Daglige arkiver: 1. november 2019

Litt mer om Nobelprisen i medisin eller fysiologi 2019

Årets Nobelpris i medisin eller fysiologi ble tildelt William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza for oppdagelsen av hvordan celler sanser oksygennivåer og tilpasser sin metabolisme til ulike oksygennivåer. Oppdagelsene har stor klinisk relevans og forklarer blant annet mekanismen for utvikling av ulike kreftformer og behandling av anemi og ble også omtalt i Ukens leder i uke 42.

Jeg synes det er interessant at alle de 3 prisvinnerne er klinikere og har tilnærmet seg problemstillingen om oksygensensing fra ulike vinkler. Barnelegen Semenza og nefrologen Ratcliffe studerte erytropoitingenets regulering, mens onkologen Kaelins tilnærming var interessen for å forstå en sjelden tumorsyndrom karakterisert av stresshormonproduserende svulster i binyremargen, karnøster i sentralnervesystemet og nyrekreft (von Hippel Lindaus syndrom (VHL)). Han fant at VHL-proteinet danner et kompleks med hypoksi-induserbar faktor 1-alfa (HIF1a) som fører til nedbrytning av HIF1a. Til sammen har de 3 forskerne i detalj kartlagt hvordan oksygennivåene regulerer cellens metabolisme, noe hva kan vi lære av dette? Kanskje er en slutning at det er vanskelig å forutse hvor det neste store medisinske gjennombruddet kommer, og at for mye styring av forsking i spesielle retninger (les forskningsprogram) er mindre fruktbart enn a la forskerne velge sine egne problemstillinger. Som en forskningsleder sa det: “We don’t care what you do; we want you to be one of the leaders in your field”. Et annet lærepunkt er kraften i translasjonell forsking der studier av sjeldne monogene sykdommer kan føre til gjennombrudd i forståelsen i basale fysiologiske mekanismer som igjen åpner for ny spennende terapi. Blant annet er flere substanser som utløser et hypoxisignal (ved å hemme propyl hydroksylaser) nå i kliniske studier.

La prisen være en inspirasjon til god translasjonell forskning.

Eystein

Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Kjære kollegaer og stipendiater,

Våren 2020 skal studenter på bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaringer fra i fjor viste at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalg i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Studentene begynner på oppgaven i januar 2020. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i mai, og muntlig eksamen (inntil 30 minutt med presentasjon og diskusjon) skal holdes i slutten av mai.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 4. januar. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til sigrun.stefnisdottir@uib.no

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i januar 2020. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her.

Hilsen Programutvalget i ernæring

Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2020, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2020 – våren 2021. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) så snart som mulig. Bruk gjerne denne malen og send på e-post til sigrun.stefnisdottir@uib.no. Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 21. november, kl. 13-16. De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt.

Programutvalget nedsetter en komité som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som er veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt. Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:
http://www.uib.no/emne/NUCLI395
http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Vennligst spre forespørselen til aktuelle ved din avdeling/institusjon. Ta kontakt med leder for programutvalget, Jutta Dierkes: jutta.dierkes@uib.no eller Sigrun Stefnisdottir: sigrun.stefnisdottir@uib.no dersom dere har spørsmål.

Hilsen Siri

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium November 7th

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 7th, 2019!
The keynote speaker, Carina Strell from Karolinska Intitutet, Sweden, will present how the microenvironment affects cancer progression and treatment response. In addition, we will hear interesting studies from local junior researchers. Join us for a perfect occasion for professional input and networking!
Open for all and free, including lunch.
When: November 7th 2019 10.00-14:00
Where: Conference room, BB-building (across the hall from the auditoria)
Program: can be found in this poster
Registration: At ccbiojuss.no Registration deadline: November 5th at noon.
Postdocs Kenneth Finne and Cornelia Schuster are chairs and can be contacted for questions.

(English) MSD Lunch and Learn Seminar Invitation November 7th

Learn about the Mesoscale multiplex immunoassay platform. The platform offers solutions ranging from validated assays for research & clinical biomarkers to open platform assays allowing you to create your own multiplex/singleplex assays in Human, Rodent and NHP.

Date: Thursday, November 7th, 2019
Time: 11:30-12.30
Location: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building, 5th floor

Registration not needed – but if you sign up, no later than November 5th, we will provide a sandwich.
Registration: Janne Pleidrup Andersen

More information here.

(English) Invitation to Single Cell and Spatial Transcriptomics Scientific Seminar November 19th

The Core facility for flow cytometry has received a 10x Chromium Controller instrument for single cell sequencing. The instrument is available for use through their booking system. In conjunction with the purchase, 10x will host a scientific seminar for researchers with an interest in single cell Gene Expression analysis and spatial transcriptomics.

Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

In this seminar we will introduce a combined workflow with optimized sample preparation and demonstrate a variety of single cell applications.

For registration and more information, visit https://www.eventbrite.com/e/single-cell-and-spatial-transcriptomics-scientific-seminar-bergen-norway-registration-77985951079

Date and Time
Auditorium 4, BB-building
Tue, November 19, 2019
10:00 AM – 12:30 PM

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 17 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre