VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GRUPPE B

Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til fredag 27. april 2018

*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416), innen kl. 15.00 fredag 27. april 2018.

Gruppe B er representert i fakultetsstyret slik:

Gruppe   Antall Funksjonsperiode
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 + 3 vara 1 år – 01.08.2018 – 31.07.2019

Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Det medisinske fakultet.

Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr § 10

Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Dato for valget

Valget vil foregå i perioden torsdag 24. mai (kl 09.00) til onsdag 30. mai 2018 (kl 12.00)

Valget av medlem fra gruppe B til fakultetsstyret vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg jfr. § 9 og § 30 i Universitetets valgreglement.

Manntall

Tilsatte må selv sjekke at de står i manntallet.

Lenke til valgreglement for Universitetet i Bergen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *