Månedlige arkiver: november 2019

Strammere økonomi i 2020

De siste årene har K2 hatt relativt god økonomi. Dette har gitt oss mulighet til ulike strategiske satsinger, feks. innen bioinformatikk, folkehelseundersøkelser, ernæring og genomikk. Budsjettet som Universitetet i Bergen gir Medisinsk fakultet i 2020 betyr en strammere økonomi for K2. Det gis et tillegg på 8 millioner som resultatsvekst samt 3% økning som kompensasjon for pris og lønnsøkning. Nedsiden er at UiB trekker 1% i et såkalt strategikutt. Disse midlene skal UiB bruke til å bygge opp et overskudd som de ønsker å bruke til strategiske satsinger. Det trekkes også 0,5% i et effektiviseringskutt. Men det som virkelig forslår er at husleien øker med 5,1%. Videre mister fakultetet 7 rekrutteringsstillinger.

Fakultetet klarer ikke å dekke inn hele denne innstrammingen slik at instituttene må ta noe av denne inklusive K2. Lønnsmessig ble 2019 et godt år for de ansatte, men UiBs kompensasjon for pris og lønnsøkning dekker bare ca. 1/3 av denne. K2 må derfor være mer forsiktig økonomisk sett i 2020. Vi har besluttet at K2 ikke gjentar seminaret for alle i 2020, men satser heller på et strategiseminar for forskingsgruppeledere, plattformledere og undervisningsledere samt en HMS-dag for alle ansatte som tidligere. Vi må også fryse noen stillinger. K2 har som mål å være i budsjettbalanse for å ha en sunn økonomi og ikke komme på etterskudd. Det gir oss handlekraft selv om økonomien blir strammere.

K2 er fakultetets største institutt og et av de de største ved UiB. Vi får til forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon helt i toppen i universitetssektoren i Norge. Vi har grunn til å være stolt av oss selv og det vi får til!

Ha en riktig god helg!

Reiseutgifter for 2019

Reiser gjennomført i 2019 skal regnskapsføres i samme år. Det er derfor viktig at du sender inn reiseregning så snart som mulig.

Frist for registrering av reiseregning i HR-portalen/PAGA er mandag 16. desember.

Husk at følgende må være med i skjema for at vi skal kunne behandle reiseregning i tide:
-hvilke prosjekt-/driftsmidler reisen skal betales med
-alle nødvendige vedlegg

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Genmodifiserte organismer (GMO)

K2 har oppnevnt professor Audun Nerland som GMO -ansvarlig ved instituttet. Bakgrunn og arbeidsinstruks er som følger:

K2 fikk våren 2013 varsel om inspeksjon fra Helsedirektoratet angående arbeid i laboratoriene med genmodifiserte organismer (GMO). Instituttledelsen ba professor Audun Nerland om hjelp fordi han hadde arbeidet med dette ved tidligere Gades institutt og Havforskningsinstituttet. Inspeksjonen medførte at både K2 og fakultetet fikk pålegg om å gi sine ansatte som arbeidet med GMO opplæring.

På grunn av dette organiserte Nerland et internkurs for ansatte både ved fakultetet og Haukeland universitetssjukehus. Han har seinere tatt initiativet til å opprette og underviser ved et nytt universitetskurs (HUMGEN302) for studenter og stipendiater om regelverk for arbeid med GMO.

Genteknoloiloven pålegger oss:
– at laboratoriene er godkjent i henhold til risikonivå av GMO arbeid
– at det blir sendt inn melding/søknad om selve arbeidet, der det inngår en risikovurdering (prosjektsøknad); for arbeid i risikoklasse 3 og 4 skal det også foreligget en konsekvensutredning av hva som kan skje hvis den aktuelle GMO ved uhell slippes ut i miljøet.
– at protokoller for arbeidet blir skrevet på en ordentlig måte.
– at personalet som er involvert i arbeidet får en grundig opplæring
– at avfallshåndteringen og transport av GMO blir utført ifølge regelverket
– at det foreligger en beredskapsplan i tilfeller GMO utilsiktet slipper ut i miljøet

Det viktig å ha gode rutiner for GMO-arbeid i laboratoriene i tilfelle uhell. Vi må forvente nye inspeksjoner fra Helsedirektoratet. Videre er det jevnlig spørsmål både fra ansatte ved K2 og andre institutt om hvordan søknader skal utformes og arbeidsrutiner/sikkerhet når det gjelder arbeid med GMO, og det er behov or representasjon i ulike utvalg og ressursgrupper. Derfor har jeg funnet det nødvendig å ha en som formelt er GMO-ansvarlig ved K2.

GMO-ansvarlig ved K2 skal:

 1. Rådgi de som skal skrive søknader/meldinger om arbeide med GMO (prosjektsøknader).
 2. Samordne søknader om godkjenning av laboratorier for arbeid med GMO.
 3. Påse at vi har en oppdatert database over søknader/godkjenninger av laboratorier og prosjekter.
 4. Gjennomføre inspeksjoner for å etterse at laboratoriene er organisert ifølge regelverket og at arbeid utføres tilfredsstillende.
 5. Sørge for opplæring slik som lovverket krever feks. Gjennom et e-læringskurs
 6. Sammen med HMS-ansvarlig sørge for oppdatering av «Retningslinjer for arbeide med GMO».
 7. Opprette en lokal komite som risikovurderer GMO.
 8. Utarbeide en overordnet beredskapsplan i tilfelle utilsiktet utslipp av GMO.
 9. Være kontakt vedrørende GMO-spørsmål overfor Fakultet/UiB/Helsedirektoratet/Departementene.
 10. Opprette en nettside for informasjon og hjelp til søknader mm.

Takk til Audun for godt arbeid så langt og for at han vil ta på seg denne viktige oppgaven.

Ha en riktig god helg!

 

Årets Forskningspresentasjoner arrangert av Forskerskolen i Klinisk Medisin

Kjære forsker fra Klinisk Institutt 1 (K1), Klinisk Institutt 2 (K2) og Helse-Bergen. Du er herved invitert til å presentere din forskning til kollegaer, ansatte og andre besøkende ved vår konferanse “Årets Forskningspresentasjoner” som finner sted i 22.-24. januar 2020 her på Haukeland.

Hvis du har presentert en poster eller et muntlig innlegg på en konferanse i 2019 så er du velkommen til å presentere ditt arbeid på vår konferanse – registrer deg via påmeldingslinken nederst i saken!

Poster-presentasjoner:

 • Hver person får 3 minutter til å gi en kort presentasjon av sin poster til en vitenskaplig komité.
 • Posterne skal legges ved i påmeldingsskjemaet under som en PDF-fil. Husk å sjekke at posteren er lagret med høy oppløsning. Vi printer ut alle posterne på et poster-banner.

Muntlige presentasjoner:

 • Hver person får 10 minutter til å presentere sitt arbeid, pluss 5 minutter til diskusjon.
 • Muntlige innlegg kan holdes i sin opprinnelige form, men tilføy gjerne litt generell bakgrunn for å gjøre det lett forståelig for publikum.
 • Husk å sende presentasjonen senest to dager før arrangementet.
 • NB: På grunn av tidsbegrensninger vil kun de 20 første som melder seg på til muntlige innlegg få anledning til å presentere.

Priser:
En vitenskapelig komité valgt av Forskerskolen i Klinisk Medisin vil evaluere alle presentasjonene og kåre vinnerene. Prisene for PhD-studenter går fra 3.000 kr til 10.000 kr for beste bidrag for både poster-presentasjoner og muntlige bidrag. I tillegg får beste bidrag fra postdoktorer/forskere 10.000 kr i premiepenger. Her er det altså bare å få meldt seg på!

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Hvis du har spørsmål så send oss gjerne en mail.

Frist for påmelding: Søndag 1. desember 2019.


Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Verdens diabetesdag 14. november

Jeg skriver denne lederen på Verdens diabetesdag. Det er verdens største kampanje for bevissthet rundt diabetes som globalt når et publikum på over 1 milliard mennesker i mer enn 160 land. Kampanjen gir oppmerksomhet til utfordringer som er av største betydning for diabetes-samfunnet i verden og setter sykdommen i offentlig og politisk søkelys. Den markeres hvert år den 14. november, bursdagen til Sir Frederick Banting, som var en av oppdagerne av insulin i 1922.

Verdens diabetesdag ble opprettet i 1991 av International Diabetes Federation og Verdens helseorganisasjon som svar på økende bekymring for den økende helsetrusselen som diabetes utgjør. Verdens diabetesdag ble en offisiell FN-dag i 2006 gjennom FNs resolusjon 61/225.

Kampanjen til Verdens diabetesdag har som mål å være plattformen for å fremme International Diabetes Federation sitt arbeid gjennom året samt å være en global pådriver for å fremme viktigheten av å ta koordinerte og samordnede tiltak for å få diabetes på dagsorden som et kritisk og globalt helseproblem.

Kampanjens logo en blå sirkel som ble vedtatt i 2007 ved FNs resolusjon om diabetes. Den blå sirkelen er det globale symbolet for oppmerksomhet på diabetes. Det representerer enheten i det globale diabetesfellesskapet som svar på diabetesepidemien.

Hvert år har Verdens diabetesdag et spesifikt tema som går over ett eller flere år. Temaet for 2018-19 er Familier og diabetes.

En rekke initiativ skjer også i Norge. Ett er å rette oppmerksomheten mot forskning. Norges diabetesforbund har en lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til et bredt spekter innen diabetesforskning gjennom Diabetesforbundets forskningsfond. Diabetesforbundets forskningspris ble for første gang delt ut i 2017, og har som mål å stimulere til mer og bedre diabetesforskning i Norge. Tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere.

Simon Dankel og jeg ble som tidligere prisvinnere (Simon fikk forskingsprisen for yngre forskere i 2018, jeg fikk hovedprisen i 2017) invitert til prisutdelingen i Aulaen ved Universitets i Oslo med etterfølgende middag på Hotell Bristol. Professor Kåre Birkeland ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus fikk Diabetesforbundets forskningspris blant annet for sin innsats for å bedre behandlingen av diabetes type 2 og for å forstå sykdommens underliggende mekanismer. Postdoktor Christine Sommer, som vant Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere, har utmerket seg i Norge og internasjonalt for sin forskning på svangerskapsdiabetes.

En helt spesiell heder fikk professor emeritus Kristian Folkvord Hanssen ved Universitetet i Oslo. Han ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje for hans lange innsats for bedre behandling av diabetes. Av ekstra relevans for oss her vest er at hans farfar var Olav Hanssen, en tidligere ruvende skikkelse ved Haukeland universitetssjukehus. En stor gratulasjon til de tre prisvinnerne!!!

Ha en riktig god helg!

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – instruks

Vi har mottatt ny instruks om krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra UiB sentralt.
Det betyr at alle vitenskapelige arktikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige.

For vitenskapelige ansatte ved K2 betyr dette:

 • Alle vitenskapelige publikasjoner knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever åpen tilgang, skal påføres finansiørens prosjektnummer i Cristin
 • Forskeren skal påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Forfatters aksepterte versjon skal lastes opp, med mindre forfatter med sikkerhet vet at utgiver tillater tilgjengeliggjøring av den publiserte versjonen.

Publikasjoner uten opplastet fullversjon vil ikke bli godkjent for rapportering.

Frist for opplasting er 1. februar 2020!

Instituttet vil i løpet av neste uke sende ut lister til hver enkelt forsker over de publikasjoner dette gjelder så langt i 2019.

Instruksen finner du her.

Link til veiledning for opplasting finner du her.

Vi lanserer tjenesteportalen UiBhjelp

Fra 11. november finner du UiBhjelp på adressen https://hjelp.uib.no. UiBhjelp er en selvbetjeningsløsning for ansatte og studenter ved UiB.

Med UiBhjelp får du som bruker én vei inn, uansett om du trenger informasjon om våre tjenester, skal melde IT-problemer, bestille noe eller er på jakt etter oppdaterte PowerPoint-maler.

Hva skjer 11. november?

 • UiBhjelp erstatter Issue-tracker fra 11. november
 • Issue-tracker blir ikke stengt ned, men du kan ikke registrere nye henvendelser her
 • For å registrere nye henvendelser etter 11. november må du bruke UiBhjelp
 • Dine henvendelser som er registrert før 11. november, vil bli besvart i Issue-tracker

UiBhjelp vil ikke være komplett ved lansering. Du vil finne en del informasjon og tjenester, og så vil UiBhjelp fylles med mer innhold og mer funksjonalitet etter hvert som vi tar i bruk løsningen.

For at UiBhjelp skal bli så brukervennlig og bra som mulig, trenger vi din hjelp. Vi håper du vil bidra med tilbakemeldinger og innspill til hvordan UiBhjelp kan bli bedre. Dette kan du gjøre i UiBhjelp og ved å delta i åpent team for UiBhjelp og Felles servicesenter (Microsoft Teams).

Vil du vite mer?

Les mer på nettsidene til Prosjekt Tjenesteutvikling.

Med vennlig hilsen
Prosjekt Tjenesteutvikling

Ny kontaktinformasjon for Kortsenteret, Eiendomsavdelingen fra 11.november 2019

Som en del av ny felles tjenesteportal (UiBhjelp) og en vei inn til sentraladministrasjonen vil Kortsenteret være operative i UiBhjelp (hjelp.uib.no) fra 11.november.

Alle henvendelser fra kortansvarlige, ansatte og studenter til Kortsenteret som f.eks. gjelder adgangskort, tilgang til bygg, åpning/lukking av dører mm. skal fra samme dato skje via UiBhjelp. Kortsenteret vil behandle og besvare alle henvendelser via UiBhjelp.

Foreløpig er det kun påloggende brukere (ansatte og studenter) som kan benytte UiBhjelp.

Diverse skjema som tidligere har lagt på ansattsidene er nå overført til UiBhjelp. Bla. bestilling av adgangskort for ansatte. Det vil bli opprettet egne skjema for bestilling av endrede åpningstider, bestilling av endrede tilganger for ansatte og studenter mm.
Det som gjelder adgangskort og tilgang til bygg finner dere informasjon om under menyene (kalles flisene) «Campus» og «Bestille noe».

Henvendelser på mail vil kun bli besvart med en henvisning til å legge saken inn i UiBhjelp.
Det er kun henvendelser fra eksterne som vil bli besvart per mail inntil disse også kan håndteres via UiBhjelp.

Kunnskapsdatabasen på UiBhjelp er under oppbygging. Informasjon, samt spørsmål/svar vedr. Kortsenterets ansvarsområder er lagt ut. Men vi håper ansatte og studenter vil bidra til å gjøre denne enda bedre ved å gi tilbakemeldinger via UiBhjelp på informasjon dere savner, som må korrigeres, som må tydeliggjøres etc.
Bruk muligheten for å gi tilbakemelding som ligger nederst på hvert kunnskapskort (informasjonsside med spørsmål/svar).

Vi ser fram til å fortsatt yte god service for våre brukere i et nytt, felles system ved UiB.

Vennlig hilsen
Eiendomsavdelingen
Kortsenteret

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 20. november

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 20. november kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Obesity and cancer

Speaker: Nils Halberg

Moderator: Simon E. Nitter Dankel

Dr. Halberg completed his graduate studies at the University of Copenhagen in 2009. Working in the laboratory of Dr. Philipp Scherer at the UT Southwestern Medical Center he studied the functional role of hypoxia and fibrosis in obese white adipose tissue. He did postdoctoral work in the laboratory of Dr. Sohail Tavazoie at the Rockefeller University studying the mechanisms of metastatic secretory programs in breast cancer. In 2015, he moved to the University of Bergen to start his academic laboratory in the Department of Biomedicine. His laboratory seeks to better our understanding of the mechanistic connection between obesity and cancer.

Obesity and overweight is consistently linked to tumor initiation and progression across 13 tumors types. This currently rank obesity as the second leading preventable cause of cancer right behind smoking. Although the epidemiological evidence is overwhelming the cellular mechanisms behind the link between obesity and cancer has been elusive. We propose a model wherein cancer cell adaptation to an obese environment leads to a cell differentiation towards a cancer stem cell phenotype through chromatin remodeling.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

(English) The 56th Winter Contact meeting of the Norwegian Biochemical Society (NBS)

Dear all,
Winter Is Coming!
…and with it, the 56th Winter Contact meeting of the Norwegian
Biochemical Society (NBS).
For the first time, it will take place at the Park Hotel Vossevangen in
Voss, from January 23rd to 26th, 2020.
Registration and Abstract submission are now OPEN. We provide reduced
prices for Master and PhD students. All prices include registration fee,
hotel room and all meals – including the banquet dinner.
The board of the NBS Bergen branch is organizing the meeting and we are
happy to present a program with highly recognized international
speakers, including the EMBO Keynote lecture that will open the meeting.
Poster sessions and parallel mini symposia will cover all areas of
biological, biochemical, biomedical and bioinformatical research. These
provide opportunities to present your exciting new results, projects or
infrastructures of national interest.
The Annual Contact Meeting is a great opportunity to meet your
colleagues, network, share and present your data, and get inspired for
the next decisive experiment. There will also be the possibility for
skiing and using the brand new Voss Gondol :).

You find more information in the attached flyer and on the homepage.

See you all in Voss!
Best regards
The organizing committee, NBS Bergen

Disputas – Irene Valaker

Irene Valaker disputerer for Ph.d. graden fredag 29. november 2019

Prøveforelesning: Fredag 29. november 2019 kl. 10.15.
Oppgitt emne: «Mixed methods» eller «multi methods»? Definisjon, design og bruksområder
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

Disputas: Fredag 29. november 2019 kl. 12.15.
Avhandlingens tittel:«Continuity of care across care levels in patients undergoing percutaneous coronary intervention»
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

1. opponent: Førsteamanuensis Torstein Hole, NTNU
2. opponent: Førsteamanuensis Edith L. Roth Gjevjon, Lovisenberg Diakonale Høgskole
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Venny Lise Kvalheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor emeritus Ernst Omenaas.

Åpent for alle interesserte.

Disputas – Ronja Kristine Hoddø Hesthammer

Ronja Kristine Hoddø Hesthammer disputerer for Ph.d. graden fredag 22. november 2019

Prøveforelesning: Fredag 22. november 2019 kl. 10.30
Oppgitt emne: “Pathophysiology and complications in decompression sickness: aspects of saturation diving in human”
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Disputas: Fredag 22. november 2019 kl. 12.30
Avhandlingens tittel: “Tetrahydrobiopterin and nitric oxide synthesis after exposure to hyperoxia and simulated diving. An experimental study in human endothelial cells and healthy humans”
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

1. opponent: Professor Thomas Nyström, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Andreas Møllerløkken, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Ketil Grong.

Åpent for alle interesserte.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 14 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Hvordan kan du øke innovasjonen i laboratoriet ditt? Hvordan kan du kombinere det å være vitenskapsperson og helseinnovatør?

Dette er noen av temaene som vil bli diskutert på innovasjonsintrokurs for professorer som skal holdes i Trondheim i slutten av denne måneden. School of Health Innovation er et samarbeidsinitiativ mellom UIO, NTNU og Karolinska Institute som har som mål å gi livsvitenskapsforskere og klinikere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan bli brukt til beste for pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt. Kurset ble igangsatt i 2017 for å levere kurs til livsvitenskapelige doktorgrader, postdoktorer og klinikere fra nordiske universiteter. Det er ingen kursavgift, og lunsj / middag dekkes av School of Health Innovation. Deltakerne dekker utgifter til overnatting og reise. Det er bare 20 plasser tilgjengelig for dette kurset, så registrer deg! Hvis du er interessert, kan du registrere deg innen 15. november ved å sende CVen din til Bjarte Reve, prosjektleder for School of Health Innovation (HIS) bjarte.reve@medisin.uio.no

Program – School of Health innovation for professors (pdf)
Læringsutbytte:

 • Demonstrere forståelse for mulighetene til helseinnovasjon og entreprenørskap for utnyttelse av forskning
 • Øke innovasjon og produktivitet i laboratorie- / forskningsgruppen
 • Bruke incentiver for å øke innovasjonen i laboratoriet / avdelingen din
 • Anvende vitenskapelig bakgrunn og kunnskap om helseinnovasjon for å håndtere utfordringer og utvikle tjenester og produkter innen en klinisk setting og en biofarma / medtech setting
 • Bruke forskjellige forretningsverktøy for forestillinger og mulighetsstudier; å utvikle, prototype og teste løsninger til brukernes behov
 • Vise forståelse for hvordan Tech Transfer Office og andre aktører for innovasjonsstøtte kan støtte kommersialiseringsprosessen
 • Bruke det grunnleggende i finansieringen av et oppstartsselskap fra private og statlige finansieringsorganer
 • Vurdere ferdighetene sine innen helseinnovasjon og reflektere over utnyttelsen av egen forskning
 • Kombinere det å være vitenskapsmann og helseinnovatør / gründer

Tid: 28-29 november 2019.
Sted: Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap, Elvegata 17,Trondheim
Hotel for deltagere: Quality Hotel Augustin

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er en kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen. FHU er et samarbeid mellom Det medisinske fakultetet (MF) og Haukeland universitetssykehus (HUS) og administrativt underlagt Klinisk institutt 2 (K2). FHU er etablert med økonomisk støtte fra Trond Mohn stiftelse (TMS).

FHU bistår forskningsgrupper innen ulike fagmiljøer og kan drive både observasjonsstudier, intervensjonsstudier, befolkningsstudier, longitudinelle studier, samt barnestudier. Studier utføres på friske personer og pasienter med lettere sykdomstilstander som ikke krever sykehusinfrastruktur.

Se video om FHU her.

Disputas – Christel Gill Haanshuus

Christel Gill Haanshuus disputerer for Ph.d. graden tirsdag 12. november 2019

Prøveforelesning: Tirsdag 12. november 2019 kl. 10.15
Oppgitt emne: “Diagnostikk av malaria: Metodologiske aspekter hos reisende og i endemiske områder”
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas: Torsdag 12. november 2019 kl. 12.15
Avhandlingens tittel: “PCR based Malaria diagnostics – Method development and application”
Sted:  Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Associate Professor Michael Alifrangis, University of Copenhagen, Denmark
2. opponent: Professor Anna Farnert, Karolinska Institute, Sweden
3. medlem av komiteen: Professor emerita Birgitta Åsjø, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre