Genmodifiserte organismer (GMO)

K2 har oppnevnt professor Audun Nerland som GMO -ansvarlig ved instituttet. Bakgrunn og arbeidsinstruks er som følger:

K2 fikk våren 2013 varsel om inspeksjon fra Helsedirektoratet angående arbeid i laboratoriene med genmodifiserte organismer (GMO). Instituttledelsen ba professor Audun Nerland om hjelp fordi han hadde arbeidet med dette ved tidligere Gades institutt og Havforskningsinstituttet. Inspeksjonen medførte at både K2 og fakultetet fikk pålegg om å gi sine ansatte som arbeidet med GMO opplæring.

På grunn av dette organiserte Nerland et internkurs for ansatte både ved fakultetet og Haukeland universitetssjukehus. Han har seinere tatt initiativet til å opprette og underviser ved et nytt universitetskurs (HUMGEN302) for studenter og stipendiater om regelverk for arbeid med GMO.

Genteknoloiloven pålegger oss:
– at laboratoriene er godkjent i henhold til risikonivå av GMO arbeid
– at det blir sendt inn melding/søknad om selve arbeidet, der det inngår en risikovurdering (prosjektsøknad); for arbeid i risikoklasse 3 og 4 skal det også foreligget en konsekvensutredning av hva som kan skje hvis den aktuelle GMO ved uhell slippes ut i miljøet.
– at protokoller for arbeidet blir skrevet på en ordentlig måte.
– at personalet som er involvert i arbeidet får en grundig opplæring
– at avfallshåndteringen og transport av GMO blir utført ifølge regelverket
– at det foreligger en beredskapsplan i tilfeller GMO utilsiktet slipper ut i miljøet

Det viktig å ha gode rutiner for GMO-arbeid i laboratoriene i tilfelle uhell. Vi må forvente nye inspeksjoner fra Helsedirektoratet. Videre er det jevnlig spørsmål både fra ansatte ved K2 og andre institutt om hvordan søknader skal utformes og arbeidsrutiner/sikkerhet når det gjelder arbeid med GMO, og det er behov or representasjon i ulike utvalg og ressursgrupper. Derfor har jeg funnet det nødvendig å ha en som formelt er GMO-ansvarlig ved K2.

GMO-ansvarlig ved K2 skal:

  1. Rådgi de som skal skrive søknader/meldinger om arbeide med GMO (prosjektsøknader).
  2. Samordne søknader om godkjenning av laboratorier for arbeid med GMO.
  3. Påse at vi har en oppdatert database over søknader/godkjenninger av laboratorier og prosjekter.
  4. Gjennomføre inspeksjoner for å etterse at laboratoriene er organisert ifølge regelverket og at arbeid utføres tilfredsstillende.
  5. Sørge for opplæring slik som lovverket krever feks. Gjennom et e-læringskurs
  6. Sammen med HMS-ansvarlig sørge for oppdatering av «Retningslinjer for arbeide med GMO».
  7. Opprette en lokal komite som risikovurderer GMO.
  8. Utarbeide en overordnet beredskapsplan i tilfelle utilsiktet utslipp av GMO.
  9. Være kontakt vedrørende GMO-spørsmål overfor Fakultet/UiB/Helsedirektoratet/Departementene.
  10. Opprette en nettside for informasjon og hjelp til søknader mm.

Takk til Audun for godt arbeid så langt og for at han vil ta på seg denne viktige oppgaven.

Ha en riktig god helg!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *