Daglige arkiver: 12. september 2014

Dyreavdelingen; en kjernefasilitet ved K1

Dyreavdelingen er grunnlaget for vesentlige deler av forskningen ved fakultetet. K1 har ansvaret for enheten. Avdelingens økonomi må styrkes. Dette vil skje ved innsparinger på avdelingen og ved høyere egenbetaling for prosjektene.

rotte1_eivindsennesethuibKostnadskrevende og kompetanseintensive deler av forskningen ved fakultetet er organisert som kjernefasiliteter. Alle kjernefasilitetene har et basisbudsjett, men en stor del av finansieringen skal komme ved brukerbetaling. Budsjettet skal ivareta ikke bare daglig drift, men også nyanskaffelser og oppgraderinger av infrastruktur. Nye faglige muligheter skal utvikles og utnyttes. Den økonomiske modellen vil bygge på regnskapstall og følge prinsippene som gjelder for alle kjernefasilitetene.

Dyreavdelingen må nå foreta to prosesser parallelt for å oppnå en bedre budsjettbalanse. Inntjeningen må økes, med høyere takster for brukerbetaling. Dyreavdelingen må spare i forhold til dagens drift, ikke minst på lønnsutgifter.

Kravet til budsjettmessig bedring det kommende året er 1.5 mill kr. Dyreavdelingen og økonomiseksjonen ser sammen på hvilke praktiske konsekvenser dette vil ha. Prosjektsatser vil bli utarbeidet i løpet av noen uker. Eventuell egeninnsats defineres i prosjektene og vil inngå i den økonomiske diskusjonen. Det er viktig at forskergrupper, institutt og Dyreavdelingen samarbeider i søknadsfasen for både å beregne kostnader og forsikre seg om at det er kapasitet. Lavt prioriterte og/eller svakt finansierte prosjekter kan få avslag. Ved søknader om konkurranseutsatte midler må utgifter til bruk av Dyreavdelingen beregnes korrekt.

De faglige prioriteringene vil foregå med forskere, Dyreavdelingen inkludert dens faglige rådgivningsgruppe og institusjonsledelsen som viktigste aktører. Den økonomiske rammen for virksomheten og kravene til finansiering og budsjett vil bli tydeligere utformet av K1 i en dialog med fakultetet og de øvrige instituttene. Basisbevilgningen for K1 og fakultetet har utviklet seg slik at kostnadsreduksjon er nødvendig i en slik grad at det påvirker driften.

Parallelt med å håndtere dagens vanskelige budsjettmessige situasjon er det viktig å se på faglig tilbud med hensyn til kompetanse og praktiske funksjoner. Dyreavdelingens oppgave er å bidra aktivt i biomedisinsk forskning som ligger i internasjonal forskningsfront.

Nils Erik Gilhus                   Rolf K. Reed                        Eystein S. Husebye
Instituttleder K1                     Instituttleder IBM                    Instituttleder K2

Minneord Michael Brauckhoff

BrauckhoffMichael Brauckhoff døde brått på vei til arbeid onsdag morgen 10.september 2014, 48 år gammel. Det var en ufattelig tung og uventet beskjed å få.

Michael Brauckhoff ble ansatt som professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus i 2008. Hans store engasjement, evner og arbeidsinnsats gjorde ham til en fremragende kliniker, forsker og lærer. Han var både en genuin forsker og en dyktig lege verdsatt av pasientene. Han var en høyt respektert kirurg med flere verv innen det nasjonale og internasjonale endokrinkirurgiske miljøet.

Ektefelle og tre barn har lidd et uerstattelig tap. Vi har mistet en usedvanlig dyktig og kjær kollega.

Turid Aas og Jan Erik Varhaug
på vegne av kollegaene

Parkering utenfor laboratoriebygget

FeilparkeringDet er et stadig problem at folk parkerer bilene på gjesteparkeringen utenfor 8. etasje i Laboratoriebygget uten å ha reservert plass på forhånd. Så lenge man ikke disponerer fast plass skal ALL parkering på gjesteplassene avklares med enten Lars eller Klaus i resepsjonen i 8. etasje på forhånd.
Det ikke er tillatt å parkere på handikapplassene uten gyldig handikapp bevis.

Disputaser uke 38

sonnesyn_0Hogne Sønnesyn disputerer for Ph.D graden fredag 19. september 2014.
Prøveforelesning: Fredag 19. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Autonom dysfunksjon – risikofaktor for utvikling og forverring av demens?»
Disputas: Fredag 19. september 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. etasje, Sydbygg Stavanger Universitetssjukehus
Avhandlingens tittel: «Frequency and prognostic implications of orthostatic hypotension and white matter hyperintensities in older people with mild dementia»
1. opponent: Professor Torgeir Bruun Wyller, Universitetet i Oslo
2. opponent: Ph.d. Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet, Ottestad
Oppslag og pressemelding

Horizon 2020: Interessent konsultasjon for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”

Kommisjonen har gitt ut et kort spørreskjema for bidragsytere til interessent konsultasjonen om utvikling av 2016-17 arbeidsprogramet for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”. Dette spørreskjemaet er en del av en bredere innsats av Kommisjonen for å konsultere interessenter den fremtidige retningen for denne samfunnsutfordringen. Frist for a sende inn spørreskjemaet er 20. september.
For mer informasjon.
horizon2020-prezivisual-309-235

Novo Nordisk Fonden lyser ut pre-seed midler

NOVODet eksplorative pre-seed programmet er et fond opprettet for å akselerere kommersialisering av biomedisinsk forskning og utvikling av nye teknologier innen biovitenskap. Programmet støtter søknadsrettet forskning og tester nye ideer som kan føre til utvikling av nye medisinske behandlinger, sykdomsforebygging, utstyr og diagnostiske metoder, samt ny industriell bioteknologi i biovitenskapelige områder. Søknadsfrist er 16. oktober. For mer informasjon