Elizabeth Ann Strøm disputerer for Ph.D graden tirsdag 20. mai 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 20. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Is elimination of malaria in Tanzania feasible?»
Disputas: Tirsdag 20. mai 2014  kl. 11:15
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Diagnosing pediatric malaria in Dar es Salaam, Tanzania – Clinical and laboratorial perspectives»
1. opponent: Førsteamanuensis Michael Alifrangis, Universitetet i København, Danmark
2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU, Norge
Oppslag og Pressemelding

manhenke_3Cord Arend Manhenke disputerer for Ph.D graden torsdag 22. mai 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 22. mai  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Cardiac extracellular matrix: Constituents and function»
Disputas: Torsdag 22. mai 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. et., Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingens tittel: «Circulating markers of extracellular cardiac matrix turnover in patients following acute myocardial infarction»
1. opponent: Professor Christian Hall, Ringerike Sykehus
2. opponent: Professor Petar M. Seferovic, Universitetet i Beograd, Serbia
Oppslag og Pressemelding

helland_yystein_svhvØystein Helland disputerer for Ph.D graden fredag 23. mai 2014.
Prøveforelesning: Fredag 23. mai  2014 kl. 11:15
Oppgitt emne: «Immune response failure as a predisposing factor for developing cancer»
Disputas: Fredag 23. mai 2014  kl. 13:15
Sted: Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel: «Ovarian Cancer: A clinical challenge requiring basic answers. Development of an orthotopic ovarian xenograft model accessible to surgical intervention and exploring the role of Treg in evasion of immune destruction»
1. opponent: Professor A.G.J. van der Zee, University Medical Center, Groningen, Nederland
2. opponent: Førsteamanuensis Ben Davidson, Universitetet i Oslo, Norge
Oppslag og Pressemelding

Midtveisevalueringer uke 21

Hilde Mjell Donkor
Fredag 23. mai, kl. 09:00-10:00.
For mer informasjon.

Kristoffer Sand
Fredag 23. mai, kl. 10:00-11:00.
For mer informasjon.

Bente Brannsether-Ellingsen
Fredag 23. mai, kl. 11:00-12:00.
For mer informasjon.

Henriette Hellebust
Fredag 23. mai, kl. 14:45-15:45.
For more information.

Alle evalueringene finner sted i seminarrommet i 7 etasje, Lab-bygget.

NFR søknad – budsjettering

Per BakkeSom kjent har K2 hatt en intern prosess med støtte til utvalgte NFR søknader i vår. Det utelukker ikke at andre kan søke NFR. Men i år skal all budsjettering av NFR søknader følge den såkalte TDI modellen. TDI står for Totale Direkte og Indirekte kostnader (totalkostnadsmodellen) og baserer seg på regjeringens mål om at alle direkte og indirekte kostnader ved et forskningsprosjekt skal synliggjøres. Universitetet- og høyskolerådet (UHR) har arbeidet med utviklingen av en nasjonal modell for synliggjøring av totale kostander generelt i forskningsprosjekter. Bidragsytere i prosessen har vært både NTNU, UiB, UiO, SINTEF og NFR.

Ved MOF har det vært jobbet med implementering av denne TDI modellen og hvilke konkrete utslag det får når man setter opp budsjettene. Målet er at man skal ha felles beregningsmåter og felles satser på de ulike instituttene. Man er ikke kommet helt i mål før NFR søknadene sendes i denne runden, men det forhold at alle søknader skal budsjetteres etter TDI modellen, står ved lag.

Det innebærer at alle som skal sende NFR søknader i mai må få sitt budsjett godkjent av økonomiseksjonen ved K2. Økonomiskesjonen vil  være behjelpelig med å sette opp budsjettene etter TDI modellen. Internfristen på K2 for å få kvalitetssikret at budsjettet er i henhold til TDI modellen er 14. mai. De som kommer til økonomiseksjonen med budsjetter på NFR søknader etter denne dato, vil ikke få anledning til å sende inn søknader via K2.

Hvis noe er uklart, ta kontakt med Siv på økonomiseksjonen

Per

Økonomisk status ved K2

Per BakkeI mesteparten av fjoråret var den økonomiske situasjonen ved K2 en gjenganger i denne spalten og på ulike møter. Tonen var at det var en stor underdekning. Så sent som i november i fjor presenterte jeg en prognose som tilsa at vi i 2017 ville akkumulere en minus på kr 18 millioner og det til tross for at alle ledige stillinger ved naturlig avgang ville vi bli avviklet. Etter møter med dekanatet fikk vi permanent kompensert en del lønnsutgifter.

Dette samt at vi har skåret utgiftene inn til beinet, har resultert i at K2 per mars i år går i balanse. Lønnsutgiftene viser et underforbruk på kr 0,5 millioner i forhold til budsjett noe som skyldes permisjoner og sykemeldinger. Prognosen tilsier da at K2 økonomien i år vil gå i balanse.

Det endelige underskuddet i fjor ble kr 3.1 millioner. Vi er i dialog med fakultetet om en tilbakebetalingplan for disse pengene. Selv om situasjonen fortsatt er stram, er vi altså i ferd med å få kontroll på økonomien. Det neste målet nå er at vi på sikt kommer oss videre over i en situasjon hvor instituttet har et økonomisk handlingsrom. Jeg vil komme tilbake til dette

Per

Bergen City Marathon

K2 stilte tre lag til stafett i årets Bergen City Marathon.

LøpskehormonerHormonlaboratoriet stilte laget Løpske Hormoner i klassen Stafett Mixlag, og kom inn til 65. plass med tiden 1:42:34.

 

 

stafettlag-damer-ernaeringErnæringsstudentene stilte to lag i Stafett Damelag og kom inn på tredje og åttende plass. For mer informasjon.

 

Vi gratulerer alle fra K2 som var med i BCM!

Seminar – Perspectives in Translational Medicine

Onsdag neste uke er det nytt seminar i den felles seminarrekken for K1 og K2.

Tittel: “Searching for novel diabetes treatment modalities with stem cell technology and systems biology”
BFS Career Grant Recipient 2013: Helge Ræder
Tid og sted: Onsdag 7. mai kl: 14.15-15.00, Store Auditorium, Sentralblokken.
Chair: Eystein Husebye

Disputas uke 18

Lara A. Aqrawi disputerer for Ph.D graden onsdag 30. april 2014.
Prøveforelesning: Tirsdag 29. april 2014 kl. 14:15
Oppgitt emne: «B cells in the immunopathological context of Sjögren’s syndrome»
Disputas: Onsdag 30. april 2014 kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “B cell specificity and pattern in primary Sjögren’s syndrome – studies in humans and a murine model”
1. opponent: Professor Jacques-Olivier Pers, Universitetet i Brest, Frankrike
2. opponent: Førsteamanuensis Per Eriksson, Universitetet i Linköping, Sverige
Pressemelding

Oversikt over endringer i FRIMEDBIO siden 2013

  • Endring for prosjektledere som har FRIPRO-prosjekter over tre år. De kan søke om midler til et nytt prosjekt når det har pågått i tre år, selv om prosjektet ikke er ferdig.
  • Endringer for Unge forskertalenter og Personlig postdoktorstipend
    • For Unge forskertalenter er det fra i år krav om at det skal være gått minst to år siden godkjent disputas.
    • For Personlig postdoktorstipend innføres det et krav om utenlandsopphold på mellom tre og tolv måneder.
  • Fra i år er opprettet et eget mobilitetsstipend for yngre forskere under FRIPRO. Stipendet er treårig. De to første årene skal være ved en institusjon i utlandet og det tredje året i Norge. Stipendene er åpne for søkere fra alle fag.

Søknadsfristen er 21. mai.

Mer info om FRIPRO her, selve utlysningen blir aktiv fra 9/4.
Mer om Frimedbio.

Disputaser uke 11

cecilie_caspersenCecilie Caspersen disputerer for Ph.D graden torsdag 10. april 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 10. april  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Påvisning av inflammasjon i luftveiene – metoder og betydning i klinikk og idrett»
Disputas: Torsdag 10. april 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Oxygen concentration in inhaled gas and nitric oxide concentration in exhaled gas”
1. opponent: Forsker Jonny Hisdal, Universitetet i Oslo
2. opponent: Overlege Anne Kristin Møller Fell, Sykehuset Telemark
Oppslag og Pressemelding

lolandKjetil Halvorsen Løland disputerer for Ph.D graden onsdag 9. april 2014.
Prøveforelesning: Onsdag 9. april  2014 kl. 09:00
Oppgitt emne: ”Revaskularisering av hjertesviktspasienter?”
Disputas: Onsdag 9. april 2014  kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: ”Folic acid supplementation and biomarkers of progression of sub-clinical coronary atherosclerosis in patients with stable angina pectoris – A WENBIT sub-study based on coronary angiography and intravascular ultrasound”
1. opponent: Professor David Erlinge, Universitetet i Lund, Sverige
2. opponent: MD/Ph.d. Torfi Fjalar Jónasson, Læknasetrid Medical Center, Reykjavik, Island
Oppslag og Pressemelding

Visste du at…

… K2nytt har kommentarfelt?

Hvis du har meninger, forslag til forbedringer eller bare noe du lurer på, kan du skrive dem i kommentarfeltet.

Nederst til høyre på saken finner du linken “Leave a reply” som leder deg direkte til kommentarfeltet. Antall kommentarer skrevet i en sak står øverst til høyre i en liten snakkeboble. Ved å trykke på snakkeboblen kommer du også til kommentarfeltet.

Alle innlegg blir moderert av oss i K2nytt redaksjonen. Det vil si at vi siler ut spam og trollete kommentarer. Vi vil ikke fjerne innlegg på bakgrunn av meningen uttrykt i innlegget.

Disputas Kishan Chudasama

produktbilde_Kishan_p0xe5_Lab
Kishan Chudasama disputerer  for Ph.D graden torsdag 6. mars 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 6. mars  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne:  “Next generation sequencing (NGS) in clinical testing: Opportunities and challenges”
Disputas: Torsdag 6. mars 2014  kl. 10:30
Sted:      Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A genome-wide approach to monogenic diabetes syndromes”
1. opponent:        Professor Michel Polak, Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris, Frankrike
2. opponent:        Professor Eivind Hovig, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen:  Professor James Lorens, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Per Omvik.
Kalenderoppføring for disputas og prøveforelesning.