Election announcement and invitation to submit nominations

Members of the Institute Council at the Department of Clinical Science (K2) group A, B and C

Members of the Institute Council at the Department of Clinical Science (K2) are going to be elected. The election is founded on the University’s election rules. The Institute Council shall be elected by and from these groups:

  • Group A: Permanent employees in teaching and research positions (leaders of departments included)
  • Group B: Temporary employees in teaching and research positions
  • Group C: Technical and administrative staff
  • Group D: Students

The deadline for proposing members (group A, B and C) is Tuesday 25 April 2017.

Proposals must be received by the electoral committee’s vicarious secretary, Julie Stavnes, at the department administration, within 3:00 p.m. on Tuesday 25 April 2017.

(Only in Norwegian.)

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Gruppe   Antall Funksjonsperiode
Instituttleder Han/hun velges ikke, da ledervervet i rådet følger stillingen som institutteder 1 4 år – 01.08.2017 – 31.07.2021
Gruppe A Fast tilsatte i undervisnings og forsker-stilling 3 + 5 vara 4 år – 01.08.2017 – 31.07.2021
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling 1 + 3 vara 1 år – 01.08.2017 – 31.07.2018
Gruppe C Teknisk og administrativt tilsatte 1 + 3 vara 4 år – 01.08.2017 – 31.07.2021
Gruppe D Studenter (velges i valgforsamling v/MOSU) 2 + 4 vara 1 år – 01.08.2017 – 31.07.2018
Sum   8  

Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.

For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Klinisk institutt 2. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Tilsatt i professor II-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus, har likevel stemmerett.

Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr § 10

Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Dato for valget
Valget vil foregå i perioden mandag 8. mai (kl 09.00) til torsdag 11. mai 2017 (kl 12.00)

Valget av medlem fra gruppe A, B og C til instituttrådet vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg jfr. § 9 og § 30 i Universitetets valgreglement.  

Manntall
Tilsatte må selv sjekke at de står i manntallet: https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Lenke til valgreglement for Universitetet i Bergen: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen

Valgstyret er oppnevnt av instituttleder Per Bakke og består av følgende personer:

Rolf Bergen (gruppe A) – leder
Asbjørn Svardal (gruppe A)
Eirik Bratland (gruppe B)
Elin Theodorsen (gruppe C)
Studentrepresentant :
Irene Hjelmaas (valgsekretær)

Bergen, 24. mars 2017

Rolf Berge (s)
valgstyrets leder                                                 Julie Stavnes
(stedfortredende sekretær)
julie.stavnes@UiB.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *