Daglige arkiver: 11. januar 2019

Vårens vakreste eventyr

Et noe sent, men godt nyttår ønskes alle K2-ansatte. Jeg regner med at alle er godt i gang med sine gjøremål nå.

28-29. mars arrangerer K2 for første gang internat for hele instituttet på Solstrand Hotel & Bad. Tanken er å samle så mange som mulig av instituttets ansatte for å diskutere forskning og strategi. Første dag vil hovedsakelig bli viet korte «speed dates» der hver forskningsgruppe får muligheten til å fortelle hva de forsker på og hva de er flinke til.

K2 sin strategi de neste årene blir også et viktig tema og prioriteringene for de neste årene skal meisles ut. Andre stikkord fra programmet er profilering, kommunikasjon og undervisning.

Så blir det også forhåpentligvis et svært sosialt arrangement der man har mulighet til å bli bedre kjent med kollegaer man ikke omgås til daglig. Derfor håper vi på godt oppmøte fra våre kollegaer i Stavanger, Haugesund og Førde.

Lenke til påmelding vil bli sendt ut om kort, men allerede nå må dere holde av datoene. Jeg håper så mange som mulig kan prioritere møtet på Solstrand.

Med vennlig hilsen

Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

Minneord om Torunn Fiskerstrand (31.05.1965-01.01.2019)

Vår kjære kollega Torunn Fiskerstrand døde 1. nyttårsdag av kreft, 53 år gammel. Hun arbeidet som overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk på Haukeland Universitetssykehus i nesten tjue år, og hadde også bistilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2. En av våre aller beste medisinske genetikere er gått bort, så altfor tidlig. Kombinasjonen av akademisk tenkesett, godt klinisk skjønn, humor og hjertevarme gjorde Torunn til en drømmekollega som er dypt savnet.

Torunn var både en dyktig kliniker og en fremragende forsker og underviser. Hennes nysgjerrighet, intellekt, arbeidskapasitet, grundighet og unike evne til å gå i dybden av en problemstilling ledet ofte frem til helt nye forklaringer på hittil ukjente arvelige sykdommer. Flere av oppdagelsene hennes ble publisert i de beste internasjonale fagtidsskriftene. Det vitenskapelige høydepunktet hennes var funnet av en ny årsaksmekanisme for arvelig diarre, «Familial diarrhea syndrome caused by an activating GUCY2C mutation», som ble publisert i prestisjetunge New England Journal of Medicine med Torunn som førsteforfatter. Denne monumentale artikkelen fikk prisen som Årets publikasjon 2012 ved Det medisinske fakultetet.

Torunn var brennende engasjert i faget sitt, og delte raust av sin kunnskap til alle; studenter, PhD-kandidater, sykehuskollegaer, fastleger, politikere, helsebyråkrater og hele befolkningen. Hun ønsket så inderlig å øke kompetansen innenfor medisinsk genetikk hos alle som kunne ha nytte av det. Torunns dyktighet og allsidighet innenfor faget gjorde henne svært etterspurt til ulike verv. Hun har vært leder for Norsk forening for medisinsk genetikk, vært medlem av Bioteknologirådet og ellers har hatt mange oppdrag for både Helsedirektoratet og Legeforeningens faglige del. Hun var utholdende og rettskaffen, og snakket med tydelig stemme når det var nødvendig.

I de kliniske fagmiljøene i Norge er Torunn kanskje aller mest kjent som arkitekten bak Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (www.genetikkportalen.no). Genetikkportalen er fra dag én blitt et uunnværlig internettverktøy for å finne ut hvilke gentester som er indisert ved ulike problemstillinger og hvor de tilbys. Portalen inneholder nyttige brukerveiledninger, de fleste skrevet av Torunn – i tråd med hennes urokkelige tro på opplæring og økt kompetanse. Etter at hun ble syk, har Torunn brukt mye av sin arbeidstid på å lage en ny modul for genpanelanalyser, og hun planla også en molekylærpatologi-modul. Dette blir det nå vårt ansvar å videreføre.

Torunn var en solstråle i vår hverdag, full av omsorg for andre. Hun inspirerte og motiverte oss alle, men var – og vil forbli – et spesielt viktig forbilde for kvinner i vårt fagmiljø. Vi vil huske Torunn som en dedikert og allsidig person, også når det kom til fritidsinteressene friluftsliv, musikk, kunst og tango.  Takket være sistnevnte interesse traff hun sin Peter fra Nijmegen. Våre varmeste tanker går til ham og hennes nære familie.

Hvil i fred, kjære Torunn!

Kollegene ved Klinisk institutt 2 og Avdeling for Medisinsk Genetikk

 

K2 gratulerer FHU

K2 gratulerer FHU, ved leder og professor Francisco Real og hele teamet hans, med åpningen av nye, flotte lokaler i Overlege Danielsens Hus. Åpningen ble markert fredag 11. januar. Bildet viser dekan Per Bakke og professor Francisco Real.

Verneombud for perioden 2019-2020

Det er valgt nye verneombud for perioden 2019-2020.  Oversikt over universitetets verneområder med verneombud er publisert på UiBs Ansattsider, se Verneombud: «Verneområder og verneombud»:https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=129:8:::NO:::

Nytt hovedverneombud for UiB er June-Vibecke Knudtsen Indrevik. Nytt hovedverneombud for det Medisinske Fakultetet er Lise Skålvik Amble.

K2 gratulerer begge med nye, spennende og viktige oppgaver.

ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter ved instituttet.

Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.

Høring: Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015)

Med innføringen av studieplanen Medisin 2015 gjennomgikk fakultetet en rekke større endringer i driften av medisinstudiet. Den gamle planen var bygget opp tradisjonelt, med små til mellomstore emner fokusert mot medisinske fagområder. Medisin 2015 er bygget opp rundt store semesteremner, der flere fagområder skal integreres innenfor samme semester.

Dette har blant annet fått konsekvenser for avvikling av eksamen, og det oppleves forskjeller i hvordan semestereksamenene i medisinstudiet er bygget opp. Det er ulike innfallsvinkler til scoring, strykgrenser, sammensetning av oppgaver, pedagogikk og bruk av selvstendige deleksamener for det enkelte fagområde.

Programutvalg for medisin (PUM) nedsatte i 2016 noen grunnleggende retningslinjer for semestereksamener, men det oppleves et fortsatt behov for samordning mellom semestrene. Spesielt studentene, som må forholde seg til en mengde ulike ordninger i løpet av studiet, har etterlyst mer forutsigbarhet.

Enhet for læring (EFL) ved fakultetet har derfor, på oppdrag fra prodekan, utarbeidet et forslag til prosedyrer for eksamener i Medisin 2015. Dette dokumentet sendes nå på høring til instituttene, programutvalgene og fagutvalg/studentutvalg.

Dokumentet er først og fremst skrevet fra et faglig-pedagogisk ståsted, og omtaler i liten grad administrative rutiner. Det pekes på utfordringer, og fremlegges forslag til felles kriterier mellom semestrene. I tillegg foreslås det å nedsette en egen ressursgruppe for eksamensavvikling på fakultetsnivå, kalt FREM, som skal utøve kvalitetssikring av eksamener etter pedagogiske prinsipp og de foreslåtte kriteriene.

Fakultetet ber spesielt miljøer som har eksamenselementer i medisinstudiet om å gi tilbakemelding på dokumentet, i tillegg til PUM og Medisinsk fagutvalg. Vi er også interessert i at øvrige mottakere gir tilbakemelding på om dette kan være en type dokument som er aktuelt for andre miljøer.

Vi ber om at høringsinnspill sendes fakultetet innen 15. februar 2019.

Vennlig hilsen

Steinar Hunskår                              Ørjan Leren
prodekan for utdanning                seksjonssjef

Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015) finner du her.

(English) NFR workshop at MED: Preparing for the Research Council´s 10thof April 2019 application deadline

Dear researchers,

As you are certainly aware by now, the Research Council of Norway has implemented new rules for its grants and calls for proposals. As this year’s deadline brings changes in the application template, assessment criteria and evaluation procedures, it is essential to be well prepared and proactive in our approach.

The Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed at the coming workshop. There will be important information on how the internal process at the department level, regarding financial support and research advising, will be working with one large deadline.

Those of you who plan to submit an application for the 10thof April deadline are particularly encouraged to attend the workshop.

The workshops are planned as follows:

K1 IKO K2 IBM IGS
31 January

12:00 -14:30

4 February

10:30 – 13:00

5 February

09:00 -11.30

6 February

11:30 -14:00

12 February

8:30 – 11:00

We look forward to seeing many of you at the workshops!

Best regards,

Amra, Michaël, Ramune, Yves

(English) Wel­come to the 3rd Nor­dic Neuroscience Meeting in June 12-14, 2019 in Helsinki

Nordic Neuroscience started as a bi-annual joint meeting of neuroscientists from Nordic countries with the first meeting held in Trondheim, Norway in 2015 and the second meeting in Stockholm, Sweden in 2017.

The 3rd Nordic Neuroscience Meeting (NN2019) gives you the opportunity to attend excellent plenary lectures and symposia, have prolific discussion, meet and talk with experts from the same field of research. We welcome both scientists and organisations to present their work and products in poster sessions and the exhibition.

Registration to the meeting is now open here.

The NN2019 program includes five plenary lectures:

 • Trevor Robbins, University of Cambridge, UK
 • Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Switzerland
 • Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Carmen Sandi, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
 • Laura L. Colgin, University of Texas, Austin, USA

The NN2019 program includes eight symposia:

 • Cluster headache and migraine genetics and new insights
 • Synapse/network mechanisms behind developmentally originating neuropsychiatric disorders
 • From neural populations to behavior
 • Human iPSC modeling of neurogenerative and neuropsychiatric diseases
 • New roles of glia during CNS development and disease
 • TrkB receptor interactors in brain plasticity and disease
 • Neuronal network and plasticity in the midbrain
 • Imaging of working memory and attention in rodents, nonhuman primates and humans

The Nordic meeting is organised jointly by:

 • Brain Research Society of Finland
 • Nordic Neuroscience Special Interest Group of the Scandinavian Physiological Society
 • University of Helsinki

On behalf of the Organising Committee,

Dan Lindholm, Professor, University of Helsinki, Brain Research Society of Finland
Tomi Taira, Professor, University of Helsinki, Scandinavian Physiological Society

More information and program here.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister) i perioden fra uke 52 (siste utgave av K2Nytt) t.o.m. uke 2. Denne gangen inkluderer listen totalt 26 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia