Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED Klinisk institutt 2 GRUPPE A, B OG C

Det skal velges medlemmer til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:  

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter 

Frist for forslag på medlemmer (gruppe A, B og C) er satt til tirsdag 25. april 2017

Forslag må være hos valgstyrets stedfortredende sekretær, Julie Stavnes, instituttadministrasjonen, innen kl. 15.00 tirsdag 25. april 2017.

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Gruppe   Antall Funksjonsperiode
Instituttleder Han/hun velges ikke, da ledervervet i rådet følger stillingen som institutteder 1 4 år – 01.08.2017 – 31.07.2021
Gruppe A Fast tilsatte i undervisnings og forsker-stilling 3 + 5 vara 4 år – 01.08.2017 – 31.07.2021
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 + 3 vara 1 år – 01.08.2017 – 31.07.2018
Gruppe C Teknisk og administrativt tilsatte 1 + 3 vara 4 år – 01.08.2017 – 31.07.2021
Gruppe D Studenter (velges i valgforsamling v/MOSU) 2 + 4 vara 1 år – 01.08.2017 – 31.07.2018
Sum   8  

Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Klinisk institutt 2. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Tilsatt i professor II-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus, har likevel stemmerett.

Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr § 10

Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Dato for valget
Valget vil foregå i perioden mandag 8. mai (kl 09.00) til torsdag 11. mai 2017 (kl 12.00)

Valget av medlem fra gruppe A, B og C til instituttrådet vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg jfr. § 9 og § 30 i Universitetets valgreglement.  

Manntall
Tilsatte må selv sjekke at de står i manntallet: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Lenke til valgreglement for Universitetet i Bergen: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen

Valgstyret er oppnevnt av instituttleder Per Bakke og består av følgende personer:

Rolf Bergen (gruppe A) – leder
Asbjørn Svardal (gruppe A)
Eirik Bratland (gruppe B)
Elin Theodorsen (gruppe C)
Studentrepresentant :
Irene Hjelmaas (valgsekretær)

Bergen, 24. mars 2017

 

Rolf Berge (s)
valgstyrets leder                                                 Julie Stavnes
(stedfortredende sekretær)
julie.stavnes@UiB.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *