Høring: Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015)

Med innføringen av studieplanen Medisin 2015 gjennomgikk fakultetet en rekke større endringer i driften av medisinstudiet. Den gamle planen var bygget opp tradisjonelt, med små til mellomstore emner fokusert mot medisinske fagområder. Medisin 2015 er bygget opp rundt store semesteremner, der flere fagområder skal integreres innenfor samme semester.

Dette har blant annet fått konsekvenser for avvikling av eksamen, og det oppleves forskjeller i hvordan semestereksamenene i medisinstudiet er bygget opp. Det er ulike innfallsvinkler til scoring, strykgrenser, sammensetning av oppgaver, pedagogikk og bruk av selvstendige deleksamener for det enkelte fagområde.

Programutvalg for medisin (PUM) nedsatte i 2016 noen grunnleggende retningslinjer for semestereksamener, men det oppleves et fortsatt behov for samordning mellom semestrene. Spesielt studentene, som må forholde seg til en mengde ulike ordninger i løpet av studiet, har etterlyst mer forutsigbarhet.

Enhet for læring (EFL) ved fakultetet har derfor, på oppdrag fra prodekan, utarbeidet et forslag til prosedyrer for eksamener i Medisin 2015. Dette dokumentet sendes nå på høring til instituttene, programutvalgene og fagutvalg/studentutvalg.

Dokumentet er først og fremst skrevet fra et faglig-pedagogisk ståsted, og omtaler i liten grad administrative rutiner. Det pekes på utfordringer, og fremlegges forslag til felles kriterier mellom semestrene. I tillegg foreslås det å nedsette en egen ressursgruppe for eksamensavvikling på fakultetsnivå, kalt FREM, som skal utøve kvalitetssikring av eksamener etter pedagogiske prinsipp og de foreslåtte kriteriene.

Fakultetet ber spesielt miljøer som har eksamenselementer i medisinstudiet om å gi tilbakemelding på dokumentet, i tillegg til PUM og Medisinsk fagutvalg. Vi er også interessert i at øvrige mottakere gir tilbakemelding på om dette kan være en type dokument som er aktuelt for andre miljøer.

Vi ber om at høringsinnspill sendes fakultetet innen 15. februar 2019.

Vennlig hilsen

Steinar Hunskår                              Ørjan Leren
prodekan for utdanning                seksjonssjef

Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015) finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *